Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


275

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2023,

kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021  Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), se mění takto:

1. V příloze č. 1 tabulce č. 1 se v řádcích 21 až 24 slova „nižší než 1 MWe“ nahrazují slovy „bez omezení“.

2. V příloze č. 1 tabulce č. 1 se v řádku 19 slova „ , konverze, čištění“ zrušují.

3. V příloze č. 1 tabulce č. 1 se za řádek 19 vkládá nový řádek 19a, který zní:

19a Biometan - bioplyn z BPS4 bez omezení Konverze, čištění 20 let 8 000 hod. 212 000 Kč/Nm3 bpl 3 Kč/Nm3 bpl

4. V příloze č. 1 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Tabulka č. 1 - Technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu pro výrobny elektřiny, tepla a biometanu a doby jejich životnosti

Výrobna / instalovaný výkon Stav1 Doba životnosti Doba ročního využití instal. výkonu Měrné investiční náklady Náklady na pořízení paliva
roky/hod. hodnota jednotka hodnota jednotka hodnota jednotka
ř./sl. a b c d e f g h i
1 Malá vodní elektrárna nižší než 1 MWe Nová 20 let 4000 kWhe/kWe 185000 Kč/kWe X X
2 Modernizovaná 20 let 4000 kWhe/kWe 92500 Kč/kWe X X
3 Větrná elektrárna nižší než 6 MWe Nová 20 let 2250 kWhe/kWe 53000 Kč/kWe X X
4 Modernizovaná 20 let 2250 kWhe/kWe 50000 Kč/kWe X X
5 Biomasa - elektřina nižší než 1 MWe Modernizovaná 20 let 5000 kWhe/kWe 98000 Kč/kWe kategorie biomasy 1,2-210
3-50 ZEVO6 - 0
KČ/GJ
6 Biomasa teplárna - teplo nad 200 kWt Nová 20 let 3000 kWht/kWt 33000 Kč/kWt KČ/GJ
7 Biomasa výtopna - teplo nad 200 kWt Nová 20 let 3000 kWht/kWt 19800 Kč/kWt KČ/GJ
8 Bioplyn (BPS4) - elektřina nižší než 1 MWe Modernizovaná 20 let 7500 kWhe/kWe 85000 Kč/kWe 4,1 Kč/Nm3 bpl
9 Bioplyn (BPS4) - teplo do 500 kWe včetně Nová 20 let 4000 kWht/kWt 130000 Kč/kWe 4,1 Kč/Nm3 bpl
10 Skládkový plyn / Kalový plyn - elektřina nižší než 1 MWe Nová 15 let 5500 kWhe/kWe 39000 Kč/kWe 0,5*X̅2 Kč/kWh
11 Modernizovaná 15 let 5500 kWhe/kWe 32000 Kč/kWe 0,5 *X̅2 KČ/kWh
12 Biometan - bioplyn z BPS4 bez omezení Nová 20 let 8000 hod. 330000 Kč/Nm3 bpl 3,5 Kč/Nm3 bpl
13 Konverze, čištění7 20 let 8000 hod. 235000 Kč/Nm3 bpl 3,5 Kč/Nm3 bpl
14 Biometan - skládkový plyn / kalový plyn bez omezení Nová, konverze, čištění 20 let 8000 hod. 138000 Kč/Nm3 bpl 0,5*5,2*X̅2 Kč/Nm3 bpl
15 Důlní plyn (činný) - elektřina bez omezení Modernizovaná 15 let 8000 kWhe/kWe 32000 Kč/kWe 0,5*X̅2 Kč/kWh
16 Důlní plyn (uzavřený) - elektřina bez omezení Modernizovaná 15 let 8000 kWhe/kWe 32000 Kč/kWe 1,0*X̅2 Kč/kWh
17 KVET5 - elektřina do 50 kWe včetně Nová 15 let 6000 kWhe/kWe 81500 Kč/kWe 7Pcena3 Kč/kWh
18 Modernizovaná 15 let 6000 kWhe/kWe 65000 Kč/kWe 7Pcena3 Kč/kWh
19 KVET5-elektřina nad 50 kWe a současně do 200 kWe včetně Nová 49500 hod. (max. 15 let) 3300 kWhe/kWe 46500 Kč/kWe 7Pcena3 Kč/kWh
20 Modernizovaná 49500 hod. (max. 15 let) 3300 kWhe/kWe 37000 Kč/kWe 7Pcena3 Kč/kWh
21 KVET5 - elektřina nad 200 kWe a současně nižší než 1 MWe Nová 49500 hod. (max. 15 let) 3300 kWhe/kWe 35000 Kč/kWe 7Pcena3 Kč/kWh
22 Modernizovaná 49500 hod. (max. 15 let) 3300 kWhe/kWe 28000 Kč/kWe 7Pcena3 Kč/kWh

Vysvětlivky:

1 Novou výrobnou se rozumí výrobna uvedená do provozu od 1. ledna 2024 (platí i pro konverzi a čištění biometanu). Modernizovanou výrobnou se rozumí výrobna, ve které byla provedena modernizace od 1. ledna 2024.
2 X̅ je cena zemního plynu ve výhřevnosti, která je stanovena pro rok 20YY jako aritmetický průměr závěrečných cen produktu EEX-THE Cal-YY Evropské energetické burzy (EEX) za období leden až červen v předcházejícím roce (Y-1); ceny jsou převedeny z EUR/MWh na Kč/MWh podle devizových kurzů vyhlášených Českou národní bankou pro příslušné dny.
3 ZPcena je cena zemního plynu ve výhřevnosti, včetně regulovaných plateb, stanovená podle výpočtu uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce.
4 Bioplynová stanice.
5 Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla.
6 Nová výrobna tepla spalující nevytříděný komunální odpad (určeno na biologicky rozložitelnou část).
7 V případě konverze se jedná o výrobny biometanu, které vznikly přestavbou výroben elektřiny (konverze výroben elektřiny na výrobny biometanu). V případě čištění se jedná o výrobny biometanu zahrnující pouze zařízení na úpravu bioplynu na biometan.“.

5. V příloze č. 1 tabulce č. 2 se v řádku 1 slova „Fotovoltaická elektrárna“ zrušují.

6. V příloze č. 1 tabulce č. 2 se v řádku 2 slova „Důlní plyn“ zrušují.

7. V příloze č. 2 tabulka včetně nadpisu zní:

"Tabulka - Výše měrných provozních nákladů na palivo

Biomasa Fosilní paliva Emisní povolenky
Kategorie 1-210 [Kč/GJ]
Kategorie 2-210 [Kč/GJ]
Kategorie 3-50 [Kč/GJ]
90 [Kč/GJ] Nep [Kč/GJ]
".

8. Na konci nadpisu přílohy č. 3 se doplňují slova „při využití geotermální energie“.

9. V příloze č. 3 se text „20 Kč/GJ“ nahrazuje textem „25 Kč/GJ“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pro výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu uvedené do provozu nebo modernizované od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2023, s výjimkou výroben elektřiny s instalovaným výkonem od 1 MWe využívajících k výrobě elektřiny důlní plyn, se použijí technicko-ekonomické parametry podle vyhlášky č. 79/2022  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024 s výjimkou čl. I bodů 1 až 3 a 6, které nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Předseda Rady:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.