Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


280

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2023

o podmínkách výkonu činností energetických specialistů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., k provedení § 10 odst. 6, § 10 odst. 7 písm. d), § 10 odst. 8 a 10 a § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 406/2000  Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví

a) formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty,
b) obsah a rozsah odborné zkoušky a
c) pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise.

(2) Tato vyhláška dále stanoví

a) obsah a rozsah průběžného vzdělávání,
b) pravidla pro jmenování a jednání odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání (dále jen „odborná komise“),
c) pravidla pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání a pro určování počtu kreditů za vzdělávací akci,
d) počet kreditů potřebných k úspěšnému absolvování průběžného vzdělávání a
e) rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

§ 2

Formuláře žádosti

Formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty je stanoven pro fyzickou osobu v příloze č. 1 k této vyhlášce a pro právnickou osobu v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Odborná zkouška

§ 3

(1) Odbornou zkouškou je ověřována odborná způsobilost fyzické osoby, která je žadatelem o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty (dále jen „uchazeč“), k provádění činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona.

(2) Uchazeč vyznačí v žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty jím vybrané činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona vymezující jím zamýšlený rozsah výkonu činností energetického specialisty, pro které má být oprávnění uděleno.

(3) Odbornou zkoušku vykonává uchazeč pro každou činnost energetického specialisty jím vyznačenou v žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty samostatně.

(4) Státní energetická inspekce (dále jen „Inspekce“) písemně vyrozumí uchazeče nejméně 30 dnů před konáním odborné zkoušky o

a) datu, místu a čase jejího konání a
b) tematických zkušebních okruzích, v jejichž rámci bude ověřována jeho odborná způsobilost k provádění činností energetického specialisty v rozsahu vyznačeném v jím podané žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

§ 4

(1) Tematické zkušební okruhy pro ověření odborné způsobilosti uchazeče k provádění činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona stanovuje ministerstvo tak, aby odpovídaly aktuálním právním, dalším teoretickým a praktickým požadavkům na odbornou způsobilost energetického specialisty podle potřeb praxe.

(2) Struktura stanovených tematických zkušebních okruhů musí umožňovat ověření odborné způsobilosti uchazeče při jakékoliv jejich vylosované kombinaci pro účely provedení ústní části odborné zkoušky podle § 5 odst. 4. Pro ověření odborné způsobilosti uchazeče v rámci odborné zkoušky musí být stanoveno minimálně 7 tematických zkušebních okruhů pro každou činnost energetického specialisty stanovenou v § 10 odst. 1 zákona.

(3) Tematické zkušební okruhy podle odstavce 1 zveřejňuje ministerstvo na svých internetových stránkách; spolu s tematickými zkušebními okruhy zveřejňuje ministerstvo také seznam právních předpisů, technických norem a technických dokumentů z oblastí souvisejících s výkonem jednotlivých činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona, v jejichž rozsahu je ověřována odborná způsobilost uchazeče společně s teoretickými a praktickými znalostmi podle odstavce 1.

§ 5

(1) Odborná zkouška je tvořena částí písemnou a částí ústní a je vykonávána v českém jazyce. Obě části odborné zkoušky skládá uchazeč v jednom dni, s výjimkou opakování odborné zkoušky podle § 7 odst. 2. Složení písemné části odborné zkoušky s hodnocením klasifikačním stupněm „vyhověl“ je předpokladem pro konání ústní části zkoušky.

(2) Písemná část odborné zkoušky prověřuje znalosti právních předpisů, technických norem a technických dokumentů z oblastí souvisejících s výkonem jednotlivých činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona. Písemná část odborné zkoušky se skládá z

a) 80 otázek pro ověření odborné způsobilosti uchazeče k výkonu činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona a
b) 50 otázek pro ověření odborné způsobilosti uchazeče k výkonu činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. b) až d) zákona, a to pro každou z těchto činností.

(3) Písemná část odborné zkoušky ověřující odbornou způsobilost uchazeče k provádění činností podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona trvá 90 minut. Písemná část odborné zkoušky ověřující odbornou způsobilost uchazeče pro provádění každé z činností podle § 10 odst. 1 písm. b) až d) zákona trvá 60 minut pro každou tuto činnost.

(4) Ústní část odborné zkoušky se provádí na základě tří uchazečem vylosovaných tematických zkušebních okruhů podle § 4 odst. 1; ústní část odborné zkoušky trvá 60 minut.

§ 6

(1) Písemnou část odborné zkoušky vyhodnotí zkušební komise na základě převažujícího počtu uchazečem správně zodpovězených otázek vůči všem otázkám položeným v zadání písemné části odborné zkoušky. Pokud uchazeč v písemné části odborné zkoušky dosáhl minimálně 80 % správných odpovědí, je zkušební komisí hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“. Pokud uchazeč v písemné části odborné zkoušky dosáhl méně než 80 % správných odpovědí, je zkušební komisí hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“.

(2) Výsledek ústní části odborné zkoušky vyhodnotí zkušební komise podle prokázané úrovně vědomostí uchazeče klasifikačním stupněm „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. O výsledku ústní části odborné zkoušky hlasují přítomní členové zkušební komise, a to pro každý klasifikační stupeň samostatně.

(3) Zkušební komise vyhodnotí průběh písemné i ústní části odborné zkoušky uchazeče v protokole o průběhu a výsledku odborné zkoušky, ve kterém rovněž uvede záznam o hlasování zkušební komise k ústní části odborné zkoušky a výrok, zda uchazeč je v obou částech odborné zkoušky hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“, a odbornou zkoušku tedy složil, nebo zda je v jedné nebo obou částech zkoušky hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“, a odbornou zkoušku tedy nesložil; protokol o průběhu a výsledku odborné zkoušky podepisují všichni přítomní členové zkušební komise. Protokol o průběhu a výsledku odborné zkoušky je součástí zápisu z jednání zkušební komise podle § 9 odst. 3. Vzor protokolu o průběhu a výsledku odborné zkoušky je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Předseda zkušební komise oznámí uchazeči výsledek odborné zkoušky ústně, a to v den jejího konání.

§ 7

(1) Jestliže je uchazeč u odborné zkoušky, kterou skládá v řádném termínu stanoveném mu Inspekcí podle § 3 odst. 4, hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“, může ji jedenkrát opakovat v termínu opravném.

(2) V případě, že uchazeč opakuje odbornou zkoušku v opravném termínu, je odborná zkouška tvořena částí písemnou a ústní pouze v případě, že uchazeč byl u odborné zkoušky skládané v řádném termínu hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“ v písemné části odborné zkoušky; jinak uchazeč skládá v opravném termínu pouze ústní část odborné zkoušky.

(3) Nemůže-li se uchazeč dostavit k odborné zkoušce v termínu stanoveném Inspekcí podle § 3 odst. 4, může Inspekci podat písemnou omluvu. Za omluvu se považuje

a) písemná omluva doručená Inspekci před zahájením odborné zkoušky v uchazeči stanoveném termínu jejího konání, nebo
b) v případě závažného důvodu vyvolaného okolnostmi nezávislými na vůli uchazeče písemná odůvodněná omluva doručená Inspekci do 10 kalendářních dnů po uchazeči stanoveném termínu konání odborné zkoušky.

(4) Uchazeč se může z odborné zkoušky omluvit pouze jedenkrát. Nedostaví-li se uchazeč k odborné zkoušce bez omluvy, má se za to, že u odborné zkoušky byl hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“.

(5) Omluví-li se uchazeč z odborné zkoušky, vyrozumí ho písemně Inspekce podle § 3 odst. 4 o stanoveném náhradním termínu odborné zkoušky.

§ 8

Zkušební komise

(1) Zkušební komise má nejméně 9 členů vybraných z odborníků výzkumných institucí, vysokých škol, profesních organizací, ministerstva a Inspekce, kteří jsou odborně zaměřeni na oblast hospodaření energií. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává ústřední ředitel Inspekce. Jednání zkušební komise řídí její předseda.

(2) Zkušební komise si na každém svém zasedání ze svých řad zvolí předsedu. Neusnese-li se zkušební komise na osobě předsedy, provede jeho volbu losováním.

(3) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti minimálně 5 členů.

(4) O výsledcích odborné zkoušky se zkušební komise usnáší většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise.

(5) Další podrobnosti jednání zkušební komise upraví Inspekce v jednacím řádu zkušební komise.

§ 9

Tajemník zkušební komise

(1) Činnost zkušební komise zajišťuje tajemník. Výkonem funkce tajemníka zkušební komise pověří ústřední ředitel Inspekce státního zaměstnance zařazeného v tomto správním úřadu nebo zaměstnance, který v něm pracuje v základním pracovněprávním vztahu.

(2) Zkušební komisi svolává tajemník zkušební komise na základě výzvy ústředního ředitele Inspekce podle Inspekcí stanovených termínů konání odborných zkoušek nebo na výzvu ministerstva. Mezi zasedáními zkušební komise nesmí být doba delší než 2 kalendářní měsíce.

(3) Tajemník zkušební komise pořizuje o jednání komise zápis, jehož součástí jsou také jednotlivé protokoly o průběhu a výsledku odborné zkoušky každého z uchazečů. Zápis o jednání zkušební komise předloží před jeho schválením předsedou zkušební komise tajemník komise k podpisu všem přítomným členům komise; předseda zkušební komise schválí zápis o jejím jednání svým podpisem, čímž současně ukončí jednání zkušební komise. Vzor zápisu o jednání zkušební komise je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Průběžné vzdělávání

§ 10

(1) Vzdělávací akce průběžného vzdělávání, na které se energetický specialista přihlásí, je povinen absolvovat osobně a minimálně v rozsahu 90 % časové dispozice vzdělávací akce; minimální doba trvání vzdělávací akce je 6 hodin. Osobní účastí na vzdělávací akci se rozumí také účast na vzdělávací akci pořádané distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku.

(2) Energetický specialista úspěšně dokončí individuální tříletý cyklus průběžného vzdělávání podle § 10 odst. 8 zákona, pokud účastí na vzdělávacích akcích zařazených do průběžného vzdělávání za toto období získá nejméně 18 kreditů. Kredity získané v rámci ukončeného individuálního tříletého cyklu průběžného vzdělávání energetického specialisty nelze převádět do následujícího tříletého cyklu průběžného vzdělávání.

(3) Vzdělávací akci zařazenou do průběžného vzdělávání si energetický specialista vybírá ze seznamu vedeného v evidenci ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů. Na vzdělávací akci se energetický specialista přihlašuje u osoby, která vzdělávací akci pořádá (dále jen „organizátor“), a to způsobem jí stanoveným.

§ 11

(1) Organizátor je povinen do 14 kalendářních dnů ode dne konání vzdělávací akce průběžného vzdělávání předat Inspekci seznam zúčastněných energetických specialistů na jím organizované vzdělávací akci ve formě prezenční listiny, která obsahuje podpisy zúčastněných energetických specialistů.

(2) V případě účasti energetického specialisty na vzdělávací akci pořádané distančním způsobem s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku je organizátor povinen předat Inspekci prezenční listinu vzdělávací akce bez podpisu energetického specialisty s tím, že u vyznačení jeho jména a příjmení doplní poznámku o formě jeho účasti na vzdělávací akci.

(3) Součástí seznamu energetických specialistů zúčastněných na vzdělávací akci předávaného Inspekci podle odstavce 1 nebo 2 musí být také prohlášení organizátora, jímž potvrdí, že každý z účastníků vzdělávací akce uvedený na prezenční listině se vzdělávací akce osobně zúčastnil v rozsahu minimálně 90 % rozsahu časové dispozice vzdělávací akce; k prohlášení připojí organizátor datum prohlášení a svůj podpis, popřípadě podpis osoby za něj jednající.

(4) Inspekce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání prezenční listiny organizátorem předá do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů písemnou informaci o provedené vzdělávací akci a účasti energetických specialistů na ní.

(5) Inspekce je povinna jí předané seznamy energetických specialistů zúčastněných na vzdělávací akci podle odstavce 1 nebo 2, včetně připojených prohlášení organizátora podle odstavce 3, uchovávat po dobu 3 let.

(6) Organizátor je povinen bez zbytečného odkladu informovat účastníky vzdělávací akce průběžného vzdělávání a Inspekci o změnách v organizaci vzdělávací akce, které nastaly v době od zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání až do její realizace, nebo o jejím zrušení.

§ 12

(1) Žádost o výběr vzdělávací akce a její zařazení do průběžného vzdělávání lze podat pouze na formuláři uvedeném v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Kritéria pro hodnocení vzdělávací akce za účelem stanovení počtu kreditů za vzdělávací akci jsou

a) tematický rozsah vzdělávací akce,
b) odborný cíl a obsah přednášek a profesní zaměření organizátora,
c) doba trvání vzdělávací akce a
d) hodinový finanční náklad na organizaci a provedení vzdělávací akce.

(3) Odborná komise vzdělávací akci, kterou navrhuje k výběru k zařazení do průběžného vzdělávání, posoudí z hlediska významu každého z kritérií uvedených v odstavci 2 pro odbornou kvalifikaci energetického specialisty a jeho případného finančního zatížení za úhradu účasti na vzdělávací akci a navrhne také odpovídající počet kreditů, a to v rozmezí od 1 do 6 kreditů.

§ 13

Odborná komise

(1) Výběr vzdělávacích akcí navrhovaných k zařazení do průběžného vzdělávání provádí a návrh na stanovení počtu kreditů za vzdělávací akci na základě kritérií podle § 12 odst. 2 zpracovává odborná komise, která je poradním orgánem Inspekce. Odborná komise má nejméně 7 členů. Ústřední ředitel Inspekce jmenuje členy odborné komise na základě jejich odborné kvalifikace a odborné praxe s vazbou na činnost energetických specialistů.

(2) Odborná komise si na každém svém zasedání ze svých řad zvolí předsedu. Neusnese-li se odborná komise na osobě předsedy, provede jeho volbu losováním.

(3) Tajemník odborné komise pořizuje o jednání komise zápis, jehož součástí je seznam vzdělávacích akcí navrhovaných odbornou komisí k zařazení do průběžného vzdělávání a návrh na stanovení počtu kreditů za vzdělávací akci. Zápis o jednání odborné komise předloží před jeho schválením předsedou odborné komise tajemník komise k podpisu všem přítomným členům komise; předseda odborné komise schválí zápis o jejím jednání svým podpisem, čímž současně ukončí jednání odborné komise. Vzor zápisu o jednání odborné komise je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(4) Další podrobnosti jednání odborné komise upraví Inspekce v jednacím řádu odborné komise.

§ 14

Zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání a stanovení počtu kreditů

(1) Tajemník odborné komise neprodleně po ukončení jednání odborné komise předá schválený zápis o jednání odborné komise Inspekci pro zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání a pro stanovení počtu kreditů za vzdělávací akci.

(2) Rozhodnutí o výběru vzdělávací akce a jejím zařazení do průběžného vzdělávání obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu také

a) stanovený počet kreditů za vzdělávací akci a
b) číslo akce, které bylo vzdělávací akci přiděleno v evidenci ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

§ 15

Tajemník odborné komise

(1) Činnost odborné komise zajišťuje tajemník. Výkonem funkce tajemníka odborné komise pověří ústřední ředitel Inspekce státního zaměstnance zařazeného v tomto správním úřadu nebo zaměstnance, který v něm pracuje v základním pracovněprávním vztahu.

(2) Tajemník odborné komise svolává odbornou komisi nejméně dvakrát v průběhu kalendářního roku, přičemž mezi zasedáními odborné komise nesmí být doba delší než 6 kalendářních měsíců.

§ 16

Rozsah údajů předávaných do evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty

Údaje předávané energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 17

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech, se zrušuje.

§ 18

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2023.

Ministr:
Ing. Síkela v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 280/2023  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 280/2023  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 280/2023  Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 280/2023  Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 280/2023  Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 280/2023  Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 280/2023  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.