Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


243

VYHLÁŠKA

ze dne 26. července 2023

o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 4 odst. 3 a 6, § 8 odst. 7, § 10b odst. 4 a § 11 odst. 4 zákona č. 73/2012  Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění zákona č. 89/2017 Sb. a zákona č. 60/2023 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1),2) stanoví

a) vzor evidenční knihy zařízení s obsahem regulovaných látek,
b) požadavky na způsob vedení a uchovávání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/20142),
c) minimální požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku prováděnou hodnotícím a certifikačním subjektem,
d) rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek,
e) postupy pro činnosti uvedené v § 10 odst. 1 a 2 nebo § 10a odst. 1 a 2 zákona s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany obsahujících fluorované skleníkové plyny,
f) obsahové náležitosti certifikátů a způsob vydávání certifikátů a
g) vzory pro podávání zpráv.

§ 2

Vzor evidenční knihy zařízení s obsahem regulovaných látek

Vzor evidenční knihy zařízení podle § 4 odst. 2 zákona je uveden v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Požadavky na způsob vedení a uchovávání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014

(1) Záznamy vedené podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/20142) se vedou v českém jazyce v písemné formě, a to v listinné nebo elektronické podobě.

(2) V případě záznamů vedených v listinné formě se použije vzor evidenční knihy uvedený v části B přílohy č. 1 k této vyhlášce nebo jiný typ evidence, který umožňuje vedení všech záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/20142). Každý záznam, včetně oprav záznamů, prováděný do evidenční knihy obsahuje informaci o datu provedení záznamu, o osobě, která záznam provedla, včetně čísla jejího certifikátu, a podpis této osoby.

(3) V případě záznamů vedených v elektronické formě se elektronická evidence vede tak, aby umožňovala vedení všech záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/20142). Při elektronické evidenci je nutno zajistit, aby záznamy prováděly pouze osoby k tomu oprávněné s tím, že je třeba zajistit možnost identifikace osoby, která záznam provedla. Dále je nutno zajistit, aby

a) při opravě záznamu bylo možné zjistit obsah původního záznamu, datum provedení opravy, charakter opravy a identifikaci osoby, která opravu provedla,
b) veškeré záznamy, včetně jejich oprav, byly zálohovány, a to na jiném úložišti než původní záznamy, včetně jejich oprav,
c) záznamy, včetně jejich oprav, a jejich zálohy byly prováděny a uchovávány ve strojově čitelném formátu,
d) software používaný k vedení záznamů zaručoval, že záznamy, včetně jejich oprav, a jejich zálohy nelze dodatečně upravovat jinak než provedením opravného záznamu,
e) zálohování vedených záznamů, včetně jejich oprav, bylo prováděno bezodkladně po provedení záznamu nebo opravě záznamu; není-li to možné, pak alespoň v intervalech stanovených pro provádění kontroly těsnosti čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/20142), a
f) záznamy, včetně jejich oprav, a jejich zálohy byly na vyžádání zpřístupněny kontrolním orgánům v místě provozu zařízení k jejich okamžité kontrole, a zároveň umožnit jejich převedení do analogové podoby kdykoliv během kontroly.

§ 4

Minimální požadavky na teoretickou zkoušku prováděnou hodnotícím a certifikačním subjektem

(1) Teoretická zkouška se provádí formou písemného testu, který se skládá ze 2 tematických okruhů; první okruh obsahuje otázky ověřující znalosti stanovené přílohou I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/20673), přílohou I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/20664) a přílohou nařízení Komise (ES) č. 304/20085), a druhý okruh obsahuje otázky ověřující teoretickou odbornou způsobilost dle kategorie certifikátu, o který je žádáno. Pro každou otázku je výběr z alespoň 3 možností odpovědí, kdy právě 1 je správná.

(2) Teoretická zkouška musí obsahovat alespoň 50 otázek vygenerovaných ze seznamu zkušebních otázek, který je součástí platného povolení hodnotícího a certifikačního subjektu. V případě teoretické zkoušky pro uchazeče o certifikáty kategorie III a IV podle čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/20673) obsahuje teoretická zkouška alespoň 30 otázek vygenerovaných ze seznamu zkušebních otázek, který je součástí platného povolení hodnotícího a certifikačního subjektu.

(3) Hodnotící a certifikační subjekt zajistí, aby byl pro každý termín konání teoretické zkoušky vygenerován náhodný soubor otázek splňující alespoň minimální požadavky stanovené touto vyhláškou a pro oblast certifikace, pro kterou je o vydání certifikátu žádáno, pak přílohou I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/20673), přílohou I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/20664) nebo přílohou nařízení Komise (ES) č. 304/20085).

(4) Délka trvání teoretické zkoušky je nejvýše 60 minut.

(5) Pro úspěšné složení teoretické zkoušky je potřeba alespoň 80 % správných odpovědí. Úspěšná teoretická zkouška se hodnotí stupněm „vyhověl“, neúspěšná teoretická zkouška se hodnotí stupněm „nevyhověl“.

(6) V případě neúspěchu je možné teoretickou zkoušku opakovat. Pro opakovanou teoretickou zkoušku platí stanovené minimální požadavky na teoretickou zkoušku uvedené v odstavcích 1 až 5 obdobně.

§ 5

Minimální požadavky na praktickou zkoušku prováděnou hodnotícím a certifikačním subjektem

(1) Ke složení praktické zkoušky lze připustit pouze uchazeče, který již úspěšně složil teoretickou zkoušku.

(2) Praktická zkouška se skládá z řešení náhodně vylosované praktické zkušební otázky a odpovědí na doplňující dotazy členů zkušební komise. Zkušební otázka u praktické zkoušky obsahuje zadání praktického úkolu, jehož řešení uchazeč provádí a popisuje zkušební komisi. Seznam všech praktických zkušebních otázek je součástí platného povolení hodnotícího a certifikačního subjektu. Úspěšná praktická zkouška se hodnotí stupněm „vyhověl“, neúspěšná praktická zkouška se hodnotí stupněm „nevyhověl“.

(3) Praktickou zkoušku hodnotí a jsou jí přítomni vždy alespoň 3 členové zkušební komise uvedení na schváleném seznamu členů zkušební komise, který je součástí platného povolení hodnotícího a certifikačního subjektu. Přítomní členové zkušební komise si vždy před zahájením praktické zkoušky zvolí ze svých řad předsedu zkušební komise. Předseda zkušební komise řídí průběh praktické zkoušky, oznamuje uchazeči výsledek praktické zkoušky a v případě rovnosti hlasů členů zkušební komise je jeho hlas rozhodující.

(4) O průběhu praktické zkoušky vypracuje zkušební komise protokol, který obsahuje

a) identifikační údaje hodnotícího a certifikačního subjektu,
b) jména členů zkušební komise a určení předsedy zkušební komise,
c) identifikační údaje uchazeče,
d) v případě uchazeče o certifikát pro oblast chlazení, klimatizací a tepelných čerpadel také uvedení kategorie certifikátu, o který je žádáno,
e) identifikaci vylosované praktické zkušební otázky,
f) celkové hodnocení praktické zkoušky včetně uvedení stupně, jakým byl uchazeč hodnocen, a další dodatečné informace o průběhu praktické zkoušky, jsou-li relevantní,
g) datum konání praktické zkoušky a
h) podpisy všech členů zkušební komise a uchazeče.

(5) Délka trvání praktické zkoušky je alespoň 30 minut.

(6) V případě neúspěchu u praktické zkoušky je možné praktickou zkoušku opakovat nejpozději do 6 měsíců od neúspěšného složení praktické zkoušky. Pro opakovanou praktickou zkoušku platí stanovené minimální požadavky na praktickou zkoušku uvedené v odstavcích 1 až 5 obdobně.

§ 6

Rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek

(1) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení fyzických osob, které provádějí znovuzískávání regulovaných látek a jinak manipulují s regulovanými látkami v rámci recyklace výrobků:

a) základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a právních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,
b) základní znalosti o koncepci potenciálu poškozování ozonové vrstvy a o využívání regulovaných látek,
c) způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými látkami v kapalném i plynném skupenství a způsob zjišťování množství regulované látky v lahvi,
d) požadavky na správné postupy při manipulaci, skladování a přepravě regulovaných látek,
e) způsob obsluhy přístroje pro odsávání regulovaných látek,
f) způsob správné manipulace s vyřazenými výrobky,
g) způsob vedení evidence činností podle úvodní části ustanovení a
h) základní znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech regulovaných látek včetně postupů jejich recyklace a regenerace.

(2) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení fyzických osob, které manipulují s regulovanými látkami v rámci jejich regenerace:

a) základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a právních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,
b) základní znalosti o koncepci potenciálu poškozování ozonové vrstvy a o využívání regulovaných látek,
c) způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými látkami v kapalném i plynném skupenství a způsob zjišťování množství regulované látky v lahvi,
d) požadavky na správné postupy při manipulaci, skladování a přepravě regulovaných látek,
e) způsob obsluhy přístroje pro regeneraci regulovaných látek,
f) způsob vedení evidence činností podle úvodní části ustanovení a
g) základní znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech regulovaných látek včetně postupů jejich recyklace a regenerace.

(3) Rozsah požadovaných znalostí v rámci školení fyzických osob, které manipulují s regulovanými látkami v rámci jejich zneškodnění:

a) základní znalosti o ochraně ozonové vrstvy a právních předpisech v oblasti ochrany ozonové vrstvy,
b) základní znalosti o koncepci potenciálu poškozování ozonové vrstvy a o využívání regulovaných látek,
c) požadavky na správné postupy při manipulaci, skladování a přepravě regulovaných látek,
d) způsob vedení evidence činností podle úvodní části ustanovení,
e) základní znalosti o fyzikálních a chemických vlastnostech regulovaných látek včetně postupů jejich zneškodnění a
f) způsob plnění a vyprázdnění lahví s regulovanými látkami v kapalném i plynném skupenství a způsob zjišťování množství regulované látky v lahvi.

(4) Ustanovení odstavce 3 písm. f) se nepoužije, pokud se jedná o školení fyzických osob, které manipulují s regulovanými látkami, které jsou dopravovány potrubím z místa vzniku do místa zneškodnění.

(5) Školení podle odstavce 1 zajišťuje osoba, která má povolení podle § 10a odst. 2 písm. a) zákona. Školení podle odstavce 2 zajišťuje osoba, která má povolení podle § 10a odst. 2 písm. b) zákona. Školení podle odstavce 3 zajišťuje osoba, která má povolení podle § 10a odst. 2 písm. c) zákona.

§ 7

Postupy pro nakládání s regulovanými látkami, fluorovanými skleníkovými plyny nebo výrobky obsahujícími tyto látky a postupy pro provoz zvláštního skladu halonů

(1) Postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci jiných chladicích zařízení než výrobků domácího chlazení, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Postupy pro provoz zvláštního skladu halonů a postupy pro znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků určených k požární ochraně, postup a způsob kontroly a evidence těchto látek jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Postupy při zneškodňování regulovaných látek nebo výrobků obsahujících regulované látky jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

Postupy pro kontrolu těsnosti chladicích okruhů zařízení obsahujících regulované látky

(1) Před kontrolou těsnosti chladicích okruhů zařízení s obsahem regulovaných látek je certifikovaná osoba povinna zkontrolovat záznamy o zařízení, přičemž zvláštní pozornost věnuje informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.

(2) Certifikovaná osoba provádí kontroly následujících částí chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel:

a) spoje,
b) ventily včetně vřeten,
c) těsnění včetně těsnění na vyměnitelných dehydrátorech a filtrech,
d) části systému vystavené vibraci a
e) napojení na bezpečnostní a provozní zařízení.

(3) Při provádění kontroly těsnosti chladicího a klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla s obsahem regulované látky je certifikovaná osoba povinna použít metodu přímého měření uvedenou v odstavci 4 nebo metodu nepřímého měření uvedenou v odstavci 7. Metody nepřímého měření lze použít, pouze pokud z parametrů zařízení uvedených v odstavci 7, které mají být analyzovány, vyplývá, jaká je náplň regulovaných látek uvedená v záznamech o zařízení a pravděpodobnost jejich úniku.

(4) Ke kontrole těsnosti lze použít jednu nebo více následujících metod přímého měření:

a) kontrola chladicích okruhů a jejich součástí, u nichž existuje riziko netěsnosti, pomocí zařízení pro detekci plynu upravených pro chladivo použité v systému,
b) zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do okruhu, nebo
c) použití speciálního bublinového nebo mýdlového roztoku.

(5) Při aplikaci přímých metod se uplatní následující postupy:

a) zařízení pro detekci plynu uvedená v odstavci 4 písm. a) jsou kontrolována jedenkrát za 12 měsíců, aby bylo zajištěno jejich řádné fungování; citlivost přenosných zařízení pro detekci plynů musí být alespoň 5 g/rok,
b) zavedení kapaliny pro UV detekci nebo vhodného barviva do chladicího okruhu se provádí, pouze pokud výrobce zařízení schválil takové detekční metody jako technicky možné; tuto metodu mohou použít pouze pracovníci certifikovaní k provádění činností, které představují zásah do chladicího okruhu obsahujícího regulovanou látku,

jestliže se pomocí metod uvedených v odstavci 4 nezjistí únik a části uvedené v odstavci 2 nevykazují známky úniku, avšak certifikovaná osoba se domnívá, že k úniku dochází, musí zkontrolovat ostatní části zařízení, u kterých lze předpokládat možnost úniku.

(6) Před přímým měřením tlakovou zkouškou pomocí dusíku bez obsahu kyslíku nebo pomocí jiného plynu vhodného pro tlakovou zkoušku těsnosti je třeba, aby osoba certifikovaná ke znovuzískávání regulované látky z daného typu zařízení provedla znovuzískání regulované látky z celého systému.

(7) Ke kontrole těsnosti nepřímou metodou použije certifikovaná osoba vizuální a manuální kontrolu zařízení a vyhodnocení jednoho nebo více následujících parametrů:

a) tlak,
b) teplota,
c) elektrický proud kompresoru,
d) hladina kapalin,
e) množství doplněného chladiva.

(8) Každé podezření na únik regulované látky musí být ověřeno kontrolou těsnosti pomocí metody přímého měření podle odstavce 4.

(9) Použitá metoda kontroly těsnosti se zaznamená do evidenční knihy zařízení.

§ 9

Postupy pro kontrolu těsnosti systému požární ochrany obsahujícího regulované látky

(1) Před kontrolou těsnosti systému požární ochrany je certifikovaná osoba povinna zkontrolovat záznamy o zařízení, přičemž zvláštní pozornost věnuje informacím o opakujících se problémech a problémových oblastech.

(2) Při zjišťování poškození a známek netěsnosti provádí certifikovaná osoba vizuální kontrolu ovládacích prvků, zásobníků, spojů, které jsou vystaveny tlaku, a dalších součástí.

(3) Podezření na netěsnost zakládají tyto situace:

a) pevně instalovaný systém detekce úniků hlásí únik,
b) zásobník vykazuje snížení tlaku o více než 10 % oproti poslední zaznamenané hodnotě po odečtení vlivu teploty, nebo
c) zásobník vykazuje úbytek množství hasicí látky o více než 5 % oproti poslední zaznamenané hodnotě.

(4) Řádné fungování měřičů tlaku a zařízení na sledování hmotnosti kontroluje certifikovaná osoba jednou za 12 měsíců.

(5) Použitý postup kontroly těsnosti se zaznamená do evidenční knihy zařízení.

§ 10

Postupy pro regeneraci fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek

(1) Postup regenerace vždy zahrnuje přepracování fluorovaných skleníkových plynů nebo regulovaných látek tak, aby jejich vlastnosti po regeneraci odpovídaly vlastnostem nově vyrobených látek. Postupem regenerace není postup spočívající v základním přečištění fluorovaných skleníkových plynů nebo regulovaných látek použitých jako chladiva v rámci servisu u koncového zákazníka.

(2) Jednotlivé postupy pro regeneraci fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek použitých jako chladiva nebo hasiva jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 11

Obsahové náležitosti certifikátů a způsob vydávání certifikátů

(1) Certifikáty se vydávají na dobu neurčitou. Certifikáty se vydávají písemně v grafické úpravě dle schváleného vzoru certifikátu, který je součástí platného povolení hodnotícího a certifikačního subjektu, a to v listinné nebo elektronické podobě. V případě certifikátu vydávaného v listinné podobě certifikát podepíše vlastnoručním podpisem osoba oprávněná jednat za hodnotící a certifikační subjekt ve věcech certifikace podle zákona (dále jen „oprávněná osoba“), v případě certifikátu vydávaného v elektronické podobě hodnotícím a certifikačním subjektem certifikát podepíše oprávněná osoba uznávaným elektronickým podpisem a v případě certifikátu vydávaného v elektronické podobě Ministerstvem životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) certifikát podepíše oprávněná úřední osoba.

(2) V případě certifikátů vydávaných hodnotícím a certifikačním subjektem fyzickým osobám certifikát obsahuje

a) identifikační údaje hodnotícího a certifikačního subjektu, který certifikát vydal,
b) číslo jednací povolení výkonu činnosti hodnotícího a certifikačního subjektu,
c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa pobytu a datum narození certifikované osoby, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo certifikované osoby, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo právnickou osobu,
d) jedinečné číslo certifikátu,
e) označení přímo použitelného předpisu Evropské unie, podle kterého je certifikát vydáván,
f) vymezení činnosti, k jejímuž výkonu je fyzická osoba na základě certifikátu oprávněna, v případě certifikátů vydávaných podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/20673) včetně uvedení kategorie certifikátu,
g) datum vydání certifikátu a informaci, že se certifikát vydává na dobu neurčitou, a
h) jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby podle odstavce 1.

(3) V případě certifikátů, které vydává ministerstvo, obsahuje certifikát mimo údajů podle odstavce 2 písm. c) až g) též označení ministerstva, číslo jednací, jméno, příjmení, funkci a podpis oprávněné úřední osoby podle odstavce 1.

§ 12

Vzory pro podávání zpráv

Vzory pro podávání zpráv podle § 11 odst. 1 a 2 zákona jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 13

Oznámení technického předpisu

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 14

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.
2. Vyhláška č. 472/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů.

§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 10 a přílohy č. 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Ministr:
Mgr. Hladík v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 243/2023 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 243/2023 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 243/2023 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 243/2023 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 243/2023 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 243/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, v platném znění.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
3) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2067 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny, a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací.
4) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2066 ze dne 17. listopadu 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob provádějících instalaci, servis, údržbu, opravu nebo vyřazení z provozu elektrických spínacích zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny nebo znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů ze stacionárních elektrických spínacích zařízení a podmínky pro vzájemné uznávání této certifikace.
5) Nařízení Komise (ES) č. 304/2008 ze dne 2. dubna 2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na certifikaci společností a pracovníků a podmínky pro vzájemné uznávání certifikace, pokud jde o stacionární systémy požární ochrany a hasicí přístroje obsahující některé fluorované skleníkové plyny.

E-shop

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Josef Kříž, Jakub Porod, Jiří Horník - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) reguluje činnost realitních zprostředkovatelů – vymezuje jaké jsou nároky na realitní zprostředkovatele, jaké jsou jejich povinnosti, řeší úschovu finančních ...

Cena: 630 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Andrea Kovářová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.