Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


208

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2023

o terapeutických programech pro řidiče

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014  Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 150/2023  Sb., k provedení § 102a odst. 3 až 5, § 102b odst. 1 a § 102c odst. 2 a 3 tohoto zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) podrobnosti obsahu, provádění a počet účastníků terapeutického programu,
b) výši úhrady, jejíž zaplacení je podmínkou účasti na terapeutickém programu,
c) výši paušální částky náhrady nákladů pro lektory a bližší podrobnosti jejího poskytování,
d) podrobnosti o obsahu a provádění kvalifikačního kurzu pro lektory a zkoušky,
e) rozsah a obsah průběžného vzdělávání lektorů,
f) požadavky na akreditovaný psychoterapeutický výcvik a
g) vzor certifikátu o absolvování terapeutického programu.

§ 2

Podrobnosti obsahu terapeutického programu

Obsahem terapeutického programu je

a) rozbor protiprávního jednání spáchaného účastníky terapeutického programu, okolností spáchání tohoto protiprávního jednání a jeho dopadů,
b) rozbor závažného protiprávního jednání v provozu na pozemních komunikacích, včetně protiprávního jednání, pro které bývá nejčastěji pozbyto řidičské oprávnění,
c) přiblížení dopadů užití alkoholu a jiných návykových látek na řidičské schopnosti účastníků terapeutických programů,
d) nácvik zvládání emočně vypjatých situací při řízení motorového vozidla,
e) zvýšení povědomí o potřebách a postojích ostatních účastníků silničního provozu v rámci silničního provozu,
f) rozbor rizikového jednání účastníků silničního provozu a jeho prevence,
g) opakování povinností účastníků silničního provozu a následky jejich nedodržování,
h) výklad pravidel silničního provozu a dalších témat souvisejících s bezpečností silničního provozu a
i) osvojení si možných osobních strategií vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chování účastníků terapeutického programu v silničním provozu.

§ 3

Provádění terapeutického programu

(1) V rámci terapeutického programu se lektor zaměřuje

a) v první části terapeutického programu na nastavení pravidel skupiny účastníků terapeutického programu,
b) ve druhé části terapeutického programu na rekapitulaci protiprávního jednání, které bylo spácháno účastníky terapeutického programu, a okolnosti spáchání tohoto protiprávního jednání a obecný rozbor závažného protiprávního jednání v dopravě,
c) ve třetí části terapeutického programu na rozbor obecných postojů ke konzumaci alkoholu a jiných návykových látek, dopadů jejich užití na řízení motorového vozidla, pravidla provozu na pozemních komunikacích a bezpečnost jízdy,
d) ve čtvrté části terapeutického programu na rozbor průřezových témat zvolených lektorem podle potřeb účastníků terapeutického programu a
e) v páté části terapeutického programu na nástroje prevence rizikového chování, povinnosti účastníků silničního provozu a na tvorbu osobní strategie, která zahrnuje stanovení individuálního cíle, klíčové kroky k naplnění cíle, vymezení podporujících a rizikových faktorů a shrnutí zdrojů motivace jednotlivých účastníků terapeutického programu.

(2) Při vedení terapeutického programu lektor využívá technik skupinové terapie a vzdělávání s využitím diskuse a zpětné vazby. O použití konkrétních technik a postupů rozhoduje lektor s přihlédnutím ke specifickým potřebám účastníků terapeutického programu.

(3) Další část terapeutického programu se může konat nejdříve za 1 týden a nejpozději za 3 týdny po předchozí části.

(4) Po každé části terapeutického programu potvrzuje lektor účast či neúčast účastníka do informačního internetového portálu.

§ 4

Počet účastníků terapeutického programu

Terapeutický program se koná nejméně pro 3 a nejvýše pro 12 účastníků.

§ 5

Výše úhrady za účast na terapeutickém programu

Výše úhrady za účast na terapeutickém programu činí 11 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

§ 6

Paušální částka náhrady nákladů pro lektory a bližší podrobnosti jejího poskytování

(1) Paušální částka náhrady nákladů lektorovi za 1 účastníka terapeutického programu činí 7 750 Kč bez daně z přidané hodnoty.

(2) Souhrn paušálních částek za všechny účastníky terapeutického programu uhradí lektorovi Metodické centrum, pokud lektor uskutečnil všechny části terapeutického programu. Uskutečnil-li lektor jen některé části terapeutického programu, poskytne mu Metodické centrum část souhrnu paušálních částek odpovídající uskutečněným částem terapeutického programu.

(3) Paušální částku Metodické centrum lektorovi vyplatí po uskutečnění poslední části terapeutického programu.

§ 7

Podrobnosti o obsahu kvalifikačního kurzu pro lektory

Obsahem kvalifikačního kurzu pro lektory je

a) informace o koncepci terapeutického programu a jeho teoretických základech,
b) seznámení se se strukturou metodiky terapeutických programů vydanou Metodickým centrem a s fungováním informačního internetového portálu,
c) studium metodiky terapeutického programu vydané Metodickým centrem a právních předpisů zaměřených na provoz na pozemních komunikacích,
d) studium pravidel provozu na pozemnících komunikacích a bezpečnost jízdy s ohledem na nejvýznamnější příčiny dopravních nehod, rušivé vlivy při řízení motorového vozidla, užití alkoholu a jiných návykových látek a jejich dopad na řízení a další projevy rizikového chování účastníků silničního provozu a
e) příprava vlastního plánu vedení terapeutických programů, výběr technik a aktivit v rámci jednotlivých částí terapeutického programu.

§ 8

Provádění kvalifikačního kurzu pro lektory

(1) Kvalifikační kurz pro lektory se skládá z teoretické a praktické části.

(2) V teoretické části se její účastníci zaměřují na témata v oblastech podle ustanovení § 7.

(3) V praktické části absolvují její účastníci ukázku jednotlivých částí terapeutického programu a zaměřují se na nácvik vedení terapeutických programů.

(4) Odborné materiály ke studiu kvalifikačního kurzu poskytne Metodické centrum.

§ 9

Zkouška v rámci kvalifikačního kurzu pro lektory

(1) Kvalifikační kurz pro lektory je ukončen zkouškou, která zahrnuje teoretickou část a praktickou část.

(2) Teoretická část zkoušky ověřuje znalosti v oblastech podle § 7.

(3) Praktická část zkoušky ověřuje schopnosti řešit modelové problémy při vedení terapeutických programů. Součástí ověření praktických znalostí je odevzdání samostatně předem vypracované koncepce individuálního plánu vedení terapeutických programů zahrnující časový harmonogram a soupis plánovaných technik a aktivit.

(4) V rámci hodnocení praktické části posuzuje zkoušející zejména

a) vhodnost zvoleného terapeutického postupu,
b) prezentační a komunikační dovednosti zkoušeného,
c) vhodnost reakce na podněty zkoušejících a
d) věcnou správnost argumentace zkoušeného.

§ 10

Provádění zkoušky

(1) Teoretická část zkoušky je písemným testem, který obsahuje 45 otázek. Časový limit pro jeho vypracování je 60 minut. Pro úspěšné absolvování zkoušky musí zkoušený odpovědět správně alespoň 70 % otázek. Je-li zkoušený v této části zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“, neskládá praktickou část zkoušky.

(2) Praktickou část zkoušky skládá každý zkoušený samostatně před komisí složenou z 3 zkoušejících. Časový limit pro praktickou část je 90 minut.

(3) Teoretická část a praktická část zkoušky probíhá v jeden den.

(4) Výsledek každé části zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“.

(5) Zkouška se zahajuje teoretickou částí zkoušky. Je-li zkoušený v této části zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“, neskládá praktickou část zkoušky. V případě, že byl zkoušený hodnocen stupněm „neprospěl“ u praktické části zkoušky, opakuje pouze tuto část.

(6) Po absolvování kvalifikačního kurzu pro lektory obdrží zkoušený potvrzení o složení zkoušky.

§ 11

Rozsah a obsah průběžného vzdělávání lektorů

(1) Rozsah průběžného vzdělávání lektorů je 8 hodin výuky ročně. Výuka probíhá v rámci jednoho dne.

(2) Metodické centrum se v rámci průběžného vzdělávání zaměřuje na aktuální potřeby lektorů a zejména

a) lektory seznamuje s inovacemi metodiky terapeutického programu vydané Metodickým centrem a aktualizovanými postupy vedení terapeutických programů a
b) rozebírá konkrétní problémové situace, které lektoři zaznamenali při vedení terapeutických programů.

§ 12

Požadavky na akreditovaný psychoterapeutický výcvik

Akreditovaný psychoterapeutický výcvik je vzdělávací program v oblasti psychoterapie schválený Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jehož rozsah činí alespoň 370 hodin.

§ 13

Vzor certifikátu

Vzor certifikátu o absolvování terapeutického programu je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 2 až 6, § 11 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2024.

Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

Příloha k vyhlášce č. 208/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ... pokračování

Cena: 429 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.