Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


346

ZÁKON

ze dne 8. listopadu 2023,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o právu petičním

Čl. I

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 6a odst. 1 se slova „jím vytvořený“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta „Nástroj je přístupný prostřednictvím portálu veřejné správy.“.

2. V § 6a se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo vnitra může přenést svou působnost podle odstavců 1 a 4 na jiný státní orgán nebo na státem zřízenou anebo založenou právnickou osobu.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Čl. II

Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění zákona č. 47/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 482/2004  Sb., zákona č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb., zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona č. 402/2009 Sb., zákona č. 265/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 265/2014 Sb., zákona č. 300/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 167/2020 Sb., zákona č. 484/2020 Sb. a zákona č. 225/2023  Sb., se mění takto:

1. V § 120a se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

2. § 120b zní:

㤠120b

Návrhy zákonů, mezinárodní smlouvy, stanoviska vlády, zprávy, informace nebo jiné podklady pro jednání Sněmovny se předkládají předsedovi Sněmovny v elektronické podobě.“.

3. § 120b včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

㤠120b

(1) Návrh zákona, stanovisko vlády k návrhu zákona, pozměňovací návrh k návrhu zákona včetně návrhu na změnu zákona obsaženého v usnesení výboru nebo v oponentní zprávě se vytváří a předkládá prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů20); to neplatí, umožňuje-li zákon předložit návrh nebo stanovisko ústně.

(2) Mezinárodní smlouva, jiné stanovisko vlády než uvedené v odstavci 1, zpráva, informace nebo jiný podklad pro jednání Sněmovny se předkládají v elektronické podobě.


20) § 16 zákona č. 222/2016 Sb.“.

4. V § 120c odst. 1 se slovo „stejnopisu“ a slovo „stejnopis“ zrušují.

5. V § 120c odst. 2 se slova „stejnopisů v listinné a elektronické podobě“ nahrazují slovem „podkladů“.

6. V § 120c odst. 3 se slova „stejnopis v listinné nebo elektronické podobě“ nahrazují slovem „podklad“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o základních registrech

Čl. III

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č.  312/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016  Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 279/2019 Sb., zákona č. 12/2020 Sb., zákona č. 33/2020 Sb., zákona č. 47/2020  Sb., zákona č. 51/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 88/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 429/2022 Sb. a zákona č. 471/2022  Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 5 a 6 se slovo „referenčního“ zrušuje.

2. V § 14 odst. 5 a 6, § 28 odst. 5 a v § 58a odst. 1, 2 a 7 se slovo „referenčních“ zrušuje.

3. V § 14 odst. 5 se za slovo „údaje“ vkládají slova „vedeného v základním registru, s výjimkou provozního nebo autentizačního údaje“ a za slovo „údajů“ se vkládají slova „ , s výjimkou provozních a autentizačních údajů,“.

4. V § 14 odst. 6 se za slovo „vedeny“ vkládají slova „ , s výjimkou provozních nebo autentizačních údajů“.

5. V § 22 odst. 1 a § 27 odst. 1 se slovo „referenční“ zrušuje.

6. V § 24 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , provozní údaje, případně další údaje vedené v registru osob, které nezapisuje agendové místo nebo správce registru osob“.

7. V § 26 odst. 1 se za slovo „provozní“ vkládají slova „a jiné“.

8. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „a příjmení“ nahrazují slovy „příjmení a datum narození“.

9. V § 51 odst. 10 písm. a) se slova „písm. f) bodu 1 a písm. k)“ nahrazují slovy „odstavce 3 písm. f) bodu 1, odstavce 3 písm. k)“ a za text „písm. j)“ se vkládají slova „a odstavce 9“.

10. V § 52 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Editorem údajů podle odstavce 5 je Agentura.“.

11. V § 58 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „referenční nebo provozní“ zrušují.

12. V § 58 odst. 3 se za slovo „povinností“ vkládají slova „v listinné podobě“ a slova „také v listinné podobě“ se zrušují.

13. V § 58 odst. 4 písm. d) se slova „ , popřípadě jinou kontaktní adresu“ zrušují.

14. V § 58a odst. 1 se číslo „18“ nahrazuje číslem „15“ a slova „z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytnuty referenční údaje“ se nahrazují slovy „údaje, které jsou o něm vedeny v registru obyvatel nebo registru práv a povinností, s výjimkou provozních nebo autentizačních údajů, poskytnuty, a to i opakovaně,“.

15. V § 58a odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, které mají být údaje podle věty první poskytnuty, musí s poskytnutím vyslovit souhlas; podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba může svůj souhlas kdykoliv odvolat.“.

16. V § 58a odst. 1 se za slovo „příjmení“ vkládají slova „ , datum narození“.

17. V § 58a se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , popřípadě podle § 58 odst. 5, jedná-li se o údaje z registru obyvatel“.

18. V § 58a odst. 3 písm. d) se slova „ , popřípadě jiná kontaktní adresa“ zrušují.

19. V § 58a odst. 6 se za slova „udělení souhlasu“ vkládají slova „subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě“.

20. V § 62b se na začátek vkládá věta „Ministerstvo vnitra může přenést svou působnost v oblasti poskytování a zasílání záznamů údajů, výpisů údajů a údajů z registru obyvatel dohodou na Agenturu.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Správce základního registru obyvatel a správce základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností upustí po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona od poskytování údajů ze základního registru obyvatel a základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností jiné fyzické nebo právnické osobě, byl-li souhlas s poskytnutím údajů udělen přede dnem 29. června 2018 a nelze-li na jeho základě jednoznačně identifikovat subjekt údajů.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Čl. V

Zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění zákona č. 277/2019  Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 177/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „a v listinné podobě“ a věta poslední zrušují.

2. V § 7 odst. 4 písm. a) se slova „a čas“ zrušují.

3. V § 7 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

4. V § 7 odst. 7 se za slova „v listinné podobě“ vkládají slova „podle § 11“.

5. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „S přihlédnutím k povaze aktu podle § 3 jej lze uvést také ve znění jiného jazyka rozhodného pro jeho výklad.“.

6. V § 9 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; to neplatí pro zákon o státním rozpočtu a pro zákon, kterým se mění zákon o státním rozpočtu, jež nabývají účinnosti prvním dnem následujícím po dni jejich vyhlášení“.

7. V § 10 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

8. V § 10 odst. 3 části věty první za středníkem se slova „a čas“ a slova „s přesností na sekundy“ zrušují.

9. V § 11 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „ ; po tuto dobu mají tyto částky v listinné podobě účinky podoby elektronické“.

10. V § 11 odst. 4 se slova „toto zpřístupnění se nepovažuje za vyhlášení aktu“ nahrazují slovy „okamžikem zpřístupnění těchto částek v elektronickém systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv se právně závazným zněním právního aktu stává jeho elektronická podoba“.

11. V § 12 odstavec 6 zní:

„(6) Požadavek na vyhlášení aktu ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv obsahuje

a) text vyhlašovaného aktu,
b) text vyhlašovaného aktu ve znění novely, je-li vyhlašovaným aktem novela právního předpisu,
c) popis skutečností důležitých pro vyhlášení aktu, je-li to nezbytné s ohledem na datum nabytí účinnosti, datum vyhlášení aktu nebo postup při vyhlášení aktu; to neplatí, obsahuje-li důvodová zpráva odůvodnění podle § 20 odst. 1 písm. h) nebo § 20 odst. 2 písm. e).“.

12. V § 12 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

„(8) Požadavek na vyhlášení aktu ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se činí alespoň 30 dnů přede dnem, kdy má právní předpis nabýt účinnosti, nebo kdy má být akt podle § 3 nebo 4 vyhlášen; to neplatí, je-li v požadavku na vyhlášení aktu odůvodněn naléhavý obecný zájem na dřívějším vyhlášení aktu nebo obsahuje-li důvodová zpráva odůvodnění podle § 20 odst. 1 písm. h) nebo § 20 odst. 2 písm. e).“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

13. V § 12 odst. 9 se za slova „jeho účinnosti“ vkládají slova „nebo datum jeho vyhlášení“ a slova „ode dne učinění tohoto požadavku“ se nahrazují slovy „od učinění požadavku na vyhlášení aktu“.

14. V § 14 odst. 1 se slovo „vyhlašovaným“ nahrazuje slovem „vyhlášeným“.

15. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova „nebo čas“ zrušují.

16. V nadpisu § 15 se slova „a kontaktních míst veřejné správy“ zrušují.

17. V § 15 se odstavec 4 zrušuje.

18. V § 22 odst. 2 písm. a) se za slovo „náměstka“ vkládají slova „nebo vrchního ředitele sekce“.

19. V § 22 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) ministr zahraničních věcí svého náměstka nebo vrchního ředitele sekce, jde-li o sdělení podle § 3 odst. 1.“.

20. V § 26 odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Ustanovení § 16 až 21 se nepoužijí pro

a) návrh právního předpisu v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do jeho předložení k projednání prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů podle odstavců 2 až 5,
b) návrh ústavního zákona nebo zákona, který byl předložen k projednání Poslanecké sněmovně přede dnem 31. prosince 2024, a
c) návrh zákonného opatření Senátu, který byl předložen k projednání Senátu přede dnem 31. prosince 2024.

(2) Návrh ústavního zákona nebo zákona, jehož předkladatelem je vláda a jehož tvorba nebo projednávání byly zahájeny před 1. lednem 2025, se od 1. ledna 2025 předloží k projednání prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů; předložením k projednání se rozumí předložení návrhu

a) do meziresortního připomínkového řízení,
b) vládě, nebo
c) Poslanecké sněmovně.“.

21. V § 26 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 7, které znějí:

„(3) Návrh zákonného opatření Senátu, jehož tvorba nebo projednávání byly zahájeny před 1. lednem 2025, se od 1. ledna 2025 předloží k projednání prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů; předložením k projednání se rozumí předložení návrhu

a) do meziresortního připomínkového řízení,
b) vládě, nebo
c) Senátu.

(4) Návrh ústavního zákona nebo zákona, jehož předkladatelem není vláda a jehož tvorba nebo projednávání byly zahájeny před 1. lednem 2025, se od 1. ledna 2025 předloží k projednání v Poslanecké sněmovně prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů.

(5) Návrh nařízení vlády nebo vyhlášky, jehož tvorba nebo projednávání byly zahájeny před 1. říjnem 2024, se od 1. října 2024 předloží k projednání nebo k vyhlášení prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů; předložením k projednání se rozumí v případě

a) návrhu nařízení vlády jeho předložení do meziresortního připomínkového řízení nebo předložení vládě, nebo
b) návrhu vyhlášky jeho předložení do meziresortního připomínkového řízení nebo předložení orgánu Legislativní rady vlády nebo Legislativní radě vlády.

(6) Postupy pro vyhlašování a opravování aktu prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů, postupy pro vyhlašování právního předpisu ve znění novely a ustanovení § 22 odst. 3 se nepoužijí pro

a) akt, který byl předložen k vyhlášení ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl vyhlášen,
b) akt podle § 3 nebo 4, s výjimkou nálezu Ústavního soudu, jenž bude předložen k vyhlášení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. června 2024,
c) vyhlášku nebo nařízení vlády, jež budou předloženy k vyhlášení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. září 2024,
d) ústavní zákon, zákon, zákonné opatření Senátu nebo nález Ústavního soudu, jež budou předloženy k vyhlášení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2024,
e) ústavní zákon a zákon, jež budou předloženy k vyhlášení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv od 1. ledna 2025, avšak jejichž návrhy byly předloženy k projednání Poslanecké sněmovně do 31. prosince 2024, a
f) zákonné opatření Senátu, jež bude předloženo k vyhlášení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv od 1. ledna 2025, avšak jehož návrh byl předložen k projednání Senátu do 31. prosince 2024.

(7) Současně s předložením aktu podle odstavce 6 k vyhlášení se předkládá text vyhlašovaného aktu v elektronické podobě v otevřeném a strojově čitelném formátu.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 8 až 10.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Čl. VI

Zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 177/2022  Sb., se mění takto:

1. V čl. XIV se body 15 až 17 zrušují.

2. V čl. XV se slova „k projednání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“ nahrazují slovy „k projednání přede dnem 1. ledna 2025“.

3. Část čtyřicátá devátá se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2023, s výjimkou ustanovení

a) čl. II bodů 1, 2 a 4 až 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024,
b) čl. III bodů 8 a 16, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024, a
c) čl. II bodu 3 a čl. III bodu 15, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Volby a volební systémy

Volby a volební systémy

Marek Antoš, Jan Wintr (eds.) - Nakladatelství Leges, s. r. o.

O volebním víkendu 7.–10. října 2021 se v Peci pod Sněžkou konal už dvacátý devátý ústavněprávní výjezdní seminář Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Z něho vzešel tento sborník, který obsahuje třináct studentských příspěvků. Příspěvky jsou věnovány především otázkám volebního ...

Cena: 300 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

 /
Číslo  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

 /
Číslo  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.