Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


383

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2023,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 469 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 539/2004  Sb., podle § 40b odst. 1 a 2, § 48 odst. 4, § 374 odst. 1 a § 374a písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 49/1973  Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 151/2002  Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 139/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 218/2021  Sb. a zákona č. 286/2021 Sb., podle § 134 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a podle § 431 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 108/2007 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č.  234/1997 Sb., vyhlášky č. 482/2000 Sb., vyhlášky č. 104/2002 Sb., vyhlášky č. 268/2003  Sb., vyhlášky č. 202/2007 Sb., vyhlášky č. 315/2007 Sb., vyhlášky č. 168/2009 Sb., vyhlášky č. 457/2009 Sb., vyhlášky č. 438/2011 Sb., vyhlášky č. 322/2013 Sb., vyhlášky č. 384/2017 Sb., vyhlášky č. 222/2021 Sb., vyhlášky č. 516/2021 Sb. a vyhlášky č.  339/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Záznam uložený v jednotném úložišti zvukových a obrazových záznamů (dále jen „jednotné úložiště záznamů“) lze přehrát a pořídit si jeho kopii také prostřednictvím časově omezeného dálkového přístupu.“.

2. V § 8 odst. 3 se slova „soud postupuje obdobně“ nahrazují slovy „lze do něj nahlížet, pořizovat z něho opisy a výpisy a přehrávat záznamy a pořizovat jejich kopie za stejných podmínek jako v odstavci 1 nebo prostřednictvím dálkového přístupu, pokud to technická povaha systému, ve kterém je elektronický spis veden, umožňuje“.

3. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Dálkový přístup je možný po prokázání totožnosti osoby s využitím elektronické identifikace podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci.“.

4. V § 21a odst. 2 se věta první nahrazuje větami „V listinném spisu se záznam uchovává na technickém nosiči nebo na jednotném úložišti záznamů, které je elektronickým úložištěm spravovaným ministerstvem. Technický nosič záznamu se připojí ke spisu, je-li to možné, nebo se ve spisu uvede, kde je technický nosič záznamu uložen nebo že je záznam uchováván na jednotném úložišti záznamů.“.

5. V § 21a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V elektronickém spisu se záznam uchovává v systému, ve kterém je elektronický spis veden. Pro skartační řízení platí odstavec 2 věta poslední obdobně.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

6. V § 21b odst. 3 se slova „opisy nebo stejnopisy“ zrušují, za slova „soudu a“ se vkládají slova „jejich elektronicky vyhotovené opisy nebo stejnopisy“, slovo „uznávaným“ se nahrazuje slovem „kvalifikovaným“, slova „označeny uznávanou elektronickou značkou“ se nahrazují slovy „zapečetěny kvalifikovanou elektronickou pečetí“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Podepsaný nebo zapečetěný elektronický dokument musí být opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.“.

7. V § 21b odst. 4 větě první se slovo „uznávaného“ nahrazuje slovem „kvalifikovaného“, slova „uznávané elektronické značky“ se nahrazují slovy „kvalifikované elektronické pečetě“ a na konci textu věty první se doplňují slova „ , a to společně s vizualizovanou podobou kvalifikovaného elektronického časového razítka“.

8. V § 23 odst. 3 se slovo „uznávaným“ nahrazuje slovem „kvalifikovaným“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a opatří jej kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem“.

9. V § 28c se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Vede-li se ve věci listinný spis a soud vyhotovuje listinné stejnopisy rozhodnutí a jiné písemnosti soudu za součinnosti provozovatele poštovních služeb, předá je soud v elektronické podobě tomuto provozovateli, který v souladu s uzavřenou smlouvou vyhotoví jejich listinnou podobu a předá je k doručení. Provozovatel poštovních služeb přitom provádí autorizovanou konverzi u listinných stejnopisů rozhodnutí; u jiných písemností soudu se autorizovaná konverze provádí, stanoví-li tak předseda senátu. Předávání a vyhotovování se provádí automatizovaným způsobem, který vylučuje lidský zásah nad míru nezbytně nutnou.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 37/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachovány.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou bodů 2, 3 a 5, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2024, a bodů 1 a 4, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

ÚZ č. 1588 - Advokáti, Notáři, Soudci a soudy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor předpisů regulujících výkon některých právnických profesí a soudů. Od ledna 2024 se zejména mění zákon o advokacii a vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. K menším změnám došlo také v zákoně o soudech a soudcích, v notářském řádu, ve vyhlášce ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ... pokračování

Cena: 189 KčNedostupné

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.