Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


303

ZÁKON

ze dne 12. září 2023,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o dráhách

Čl. I

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999  Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005  Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009  Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 313/2019 Sb., zákona č. 367/2019  Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 426/2021 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1a se věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.“ zrušuje.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1a se na samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě.“.

3. V § 4a odst. 1 se slovo „povolení“ nahrazuje slovem „souhlas“.

4. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10d, které včetně nadpisů znějí:

㤠10a

Přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části

(1) Drážní správní úřad na žádost vlastníka dráhy celostátní, regionální nebo místní nebo vlečky anebo jejich části povolí přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování, aniž by došlo k jejímu zrušení, nebyla-li taková dráha nebo její část po dobu 2 let po sobě jdoucích před podáním žádosti užita v minimálním rozsahu. Minimálním rozsahem užití dráhy nebo její části se rozumí její užití v rozsahu alespoň 300 jízd ročně za účelem přepravy cestujících nebo alespoň 12 jízd ročně za účelem přepravy věcí. O dobu, po kterou bylo provozování dráhy nebo její části omezeno jejím provozovatelem, se doba podle vět první a druhé prodlužuje; to neplatí, nebyla-li taková dráha nebo její část po dobu alespoň 10 let po sobě jdoucích před podáním žádosti užita za účelem přepravy cestujících ani věcí.

(2) Vlastník dráhy nebo její části, který hodlá požádat o přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování, zveřejní na svých internetových stránkách alespoň 3 měsíce před podáním žádosti údaje o rozsahu jejího užívání po dobu 2 let po sobě jdoucích před tímto zveřejněním, případně po tuto dobu prodlouženou podle odstavce 1 věty třetí. Nezveřejní-li vlastník dráhy nebo její části tyto údaje, drážní správní úřad přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování nepovolí. Zveřejněné údaje musí zahrnovat

a) označení dráhy nebo její části, jíž se tyto údaje týkají,
b) datum uskutečnění jednotlivých jízd vlaků za účelem přepravy cestujících ve stanovené době na této dráze nebo její části a čísla vlaků uvedená po jednotlivých dnech a
c) datum uskutečnění jednotlivých jízd vlaků za účelem přepravy věcí ve stanovené době na této dráze nebo její části a čísla vlaků uvedená po jednotlivých dnech.

(3) Žádost obsahuje vedle obecných náležitostí podle správního řádu označení dráhy nebo její části a její popis, včetně určení začátku a konce dráhy nebo její části, místa styku vzájemně zaústěných drah a stavební délku dráhy nebo její části. K žádosti se přiloží doklad prokazující splnění podmínky pro povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části nebo, jde-li o dráhu místní nebo veřejně nepřístupnou vlečku nebo jejich část, čestné prohlášení žadatele o tom, že je tato podmínka splněna.

(4) Drážní správní úřad si v řízení o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části vyžádá závazné stanovisko Ministerstva obrany a, jde-li o dráhu celostátní, regionální nebo místní nebo její část, rovněž závazné stanovisko kraje a obce, v jejichž územním obvodu se dráha nebo její část nachází.

(5) Nesouhlasné stanovisko Ministerstva obrany může být vydáno pouze tehdy, byla-li by přerušením provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části ohrožena obrana státu.

(6) Nesouhlasné stanovisko kraje nebo obce může být vydáno pouze tehdy, vyplývá-li z jejich plánu dopravní obslužnosti území platného ke dni podání žádosti o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, že kraj nebo obec na této dráze nebo její části hodlá zajišťovat dopravní obslužnost v rozsahu alespoň 300 jízd ročně za účelem přepravy cestujících, a vyjádří-li kraj nebo obec v závazném stanovisku zájem o zajišťování dopravní obslužnosti v tomto rozsahu po dobu 5 let. Nesouhlasné stanovisko kraje nebo obce nemůže být vydáno, bylo-li takové stanovisko týkající se téže dráhy nebo její části vydáno tímto krajem nebo touto obcí v již ukončeném řízení o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části a v období 3 let přede dnem podání nové žádosti o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části nebyla zajištěna dopravní obslužnost užitím dráhy v rozsahu alespoň 300 jízd ročně za účelem přepravy cestujících nejméně po dobu 1 roku; to neplatí, uplynula-li ode dne vydání původního závazného stanoviska doba delší než 10 let.

(7) Novou žádost o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části lze podat nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí, jímž byla zamítnuta žádost o povolení přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části týkající se téže dráhy nebo její části z důvodu vydání nesouhlasného stanoviska kraje nebo obce.

§ 10b

Důsledky přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části

(1) Vlastník dráhy nebo její části, jejíž provozuschopnost a provozování byly přerušeny,

a) zajistí, aby byly zachovány alespoň těleso, stavba a zařízení jejího železničního spodku, a
b) neplní povinnosti podle § 20 a 21.

(2) Na dráze nebo její části, jejíž provozuschopnost a provozování byly přerušeny, nelze provozovat drážní dopravu. Jde-li o dráhu celostátní nebo regionální nebo veřejně přístupnou vlečku anebo jejich část,

a) dnem nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo povoleno přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování, se kapacita dráhy na ní nepřiděluje a prohlášení o dráze se ve vztahu k ní nezpracovává a
b) nastávají právní účinky rozhodnutí, jímž bylo povoleno přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování, s výjimkou účinků podle písmene a), dnem následujícím po uplynutí doby platnosti jízdního řádu, na kterou již byla kapacita dráhy přidělena.

(3) Jde-li o dráhu nebo její část, jejíž provozuschopnost a provozování byly přerušeny,

a) uděluje souhlas k výkonu činnosti v obvodu dráhy, která se považuje za podnikání, namísto jejího provozovatele její vlastník,
b) pro vstup na dráhu a na místa v obvodu dráhy se § 4a nepoužije,
c) pro stavbu dráhy a stavbu na této dráze se § 5 odst. 5 nepoužije,
d) pro postup vlastníka sítě technického vybavení při havárii sítě technického vybavení v obvodu dráhy se § 5a odst. 3 nepoužije a
e) pro křížení dráhy se § 6 nepoužije.

(4) Vlastník dráhy nebo její části zveřejní na svých internetových stránkách seznam drah nebo jejich částí, jejichž provozuschopnost a provozování byly přerušeny, a údaje v něm uvedené bez zbytečného odkladu aktualizuje.

§ 10c

Podnět k obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy ve vlastnictví státu nebo její části

(1) Podnět k obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy ve vlastnictví státu nebo její části, jejíž provozuschopnost a provozování byly přerušeny, může podat Ministerstvu dopravy

a) kraj, hodlá-li na ní zajišťovat dopravní obslužnost
1. sám, nebo
2. obec nacházející se v jeho územním obvodu, nebo
b) organizace sdružující dopravce, hodlá-li na ní její člen provozovat drážní dopravu.

(2) Podnět musí obsahovat

a) označení toho, kdo jej podává,
b) označení dráhy nebo její části, jíž se podnět týká, a její popis, včetně určení jejího začátku a konce, a
c) počet zamýšlených jízd ročně, uvedený zvlášť za účelem přepravy cestujících a zvlášť za účelem přepravy věcí, po dobu 5 let.

(3) Ministerstvo dopravy vyzve bez zbytečného odkladu ode dne doručení podnětu státní organizaci Správa železnic, aby mu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výzvy předložila písemné vyhodnocení předpokládaných dopadů zamýšleného obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, které musí obsahovat alespoň

a) předpokládané přínosy a náklady s tím spojené a
b) časový rozvrh prací na zamýšleném obnovení provozuschopnosti a provozování této dráhy nebo její části.

(4) Ministerstvo dopravy do 1 měsíce ode dne obdržení písemného vyhodnocení předpokládaných dopadů zamýšleného obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části obdržený podnět a toto vyhodnocení předloží vládě k projednání. Souhlasí-li vláda s obnovením provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části, uloží ministru dopravy zajistit, aby státní organizace Správa železnic podala žádost o obnovení její provozuschopnosti a jejího provozování a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

(5) Nový podnět k obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části lze podat nejdříve po uplynutí 5 let ode dne, kdy vláda vyslovila svůj nesouhlas s obnovením provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části týkající se téže dráhy nebo její části.

§ 10d

Obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části

(1) Drážní správní úřad rozhodne na žádost vlastníka dráhy nebo její části o obnovení její provozuschopnosti a jejího provozování, je-li dráha nebo její část způsobilá k užívání. K žádosti se přiloží doklad o provedení technicko bezpečnostní zkoušky osvědčující splnění této podmínky.

(2) V rozhodnutí o obnovení provozuschopnosti a provozování dráhy nebo její části drážní správní úřad uloží vlastníku dráhy nebo její části povinnost obnovit její provozuschopnost v plném rozsahu a její provozování a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.“.

5. V § 10a odstavec 1 zní:

„(1) Drážní správní úřad na žádost vlastníka dráhy celostátní, regionální nebo místní nebo vlečky anebo jejich části povolí přerušení její provozuschopnosti a jejího provozování, aniž by došlo k jejímu zrušení, nebyla-li taková dráha nebo její část po dobu 2 let po sobě jdoucích před podáním žádosti užita v minimálním rozsahu. Minimálním rozsahem užití dráhy nebo její části se rozumí její užití v rozsahu alespoň 300 jízd ročně za účelem přepravy cestujících nebo alespoň 12 jízd ročně za účelem přepravy věcí. O dobu, po kterou bylo provozování dráhy nebo její části omezeno jejím provozovatelem, se doba podle vět první a druhé prodlužuje.“.

6. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Drážní správní úřad rovněž rozhodne o změně úředního povolení vydaného provozovateli dráhy z moci úřední, pokud

a) povolil přerušení provozuschopnosti a provozování jím provozované dráhy nebo její části a
b) úřední povolení vydané tomuto provozovateli se nevztahuje pouze k dráze nebo její části, jíž se povolení přerušení provozuschopnosti a provozování týká.“.

7. V § 18 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) dnem, kdy nastaly právní účinky rozhodnutí, jímž bylo povoleno přerušení provozuschopnosti a provozování této dráhy nebo její části, vztahuje-li se úřední povolení pouze k dráze nebo její části, jíž se povolení přerušení provozuschopnosti a provozování týká.“.

8. V § 23c se doplňuje odstavec 7, který včetně poznámky pod čarou č. 43 zní:

„(7) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální nebo veřejně přístupné vlečky anebo jejich části, který hodlá omezit jejich provozování, postupuje rovněž v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím podrobnosti časového rozvrhu přidělování43).


43) Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2075 ze dne 4. září 2017, kterým se nahrazuje příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/ /34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.“.

9. V § 23f odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Dopravce, který má dominantní postavení na trhu osobní nebo nákladní železniční dopravy a který je současně provozovatelem železniční stanice, odstavné koleje, čerpací stanice nebo technického zařízení v přístavu nebo provozovatele takového zařízení služeb ovládá, zajistí, aby k poskytování služeb prostřednictvím tohoto zařízení služeb docházelo v rámci pobočky.“.

10. V § 23f odstavec 2 zní:

„(2) Dopravce, který má dominantní postavení na trhu osobní nebo nákladní železniční dopravy a který je současně provozovatelem zařízení služeb nebo takového provozovatele ovládá, zajistí, aby o poskytování služeb prostřednictvím tohoto zařízení bylo vedeno oddělené účtování.“.

11. V § 35 odstavec 3 zní:

„(3) Dopravce provozující drážní osobní dopravu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě17) poskytne bez zbytečného odkladu po zveřejnění zprávy o kvalitě poskytovaných služeb podle tohoto přímo použitelného předpisu tuto zprávu Agentuře Evropské unie pro železnice.“.
Poznámka pod čarou č. 6h se zrušuje.

12. Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782.“.

13. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „v Přepravním a tarifním věstníku“ zrušují.

14. V § 36 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) umožnit cestujícímu zakoupit si jízdní nebo přepravní doklad po nástupu do vlaku provozovaného na dráze železniční jiné než speciální nebo zkušební bez úhrady dodatečných nákladů, nebyla-li zajištěna možnost zakoupit si tento doklad jinak než vzdáleným přístupem před nástupem do vlaku,“.

15. V § 36 odst. 1 písm. i) se slovo „dopravě17)“ nahrazuje slovem „přepravě17)“.

16. § 36a zní:

㤠36a

(1) Na provozování osobní drážní dopravy historickým drážním vozidlem nebo osobní drážní dopravy, jejímž účelem je uskutečnění zážitkové jízdy, a nikoliv uspokojení přepravní potřeby, se přímo použitelný předpis Evropské unie upravující práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě17) nepoužije v rozsahu, v němž to tento přímo použitelný předpis umožňuje.

(2) Na spoje osobní drážní dopravy, jejichž podstatná část zahrnující alespoň 1 železniční stanici nebo zastávku podle jízdního řádu je uskutečňována mimo území členského státu, se přímo použitelný předpis Evropské unie upravující práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě17) nepoužije; to neplatí,

a) je-li výchozí železniční stanice nebo zastávka takového spoje na území členského státu, nebo
b) zahrnuje-li taková část spoje pouze území Švýcarské konfederace.

(3) Do dne 30. června 2026 musí být oznámení o potřebě pomoci osobě se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace v železniční stanici nebo ve vlaku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě17) učiněno alespoň 36 hodin předem.“.

17. V § 42c odst. 1 se slova „odštěpné závody“ nahrazují slovem „pobočky“.

18. V § 42c odstavec 2 zní:

„(2) Vedoucím pobočky provozovatele dráhy podle odstavce 1, předmětem jejíž činnosti je provozování dráhy, nesmí být osoba, která je vedoucím pobočky, předmětem jejíž činnosti je provozování drážní dopravy.“.

19. V § 42c odst. 3 písm. a) se slova „odštěpného závodu, předmětem jehož činnosti“ nahrazují slovy „pobočky, předmětem jejíž činnosti“.

20. V § 42c odst. 3 písm. b) se slova „odštěpnému závodu téhož provozovatele dráhy, předmětem jehož činnosti“ nahrazují slovy „pobočce téhož provozovatele dráhy, předmětem jejíž činnosti“.

21. V § 42c odst. 3 písm. d) se slova „odštěpný závod, předmětem jehož činnosti je provozování dráhy, nepřijal“ nahrazují slovy „pobočka, předmětem jejíž činnosti je provozování dráhy, nepřijala“.

22. V § 42c odst. 3 písm. e) se slova „odštěpného závodu, předmětem jehož činnosti“ nahrazují slovy „pobočky, předmětem jejíž činnosti“ a slovo „této“ se nahrazuje slovem „jiné“.

23. V § 45 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou „Zkoušce se může podrobit žadatel o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla

a) na dráze místní, tramvajové, speciální nebo lanové anebo na vlečce, který
1. dosáhl předepsaného věku a vzdělání,
2. je spolehlivý k řízení drážního vozidla,
3. prokázal svou zdravotní způsobilost a
4. absolvoval předepsanou výuku a výcvik, nebo
b) na dráze trolejbusové, který
1. je držitelem řidičského oprávnění skupiny D a
2. absolvoval předepsanou výuku a výcvik.“.

24. V § 45 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Přezkoušení zdravotní způsobilosti osoby řídící drážní vozidlo na dráze trolejbusové drážní správní úřad nenařizuje.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

25. V § 46q se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Drážní správní úřad poskytne údaje podle § 35 odst. 2 písm. p) týkající se držitele osvědčení strojvedoucího na žádost dopravce, který toto osvědčení vydal.“.

26. V § 49j odst. 2 větě třetí se slova „držitel povolení typu vozidla“ nahrazují slovy „žadatel o vydání povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh“.

27. V § 50 odst. 2 a v § 51 odst. 2 se vkládají nová písmena a) až c), která znějí:

„a) v rozporu s § 10b odst. 1 písm. a) nezajistí zachování tělesa, stavby nebo zařízení železničního spodku dráhy nebo její části,
b) v rozporu s § 10b odst. 4 nezveřejní seznam drah nebo jejich částí, jejichž provozuschopnost a provozování byly přerušeny, nebo údaje v něm uvedené bez zbytečného odkladu neaktualizuje,
c) v rozporu s § 10d odst. 2 ve stanovené lhůtě nesplní povinnost obnovit provozuschopnost nebo provozování dráhy nebo její části,“.

Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena d) a e).

28. V § 50 odst. 6 písm. e) se za slova „nebo k)“ vkládají slova „nebo odstavce 2 písm. b)“.

29. V § 50 odst. 6 písm. f) se slova „nebo odstavce 2 nebo 3“ nahrazují slovy „ , odstavce 2 písm. a), c), d) nebo e) nebo odstavce 3“.

30. V § 51 odst. 4 písm. g) se za slova „nebo § 23c odst. 3“ vkládají slova „nebo 7“.

31. V § 51 odst. 4 písm. v) se slova „odštěpné závody“ nahrazují slovem „pobočky“ a slova „odštěpným závodům“ se nahrazují slovem „pobočkám“.

32. V § 51 odst. 7 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo neučiní opatření k jejich předcházení“.

33. V § 51 odst. 7 písmeno h) zní:

„h) neodstraní podle § 49 odst. 3 písm. e) nedostatky zjištěné při vzniku mimořádné události, jejich příčiny nebo škodlivé následky, nebo“.

34. V § 51 odst. 9 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.

35. V § 51 odst. 9 písm. b) se text „§ 23f“ nahrazuje textem „§ 23f odst. 1“ a slova „byly služby poskytovány prostřednictvím pobočky a o jejich poskytování bylo vedeno oddělené účtování“ se nahrazují slovy „služby poskytované prostřednictvím zařízení služeb byly poskytovány v rámci pobočky“.

36. V § 51 se na konci odstavce 9 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) v rozporu s § 23f odst. 2 nezajistí, aby o poskytování služeb prostřednictvím zařízení služeb bylo vedeno oddělené účtování.“.

37. V § 51 odst. 10 písm. d) se za slova „nebo y),“ vkládají slova „odstavce 2 písm. b),“.

38. V § 51 odst. 10 písm. e) se slova „odstavce 2 nebo 3“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a), c), d) nebo e), odstavce 3“.

39. V § 52 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) v rozporu s § 35 odst. 3 neposkytne včas zprávu o kvalitě poskytovaných služeb Agentuře Evropské unie pro železnice,“.

Dosavadní písmena g) až l) se označují jako písmena h) až m).

40. V § 52 odst. 3 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) v rozporu s § 36 odst. 1 písm. d) neumožní cestujícímu zakoupit si jízdní nebo přepravní doklad po nástupu do vlaku bez úhrady dodatečných nákladů,“.

Dosavadní písmena a) až g) se označují jako písmena b) až h).

41. V § 52 odstavec 6 zní:

„(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě17) jako

a) dopravce
1. nezajistí stanoveným způsobem prodej jízdních nebo přepravních dokladů,
2. nezajistí, aby její přepravní podmínky nebo jí prodávané jízdní nebo přepravní doklady měly stanovený obsah,
3. neumožní cestujícímu přepravu zavazadla, zvířete nebo vozidla, zavazadlo, zvíře nebo vozidlo nevydá nebo nevyznačí den a hodinu, kdy bylo o jejich vydání požádáno, v přepravním dokladu anebo neumožní jiné nakládání se zavazadlem, zvířetem nebo vozidlem,
4. nevyhotoví včas zápis o ztrátě nebo poškození přepravovaného zavazadla nebo vozidla se stanoveným obsahem nebo tento zápis nepředá oprávněné osobě,
5. neumožní cestujícímu přepravu jízdního kola nebo provedení rezervace na tuto přepravu anebo v takovém případě nezajistí přesměrování nebo neposkytne náhradu jízdného, odškodnění nebo pomoc podle tohoto přímo použitelného předpisu,
6. nezveřejní s využitím stanovených prostředků na svých internetových stránkách podmínky pro přepravu jízdních kol, včetně aktuálních informací o dostupnosti kapacity pro jejich přepravu,
7. nezajistí, aby jí provozované soupravy drážních vozidel byly vybaveny stanoveným počtem míst pro jízdní kola,
8. nezveřejní včas nebo stanoveným způsobem informaci o zrušení vlaku zařazeného v jízdním řádu,
9. nepřijme nezbytné opatření v případě očekávaného zpoždění spoje nebo v takovém případě nenahradí ve stanovené výši náklady cestujícího související s využitím jiného dopravce,
10. zajišťující přesměrování v případě očekávaného zpoždění spoje neposkytne osobě se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace pomoc nebo přístupnost srovnatelné s podmínkami původní přepravní smlouvy,
11. neposkytne v případě zpoždění spoje cestujícímu včas, ve stanovené výši nebo stanoveným způsobem odškodnění nebo mu neposkytne pomoc při uplatňování nároku na toto odškodnění,
12. nezavede pro případ zpoždění nebo odřeknutí spoje pravidla pro určení zpoždění a výpočet výše odškodnění cestujícím, kteří jsou držitelem časové jízdenky,
13. nenabídne v případě zpoždění nebo odřeknutí spoje cestujícímu zdarma občerstvení, ubytování nebo přepravu ve stanoveném rozsahu nebo stanoveným způsobem,
14. nepotvrdí zmeškání přípoje nebo odřeknutí spoje,
15. nezajistí cestujícímu v případě přerušení dopravy náhradní dopravu nebo nepřijme v takovém případě nezbytné opatření,
16. neposkytne včas nebo ve stanovené minimální výši zálohu na odškodnění v případě smrti nebo zranění cestujícího,
17. nevynaloží veškeré potřebné úsilí, aby cestujícímu pomohla domáhat se náhrady škody od třetí osoby,
18. neposkytne jinému dopravci, prodejci jízdních a přepravních dokladů, provozovateli cestovní kanceláře nebo provozovateli cestovní agentury včas nebo stanoveným způsobem přístup k cestovním informacím nebo k rezervačnímu systému,
19. nezavede stanovené normy kvality služeb pro přepravu cestujících, nesleduje kvalitu jí poskytovaných služeb nebo nezavede systém řízení jakosti, nebo
20. nezveřejní včas nebo stanoveným způsobem zprávu o kvalitě poskytovaných služeb,
b) provozovatel dráhy nepředá stanoveným způsobem údaj týkající se příjezdu nebo odjezdu vlaku dopravci, prodejci jízdních a přepravních dokladů, provozovateli cestovní kanceláře, provozovateli cestovní agentury nebo provozovateli železniční stanice,
c) provozovatel železniční stanice nezavede stanovené normy kvality služeb pro přepravu cestujících nebo nesleduje kvalitu jí poskytovaných služeb,
d) prodejce jízdních a přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury neposkytne včas v případě zpoždění spoje cestujícímu náhradu nebo odškodnění ve stanovené výši nebo nevyřídí žádost o jejich poskytnutí,
e) dopravce nebo provozovatel železniční stanice
1. nezavede nebo neudržuje stanoveným způsobem nediskriminační pravidla pro přístup k přepravě osob se zdravotním postižením, průvodců držitelů průkazu osoby se zdravotním postižením označeného symbolem „ZTP/P“ a osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
2. neposkytne osobě se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace stanoveným způsobem pomoc v železniční stanici nebo ve vlaku,
3. neposkytne v případě ztráty nebo poškození vybavení nebo pomůcky anebo v případě ztráty nebo zranění vodícího nebo asistenčního psa osobě se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace včas jejich dočasnou náhradu nebo v takovém případě neposkytne odškodnění ve stanovené výši,
4. nezajistí, aby stanovený zaměstnanec absolvoval školení týkající se potřeb osob se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace, nebo
5. nezavede systém pro vyřizování stížností týkajících se práv a povinností cestujících, nevyřídí včas nebo stanoveným způsobem přijatou stížnost anebo neuchová údaje související s vyřizováním přijatých stížností,
f) dopravce, prodejce jízdních a přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury
1. diskriminuje v rámci přepravních podmínek, tarifu nebo rezervace cestujícího na základě jeho státní příslušnosti nebo na základě místa usazení dopravce, prodejce jízdních a přepravních dokladů, provozovatele cestovní kanceláře nebo provozovatele cestovní agentury v členském státě,
2. nenabízí ve stanovených případech jízdní nebo přepravní doklady,
3. odmítne přijmout rezervaci nebo nevystaví jízdní nebo přepravní doklad osobě se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace, požaduje v souvislosti s přijetím rezervace nebo vystavením jízdního nebo přepravního dokladu takové osobě úhradu dodatečných nákladů anebo požaduje, aby taková osoba byla doprovázena jinou osobou, nebo
4. nevynaloží v případě odmítnutí přijetí rezervace, nevystavení jízdního nebo přepravního dokladu anebo požadavku doprovodu osoby se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace náležité úsilí, aby pro tuto osobu navrhla přijatelnou náhradní přepravu, nebo
g) dopravce, provozovatel železniční stanice, prodejce jízdních a přepravních dokladů, provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury
1. neposkytne nebo nezpřístupní cestujícímu včas, ve stanoveném rozsahu nebo stanoveným způsobem informace, nebo
2. nezavede nezbytná opatření pro příjem oznámení osob se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace o potřebě pomoci v železniční stanici nebo ve vlaku nebo nepřijímá tato oznámení bez úhrady dodatečných nákladů.“.

42. V § 52 odst. 14 písm. b) se slova „odstavce 1 písm. b), h) nebo i)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. b), g), i) nebo j)“ a slova „odstavce 3 písm. a), b), c), d), e) nebo g)“ se nahrazují slovy „odstavce 3 písm. a), b), c), d), e), f) nebo h)“.

43. V § 52 odst. 14 písm. c) se slova „odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), j), k) nebo l)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), h), k), l) nebo m)“ a slova „odstavce 3 písm. f)“ se nahrazují slovy „odstavce 3 písm. g)“.

44. V § 55 odst. 3 se slovo „dopravě17)“ nahrazuje slovem „přepravě17)“.

45. V § 66 odst. 1 se text „§ 45 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 45 odst. 8“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. II

V příloze č. 3 k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 303/2023 Sb., se slova „13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 315, 3. 12. 2007, s. 14)“ nahrazují slovy „13. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/782 ze dne 29. dubna 2021 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Úř. věst. L 172, 17. 5. 2021, s. 1)“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o inspekci práce

Čl. III

V § 6 odst. 4 písm. g) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, se slova „a Drážní inspekce“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2028.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Právo proti nekalé soutěži

Právo proti nekalé soutěži

Daniel Patěk - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Autor se v monografii Právo proti nekalé soutěži pokouší o formulaci „průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního jednání označovaného jako nekalá soutěž. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností s touto tematikou. Čtenářům je tak předkládán rozbor ... pokračování

Cena: 535 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Zákon o ochraně spotřebitele, komentář

Blanka Vítová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ochrana spotřebitele je v současné době již základem politiky každého vyspělého státu s fungující tržní ekonomikou. Na jedné straně se stát musí snažit o poskytnutí co největší volnosti subjektům při utváření svých právních vztahů, na straně druhé ale musí docílit vhodného prostředí ... pokračování

Cena: 685 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

ÚZ č. 1594 - Silniční doprava, Pozemní komunikace, Veřejné služby v přepravě cestujících, Dráhy

Sagit, a. s.

Soubor 19 aktuálních předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. Od posledního vydání došlo k velkým změnám zákona o pozemních komunikacích a ... pokračování

Cena: 247 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.