Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


244

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2023,

kterou se.mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“) k provedení § 9 odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 3, § 12 odst. 6, § 13 odst. 3, § 23 odst. 8 a § 27 odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku, se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

2. V § 2 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje bod 5, který zní:

„5. vyhodnocení dosahu havarijních projevů, a“.

3. V § 3 odst. 1 se za slovo „zaměstnancích“ vkládají slova „ , přezkum veřejně dostupných ověřených informací o dřívějších haváriích a nehodách se stejnými látkami a postupy, jaké jsou používány v objektu, zohlednění získaných relevantních zkušeností a přímý odkaz na popis konkrétních opatření, která jsou přijata k zabránění takovému typu havárií“.

4. V příloze č. 1 bodě 2.2. písm. d) se slovo „Grafické“ nahrazuje slovy „Vyhodnocení dosahu havarijních projevů, včetně grafického“.

5. V příloze č. 2 části II. se body 1.1.4. a 1.1.5. zrušují.
Dosavadní body 1.1.6. a 1.1.7. se označují jako body 1.1.4. a 1.1.5.

6. V příloze č. 2 části II. se za bod 1.3.4. vkládají nové body 1.3.5. a 1.3.6., které znějí:

„1.3.5. Informace o výběru dodavatelů a externích subjektů u pracovních činností významných z hlediska prevence závažných havárií a prověřování jejich kvalifikace, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.
1.3.6. Informace o školení dodavatelů, externích subjektů, jejich zaměstnanců a návštěvníků a ověřování jejich znalostí, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.“.

Dosavadní body 1.3.5. až 1.3.11. se označují jako body 1.3.7. až 1.3.13.

„7. V příloze č. 2 části II. se na konci bodu 1.3. doplňuje bod 1.3.14., který zní:

„1.3.14. Informace o způsobu zajištění personální kontinuity v případě tzv. stárnutí lidských zdrojů, včetně uvedení odkazu na příslušný vnitřní předpis.“.

8. V příloze č. 2 části II. bodě 2.9. se za slovo „kontrol“ vkládají slova „ , sledování životnosti relevantních zařízení“.

9. V příloze č. 2 části II. se za bod 2.9. vkládá nový bod 2.10., který zní:

„2.10. Informace o řízení a kontrole rizik spojených se stárnutím a korozí u objektů, technických zařízení a technologií.“.

Dosavadní body 2.10. až 2.20. se označují jako body 2.11. až 2.21.

10. V příloze č. 2 části II. se na konci textu bodu 3.5. doplňují slova „(např. nepříznivý zdravotní stav obyvatelstva v souvislosti s epidemií či pandemií infekčního onemocnění, výpadky nebo přerušení dodávek energií atd.)“.

11. V příloze č. 2 části II. bodě 3.8. se slovo „právní“ nahrazuje slovem „vnitřní“.

12. V příloze č. 3 části I. bodě 1., příloze č. 4 části I. bodě 1., příloze č. 5 části I. bodě 1., příloze č. 6 části I. bodě 1. a příloze č. 8 části I. bodě 1. se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo jiný jednoznačný identifikátor, byl-li přidělen“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , zeměpisné souřadnice středu objektu“.

13. V příloze č. 3 části I. se na konci bodu 4. tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) výčet potenciálních přírodních jevů, které mohou způsobit závažnou havárii nebo zhoršit její průběh (NaTech risk).“.

14. V příloze č. 3 se na konci části I. doplňuje bod 5., který zní:

„5. Poučení z přezkumu dřívějších havárií a nehod se stejnými látkami a postupy, jaké jsou používány v objektu, které se staly
a) v objektech provozovatele,
b) na území České republiky v posledních 15 letech a
c) na území ostatních členských států Evropské unie v posledních 15 letech,
  a zohlednění získaných relevantních zkušeností a přímý odkaz na konkrétní opatření, která jsou přijata k zabránění takovému typu havárií.“.

15. Na konci přílohy č. 3 se doplňuje část VI., která zní:

„ČÁST VI.
Podklady pro zpracování informace veřejnosti podle vyhlášky č. 228/2015 Sb.“.

16. V příloze č. 4 části II. a příloze č. 6 části II. bod 2.2. zní:

„2.2. Změny v druhu, množství, klasifikaci, vlastnostech nebo umístění nebezpečných látek v objektu.“.

17. V příloze č. 4 se na konci části III. doplňuje bod 3., který zní:

„3. Výčet případných nutných změn v informaci pro veřejnost podle vyhlášky č. 228/2015 Sb.“.

18. V příloze č. 5 části II. se v bodě 1.2.4. slova „a ostatní specifické vlastnosti“ nahrazují slovy „vlastnosti a indikovaná nebezpečnost pro lidské zdraví a životní prostředí, a to akutní i chronická“.

19. V příloze č. 5 se na konci bodu 2. doplňuje bod 2.7., který zní:

„2.7. Výčet potenciálních přírodních jevů, které mohou způsobit závažnou havárii nebo zhoršit její průběh (NaTech risk).“.

20. V příloze č. 5 se na konci části II. doplňuje bod 3., který zní:

„3. Poučení z přezkumu dřívějších havárií a nehod se stejnými látkami a postupy, jaké jsou používány v objektu, které se staly
  a zohlednění získaných relevantních zkušeností a přímý odkaz na konkrétní opatření, která jsou přijata k zabránění takovému typu havárií.“.
a) v objektech provozovatele,
b) na území České republiky v posledních 15 letech,
c) na území ostatních členských států Evropské unie v posledních 15 letech,

21. V příloze č. 5 části VI. se za bod 5.1. vkládá nový bod 5.2., který zní:

„5.2. Popis postupu provozovatele v případě nutnosti informovat záchranné služby jiných členských států Evropské unie, případně dalších dotčených států, v případě závažné havárie s možnými přeshraničními účinky.“.

Dosavadní body 5.2. a 5.3. se označují jako body 5.3. a 5.4.

22. Na konci přílohy č. 5 se doplňuje část VIII., která zní:

„ČÁST VIII.
Podklady pro zpracování informace veřejnosti podle vyhlášky č. 228/2015 Sb.“.

23. V příloze č. 6 se na konci části IV. doplňuje bod 3., který zní:

„3. Výčet případných nutných změn v informaci pro veřejnost podle vyhlášky č. 228/2015 Sb.“.

24. Příloha č. 9 zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 227/2015 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Bezpečnostní program schválený podle § 10 odst. 5 zákona přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky musí provozovatel uvést do souladu s vyhláškou č. 227/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději při první aktualizaci bezpečnostního programu podle § 11 odst. 2 nebo § 14 odst. 2 zákona, kterou bude provozovatel objektu povinen zajistit a předložit krajskému úřadu ke schválení po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Bezpečnostní zprávu schválenou podle § 12 odst. 5 zákona přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky musí provozovatel uvést do souladu s vyhláškou č. 227/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději při první aktualizaci bezpečnostní zprávy podle § 14 odst. 2 nebo 3 zákona, kterou bude provozovatel objektu povinen zajistit a předložit krajskému úřadu ke schválení po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Vnitřní havarijní plán předložený krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje podle § 23 odst. 6 zákona přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky musí provozovatel uvést do souladu s vyhláškou č. 227/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději při první aktualizaci vnitřního havarijního plánu podle § 25 odst. 2 zákona, kterou bude provozovatel objektu povinen zajistit a předložit krajskému úřadu k evidenci a uložení a hasičskému záchrannému sboru kraje po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Hladík v. r.

E-shop

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Tomáš Rydval - C. H. Beck

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.