Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


311

VYHLÁŠKA

ze dne 11. října 2023,

kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016  Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích, se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se za větu druhou na samostatný řádek vkládá věta „Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2100 ze dne 29. června 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků.“.

2. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/576 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro bezpečnostní prvky používané na tabákové výrobky.“.

3. V § 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až h), která znějí:

„e) ověřovacím elementem element bezpečnostního prvku,
f) zjevným ověřovacím elementem ověřovací element přímo vnímatelný jedním nebo více lidskými smysly bez použití externích zařízení; má se za to, že zjevným ověřovacím elementem se rozumí kategorie zjevných ověřovacích řešení uvedená v normě ISO 22383:2020,
g) poloskrytým ověřovacím elementem ověřovací element přímo nevnímatelný lidskými smysly, ale těmito smysly detekovatelný za použití externích zařízení typu UV svítilen, zvláštního pera nebo fixu, která nevyžadují odborné znalosti ani odbornou přípravu; má se za to, že poloskrytým ověřovacím elementem se rozumí kategorie skrytých ověřovacích řešení, u nichž se k ověření použijí běžně dostupné nástroje, uvedená v normě ISO 22383:2020,
h) skrytým ověřovacím elementem ověřovací element přímo nevnímatelný lidskými smysly a detekovatelný pouze za použití nástrojů k tomuto účelu speciálně vyrobených nebo profesionálního laboratorního zařízení; má se za to, že skrytým ověřovacím elementem se rozumí kategorie skrytých ověřovacích řešení, jež vyžadují nástroje k tomuto účelu speciálně vyrobené a forenzní analýzu, uvedené v normě ISO 22383:2020.“.

4. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Bezpečnostní prvek

a) tvoří nejméně 5 typů ověřovacích elementů uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce, z nichž alespoň jeden je zjevný, alespoň jeden je poloskrytý a alespoň jeden je skrytý,
b) musí být vytištěn, neodstranitelně upevněn nebo neodstranitelně umístěn kombinací upevnění a vytištění způsobem zabraňujícím neoprávněnému nakládání, musí být nesmazatelný a nesmí být žádným způsobem skryt nebo narušen,
c) se použije způsobem, který umožňuje identifikaci a ověření pravosti jednotlivých balení tabákových výrobků po celou dobu, po kterou je tabákový výrobek uveden na trh, a který je chrání před tím, aby byly jakkoli nahrazeny, opětovně použity nebo změněny.“.

5. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Alespoň jeden z ověřovacích elementů uvedených v odstavci 1 je dodáván od poskytovatele, který je nezávislou třetí stranou splňující následující podmínky nezávislosti:

a) nezávislost na tabákovém průmyslu z hlediska právní formy, organizace a rozhodování; posuzuje se zejména, zda podnik nebo skupina podniků nejsou přímo nebo nepřímo ovládány tabákovým průmyslem, včetně menšinového podílu,
b) nezávislost na tabákovém průmyslu z finančního hlediska; má se za to, že toto kritérium je splněno, pokud podnik nebo skupina podniků před tím, než převzaly svoji funkci, generovaly v posledních dvou kalendářních letech ze zboží a služeb dodávaných tabákovému průmyslu méně než 10 % svého ročního celosvětového obratu bez DPH a všech dalších nepřímých daní, jak lze určit na základě posledních schválených účetních závěrek, a zároveň za každý následující kalendářní rok roční celosvětový obrat, bez DPH a všech dalších nepřímých daní, ze zboží a služeb dodávaných tabákovému průmyslu nepřekročí 20 %,
c) neexistence střetu zájmů s tabákovým průmyslem v případě osob odpovědných za řízení podniku nebo skupiny podniků, včetně členů správní rady nebo jakékoli jiné formy řídicího orgánu; tyto osoby zejména
1. se v posledních 5 letech neúčastní struktur společností tabákového průmyslu,
2. jednají nezávisle na jakémkoli finančním nebo nefinančním zájmu souvisejícím s tabákovým průmyslem, včetně vlastnictví akcií, účasti na soukromých penzijních programech nebo podílu v držení jejich partnery, manželi, předky nebo potomky v přímé linii.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

6. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova „informaci týkající se odvykání kouření, která zní „Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz““ nahrazují slovy „informace týkající se odvykání kouření, které znějí „Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz“ a „Národní linka pro odvykání: 800 35 00 00““.

7. V nadpisu nad označením § 16 se slova „a tabáku určeném do vodní dýmky“ nahrazují slovy „ , tabáku určeném do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobcích“.

8. V § 16 odst. 1 a 3 se slova „a tabáku určeném do vodní dýmky“ nahrazují slovy „ , tabáku určeném do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobcích“.

9. V § 16 odstavec 2 zní:

„(2) Informace týkající se odvykání kouření, které jsou připojeny k obecnému varování, znějí „Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz“ a „Národní linka pro odvykání: 800 35 00 00“.“.

10. V § 16 odst. 4 a 5 větách prvních se slova „a tabáku určeného do vodní dýmky“ nahrazují slovy „ , tabáku určeného do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobků“.

11. V § 17 odst. 1 a v § 17 odst. 2 písm. b) se slova „a tabáku do vodní dýmky“ nahrazují slovy „ , tabáku určeného do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobků“.

12. V § 20 odst. 6 a v § 22 odst. 1 se slovo „ledna“ nahrazuje slovem „května“.

13. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 261/2016  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

14. Doplňuje se příloha č. 7, která zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 261/2016  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret, které byly v Evropské unii vyrobeny nebo do Evropské unie dovezeny před 20. květnem 2024 a nenesou bezpečnostní prvek v souladu s vyhláškou č. 261/2016  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být uváděny na trh do 20. května 2026.

2. Tabákové výrobky určené ke kouření, tabákové výrobky určené ke kouření jiné než cigarety, tabák určený k ručnímu balení cigaret, tabák určený do vodní dýmky a zahřívané tabákové výrobky označené informacemi týkajícími se odvykání kouření podle § 12 odst. 1 písm. c) nebo § 16 odst. 2 vyhlášky č. 261/2016 Sb., ve znění účinném před 1. lednem 2025, které byly vyrobeny, označeny, uvolněny do volného daňového oběhu nebo uvedeny na trh do 31. prosince 2024, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. října 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 6, 9 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.

E-shop

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe.

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe.

Lucie Mikulíková - C. H. Beck

Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou učebnicí k ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková, Pavla Špondrová (eds.) - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Na začátku každého příspěvku najdete jeden životní příběh, s jehož ... pokračování

Cena: 885 KčKOUPIT

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Zákoník práce, Komentář s judikaturou, 2. vydání

Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání komentáře k zákoníku práce vychází v návaznosti na rozsáhlou novelu zákonem č. 285/2020 Sb., která nabyla účinnosti 30. července 2020 a 1. ledna 2021 a přináší změny týkající se: výpovědi ze strany zaměstnance dané z důvodu přechodu práv a povinností z ... pokračování

Cena: 1 969 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.