Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 390/2023 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2023, částka 184, ze dne 27. 12. 2023

390

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2023

o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Jezero a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 21 odst. 1 a 3, § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3 zákona:

§ 1

Stanovení ochranných pásem

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Jezero (dále jen „zdroj“), okres Písek, katastrální území Dědovice, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce. Vymezení ochranných pásem I. a II. stupně je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce. Seznam souřadnic (S-JTSK) vymezujících ochranná pásma I. a II. stupně je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení konkrétních ochranných opatření

(1) V ochranném pásmu I. stupně smějí být prováděny pouze činnosti, které jsou nutné v zájmu ochrany a využívání zdroje. Na území ochranného pásma I. stupně je nepovolaným vstup zakázán.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno

a) provádět odvodňovací práce, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, včetně úprav koryt povrchových toků,
b) budovat a provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologických procesů manipulace s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, zejména s látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vod, s persistentními sloučeninami, neorganickými sloučeninami fosforu a elementárního fosforu, s fluoridy, amoniakem a dusitany, biocidními látkami a látkami na ochranu rostlin a lesa a manipulace s látkami ropného původu,
c) zakládat a provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,
d) provádět zemní práce porušující zemní pokryv s výjimkou prací souvisejících s těžbou peloidu,
e) provádět činnosti, jimiž se narušuje půdní vrstva a zmenšuje mocnost krycích vrstev,
f) těžit nerostné suroviny včetně těžby slatiny, která není prohlášena za zdroj,
g) provádět zemědělskou činnost s výjimkou údržby trvalého travního porostu,
h) pást hospodářská zvířata,
i) vyrábět, používat a přepravovat toxické látky,
j) znečišťovat horninové prostředí včetně kvartérních sedimentů a půdních vrstev vypouštěním odpadních vod do vod podzemních, aplikací tekutých čpavkových hnojiv, kejdy skotu a prasat či aplikací průmyslových hnojiv a chemických přípravků na ochranu rostlin, vyvážením žump, vypouštěním, vyléváním či odkapáváním do půdy nebo povrchových vod kapalin ze siláže nebo jiných kapalin, které by mohly negativně ovlivnit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod,
k) vypouštět vody kontaminované látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod do staveb k vodohospodářským melioracím pozemků,
l) provádět změny v režimu průtoku vod zdrojem a jeho okolím, které by vedly k jeho negativnímu ovlivnění,
m) odebírat povrchové vody s výjimkou stávajících povolených odběrů; to neplatí, jedná-li se o obecné nakládání s povrchovými vodami podle zvláštního právního předpisu1),
n) provádět trhací práce,
o) provádět hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem s výjimkou průzkumných a výzkumných prací pro potřeby využívání zdroje,
p) tábořit mimo vyhrazená místa,
q) používat chemické posypové materiály na pozemních komunikacích, které by mohly způsobit kontaminaci povrchových vod a horninového prostředí včetně kvartérních vrstev,
r) umísťovat stabilní stavební a jiné stroje a vrtné soupravy, u nichž je využíváno tekutých provozních hmot, pokud nejsou vybaveny zařízením, které zabrání únikům tekutých paliv, olejů, mazadel, chladicích kapalin a jiných provozních hmot do horninového prostředí, nebo
s) parkovat motorová vozidla mimo vyhrazená parkoviště.

§ 3

Přechodné ustanovení

Řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 390/2023  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 390/2023  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 390/2023  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) § 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ... pokračování

Cena: 265 KčKOUPIT

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Vzory korespondence podle daňového řádu, 3. vydání

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Aktualizované vydání publikace Vzory korespondence podle daňového řádu je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, finančním úřadem. Nenahraditelný praktický pomocník při komunikaci se správci daně Po osmnáctileté ... pokračování

Cena: 529 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.