Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


245

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. července 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016  Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb.

Vláda nařizuje podle § 4, § 6 odst. 3 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh:

Čl. I

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 ze dne 23. listopadu 2022, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh.“.

2. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „ , zejména s jednotnými nabíječkami“ nahrazují slovy „jiným než nabíjecí zařízení kategorie a třídy rádiových zařízení uvedené v části I přílohy č. 8 k tomuto nařízení“.

3. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Rádiová zařízení spadající do kategorie nebo třídy uvedené v části I přílohy č. 8 k tomuto nařízení musí být konstruována tak, aby splňovala technické požadavky týkající se nabíjecích kapacit stanovené v části II přílohy č. 8 k tomuto nařízení.“.

4. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) V případě rádiových zařízení spadajících do kategorie a třídy uvedené v části I přílohy č. 8 k tomuto nařízení jsou součástí návodu informace o technických požadavcích týkajících se nabíjecích kapacit a kompatibilních nabíjecích zařízení těchto rádiových zařízení v souladu s částí II přílohy č. 8 k tomuto nařízení. Informace o technických požadavcích týkajících se nabíjecích kapacit a kompatibilních nabíjecích zařízení zobrazí výrobce rovněž na štítku, jehož vzor je stanoven v části IV přílohy č. 8 k tomuto nařízení. Štítek musí být umístěn v návodu a na obalu nebo přilepen k obalu ve formě nálepky. Nemá-li rádiové zařízení obal, musí být štítek ve formě nálepky přilepen na rádiovém zařízení. Při dodávání rádiového zařízení spotřebitelům a dalším konečným uživatelům musí být štítek zobrazen viditelně a čitelně a v případě prodeje na dálku umístěn v blízkosti údaje o ceně. Neumožňuje-li to velikost nebo povaha rádiového zařízení, může být štítek vytištěn jako samostatný dokument přiložený k rádiovému zařízení.“.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

5. V § 8 odst. 1 a v § 9 písm. c) se slova „až 4“ nahrazují slovy „2, 4 a 5“.

6. V § 8 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Dovozce při uvedení rádiového zařízení uvedeného v části I přílohy č. 8 k tomuto nařízení na trh zajistí, aby byly splněny požadavky podle § 6 odst. 3.“.

7. V § 9 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Distributor při dodávání rádiového zařízení uvedeného v části I přílohy č. 8 k tomuto nařízení na trh zajistí, aby byly splněny požadavky podle § 6 odst. 3.“.

8. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

㤠10a

(1) Nabízí-li hospodářský subjekt spotřebitelům a dalším konečným uživatelům možnost, aby si pořídili rádiové zařízení spolu s nabíjecím zařízením, musí spotřebitelům a dalším konečným uživatelům nabídnout také možnost pořídit si toto rádiové zařízení bez nabíjecího zařízení.

(2) Hospodářský subjekt zajistí, aby byl při dodávání rádiového zařízení spotřebitelům a dalším konečným uživatelům zobrazen na obalu nebo přilepen k obalu ve formě nálepky piktogram znázorňující, že rádiové zařízení obsahuje nebo neobsahuje nabíjecí zařízení. Piktogram musí být zobrazen viditelně a čitelně a v případě prodeje na dálku musí být umístěn v blízkosti údaje o ceně. Vzor piktogramu je stanoven v části III přílohy č. 8 k tomuto nařízení.“.

9. V § 11 odst. 1 větě druhé se za text „§ 3 odst. 1 písm. a)“ vkládají slova „a § 3 odst. 4“.

10. V § 16 písm. g) se slova „o jeho určeném účelu použití“ nahrazují slovy „uvedené v § 6 odst. 1 až 4“.

11. V § 16 písm. i) se slova „neúplné, nebo“ nahrazují slovem „neúplné,“.

12. V § 16 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:

„k) štítek nesplňuje požadavky podle § 6 odst. 3 nebo není umístěn, přilepen, zobrazen nebo vytištěn v souladu s § 6 odst. 3,
l) hospodářský subjekt nenabízí podle § 10a odst. 1 spotřebitelům a dalším konečným uživatelům možnost, aby si pořídili rádiové zařízení spolu s nabíjecím zařízením nebo bez nabíjecího zařízení, nebo
m) piktogram nesplňuje požadavky podle § 10a odst. 2 nebo není umístěn, přilepen nebo zobrazen v souladu s § 10a odst. 2.“.

13. V příloze č. 7 se text „§ 6 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 6 odst. 4“.

14. Za přílohu č. 7 se doplňuje příloha č. 8, která zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 426/2016  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

15. V příloze č. 8 části I se na konci bodu 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 1.13, který zní:

„1.13 laptopy.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28. prosince 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 15, které nabývá účinnosti dnem 28. dubna 2026.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

E-shop

Zdraví a nemoc zaměstnance

Zdraví a nemoc zaměstnance

Jakub Tomšej - GRADA Publishing, a. s.

Zdravotní aspekty pracovního poměru jsou v dnešní době aktuálnější než kdy dřív. Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje problematiku pracovnělékařských služeb a lékařských posudků, pracovněprávních důsledků nemoci zaměstnance i postavení osob se zdravotním postižením a ...

Cena: 269 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Správní uvážení a jeho přezkum

Správní uvážení a jeho přezkum

Barbora Košinárová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Správní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.