Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


292

VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 32 zákona č.  99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 364/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004  Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb., vyhlášky č. 20/2010 Sb., vyhlášky č. 122/2010 Sb., vyhlášky č.  123/2016 Sb., vyhlášky č. 336/2017 Sb., vyhlášky č. 419/2017 Sb. a vyhlášky č. 25/2018  Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 větě první, § 20 odst. 3 písm. a) a v příloze č. 9 části I. se slovo „organismů“ nahrazuje slovem „organizmů“.

2. V § 2 odst. 1 se věty třetí a čtvrtá zrušují.

3. V § 2 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 13 znějí:

„(3) Evidence týkající se invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropskou unii, které byly zařazeny na unijní seznam13), (dále jen „invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu“) obsahuje údaje uvedené v příloze č. 1 tabulce G.

(4) Tabulky B až D uvedené v příloze č. 1 se předkládají jen v případě, že rybníkář vyprodukoval a uvedl na trh v kalendářním roce více než 150 ks ryb lososovitých, popřípadě lipana podhorního (dále jen „ryb lososovitých“) nebo více než 100 kg ostatních druhů ryb nebo vodních organizmů. Tabulka E uvedená v příloze č. 1 se předkládá příslušnému rybářskému orgánu na vyžádání.


13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, v platném znění.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

4. V § 2 odst. 5 se slova „1 a 2“ nahrazují slovy „1 až 3“.

5. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Při vyhlášení chráněné rybí oblasti se uvedou

a) v případě, že je vyhlašována jen na části rybářského revíru, vymezení hranic chráněné rybí oblasti, a to vymezení
1. vodního toku nebo jeho části, říční kilometráž, číslo hydrologického pořadí a údaje o přítocích, jedná-li se o chráněnou rybí oblast na vodním toku, nebo
2. uzavřené vody, rybníka nebo jejich části, číslo hydrologického pořadí a katastrální území, jedná-li se o chráněnou rybí oblast na uzavřené vodě nebo na rybníce, a
b) druhy ryb nebo vodních organizmů, které mají být předmětem ochrany, zdroje a způsob jejich vysazování, jejich maximální a minimální počty, jejich věkové kategorie a termíny vysazování.“.

6. V nadpisu § 5 se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“.

7. V § 6 odst. 1 písm. d) se slovo „akreditovaném“ zrušuje, slova „zemědělství ve studijním oboru se zaměřením“ se nahrazují slovy „vzdělávání Zemědělství zaměřeném“ a slova „úplného středního odborného vzdělání ve studijním oboru“ se nahrazují slovy „středního vzdělání s maturitní zkouškou ve studijním oboru vzdělání“.

8. V § 6 odst. 7 se slovo „padesáti“ nahrazuje slovem „deseti“.

9. V § 6 odstavec 12 zní:

„(12) Uchazeč, který prospěl, obdrží od pořadatele o vykonaných zkouškách osvědčení, které obsahuje

a) údaj, že se jedná o osvědčení o vykonání zkoušek na rybářského hospodáře,
b) název pořadatele, jeho sídlo a identifikační číslo právnické osoby,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, adresu místa pobytu, datum a místo narození uchazeče,
d) jméno, popřípadě jména, příjmení, titul a podpis předsedy zkušební komise nebo jeho zástupce,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, titul a podpis zástupce pořadatele a razítko pořadatele,
f) označení pověření ministerstva, kterým byl pořadatel pověřen k provádění zkoušek na rybářského hospodáře,
g) datum a místo složení zkoušek a
h) výsledek zkoušek.“.

10. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova „a množství ryb v uvedené“ nahrazují slovem „v“.

11. V § 7 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

12. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Příslušný rybářský orgán může v případě úhoře říčního (Anguilla anguilla) s ohledem na podmínky při zajišťování násady tohoto druhu na návrh uživatele rybářského revíru stanovit postup zarybňování, aniž by stanovil minimální množství vysazovaných ryb pro jednotlivé kalendářní roky.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

13. V § 7 odstavec 6 zní:

„(6) Přepočty věkových kategorií vysazovaných ryb pro účely plnění postupu zarybňování jsou uvedeny v příloze č. 4.“.

14. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Vedení evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru
[K § 11 odst. 10 písm. d) zákona]

(1) Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru spočívá ve vedení údajů uvedených v příloze č. 5 tabulkách A a B. Údaje o vysazených násadách se předkládají jako skutečně vysazené množství v jednotlivých věkových kategoriích každého druhu ryb.

(2) Evidence týkající se invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu obsahuje údaje uvedené v příloze č. 5 tabulce C. Tabulka C uvedená v příloze č. 5 se předkládá v případě, že v rybářském revíru došlo k úlovku invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu.“.

15. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

㤠8a

Denní limity počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb
(K § 13 odst. 4 zákona)

(1) V mimopstruhových rybářských revírech si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V denním úlovku smí být nejvýše 2 kusy kapra obecného, amura bílého, štiky obecné, candáta obecného, bolena dravého, sumce velkého nebo jejich kombinace a nejvýše 3 kusy ryb lososovitých. Síh maréna a síh peleď se pro tyto účely nepovažují za ryby lososovité.

(2) Byla-li si osobou provádějící lov v mimopstruhovém rybářském revíru přisvojena ryba, kterou celková hmotnost denního úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

(3) V pstruhových rybářských revírech si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V denním úlovku smí být nejvýše 2 kusy kapra obecného a nejvýše 3 kusy ryb lososovitých. Síh maréna a síh peleď se pro tyto účely nepovažují za ryby lososovité. Do denního limitu počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nezahrnují štika obecná, jelec tloušť, okoun říční, sumec velký, bolen dravý a candát obecný.

(4) Byla-li si osobou provádějící lov v pstruhovém rybářském revíru přisvojena ryba, kterou celková hmotnost denního úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

(5) Do denních limitů počtu kusů a hmotnosti přisvojených ryb se nezahrnují karas stříbřitý, hlaváčovití (Gobiidae), sumečci (Ictaluridae) a invazní nepůvodní druhy na unijním seznamu.“.

16. V nadpisu § 9 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

17. V § 9 odst. 1 se slova „2 písm. a) nebo“ nahrazují slovy „1 nebo odst. 2 písm.“ a za slovo „rybníkáři“ se vkládají slova „za účelem hospodářské těžby, regulačního odlovu, lovu generačních ryb, záchrany rybí obsádky, provádění monitoringu ryb, údržby a stavebních úprav plavebních komor, přehrad nebo rybích přechodů, k zajištění provádění opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci zjištěného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu, k vědeckým účelům nebo došlo-li k přemnožení některých druhů ryb. Výjimky ze zákazů lovu lze povolit pouze“.

18. V § 9 odst. 2 se na konci textu věty první a na konci textu věty druhé doplňují slova „nebo k zajištění provádění opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci zjištěného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu“.

19. V § 9 odst. 4 se slova „a) nebo b)“ nahrazují slovy „a), b), d), f), g), i), j) nebo k)“, za slovo „těžby“ se vkládají slova „ , zajištění rybích násad, lovu generačních ryb a vodních organizmů“, slova „činnosti nebo“ se nahrazují slovy „ , činnosti, údržby a stavebních úprav plavebních komor, přehrad nebo rybích přechodů, k zajištění provádění opatření k odstranění, izolaci nebo regulaci zjištěného invazního nepůvodního druhu na unijním seznamu,“ a za slovo „oblastech“ se vkládají slova „nebo došlo-li k přemnožení některých druhů ryb, anebo nejsou-li v příslušném rybářském revíru podmínky pro přirozené rozmnožování ryb“.

20. V § 9 se odstavec 5 zrušuje.

21. § 10 včetně nadpisu zní:

㤠10

Rybářský lístek
[K § 13 odst. 12 písm. a) zákona]

(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

(2) Vzor rybářského lístku je uveden v příloze č.  6.

(3) Kvalifikační předpoklady pro získání rybářského lístku na dobu neurčitou nebo na dobu 10 let splňuje osoba, která se prokáže

a) osvědčením nebo dokladem prokazujícím kvalifikační předpoklady podle § 10a,
b) dříve vydaným rybářským lístkem, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní,
c) jiným dokladem osvědčujícím, že již byla držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku na 30 dní, nebo
d) oprávněním obdobným rybářskému lístku vydaným v cizím státě.

(4) K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní se prokázání kvalifikačních předpokladů nepožaduje.

(5) Platnost rybářského lístku skončí

a) uplynutím doby, na kterou byl vydán,
b) úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,
c) převzetím nového rybářského lístku, nebo
d) uplynutím doby 60 dnů ode dne změny jména, popřípadě jmen, nebo příjmení.“.

22. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

㤠10a

(1) Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

(2) Pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku musí uchazeč prokázat základní znalosti

a) z poznání ryb a vodních organizmů,
b) z biologie ryb a vodních organizmů,
c) způsobů lovu ryb,
d) o rybářském hospodaření v rybářských revírech a
e) právních předpisů upravujících rybářství.

(3) Osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku obsahuje

a) údaj, že se jedná o osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku,
b) název pořadatele, jeho sídlo a identifikační číslo právnické osoby,
c) označení pověření ministerstva s uvedením příslušného čísla jednacího, kterým byl pořadatel pověřen k provádění ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku,
d) jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, adresu místa pobytu, datum a místo narození uchazeče,
e) datum a místo ověření znalostí uchazeče a
f) jméno, popřípadě jména, příjmení, titul a podpis zástupce pořadatele a razítko pořadatele.

(4) Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku uvedené v odstavci 1 splňuje osoba, která

a) je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře nebo rybářskou stráží,
b) složila zkoušku na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž,
c) získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Zemědělství zaměřeném na rybářství nebo úspěšně vykonala zkoušku z předmětu rybářství na vysoké škole uskutečňující studijní program v oblasti vzdělávání Zemědělství nebo Biologie, ekologie a životní prostředí nebo poskytující vysokoškolské vzdělání zaměřené na rybářství,
d) získala střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání rybářství nebo získala vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru vodní hospodářství a ekologie,
e) získala střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání rybář, nebo
f) získala všechny profesní kvalifikace tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci Rybář v Národní soustavě kvalifikací.“.

23. V nadpisech § 11 až 14 se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.

24. V § 11 odst. 2 písm. a) a v § 13 odst. 4 písm. a) se slova „Aspius aspius“ nahrazují slovy „Leuciscus aspius“.

25. V § 11 odst. 2 písm. b) a v § 13 odst. 4 písm. b) se slova „Stizostedion lucioperca“ nahrazují slovy „Sander lucioperca“.

26. V § 11 odst. 2 písm. e) a v § 13 odst. 3 písm. b) bodu 2 se slova „Leuciscus cephalus“ nahrazují slovy „Squalius cephalus“.

27. V § 13 odst. 1 se slova „1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince“ nahrazují slovy „1. prosince do 15. dubna“.

28. V § 14 odst. 2 se slova „lov na umělou mušku,“ zrušují.

29. V § 14 odst. 5 se slova „na udici,“ zrušují.

30. V § 16 odst. 1 písm. a) se slova „lov na umělou mušku,“ zrušují.

31. V § 16 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

32. V § 16 odstavec 2 zní:

„(2) Přisvojené ryby osoba provádějící lov v mimopstruhovém rybářském revíru zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, název nebo číslo rybářského revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojený úlovek kapra obecného, amura bílého, štiky obecné, candáta obecného, bolena dravého, sumce velkého a ryb lososovitých zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po ulovení pouze druh ryby; počet kusů a celkovou hmotnost zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.“.

33. § 17 zní:

㤠17

(1) V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu

a) lov přívlačí a lov muškařením od 16. dubna do 30. listopadu a
b) v případě lovu jiných ryb než lososovitých je povoleným způsobem lovu také lov na položenou nebo lov na plavanou, a to pouze na nástrahu rostlinného původu.

(2) Uloví-li osoba provádějící lov v pstruhovém rybářském revíru štiku obecnou, jelce tlouště, okouna říčního, sumce velkého, bolena dravého nebo candáta obecného, tyto ryby do pstruhového rybářského revíru nevrací.

(3) Přisvojené ryby osoba provádějící lov v pstruhovém rybářském revíru zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, název nebo číslo rybářského revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojený úlovek ryb lososovitých a kapra obecného zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. V případě přisvojení ostatních druhů ryb zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po ulovení pouze druh ryby; počet kusů a celkovou hmotnost zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.“.

34. § 18 včetně nadpisu zní:

㤠18

Povolenka k lovu
[K § 13 odst. 12 písm. f) zákona]

Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č.  8.“.

35. V § 20 odst. 3 písm. c) se slova „zákona o přestupcích“ nahrazují slovy „zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“.

36. Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.“.

37. V § 20 odstavec 9 zní:

„(9) Na základě úspěšně vykonané zkoušky rybářské stráže vydá zkušební komise pro rybářskou stráž osvědčení, které obsahuje

a) údaj, že se jedná o osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky rybářské stráže,
b) název pořadatele, jeho sídlo a identifikační číslo právnické osoby,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, adresu místa pobytu, datum a místo narození uchazeče,
d) jméno, popřípadě jména, příjmení, titul a podpis předsedy zkušební komise nebo jeho zástupce,
e) jméno, popřípadě jména, příjmení, titul a podpis zástupce pořadatele a razítko pořadatele,
f) označení pověření ministerstva, kterým byl pořadatel pověřen k provádění zkoušek rybářské stráže,
g) datum a místo složení zkoušky.“.

38. V § 20 odst. 11 se slova „jednotlivých částí zkoušky“ nahrazují slovy „ústní části zkoušky a jednotlivých tematických oblastí písemné části zkoušky“, text „§ 19 odst. 3“ se nahrazuje textem „§ 23 odst. 1“ a slovo „padesáti“ se nahrazuje slovem „deseti“.

39. V § 22 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

40. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

㤠22a

Evidence rybářských revírů a rybníkářství
(K § 22 odst. 8 zákona)

(1) Evidence rybářských revírů a rybníkářství pro každý rybářský revír obsahuje

a) název rybářského revíru,
b) číslo rybářského revíru,
c) údaj o tom, zda se jedná o rybářský revír pstruhový nebo mimopstruhový,
d) slovní popis rybářského revíru a jeho hranic,
e) mapový zákres rybářského revíru,
f) údaje o vyhlášené chráněné rybí oblasti,
g) údaje o uživateli rybářského revíru,
h) období, na které byl výkon rybářského práva povolen,
i) stanovený postup zarybňování,
j) maximální počet vydávaných povolenek k lovu a
k) údaje o invazních nepůvodních druzích na unijním seznamu z evidence hlášení o dosažených hospodářských výsledcích při výkonu rybářského práva v rybářských revírech.

(2) Údaji vedenými o rybníkářství v evidenci rybářských revírů a rybníkářství jsou pro jednotlivá rybníkářství údaje o invazních nepůvodních druzích na unijním seznamu z evidence hlášení o dosažených hospodářských výsledcích v rybníkářství.

(3) Evidence rybářských revírů a rybníkářství je vedena způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

41. V nadpisu § 23 se text „22 odst. 9“ nahrazuje slovy „11 odst. 10 a § 22 odst. 13“.

42. V § 23 odst. 2 se slova „a zkoušek“ nahrazují slovem „ , zkoušek“ a za slovo „stráže“ se vkládají slova „a zkoušek pro ověření kvalifikačních předpokladů pro získání prvního rybářského lístku“.

43. V příloze č. 1 tabulka D zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

44. V příloze č. 1 se za tabulku F doplňuje tabulka G, která zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

45. Příloha č. 2 se zrušuje.

46. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 197/2004  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

47. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 197/2004  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

48. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 197/2004  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

49. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 197/2004  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

50. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 197/2004  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

51. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 197/2004  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

52. V příloze č. 9 části II. bodu II. se slova „zákon č. 114/1992 Sb.“ nahrazují slovy „zákona č. 114/1992 Sb.“ a slova „a zákona č. 166/1999  Sb.“ se nahrazují slovy „ , a zákona č. 166/1999 Sb.“.

53. V příloze č. 9 části II. bodu III. se slova „zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů“, za slova „jako úřední osoby,“ se vkládají slova „odpovědnost fyzické osoby za přestupek (pachatel, zavinění, skutkový a právní omyl),“, slovo „sankce“ se nahrazuje slovy „správní tresty“ a slova „v blokovém řízení“ se nahrazují slovy „příkazem na místě“.

54. Příloha č. 10 se zrušuje.

55. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 197/2004  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Rybářský lístek vydaný na tiskopisu podle vzoru obsaženého v příloze č. 6 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstává v platnosti po dobu v něm uvedenou.

2. Průkaz rybářské stráže vydaný na tiskopisu podle vzoru obsaženého v příloze č. 11 k vyhlášce č. 197/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2029.

3. Průkaz rybářského hospodáře a zástupce rybářského hospodáře vydaný na tiskopisu podle vzoru obsaženého v příloze č. 3 k vyhlášce č.  197/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstává v platnosti po dobu v něm uvedenou.

4. Zápis o průběhu zkoušek na rybářského hospodáře, který je uchováván u pořadatele zkoušky podle § 6 odst. 7 vyhlášky č. 197/2004  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být u pořadatele uchován po dobu 10 let ode dne jeho pořízení, nejméně však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

5. Zápis o výsledku a průběhu zkoušky rybářské stráže, který je uložen u organizátora zkoušky podle § 20 odst. 11 vyhlášky č. 197/2004  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být u pořadatele uložen po dobu 10 let ode dne jeho pořízení, nejméně však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 14 a 48, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.

Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.

E-shop

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Lada Jouzová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají. Autorka vysvětluje práva a povinnosti ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Evropské insolvenční právo

Evropské insolvenční právo

Tomáš Moravec - C. H. Beck

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení) - Praktický komentář, 2. vydání

Jitka Jelínková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář ke kontrolnímu řádu má být praktickým pomocníkem pro kontrolní orgány, zejména ty, pro něž je těžištěm výkon kontroly na místě. Protože zjišťování faktického, právně významného stavu se děje ...

Cena: 660 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.