Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


282

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. srpna 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016  Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.

Vláda nařizuje podle § 182a odst. 1 zákona č. 326/1999  Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 314/2015 Sb. a zákona č. 173/2023 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene e) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) nejvyšší možnou úplatu, splatnost úplaty a podmínky, kdy se úplata za zkoušku z jazyka nehradí.“.

2. V § 3 písm. e) se slova „dvakrát ročně“ nahrazují slovy „nejméně jednou za rok“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a b)“.

3. V § 5 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) zástupcem pedagogického garanta zkoušky, který v případě nepřítomnosti pedagogického garanta zkoušky zajišťuje činnosti uvedené v písmenu a),“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

4. V § 5 odst. 4 úvodní části ustanovení se za text „písm. a)“ vkládají slova „a b)“.

5. V § 5 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „c), d) a e)“ nahrazují slovy „d), e) a f)“.

6. V § 5 odst. 8 se na konci písmene a) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno b), které zní:

„b) vyplněné záznamové listy bezprostředně po ukončení ústní části zkoušky a“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

7. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní:

㤠5a

Úplata

(1) Zkouška se koná za úplatu nejvýše 2 500 Kč. 

(2) Doba splatnosti úplaty podle odstavce 1 trvá ode dne podání přihlášky do 8 dnů přede dnem konání zkoušky.

(3) Za první pokus u zkoušky z jazyka může za uchazeče hradit úplatu ústřední správní úřad. Pokud ústřední správní úřad hradí za uchazeče úplatu, pak se ustanovení odstavce 2 a § 6 odst. 4, pokud jde o neuhrazení úplaty za zkoušku v době splatnosti, nepoužijí.“.

8. V § 5a odst. 1 se částka „2 500 Kč“ nahrazuje částkou „3 200 Kč“.

9. V § 6 odst. 1 se slova „ ; k přihlášce na daný termín doručené po této lhůtě se nepřihlíží“ zrušují a číslo „7“ se nahrazuje číslem „8“.

10. V § 6 odst. 3 se za slovo „přidělí“ vkládají slova „v den konání zkoušky z jazyka“ a slova „při osobním přihlášení na zkoušku z jazyka nebo při potvrzení správnosti údajů na přihlášce“ se zrušují.

11. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Na uchazeče, který nedodrží lhůty podle odstavce 1, nepředloží platný cestovní doklad, nestvrdí podpisem správnost údajů na přihlášce, neuvede v přihlášce povinné údaje podle odstavce 2 nebo neuhradí úplatu za zkoušku v době splatnosti, se hledí, jako by nebyl na zkoušku přihlášen.“.

12. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Uchazeč se může do 15 dnů přede dnem konání zkoušky z jazyka omluvit osobně nebo doručením písemné omluvy zkušební instituci, u které se na zkoušku přihlásil, bez udání důvodu. V době počínající čtrnáctým dnem přede dnem konání zkoušky z jazyka do dne konání zkoušky z jazyka se může ze zkoušky uchazeč omluvit pouze ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů způsobem podle věty první současně s doložením těchto důvodů.“.

13. V § 7 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Nemohl-li se uchazeč ve lhůtě uvedené v odstavci 1 větě první nebo v době uvedené v odstavci 1 větě druhé omluvit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, může se dodatečně omluvit i bezprostředně poté, co pominula překážka, která účastníku bránila se zkoušky účastnit, nejpozději však do 6 měsíců ode dne konání zkoušky.

(3) Na uchazeče, který se omluvil podle odstavce 1 věty druhé, ale nedoložil zdravotní nebo jiné závažné důvody, se hledí, jako by u zkoušky neuspěl. Na uchazeče, který se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, se hledí, jako by u zkoušky neuspěl, dokud se neomluví a nedoloží zdravotní nebo jiné závažné důvody ve lhůtě podle odstavce 2.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

14. V § 7 odst. 4 se slova „věty první a části věty druhé za středníkem“ nahrazují slovy „a 2“.

15. V § 8 odst. 5 písm. d) se slovo „zaznamenávají“ nahrazuje slovy „zaznamenává průběh ústní části zkoušky a“.

16. V § 8 odst. 5 se na konci písmene f) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno g), které zní:

„g) kopií osvědčení a“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

17. V § 13 odst. 1 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

18. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e) zkouška z českého jazyka vykonaná pro účely udělování státního občanství České republiky podle právního předpisu upravujícího prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky a
f) aprobační zkouška vykonaná podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.“.

19. V příloze č. 1 čl. 4 se číslo „54“ nahrazuje číslem „72“.

20. V příloze č. 1 čl. 5 bodě 3 se slovo „napíše“ nahrazuje slovy „sdělí uchazeči“ a slova „na tabuli“ se nahrazují slovy „vhodným způsobem“.

21. V příloze č. 1 čl. 6 se na konci textu bodu 2 doplňují slova „nebo zástupce pedagogického garanta zkoušky“.

22. V příloze č. 1 čl. 6 bod 5 zní:

„5. Varianta ústní části zkoušky je uchazeči přidělena automatizovaným způsobem v den zkoušky.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2023, s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
doc. PhDr. Bek, Ph.D., v. r.

E-shop

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2023

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů. Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů Jedním ze základních nástrojů při poskytování ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah ...

Cena: 535 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.