Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


347

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2023,

kterou se mění vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách

Ministerstvo financí stanoví podle § 129 písm. a) až f) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. d) bodě 2 se slovo „tabáku“ nahrazuje slovy „náplně obsažené“ a slova „jedno desetinné místo; toto množství se uvede s přesností na jedno desetinné místo,“ se nahrazují slovy „1 desetinné místo“.

2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až h), která znějí:

„e) v případě ostatního tabákového výrobku
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3. písmeno „O“ označující druh výrobku,
f) v případě náplně do elektronické cigarety
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2. množství náplně v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v mililitrech zaokrouhlené na 1 desetinné místo,
g) v případě nikotinového sáčku
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3. písmeno „S“ označující druh výrobku,
h) v případě ostatního nikotinového výrobku
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3. písmeno „N“ označující druh výrobku.“.

3. V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) v případě tabáku do vodní dýmky
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech a
3. písmeno „V“ označující druh výrobku,“.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

4. V § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „tabákového“ zrušuje.

5. V § 6 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „kouření“ se vkládají slova „ , ostatního tabákového výrobku, náplně do elektronické cigarety, nikotinového sáčku nebo ostatního nikotinového výrobku“.

6. V § 6 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se za slovo „kouření“ vkládají slova „ , tabáku do vodní dýmky“.

7. V § 7 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „kouření“ se vkládají slova „ , ostatní tabákový výrobek, náplň do elektronické cigarety, nikotinový sáček nebo ostatní nikotinový výrobek“.

8. V § 7 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „kouření“ vkládají slova „ , tabák do vodní dýmky“.

9. V § 8 odst. 1 se slovo „tabákového“ zrušuje.

10. V příloze č. 1 se doplňují vyobrazení č. 5 až 8, která včetně popisků znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

11. V příloze č. 1 se za vyobrazení č. 3 vkládá nové vyobrazení č. 4, které včetně popisku zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

Dosavadní vyobrazení č. 4 až 8 se označují jako vyobrazení č. 5 až 9.

12. V příloze č. 2 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 1 slova „tabákového“ a „nebo“ zrušují a za slovo „výrobky“ se vkládají slova „ , ostatní tabákový výrobek, náplň do elektronické cigarety, nikotinový sáček, nebo ostatní nikotinový výrobek“.

13. V příloze č. 2 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 1 za slovo „kouření“ vkládají slova „ , tabák do vodní dýmky“.

14. V příloze č. 2 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 2 písm. a) slovo „tabákového“ zrušuje a za slovo „výrobky“ se vkládají slova „ , O pro ostatní tabákový výrobek, E pro náplň do elektronické cigarety, S pro nikotinový sáček, N pro ostatní nikotinový výrobek“.

15. V příloze č. 2 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 2 písm. a) za slovo „kouření“ vkládají slova „ , V pro tabák do vodní dýmky“.

16. V příloze č. 2 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 2 písm. c) bodě 4 slovo „tabáku“ nahrazuje slovy „náplně obsažené“ a slova „zaokrouhlené na jedno desetinné místo (toto množství se uvede s přesností na jedno desetinné místo)“ se nahrazují slovy „zaokrouhleným na 1 desetinné místo“.

17. V příloze č. 2 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 2 na konci písmene c) doplňují body 5 až 8, které znějí:

„5. ostatního tabákového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
6. náplně do elektronické cigarety množstvím náplně v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v mililitrech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
7. nikotinového sáčku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
8. ostatního nikotinového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,“.

18. V příloze č. 2 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 2 písm. c) za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

„4. tabáku do vodní dýmky množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,“.

Dosavadní body č. 4 až 8 se označují jako body č. 5 až 9.

19. V příloze č. 2 se slova „Příklady kódu tabákové nálepky:“ nahrazují slovy „Příklady kódu tabákové nálepky:“.

20. V příloze č. 2 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se v bodě 3 za číslo „20“ vkládá text „mm“.

21. V příloze č. 2 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se v bodě 4 slova „tabáku a dvacet“ nahrazují slovy „náplně a 20“.

22. V příloze č. 2 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 5 až 8, které znějí:

„5. Om10M (tabáková nálepka pro ostatní tabákový výrobek – např. žvýkací tabák – o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 10 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
6. Ev2M (tabáková nálepka pro náplň do elektronické cigarety o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 2 ml výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
7. Sm14M (tabáková nálepka pro nikotinový sáček o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 14 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
8. Nv8M (tabáková nálepka pro ostatní nikotinový výrobek o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 8 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M).“.

23. V příloze č. 2 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

„4. Vv200M (tabáková nálepka pro tabák do vodní dýmky o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 200 g tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),“.

Dosavadní body 4 až 8 se označují jako body 5 až 9.

24. V příloze č. 3 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 1 písm. a) slovo „tabákového“ zrušuje a za slovo „výrobky“ se vkládají slova „ , O pro ostatní tabákový výrobek, E pro náplň do elektronické cigarety, S pro nikotinový sáček, N pro ostatní nikotinový výrobek“.

25. V příloze č. 3 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 1 písm. a) za slovo „kouření“ vkládají slova „ , V pro tabák do vodní dýmky“.

26. V příloze č. 3 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 1 písm. c) bodě 4 slovo „tabáku“ nahrazuje slovy „náplně obsažené“ a slova „zaokrouhlené na jedno desetinné místo (toto množství se uvede s přesností na jedno desetinné místo)“ se nahrazují slovy „zaokrouhleným na 1 desetinné místo“.

27. V příloze č. 3 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 1 na konci písmene c) doplňují body 5 až 8, které znějí:

„5. ostatního tabákového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
6. náplně do elektronické cigarety množstvím náplně v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v mililitrech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
7. nikotinového sáčku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
8. ostatního nikotinového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,“.

28. V příloze č. 3 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 1 písm. c) za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

„4. tabáku do vodní dýmky množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,“.

Dosavadní body 4 až 8 se označují jako body 5 až 9.

29. V příloze č. 3 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se v bodě 3 za číslo „20“ vkládá text „mm“.

30. V příloze č. 3 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se v bodě 4 slova „tabáku a dvacet“ nahrazují slovy „náplně a 20“.

31. V příloze č. 3 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 5 až 8, které znějí:

„5. Om10M (tabáková nálepka pro ostatní tabákový výrobek – např. žvýkací tabák – o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 10 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
6. Ev2M (tabáková nálepka pro náplň do elektronické cigarety o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 2 ml výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
7. Sm14M (tabáková nálepka pro nikotinový sáček o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 14 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
8. Nv8M (tabáková nálepka pro ostatní nikotinový výrobek o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 8 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M).“.

32. V příloze č. 3 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

„4. Vv200M (tabáková nálepka pro tabák do vodní dýmky o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 200 g tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),“.

Dosavadní body 4 až 8 se označují jako body 5 až 9.

33. V příloze č. 4 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 2 za číslo „20“ vkládá text „mm“.

34. V příloze č. 4 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 3 písm. a) slovo „tabákového“ zrušuje a za slovo „výrobky“ se vkládají slova „ , O pro ostatní tabákový výrobek, E pro náplň do elektronické cigarety, S pro nikotinový sáček, N pro ostatní nikotinový výrobek“.

35. V příloze č. 4 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 3 písm. a) za slovo „kouření“ vkládají slova „ , V pro tabák do vodní dýmky“.

36. V příloze č. 4 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 3 písm. c) bodě 4 slovo „tabáku“ nahrazuje slovy „náplně obsažené“ a slova „zaokrouhlené na jedno desetinné místo (toto množství se uvede s přesností na jedno desetinné místo)“ se nahrazují slovy „zaokrouhleným na 1 desetinné místo“.

37. V příloze č. 4 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 3 na konci písmene c) doplňují body 5 až 8, které znějí:

„5. ostatního tabákového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
6. náplně do elektronické cigarety množstvím náplně v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v mililitrech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
7. nikotinového sáčku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,
8. ostatního nikotinového výrobku množstvím výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhleným na 1 desetinné místo,“.

38. V příloze č. 4 v části „Vysvětlivky“ se v odstavci 3 písm. c) za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

„4. tabáku do vodní dýmky množstvím tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,“.

Dosavadní body 4 až 8 se označují jako body 5 až 9.

39. V příloze č. 4 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se v bodě 3 za číslo „20“ vkládá text „mm“.

40. V příloze č. 4 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se v bodě 4 slova „tabáku a dvacet“ nahrazují slovy „náplně a 20“.

41. V příloze č. 4 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 5 až 8, které znějí:

„5. Om10M (tabáková nálepka pro ostatní tabákový výrobek – např. žvýkací tabák – o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 10 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
6. Ev2M (tabáková nálepka pro náplň do elektronické cigarety o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 2 ml výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
7. Sm14M (tabáková nálepka pro nikotinový sáček o rozměru 16 mm x 32 mm pro jednotkové balení obsahující 14 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),
8. Nv8M (tabáková nálepka pro ostatní nikotinový výrobek o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 8 g výrobku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M).“.

42. V příloze č. 4 v části „Příklady kódu tabákové nálepky“ se za bod 3 vkládá nový bod 4, který zní:

„4. Vv200M (tabáková nálepka pro tabák do vodní dýmky o rozměru 20 mm x 44 mm pro jednotkové balení obsahující 200 g tabáku se sazbou daně, která je charakterizována písmenem M),“.

Dosavadní body 4 až 8 se označují jako body 5 až 9.

Čl. II

Oznámení technického předpisu

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 23, 25, 28, 32, 35, 38 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. března 2024.

Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

E-shop

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)

Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně pojednává o fiduciárních povinnostech jakožto základních povinnostech správců cizích záležitostí. Autoři při hledání odpovědi na otázku, co je to fiduciární pozice a jaká je její náplň, ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Zákoník práce. Zákon o kolektivním vyjednávání - Praktický komentář, 2. vydání

Jan Pichrt a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář poskytuje komplexní výklad ustanovení zákoníku práce, platný k 1. 5. 2022, a kromě např. změn v úpravě dovolené obsahuje také aktualizovanou judikaturu. Součástí publikace je dále revidovaný ... pokračování

Cena: 2 450 KčKOUPIT

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI

Tomáš Fürst, Halina Šimková, Jan Zimmer, Jana Fürstová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je prvním česky psaným textem, který uceleně a od samotných základů představuje tzv. bayesovské hodnocení váhy důkazu – moderní koncept, který si v posledních letech stále intenzivněji nachází cestu ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.