Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


278

ZÁKON

ze dne 23. srpna 2023,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. I

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č.  151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004  Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006  Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008  Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 103/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 203/2015 Sb., zákona č.  204/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 456/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 16/2019 Sb., zákona č. 176/2019 Sb., zákona č. 255/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 165/2020  Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 240/2022 Sb. a zákona č. 173/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 180j odst. 1 a § 180j odst. 3 písm. a) se číslo „60 000“ nahrazuje číslem „400 000“.

2. V § 180j odstavec 5 zní:

„(5) Vstupuje-li cizinec na území České republiky s dokladem o cestovním zdravotním pojištění podle odstavce 1, je povinen nejpozději do 90 dnů ode dne vstupu na území České republiky uzavřít cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče podle odstavce 8, a to u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území45).“.

3. V § 180j odst. 6 se slova „a jejímž jediným společníkem je zdravotní pojišťovna, a to pouze v rozsahu komplexní zdravotní péče ve smyslu odstavců 8 až 10“ nahrazují slovy „a musí být sjednáno v rozsahu komplexní zdravotní péče ve smyslu odstavce 8“.

4. V § 180j se odstavce 9 a 10 zrušují.
Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 9 až 11.

5. V § 180j odst. 9 se slova „a zároveň seznam pojišťoven, které splňují podmínky smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb podle odstavce 9“ zrušují.

6. V § 180j se odstavce 10 a 11 zrušují.

7. Za § 180j se vkládají nové § 180ja a 180jb, které znějí:

㤠180ja

Společné ustanovení o cestovním zdravotním pojištění

(1) Pojišťovna, která podle § 180j odst. 2 písm. a) sjednává cestovní zdravotní pojištění, zveřejní vzor pojistné smlouvy o cestovním zdravotním pojištění a pojistné podmínky na svých webových stránkách.

(2) Požádá-li pojistník pojišťovnu, s níž má podle § 180j odst. 2 písm. a) sjednáno cestovní zdravotní pojištění, o sjednání nového cestovního zdravotního pojištění, je pojišťovna povinna předložit pojistníkovi nový návrh na uzavření smlouvy a tuto smlouvu s ním uzavřít. To platí i v případě, požádá-li o pojištění stejné osoby jiný pojistník.

§ 180jb

Registr zdravotního pojištění cizinců

(1) Pojišťovna, která podle § 180j odst. 2 písm. a) sjedná cestovní zdravotní pojištění, předá údaje o sjednaném cestovním zdravotním pojištění v rozsahu odstavce 2 do registru zdravotního pojištění cizinců, který vede a spravuje Česká kancelář pojistitelů. Předmětné údaje pojišťovna předává způsobem umožňujícím dálkový přístup (on-line) nejpozději do 24 hodin od uzavření smlouvy o cestovním zdravotním pojištění.

(2) Registr zdravotního pojištění cizinců obsahuje údaje o sjednaném cestovním zdravotním pojištění v rozsahu jméno, příjmení, popřípadě ostatní jména pojištěného, datum a místo narození pojištěného, státní občanství pojištěného, číslo jeho cestovního dokladu, datum vzniku, změny, doby přerušení a zániku pojištění u příslušné pojišťovny. Registr zdravotního pojištění cizinců dále obsahuje rodné číslo, popřípadě jiné číslo pojištěného a adresu místa hlášeného pobytu pojištěného na území, jsou-li k dispozici. Údaje podle tohoto odstavce se v registru zdravotního pojištění cizinců uchovávají po dobu 10 let ode dne zániku pojištění.

(3) Státní orgány a právnické osoby, které z úřední povinnosti anebo vzhledem k předmětu své činnosti vedou evidenci osob, jsou povinny na písemnou výzvu České kanceláře pojistitelů a ve lhůtách jí stanovených sdělovat České kanceláři pojistitelů údaje potřebné pro vedení registru zdravotního pojištění cizinců. Tyto údaje se poskytují bezplatně.

(4) Údaje z registru zdravotního pojištění cizinců se pro účely výkonu jejich působnosti poskytují ministerstvu a policii a v rozsahu údajů uvedených v odstavci 2 také poskytovatelům zdravotních služeb. Tyto údaje se poskytují bezplatně.

(5) Česká kancelář pojistitelů a pojišťovny využívají k plnění svých povinností při naplňování a správě registru zdravotního pojištění cizinců údaje a informační systém podle zákona upravujícího pojišťovnictví.

(6) Na úhradě nákladů za vedení registru zdravotního pojištění cizinců se podílejí pojišťovny sjednávající cestovní zdravotní pojištění poměrně podle úhrnu předepsaného pojistného.“.

8. § 184b se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Česká kancelář pojistitelů zřídí registr zdravotního pojištění cizinců do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pojišťovna předává do registru zdravotního pojištění cizinců údaje o cestovním zdravotním pojištění uzavřeném po uplynutí lhůty podle věty první.

2. Cestovní zdravotní pojištění při pobytu nad 90 dnů podle § 180j zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem 2. srpna 2021, a to v rozsahu komplexní zdravotní péče, sjednané přede dnem 2. srpna 2021 a nezaniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za cestovní zdravotní pojištění při pobytu nad 90 dnů podle § 180j zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím není dotčen bod 4.

3. Pojistník, který s Pojišťovnou VZP, a.s., uzavřel cestovní zdravotní pojištění při pobytu nad 90 dnů podle § 180j zákona č. 326/1999  Sb., ve znění účinném ode dne 2. srpna 2021 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to v rozsahu komplexní zdravotní péče, má právo toto pojištění vypovědět ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V takovém případě však nemá pojistník nárok na vrácení uhrazeného jednorázového pojistného, které v plné výši bez výjimky náleží Pojišťovně VZP, a.s.

4. Limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě týkající se cestovního zdravotního pojištění při pobytu nad 90 dnů v rozsahu podle § 180j zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v částce nižší než 400 000 EUR na jednu pojistnou událost se uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zvyšuje na 400 000 EUR. Pojišťovna je oprávněna s touto změnou limitu pojistného plnění upravit nově výši pojistného. Toto její právo zanikne, nevyužije-li ho do 1 měsíce ode dne změny podle věty první. Nesouhlasí-li pojistník s novou výší pojistného, má právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby. Toto jeho právo zanikne, nevyužije-li ho do 1 měsíce ode dne, kdy se o změně výše pojistného dozvěděl. V každém případě však nemá pojistník nárok na vrácení uhrazeného jednorázového pojistného, které v plné výši bez výjimky náleží Pojišťovně VZP, a.s.

5. Do uplynutí 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se pojistná smlouva s limitem pojistného plnění nižším než 400 000 EUR považuje za smlouvu podle § 180j zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Při úhradě poskytnuté zdravotní služby použije pojišťovna limit pojistného plnění ve výši platné v den poskytnutí takové služby; v případě lůžkových zdravotních služeb se za den poskytnutí zdravotní služby považuje den propuštění pojištěného z lůžkové péče nebo den jiného ukončení hospitalizačního případu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Čl. III

V § 18 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 47/2004  Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 304/2016 Sb. a zákona č. 49/2020  Sb., se na konci písmene h) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) vede a spravuje registr zdravotního pojištění cizinců a poskytuje údaje z něj podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ÚZ č. 1493 - Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Sagit, a. s.

Od května 2022 došlo k velkým změnám zákona o pojišťovnictví a zákona o distribuci pojištění a zajištění. Publikace dále obsahuje příslušné části občanského zákoníku (obecná pravidla pojištění a jednotlivé ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

ÚZ č. 1557 - Cizinci, Azyl

Sagit, a. s.

Od července 2023 se zásadně změnily dva základní zákony, a to zákon o pobytu cizinců na území ČR (245 změn a doplnění) a zákon o azylu (188 změn a doplnění). Nově byl do publikace zařazen zákon o státním občanství ČR a vybraná ustanovení k zaměstnávání cizinců. Publikace obsahuje ... pokračování

Cena: 249 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.