Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 342/2023 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2023, částka 159, ze dne 4. 12. 2023

342

VYHLÁŠKA

ze dne 23. listopadu 2023

o rozsahu financování Ředitelství silnic a dálnic s. p. a způsobu výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných mu Státním fondem dopravní infrastruktury

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 3 odst. 5 a 6 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění zákona č. 184/2023 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) rozsah financování nebo předfinancování činnosti Ředitelství silnic a dálnic s. p., které jsou předmětem smlouvy uzavírané Státním fondem dopravní infrastruktury (dále jen „Fond“) s Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. na dobu 3 let (dále jen „smlouva“), a
b) způsob výpočtu výše finančních prostředků poskytovaných Fondem Ředitelství silnic a dálnic s. p. na základě smlouvy.

§ 2

Rozsah financování

(1) Předmětem smlouvy je financování a předfinancování činnosti Ředitelství silnic a dálnic s. p. v rozsahu úhrady nákladů na zajištění činností svěřených Ředitelství silnic a dálnic s. p. zakládací listinou za účelem provádění správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy.

(2) Rozsah financování a předfinancování podle odstavce 1 nezahrnuje úhradu nákladů na

a) opravy středního a velkého rozsahu u tunelů, dochází-li k obnově technologie po nejméně 10 letech provozu tunelu,
b) opravy mostů delších než 200 metrů, je-li jejich předmětem i výměna nosné konstrukce,
c) opravy mostů delších než 500 metrů, je-li jejich předmětem i oprava celého mostního svršku,
d) výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy, jejich součástí a příslušenství,
e) provozování systému elektronického mýtného v rozsahu úhrady poskytovateli služeb souvisejících s jeho provozováním,
f) odstranění následků způsobených vyšší mocí v případě, že této události nebylo možné zabránit nebo její následky nemohly být odvráceny, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, jež bylo možno rozumně požadovat,
g) odstranění ekologických zátěží, zejména v důsledku vzniku nových nebo rozšíření stávajících území se zvláštním typem ochrany,
h) vypořádání majetkových vztahů k pozemkům, na kterých se nachází stavby dálnic a silnic I. třídy, jejich součásti a příslušenství, které mají původ v činnosti předchůdců Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
i) provádění činností, které jsou předmětem hospodářské soutěže a které nespadají do rámce činností v podobě správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy zajišťovaných pro stát jako vlastníka dálnic a silnic I. třídy.

§ 3

Způsob výpočtu výše poskytovaných finančních prostředků

(1) Výše finančních prostředků poskytovaných Fondem Ředitelství silnic a dálnic s. p. na základě smlouvy se vypočte podle vzorce
P = kv × kz × {(NQd × Dd) + (NQs × Ds) + [NBU × (Dd + Ds)] + [ND × (Dd + Ds)]},
v němž se rozumí

a) „P“ výše finančních prostředků poskytovaných pro daný kalendářní rok,
b) „kv“ koeficient valorizace zaokrouhlený na 2 desetinná místa, který se stanoví pro každý
1. první rok trvání smlouvy jako 1,
2. druhý rok trvání smlouvy na základě dat publikovaných Českým statistickým úřadem za rok n-2, kde n je kalendářní rok, pro který je určována výše finančních prostředků, jako součet jedné třetiny indexu meziroční změny nominálních mezd, jedné třetiny indexu meziroční změny cen stavebních prací a jedné třetiny indexu meziroční změny výše spotřebitelských cen podle Evropské klasifikace individuální spotřeby podle účelu1); pokud takto vyčíslená hodnota je vyšší než 1,02, odečte se od ní 0,02; pokud je nižší, je hodnota koeficientu 1, a
3. třetí rok trvání smlouvy jako součin koeficientu vypočteného pro druhý rok a koeficientu vypočteného pro třetí rok postupem podle bodu 2,
c) „kz“ koeficient zisku, který je roven 1,04,
d) „NQd“ náklady na opravy a údržbu vyjma běžné a zimní údržby na 1 pásokilometr dálnic pro splnění kvalitativních požadavků na vozovky a mosty na dálnicích podle smlouvy,
e) „NQs“ náklady na opravy a údržbu vyjma běžné a zimní údržby na 1 pásokilometr silnic I. třídy pro splnění kvalitativních požadavků na vozovky a mosty na silnicích I. třídy podle smlouvy,
f) „NBU“ náklady na běžnou a zimní údržbu na 1 pásokilometr dálnic a silnic I. třídy pro splnění kvalitativních požadavků na běžnou a zimní údržbu podle smlouvy,
g) „ND“ ostatní náklady podle § 2 odst. 1 nezahrnuté do nákladů podle písmen d) až f) stanovené na 1 pásokilometr dálnic a silnic I. třídy,
h) „Dd“ počet pásokilometrů dálnic podle údajů vedených Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího roku, pro který se stanovuje výše poskytovaných finančních prostředků, navýšený o počet pásokilometrů dálnic zprovozněných nebo plánovaných ke zprovoznění do 30. června kalendářního roku, pro který se stanovuje výše poskytovaných finančních prostředků,
i) „Ds“ počet pásokilometrů silnic I. třídy podle údajů vedených Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. k 1. lednu kalendářního roku předcházejícího roku, pro který se stanovuje výše poskytovaných finančních prostředků, navýšený o počet pásokilometrů silnic I. třídy zprovozněných nebo plánovaných ke zprovoznění do 30. června kalendářního roku, pro který se stanovuje výše poskytovaných finančních prostředků.

(2) Výše nákladů na 1 pásokilometr podle odstavce 1 se stanoví pro smlouvu na tříleté období se zohledněním skutečně vynaložených nákladů na financované činnosti v předchozím tříletém období, předpokládaných nákladů na zajištění činností v souvislosti se zhodnocením majetku, k němuž má Ředitelství silnic a dálnic s. p. právo hospodařit, kterým nedošlo k navýšení počtu pásokilometrů dálnic a silnic I. třídy, a předpokládaných nákladů ke splnění kvalitativních požadavků na provádění financovaných činností podle smlouvy.

(3) Kvalitativní požadavky na provádění financovaných činností a výši nákladů na 1 pásokilometr podle odstavce 1 určí Ministerstvo dopravy na celou dobu trvání smlouvy, neupraví-li ji v průběhu jejího trvání z důvodu

a) změny rozsahu či obsahu činností svěřených Ředitelství silnic a dálnic s. p.,
b) takové změny právních předpisů, technických norem, technických předpisů nebo vydání soudních nebo správních rozhodnutí, které mají za následek změnu nákladů na zajištění činností svěřených Ředitelství silnic a dálnic s. p. nebo objemu těchto činností,
c) zajištění činností v souvislosti se zhodnocením majetku, k němuž má Ředitelství silnic a dálnic s. p. právo hospodařit, kterým nedošlo k navýšení počtu pásokilometrů dálnic a silnic I. třídy, nebo
d) změny kvalitativních požadavků na provádění financovaných činností.

(4) Pásokilometrem se pro účely této vyhlášky rozumí 1 kilometr délky jízdního pásu dálnice nebo silnice I. třídy včetně připojovacích a odbočovacích pruhů.

§ 4

Přechodné ustanovení

Pro smlouvu uzavíranou na roky 2024 až 2026 se výše nákladů na 1 pásokilometr podle § 3 odst. 2 stanoví na základě skutečně vynaložených nákladů v roce 2021 se zohledněním předpokládaných nákladů ke splnění kvalitativních požadavků na provádění financovaných činností podle smlouvy.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

E-shop

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Přezkum veřejných zakázek

Přezkum veřejných zakázek

Robert Krč - C. H. Beck

Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V knize jsou rozebrány postupy pro podání a vyřízení námitek, podání návrhu, případně ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Rozvod manželství

Rozvod manželství

Kateřina Mencnerová - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice rozvodu manželství. Je rozdělena do dvou částí. První část představuje praktický manuál určený zejména pro samotné manžely, kteří se rozhodli své manželství ukončit. Srozumitelným způsobem vysvětluje jednotlivé procesní kroky, které ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

 /
Číslo  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

 /
Číslo  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.