Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


256

VYHLÁŠKA

ze dne 11. srpna 2023,

kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 275/2013 Sb. a zákona č. 167/2023 Sb., k provedení § 5 odst. 6, § 6 odst. 13, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 20 odst. 3 a § 36 odst. 7, 9 a 10 tohoto zákona:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., vyhlášky č. 515/2006 Sb., vyhlášky č. 120/2011 Sb., vyhlášky č.  48/2014 Sb., vyhlášky č. 448/2017 Sb. a vyhlášky č. 244/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo „vyhláška“ vkládají slova „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie37) a“.
Poznámka pod čarou č. 37 zní:


37) Směrnice Rady ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (91/271/EHS).
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).“.

2. V § 1a písm. d) se slovo „zdravotní“ nahrazuje slovem „hygienické“.

3. Na konci § 1a se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o) dodavatelem služby dodávky pitné vody provozovatel vodovodu, který dodává pitnou vodu tímto vodovodem, a
p) dodavatelem služby odvádění odpadních vod provozovatel kanalizace, který odvádí odpadní vodu touto kanalizací.“.

4. V § 6 odstavec 5 zní:

„(5) Soubor vybraných údajů majetkové evidence za kalendářní rok předává ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům pro území kraje a správcům povodí podle jejich územní působnosti do konce srpna následujícího kalendářního roku.“.

5. V § 7 odstavec 8 zní:

„(8) Soubor vybraných údajů provozní evidence za kalendářní rok předává ministerstvo v elektronické podobě krajským úřadům pro území kraje a správcům povodí podle jejich územní působnosti do konce srpna následujícího kalendářního roku.“.

6. Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků.
ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod – Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi.
ČSN ISO 5667 Kvalita vod – Odběr vzorků
- Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží.
- Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven a vody z vodovodních sítí.
- Část 11: Návod pro odběr vzorků podzemních vod.
ČSN EN ISO Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků.
ČSN EN ISO Jakost vod - Odběr vzorků – Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů.
ČSN EN ISO 5667-14 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi.“.

7. Poznámka pod čarou č. 5a zní:


5a) § 7 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. Poznámka pod čarou č. 7 zní:


7) ČSN EN ISO 5667-1 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků.
ČSN ISO 5667 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 10: Návod pro odběr vzorků odpadních vod.
ČSN EN ISO 5667-3 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi.
ČSN EN ISO Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů.
ČSN EN ISO 5667-14 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi.“.

9. Poznámka pod čarou č. 7a zní:


7a) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.“.

10. V § 9 odst. 4 větě první se slova „ , přesnosti a správnosti“ nahrazují slovy „a nejistoty měření“.

11. V § 10 odst. 5 se slova „se systémový identifikátor objektu nebo zařízení v editačním informačním systému editora36) přidělí“ nahrazují slovy „je identifikační číslo majetkové evidence uvedené“.
Poznámka pod čarou č. 36 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

12. V § 11 odst. 1 větě třetí se slova „a odběry vzorků vody a odpadů“ zrušují.

13. V § 12 se na začátek odstavce 1 vkládá věta „Formulář k žádosti o povolení k provozování se vyplňuje prostřednictvím Informačního systému vodovodů a kanalizací.“.

14. V poznámce pod čarou č. 10 se slovo „vodovodních“ nahrazuje slovem „vodovodního“.

15. Poznámka pod čarou č. 32 zní:


32) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění).“.

16. V poznámce pod čarou č. 12 se slovo „vodovodních“ nahrazuje slovem „vodárenských“.

17. V § 15 se doplňuje odstavec 14, který zní:

„(14) Pokud se na stávající vodovod napojuje nová část vodovodu, odborně způsobilá osoba provede posouzení, zda dodávka pitné vody v požadovaném množství negativně neovlivní zásobování pitnou vodou nebo tlakové poměry u stávajících nebo nových odběratelů. Posouzení se provede na základě pověření vlastníka nebo provozovatele stávajícího vodovodu a na náklady investora. Posouzení se provede jen v případě, že vlastník nebo provozovatel stávajícího vodovodu důvodně předpokládá, že v důsledku napojení nové části vodovodu může dojít k negativnímu ovlivnění zásobování pitnou vodou nebo tlakových poměrů u stávajících nebo nových odběratelů.“.

18. V § 16 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ ; při posuzování zatížení ovlivněných odpadními vodami z průmyslu se zohlední zatížení podle chemické spotřeby kyslíku (dále jen „CHSK“) s ohledem na poměr k biochemické spotřebě kyslíku (dále jen „BSK5“); v případě, že poměr BSK5/CHSK odpovídá hodnotě 0,5, bude použita hodnota CHSK – 120 g kyslíku/den“.

19. V § 16 písm. i) se slovo „jakýmkoliv“ zrušuje.

20. V § 22 odst. 7 se slovo „zdravotním“ nahrazuje slovem „hygienickým“.

21. Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15) ČSN 756401: Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500.“.

22. Na konci poznámky pod čarou č. 20 se na samostatném řádku doplňuje věta „TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení.“.

23. Poznámka pod čarou č. 31 zní:


31) Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 96/2017 Sb.“.

24. V § 35a odst. 2 větě druhé se za slova „do 30. září kalendářního roku“ vkládají slova „a pro porovnání do 28. února následujícího kalendářního roku“.

25. Za část patnáctou se vkládá nová část šestnáctá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST ŠESTNÁCTÁ

INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

§ 36a

(K § 36 odst. 9 zákona)

(1) Údaji zveřejňovanými podle § 36 odst. 9 zákona jsou údaje o

a) vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace a provozovateli vodovodu nebo kanalizace, kterými jsou
1. jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu osoby, nebo sídla, jde-li o fyzickou osobu, nebo název nebo obchodní firma a adresa sídla, jde-li o právnickou osobu,
2. identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo obdobný údaj a
3. telefonické spojení, adresa elektronické pošty a identifikátor datové schránky,
b) rozsahu zmocnění provozovatele vlastníkem podle § 8 odst. 2 zákona, a to údaje o tom, zda
1. je provozovatel povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody podle § 8 odst. 5 zákona nebo zda tato povinnost na provozovatele vlastníkem převedena nebyla,
2. je provozovatel povinen uzavřít s odběratelem smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod podle § 8 odst. 6 zákona nebo zda tato povinnost na provozovatele vlastníkem převedena nebyla; zveřejněny musí být informace s platnými údaji, které se týkají smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod s odběratelem,
3. právo na úplatu vodného nebo stočného podle § 8 odst. 13 a 14 zákona má vlastník nebo provozovatel,
c) umístění systému vodovodu nebo kanalizace, a to název příslušné obce, části obce a katastrálního území,
d) systému vodovodu nebo kanalizace, kterými jsou
1. příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu podle bodu 1 písm. C přílohy č. 1 k této vyhlášce nebo příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace podle bodu 1 písm. C přílohy č. 3 k této vyhlášce,
2. údaje o obyvatelstvu podle bodu 3 příloh č. 1 a 3 k této vyhlášce,
3. technické údaje podle bodu 3 písm. A, bodu 3 písm. B, bodu 3 písm. B1 přílohy č. 2 k této vyhlášce včetně údajů o ztrátách vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu a o procentu ztrát vody v trubní síti podle bodu 3.3 přílohy č. 5 k této vyhlášce nebo údaj o účelovém zařazení stokové sítě podle bodu 4.1 přílohy č. 3 k této vyhlášce,
e) technických požadavcích na
1. vnitřní vodovod včetně uvedení zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod a informace o zákazu propojení vodovodního potrubí s jiným zdrojem vody,
2. vnitřní kanalizaci včetně uvedení zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod,
3. vodovodní přípojky včetně uvedení podmínek pro umístění vodoměru pro měření dodávané vody a požadavků na umístění vodoměrné šachty a požadavků na vodoměrnou sestavu a tlakových podmínek a doporučení,
4. kanalizační přípojky,
f) způsobu zjišťování množství
1. dodané pitné vody, a to měřením vodoměrem nebo směrnými čísly v případě, kdy odběr vody není měřen,
2. vypouštěných odpadních vod, a to měřením vypouštěných odpadních vod do kanalizace, je-li to stanoveno kanalizačním řádem, měřením odebrané vody, která může být následně vypouštěna do kanalizace, nebo podle směrných čísel roční potřeby vody v případě, že není prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace ani měření odebrané vody,
3. vypouštěných srážkových vod, a to výpočtem podle přílohy č.  16 k této vyhlášce, nebo měřením, pokud tak stanoví kanalizační řád,
g) možnosti přerušení nebo omezení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod s uvedením způsobu náhradního zásobování vodou a náhradního odvádění odpadních vod, popřípadě o plánované odstávce a omezení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod související s údržbou nebo plánovanými opravami a způsob jejich oznámení,
h) jakosti dodávané pitné vody podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
i) o povinnosti dodržovat kanalizační řád včetně zveřejnění obecně závazných ustanovení a limitů maximálně přípustného znečištění schváleného kanalizačního řádu a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod včetně uvedení látek, jejichž vypouštění do kanalizace je zakázáno,
j) kalkulaci ceny pro vodné a pro stočné pro aktuální kalendářní rok podle přílohy č. 19b k této vyhlášce,
k) rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti za vadné plnění uvedené v reklamačním řádu, zejména
1. kde lze reklamaci uplatnit,
2. formu a způsoby uplatnění reklamace,
3. požadavky na obsahové náležitosti reklamace,
4. lhůtu pro uplatnění reklamace,
5. způsob informování o vyřízení reklamace,
6. způsob vyřízení reklamace a
7. působnost správních orgánů v oblasti ochrany odběratele,
l) možnosti snížení spotřeby vody a jejího efektivního využití v souladu s místními podmínkami, omezení rizik způsobujících úniky vody a zdravotních rizik souvisejících se stagnací vody, možném ohrožení lidského zdraví včetně doporučení ohledně zdraví a spotřeby nebo údaj o tom, kde na internetových stránkách lze informace o možném ohrožení lidského zdraví včetně doporučení ohledně zdraví a spotřeby najít,
m) možnosti omezení odvádění srážkové vody do kanalizace, například její akumulací a následným využitím, vsakováním na pozemku nebo výparem, a
n) stížnostech uplatněných odběratelem u vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, a statistické údaje o těchto stížnostech.

(2) Formát a struktura databázového souboru údajů podle odstavce 1 písm. a) až d) a písmene n) jsou stanoveny v příloze č. 26 k této vyhlášce.

§ 36b

(K § 36 odst. 10 zákona)

Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, v informaci pro odběratele o vodném a stočném uvede tyto údaje:

a) adresu odběrného místa,
b) počátek a konec fakturačního období, v případě změny ceny pro každé období samostatně,
c) množství fakturované dodané pitné vody nebo odváděné odpadní vody v m3 s uvedením počátečního a konečného stavu vodoměru nebo způsobu stanovení množství s uvedením směrného čísla podle přílohy č. 12 k této vyhlášce, v případě změny ceny pro každé období samostatně,
d) cenu pro vodné a pro stočné za fakturační období, v případě změny ceny pro každé období samostatně,
e) fakturovanou výši pevné složky pro vodné nebo pro stočné, pokud je pevná složka uplatňována,
f) srovnání spotřeby vody pro odběrné místo za nejméně poslední 2 fakturační období, jsou-li tyto údaje k dispozici,
g) odkaz na reklamační řád a
h) odkaz na internetové stránky obsahující informace podle § 36a.“.

Dosavadní část šestnáctá se označuje jako část sedmnáctá.

26. V příloze č. 1 se ve vysvětlivce věta „Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území konce přiváděcího řadu - IČO vlastníka - znak pro vodovodní řad, to je 1 pro přiváděcí řad a za lomítkem je pořadí vodovodních řadů v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více vodovodů.“ nahrazuje větou „Číslo přidělené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.“.

27. V příloze č. 1 se ve vysvětlivce věta „Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území s vodovodní sítí - IČO vlastníka - znak pro vodovodní síť, to je 1 pro vodovodní síť a za lomítkem je pořadí vodovodních řadů v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více vodovodů.“ nahrazuje větou „Číslo přidělené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.“.

28. Přílohy č. 2 a 3 znějí:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 428/2001  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

29. V příloze č. 4 se ve vysvětlivce věta „Kód vodoprávního úřadu - kód katastrálního území, kde je čistírna odpadních vod - IČO vlastníka - znak pro čistírnu odpadních vod, to je 4 pro čistírnu odpadních vod a za lomítkem je pořadí čistírny odpadních vod v případě, že stejný vlastník na stejném katastrálním území má více čistíren odpadních vod.“ nahrazuje větou „Číslo přidělené v Informačním systému vodovodů a kanalizací.“.

30. V příloze č. 5 bod 3 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

31. V příloze č. 5 se ve vysvětlivce k bodu 3 věty „Ztráta vody v trubní síti: Vykazují se ztráty vody způsobené únikem v důsledku netěsnosti spojů potrubí nebo armatur, dále únikem vody při haváriích a přečerpání vodojemů, ztráty vody vzniklé nepřesností vodoměrů, vyššími odběry než odpovídají fakturaci podle ročních směrných čísel a ztráty způsobené odcizením vody. Vlastní potřeba vody: Jde o množství vody využité provozovatelem pro potřebu provozu k proplachování vodovodních řadů, kanalizačních stok, voda spotřebovaná v provozních střediscích apod.“ nahrazují větami „Vlastní spotřeba vody: Jde o množství vody využité provozovatelem například pro potřebu provozu k proplachování vodovodních řadů, mytí akumulací, kanalizačních stok, voda spotřebovaná v provozních střediscích.

Ztráty vody z vodovodu: Vykazují se jako objem vody nefakturované, snížený o vlastní spotřebu a ostatní vodu nefakturovanou. Jedná se o ztráty vody způsobené únikem v důsledku netěsnosti spojů potrubí nebo armatur a účelně nevyužité za provozu vodárenských objektů při jejich obsluze, údržbě, poruchách a opravách a množství vody odebrané, ale nezjištěné, například neoprávněným odběrem vody, nepřesností měření vodoměrů, vyššími odběry, než odpovídají fakturaci podle ročních směrných čísel, a provozovatelem nezaregistrované.

Procento ztrát vody z vodovodu: Uvádí se podíl mezi množstvím ztrát vody a vody vyrobené určené k realizaci.

Ztráty vody na 1 km přepočtené délky vodovodního řadu: Vykazují se jako objem ztrát vody v l na 1 km přepočtené délky potrubí na profil DN 150 za den, tedy objem vody bez vlastní spotřeby a ostatní nefakturované vody.

Voda nefakturovaná: Jedná se o rozdíl množství vody vyrobené k realizaci a vody fakturované. Zahrnuje především ztráty vody i vlastní spotřebu a ostatní vodu nefakturovanou.“.

32. V příloze č. 5 ve vysvětlivce k bodu 5 a v příloze č. 6 bodě 4 se slovo „monitorovací“ nahrazuje slovy „krácený rozbor“.

33. V příloze č. 6 bodě 4 poznámce pod tabulkou ke sloupci 1 se slovo „monitorovacího“ nahrazuje slovy „kráceného“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem „2“.

34. V příloze č. 7 bodě 4 se na samostatných řádcích za slova „srážková fakturovaná“ vkládají slova „Odpadní voda předaná:“ a „Odpadní voda převzatá:“.

35. V příloze č. 8 bodě 3 se na samostatných řádcích za slova „srážková fakturovaná“ vkládají slova „Odpadní voda předaná:“ a „Odpadní voda převzatá:“.

36. V příloze č. 8 bod 4 zní:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

38. V příloze č. 10 části 3 oddílu B se slovo „bodovým“ nahrazuje slovem „prostým“.

39. V příloze č. 10 části 3 se na konci oddílu B doplňuje věta „Prostý vzorek se získá jednorázovým odběrem v určitém místě a čase.“.

40. V příloze č. 10 části 3 oddílu C bodě 3 se za slovo „jako“ vkládají slova „prostý vzorek, popřípadě“.

41. V příloze č. 11 bodě 1 oddíl D zní:

„D. Výpis z živnostenského rejstříku podle živnostenského zákona.“.

42. V příloze č. 11 bodě 1 se doplňuje oddíl E, který zní:

„E. V případě smluvního vztahu mezi vlastníkem a provozovatelem kopii smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 zákona. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu určitou, uvede se datum ukončení platnosti smlouvy.“.

43. V příloze č. 11 poznámka č. 1 zní:

1. Elektronický formulář k této žádosti ve formátu XML se vyplňuje prostřednictvím informačního systému vodovodů a kanalizací.".

44. Přílohy č. 13 a 14 znějí:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 428/2001  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

45. V příloze č. 13 části 1 tabulce č. 1a řádek č. 20 zní:

20. Olovo µg/l 5 25 50

46. V příloze č. 19 tabulce č. 1 se doplňuje řádek J, který zní:

J Voda vyrobená mil. m3

47. V příloze č. 19 ve vysvětlivce se slova „objem vody vyrobené“ nahrazují slovy „řádek J“.

48. V příloze č. 19 se doplňují tabulky č. 5 a 6, které včetně nadpisů znějí:

49. V příloze č. 19a tabulce č. 1 se v řádku č. I. za slova „Název subjektu,“ vkládají slova „který je prodávajícím ve smyslu zákona o cenách, například ten,“.

50. V příloze č. 19a tabulce 1 se doplňuje řádek J, který zní:

J Voda vyrobená Při výpočtu ceny se jedná o množství předpokládaná, ale s vysokou mírou přesnosti Údaj slouží pro výpočet jednotkových nákladů vyrobené vody.

51. V příloze č. 19a tabulce č. 2 řádku č. 20. poznámka ve čtvrtém sloupci zní: „Uplatňovaná cena podle přílohy č. 19 k této vyhlášce musí odpovídat uplatňované ceně v příloze č. 20 k této vyhlášce. V případě změny ceny například poskytnutí slevy je nutné zpracovat aktualizaci kalkulace ceny v souladu s pravidly věcného usměrňování cen. Pokud na základě aktualizace kalkulace bylo uplatněno více cen, pak v příloze č. 20 uplatněnou cenou je průměrná skutečná cena. Skutečná cena je taková, která byla odběratelům skutečně fakturována, a to při zohlednění oprav podle cenových předpisů. Průměr je vypočten jako vážený průměr podle objemu vody.“.

52. V příloze č. 19a se doplňují tabulky č. 5 a 6, které včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

53. Za přílohu č. 19a se vkládá příloha č. 19b, která zní:

„Příloha č. 19b k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

54. V příloze č. 20 tabulce č. 1 se doplňuje řádek J, který zní:

J Voda vyrobená

55. V příloze č. 20 se doplňují tabulky č. 6 a 7, které včetně nadpisů znějí:

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

56. Příloha č. 22 zní:

„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 428/2001  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

57. V příloze č. 25 tabulkové části k vodovodům v atributové tabulce (DBF) k vrstvě V_rady se na konci textu číselníku materiálu doplňuje odrážka pátá, která zní:

"-5 - nespecifikováno".

58. V příloze č. 25 tabulkové části ke kanalizacím v atributové tabulce (DBF) k vrstvě K_stoky se na konci textu číselníku materiálu doplňuje odrážka pátá, která zní:

"-5 - nespecifikováno".

59. Doplňuje se příloha č. 26, která zní:

„Příloha č. 26 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2023, s výjimkou ustanovení

a) čl. I bodů 26 až 36 a 56, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024,
b) čl. I bodů 46 až 52, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024,
c) čl. I bodů 13, 25, 41 až 43, 53 až 55 a 59, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025,
d) čl. I bodů 57 a 58, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2026, a
e) čl. I bodu 45, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2036.

Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.

E-shop

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

Eva Janečková - GRADA Publishing, a. s.

Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřních předpisech, v postavení osob v rámci odpovědnosti za ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Stavební zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon 183/2006 Sb. - Srovnávací texty

Dominik Žídek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, přináší dlouho diskutované změny a zasahuje do většiny oblastí správního práva. Částečně zachovává pojmy a instituty zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a ... pokračování

Cena: 650 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.