Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


389

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2023

o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005  Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 16 odst. 2, § 62 odst. 1 a 2 a § 75a odst. 1 a 4 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Komise1) systém epidemiologické bdělosti a dále stanoví

a) infekční onemocnění, infekce spojené se zdravotní péčí a antimikrobiální rezistenci, pro které se, vedle infekčních onemocnění podle zákona o ochraně veřejného zdraví2), zavádí systém epidemiologické bdělosti (dále jen „vybraná infekční onemocnění“),
b) základní charakteristiku, klinickou definici a klasifikaci infekčních onemocnění,
c) laboratorní diagnostiku, epidemiologické šetření, druh a způsob provedení protiepidemických opatření u infekčních onemocnění,
d) rozsah shromažďovaných údajů o infekčních onemocněních, způsob a lhůty jejich hlášení s výjimkou infekcí spojených se zdravotní péčí a antimikrobiální rezistence,
e) infekce spojené se zdravotní péčí, jejich definici a způsob hlášení,
f) definici antimikrobiální rezistence,
g) seznam dalších původců infekčních onemocnění, jejichž mikrobiologický nález hlásí příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví osoba poskytující péči.

§ 2

Seznam vybraných infekčních onemocnění a stanovení rozsahu údajů pro jednotlivé nemoci

(1) Rozsah údajů a postup podle § 1 písm. b) až e) při výskytu infekčního onemocnění podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou stanoveny, jde-li o

a) záškrt, v příloze č. 2 k této vyhlášce,
b) dávivý kašel, v příloze č. 3 k této vyhlášce,
c) spalničky, v příloze č. 4 k této vyhlášce,
d) chřipku a akutní respirační infekční onemocnění, v příloze č. 5 k této vyhlášce,
e) invazivní meningokokové onemocnění, v příloze č. 6 k této vyhlášce,
f) invazivní onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae, v příloze č. 7 k této vyhlášce,
g) nákazy vyvolané lidským virem imunodeficience (HIV/AIDS), v příloze č. 8 k této vyhlášce,
h) tuberkulózu, v příloze č. 9 k této vyhlášce,
i) legionelózu, v příloze č. 10 k této vyhlášce,
j) přenosnou dětskou obrnu (poliomyelitidu), v příloze č. 11 k této vyhlášce,
k) tetanus, v příloze č. 12 k této vyhlášce,
l) zarděnky a vrozený zarděnkový syndrom, v příloze č. 13 k této vyhlášce,
m) příušnice, v příloze č. 14 k této vyhlášce,
n) západonilskou horečku, v příloze č. 15 k této vyhlášce,
o) onemocnění vyvolaná bakterií Escherichia coli produkující Shiga toxin/Verocytotoxin (STEC/VTEC), včetně hemolyticko-uremického syndromu (HUS), v příloze č.  16 k této vyhlášce,
p) virovou hepatitidu A, v příloze č. 17 k této vyhlášce,
q) virovou hepatitidu B, v příloze č. 18 k této vyhlášce,
r) virovou hepatitidu C, v příloze č. 19 k této vyhlášce,
s) onemocnění vyvolaná Chlamydia trachomatis, v příloze č. 20 k této vyhlášce,
t) invazivní pneumokoková nebo streptokoková onemocnění, v příloze č. 21 k této vyhlášce,
u) kampylobakteriózy, v příloze č. 22 k této vyhlášce,
v) lymeskou borreliózu a lymeskou neuroborreliózu, v příloze č. 23 k této vyhlášce,
w) pásový opar, v příloze č. 24 k této vyhlášce,
x) rotavirová onemocnění, v příloze č. 25 k této vyhlášce,
y) salmonelózy, v příloze č. 26 k této vyhlášce,
z) získanou nebo vrozenou syfilis, v příloze č. 27 k této vyhlášce.

(2) Rozsah údajů a postup podle § 1 písm. b) až e) při výskytu infekčního onemocnění podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou dále stanoveny, jde-li o

a) klíšťovou encefalitidu, v příloze č. 28 k této vyhlášce,
b) plané neštovice, v příloze č. 29 k této vyhlášce,
c) virovou hepatitidu E, v příloze č. 30 k této vyhlášce,
d) tularémii, v příloze č. 31 k této vyhlášce,
e) norovirová onemocnění, v příloze č. 32 k této vyhlášce,
f) svrab, v příloze č. 33 k této vyhlášce,
g) botulismus, v příloze č. 34 k této vyhlášce,
h) toxoplazmózu, v příloze č. 35 k této vyhlášce,
i) onemocnění břišním tyfem a paratyfem, v příloze č. 36 k této vyhlášce,
j) leptospirózu, v příloze č. 37 k této vyhlášce,
k) onemocnění vyvolaná Neisseria gonorrhoeae, v příloze č. 38 k této vyhlášce,
l) hantavirová onemocnění, v příloze č. 39 k této vyhlášce,
m) onemocnění chikungunya, v příloze č. 40 k této vyhlášce,
n) onemocnění dengue, v příloze č. 41 k této vyhlášce,
o) onemocnění vyvolaná malarickými plazmodii (malárie), v příloze č. 42 k této vyhlášce,
p) žlutou zimnici, v příloze č. 43 k této vyhlášce,
q) lidská prionová onemocnění, v příloze č. 44 k této vyhlášce,
r) giardiázu, v příloze č. 45 k této vyhlášce,
s) listeriózu, v příloze č. 46 k této vyhlášce,
t) shigelózu, v příloze č. 47 k této vyhlášce,
u) onemocnění vyvolaná Yersinia enterocolitica nebo Yersinia pseudotuberculosis, v přílze č. 48 k této vyhlášce,
v) onemocnění vyvolaná virem Zika a vrozené onemocnění virem Zika, v příloze č. 49 k této vyhlášce,
w) mor, v příloze č. 50 k této vyhlášce,
x) choleru, v příloze č. 51 k této vyhlášce,
y) vzteklinu, v příloze č. 52 k této vyhlášce,
z) antrax, v příloze č. 53 k této vyhlášce.

(3) Rozsah údajů a postup podle § 1 písm. b) až e) při výskytu infekčního onemocnění podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou dále stanoveny, jde-li o

a) brucelózu, v příloze č. 54 k této vyhlášce,
b) echinokokózu, v příloze č. 55 k této vyhlášce,
c) trichinelózu, v příloze č. 56 k této vyhlášce,
d) kryptosporidiózu, v příloze č. 57 k této vyhlášce,
e) pravé neštovice, v příloze č. 58 k této vyhlášce,
f) Q horečku, v příloze č. 59 k této vyhlášce,
g) chřipku A/H5N1 a další lidská onemocnění vyvolaná viry zoonotické chřipky, v příloze č. 60 k této vyhlášce,
h) SARS, v příloze č. 61 k této vyhlášce,
i) MERS, v příloze č. 62 k této vyhlášce,
j) hemoragické horečky, v příloze č. 63 k této vyhlášce,
k) nozokomiální infekce (infekce spojené se zdravotní péčí), v příloze č. 64 k této vyhlášce,
l) antimikrobiální rezistenci, v příloze č. 65 k této vyhlášce.

§ 3

Vymezení pojmů

(1) Epidemiologickou souvislostí se pro účely této vyhlášky rozumí způsob přenosu. Za způsob přenosu se považuje

a) přenos způsobem mechanickým nebo biologickým,
b) expozice společnému vehikulu, kterým se rozumí kontaminované potraviny nebo pitná voda,
c) přenos prostřednictvím kontaminovaných předmětů,
d) expozice v?životním prostředí, kdy osoba přišla do styku s kontaminovanou vodou nebo kontaminovanou půdou.

(2) Za vnímavou osobu se pro účely této vyhlášky považuje taková osoba, která zjevně neprodělala dané onemocnění nebo není proti němu řádně očkována nebo má prokazatelně nedostatečný titr ochranných protilátek, případně se u dané infekce ochranné protilátky nevyskytují ani po přirozeně prodělaném onemocnění. Všechny ostatní osoby se považují za nevnímavé.

(3) Zdrojem nákazy se pro účely této vyhlášky rozumí člověk, zvíře nebo prostředí přechovávající nebo vylučující infekční agens, které pak může být přímou nebo nepřímou cestou přeneseno na vnímavou osobu.

(4) Za vzorek nebo klinický vzorek se považuje materiál biologického původu, který pochází z organismu člověka, zejména krev, moč, sputum, hlen, stolice, vzorky z biopsie, likvor, sperma nebo nekrotický materiál. S biologickým materiálem se zachází jako s potenciálně infekčním, včetně jeho likvidace. Obdobně se postupuje v případě nástrojů nebo jiných předmětů, které s biologickým materiálem přišly do styku. Zásady pro odběr a vyšetření biologického materiálu jsou uvedeny v jiném právním předpise3).

§ 4

Definice klinických kritérií, laboratorních kritérií, epidemiologických kritérii a epidemiologických souvislostí a klasifikace případů jsou uvedeny v prováděcím rozhodnutí Komise upravujícím přenosné nemoci1), nestanoví-li tento předpis další zvláštní kritéria pro konkrétní onemocnění.

§ 5

Hlášení dalších původců infekčních onemocnění a další postupy

Mikrobiologický nález původců dalších infekčních onemocnění hlásí příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví osoba poskytující péči, která provádí laboratorní vyšetření biologického materiálu2),3). Další zvláštní postupy jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.
2. Vyhláška č. 275/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.
3. Vyhláška č. 233/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění vyhlášky č. 275/2010 Sb.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 31 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 32 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 33 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 34 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 35 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 36 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 37 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 38 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 39 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 40 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 41 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 42 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 43 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 44 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 45 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 46 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 47 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 48 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 49 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 50 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 51 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 52 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 53 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 54 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 55 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 56 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 57 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 58 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 59 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 60 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 61 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 62 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 63 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 64 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

Příloha č. 65 k vyhlášce č. 389/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/945 ze dne 22. června 2018 o přenosných nemocích a souvisejících zvláštních zdravotních problémech, které musí být podchyceny epidemiologickým dozorem, a o příslušných definicích případů.
2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

ÚZ č. 1564 - Daně z příjmů, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 nabývají účinnosti velké změny zákona o daních z příjmů zejména v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem; publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, novelizovaný zákon o některých daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině, vyhlášky a platné pokyny a ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

Šárka Kryšková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické ... pokračování

Cena: 460 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.