Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


246

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2023,

kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, ve znění vyhlášky č. 103/2018 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014  Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení § 16 odst. 7 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, ve znění vyhlášky č. 103/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene x) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

„y) rejstříkovou značkou letadla poznávací značka vedená v Leteckém rejstříku České republiky nebo v rejstříku pověřené osoby k vedení rejstříku sportovních létajících zařízení4) a předběžně přidělená poznávací značka před zápisem do některého z těchto rejstříků.


4) § 4 a 84b zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 1 se věta poslední zrušuje.

3. V § 3 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 5 znějí:

„(3) Označení identifikátorů podle § 1 písm. s) až w) používané v anglickém jazyce je upraveno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Identifikačním číslem dálkově řídícího pilota bezpilotního letadla je identifikační číslo přidělené Úřadem pro civilní letectví, které je uvedeno na osvědčení o absolvování online výcviku pro podkategorie A1 a A3 otevřené kategorie provozu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího provoz bezpilotních letadel5).


5) Čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel.“.

4. V § 9 odst. 3 písm. h) se na konci bodu 4 slovo „nebo“ zrušuje.

5. V § 9 odst. 3 písm. h) se na konci bodu 5 čárka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se bod 6, který zní:

„6. deset znaků, z nichž první dva jsou písmena OK, další dva znaky jsou písmena PL a zbylé znaky číslice tvořící číslo pilotního průkazu pilota padákového kluzáku.“.

6. V § 9 odst. 3 písm. j) bod 6 zní:

„6. volací značky začínající OL0 až OL4 a OL6 až OL9 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno, se přidělují pouze pro zvláštní příležitosti k dočasnému užívání, a to jen na dobu trvání těchto příležitostí, maximálně však na dobu 14 měsíců,“.

7. V § 9 odst. 3 písm. j) se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:

„7. volací značky začínající OL5 a dvě nebo více písmen nebo číslic, přičemž poslední musí být písmeno, s výjimkou volacích značek podle bodu 8, se přidělují pouze pro zvláštní příležitosti k dočasnému užívání, maximálně však na dobu trvání těchto příležitostí,“.

Dosavadní body 7 a 8 se označují jako body 8 a 9.

8. V § 9 odst. 4 se za slovo „oprávněním“ vkládají slova „ , s výjimkou volací značky pro zvláštní příležitosti k dočasnému užívání,“.

9. V § 10 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:

„(3) Národní volací značka stanice pro komunikaci dálkově řídících pilotů bezpilotních letadel pro potřeby zajištění bezpečného řízení leteckého provozu se přiděluje podle zásad:

a) sedm znaků, z nichž první tři představují označení leteckého provozovatele, bylo-li publikováno Mezinárodní organizací pro civilní letectví, nebo písmena DRN, nebylo-li označení leteckého provozovatele publikováno Mezinárodní organizací pro civilní letectví, a zbylé znaky jsou čtyři poslední znaky identifikačního čísla dálkově řídícího pilota bezpilotního letadla, nebo
b) sedm znaků, z nichž první dva jsou písmena OK a zbylých pět znaků je shodných s rejstříkovou značkou letadla, byla-li přidělena.

(4) Národní volací značku pro provozovatele stanice hospodařícího s majetkem státu tvořícím železniční dopravní cesty6) tvoří kombinace jednoslovných výrazů, kdy se v případě

a) pevné stanice jedná o kombinaci výrazů odpovídající pracovnímu zařazení obsluhujícího zaměstnance a místu výkonu práce,
b) pohyblivé stanice jedná o kombinaci výrazů odpovídající pracovnímu zařazení obsluhujícího zaměstnance, místu výkonu práce a přesné poloze obsluhujícího zaměstnance.

(5) Držitel individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé služby stanoví volací značky pro jednotlivé stanice podle odstavce 4 v souladu s podmínkami stanovenými v takovém individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a v souladu s mezinárodními dopravními předpisy a přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím technickou specifikaci pro interoperabilitu pro subsystém provoz a řízení dopravy, subsystém údržba nebo subsystém využití telematiky v osobní a nákladní dopravě7).


6) Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
7) Bod 2.1. části C1 dodatku C prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU, v platném znění.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

10. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 155/2005 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:
Ing. Síkela v. r.

E-shop

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Zákon o znalcích. Komentář

Zákon o znalcích. Komentář

Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger - C. H. Beck

Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je zpracován týmem autorů, jejichž odbornost zaručuje komplexní právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i ... pokračování

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 6. vydání

Petr Hůrka a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Šesté aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ... pokračování

Cena: 395 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.