Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


206

VYHLÁŠKA

ze dne 26. června 2023,

kterou se mění vyhláška č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 105d odst. 4, § 105e odst. 5, § 109 odst. 4, § 112 odst. 5, § 115 odst. 3 a § 117 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 296/2017 Sb. a zákona č. 218/2021 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

2. V § 4 odst. 5 větě první se za slovo „posoudí“ vkládají slova „přípustnost a“.

3. V § 4 odst. 5 větě třetí se za slovo „doplněna“ vkládají slova „nebo je-li nepřípustná“.

4. V § 6 odst. 1 se slova „nebo finančního“ zrušují.

5. V § 8 odst. 1 se za slovo „vyloučené“ vkládají slova „nebo nepřítomné“.

6. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případech zvláštního zřetele hodných lze se souhlasem uchazeče změnit termín konání jeho pohovoru.“.

7. V § 9 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).

8. V § 12 odst. 2 se za slova „podání přihlášek,“ vkládají slova „požadavky vyžadované pro účast ve výběrovém řízení,“ a za slova „tohoto řízení“ se vkládají slova „a informaci o průběhu výběrového řízení na pozici justičního kandidáta“.

9. V § 12 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Termín konání písemné části výběrového řízení podle odstavce 2 stanoví předseda příslušného krajského soudu po dohodě s Justiční akademií.“.

10. V § 13 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

„(1) Přihlášku do výběrového řízení na pozici justičního kandidáta může podat jen uchazeč, který splňuje předpoklady pro výkon této funkce ke dni podání přihlášky do výběrového řízení.

(2) Přihláška je nepřípustná, jestliže

a) se uchazeč již dříve přihlásil do jiného výběrového řízení na pozici justičního kandidáta, které dosud nebylo skončeno, ledaže se před obdržením vyrozumění podle § 16 odst. 4 z takového výběrového řízení odhlásil, nebo podle výsledků písemné části takového výběrového řízení podle § 16 odst. 2 nepostupuje k ústní části,
b) uchazeč vykonává odbornou přípravu justičního kandidáta u jiného soudu, nebo
c) od vyhlášení výběrového řízení na funkci soudce, ve kterém uchazeč uspěl, uplynul méně než jeden rok.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 3 až 6.

11. V § 13 odst. 4 písm. h) se za slovo „kandidáta“ vkládají slova „nebo na funkci soudce“.

12. V § 13 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmena c) až i) se označují jako písmena b) až h).

13. V § 13 odst. 5 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) výsledek psychologického vyšetření absolvovaného v předchozích 5 letech před datem vyhlášení výběrového řízení na pozici justičního kandidáta s výsledkem „doporučuje se“ v případě, kdy uchazeč uplatňuje výjimku podle § 17 odst. 3,“.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

14. V § 13 odst. 5 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

„h) uchazečem podepsané prohlášení o skutečnostech podle odstavce 2,“.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena i) a j).

15. V § 13 odst. 6 větě první se za slovo „Předseda“ vkládá slovo „příslušného“ a za slovo „posoudí“ se vkládají slova „přípustnost a“.

16. V § 13 odst. 6 větě třetí se za slovo „doplněna“ vkládají slova „nebo je-li přihláška nepřípustná“.

17. V § 14 odst. 1 se číslo „30“ nahrazuje číslem „10“.

18. V § 14 odst. 2 se slova „a informace o průběhu výběrového řízení na pozici justičního kandidáta“ zrušují.

19. V § 15 odst. 1 větách první a třetí se slova „základní úrovně obtížnosti“ zrušují.

20. V § 15 odst. 3 se slova „ , ledaže je Justiční akademie vyřadila z užívání“ zrušují.

21. V § 16 odstavec 3 zní:

„(3) K ústní části výběrového řízení na pozici justičního kandidáta postoupí počet uchazečů odpovídající dvojnásobku počtu míst, k jejichž obsazení bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici justičního kandidáta, v pořadí podle nejvyššího počtu dosažených bodů v písemné části výběrového řízení, a všichni další uchazeči, kteří dosáhli stejného počtu bodů jako poslední postupující uchazeč.“.

22. V § 17 odst. 2 věta druhá zní: „Výsledek psychologického vyšetření „nedoporučuje se“ obsahuje též důvody, které k tomuto závěru vedly.“.

23. V § 17 odst. 3 se slova „podáním přihlášky do“ nahrazují slovy „datem vyhlášení“.

24. V § 19 odst. 1 se za slovo „vyloučené“ vkládají slova „nebo nepřítomné“.

25. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případech zvláštního zřetele hodných lze se souhlasem uchazeče změnit termín konání jeho pohovoru.“.

26. V § 20 odst. 2 se za slovo „uchazeči“ vkládá slovo „zejména“ a slova „na písemnou část výběrového řízení a také otázky zaměřené na odborné znalosti uchazeče a na jeho osobnostní předpoklady“ se nahrazují slovy „na zjištění úrovně jeho odborných znalostí, na jeho zkušenosti s aplikací a interpretací právních předpisů a na jeho osobnostní předpoklady“.

27. V § 21 odst. 1 se slova „výsledkům písemné části výběrového řízení vypracované uchazečem,“ a slova „určí pořadí uchazečů ve výběrovém řízení a“ zrušují.

28. V § 21 odst. 3 se za slova „krajského soudu“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu“.

29. V § 22 odst. 1 se slova „ , pořadí uchazečů ve výběrovém řízení“ zrušují a slovo „informaci“ se nahrazuje slovem „určení“.

30. V § 24 odst. 1 se slova „30 dnů před koncem“ nahrazují slovy „při ukončení“.

31. V § 24 odst. 2 se za slovo „senátu“ vkládají slova „ , členem senátu“.

32. V § 25 odst. 2 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu věty první se doplňují slova „ , termín konání písemné části výběrového řízení, požadavky vyžadované pro účast ve výběrovém řízení a informaci o průběhu výběrového řízení na funkci soudce“.

33. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Termín konání písemné části výběrového řízení podle odstavce 2 je stanoven po dohodě s Justiční akademií.“.

34. V § 26 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

„(1) Přihlášku do výběrového řízení na funkci soudce může podat jen uchazeč, který splňuje předpoklady pro přihlášení do výběrového řízení na tuto funkci ke dni podání přihlášky do výběrového řízení, s výjimkou dosažení věku nejméně 30 let.

(2) Přihláška je nepřípustná, jestliže

a) uchazeč se již dříve přihlásil do jiného výběrového řízení na funkci soudce, které dosud nebylo skončeno, ledaže se před obdržením vyrozumění podle § 29 odst. 4 z takového výběrového řízení odhlásil, nebo podle výsledků písemné části takového výběrového řízení podle § 29 odst. 2 nepostupuje k ústní části, nebo
b) od vyhlášení výběrového řízení na funkci soudce, ve kterém uchazeč uspěl, uplynul méně než jeden rok.“.

Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 3 až 6.

35. V § 26 odst. 4 písm. i) se za slovo „na“ vkládají slova „pozici justičního kandidáta nebo na“.

36. V § 26 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena b) až j).

37. V § 26 odst. 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) výsledek psychologického vyšetření absolvovaného v předchozích 5 letech před datem vyhlášení výběrového řízení na funkci soudce s výsledkem „doporučuje se“ v případě, kdy uchazeč uplatňuje výjimku podle § 30 odst. 2,“.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).

38. V § 26 odst. 5 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

„i) uchazečem podepsané prohlášení o skutečnostech podle odstavce 2,
j) uchazečem podepsané prohlášení o absolvování testu aplikace práva v případě, kdy uchazeč uplatňuje výjimku podle § 28 odst. 3,“.

Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena k) až m).

39. V § 26 odst. 6 větě první se za slovo „Předseda“ vkládá slovo „příslušného“ a za slovo „posoudí“ se vkládají slova „přípustnost a“.

40. V § 26 odst. 6 větě třetí se za slovo „doplněna“ vkládají slova „nebo je-li přihláška nepřípustná“.

41. V § 27 odst. 1 se číslo „30“ nahrazuje číslem „10“.

42. V § 27 odst. 2 se slova „a informace o průběhu výběrového řízení na funkci soudce“ zrušují.

43. V § 28 odst. 1 větách první a třetí se slova „vyšší úrovně obtížnosti“ zrušují.

44. V § 28 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Uchazeč nemusí absolvovat test aplikace práva pro účely výběrového řízení na funkci soudce vyhlášeného pro obvod krajského soudu, v němž ukončil odbornou přípravu justičního kandidáta.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

45. V § 28 odst. 4 se slova „ , ledaže je Justiční akademie vyřadila z užívání“ zrušují.

46. V § 29 odstavec 3 zní:

„(3) K ústní části výběrového řízení na funkci soudce postoupí počet nevyloučených uchazečů odpovídající dvojnásobku počtu míst soudců, pro něž bylo výběrové řízení vyhlášeno, a to jednak uchazeči, na které se vztahuje výjimka podle ustanovení § 28 odst. 3, a dále uchazeči v pořadí podle nejvyššího počtu dosažených bodů v písemné části výběrového řízení a všichni další uchazeči, kteří dosáhli stejného počtu bodů jako poslední uchazeč postupující podle počtu dosažených bodů v písemné části výběrového řízení. Pokud počet postupujících uchazečů, na které se vztahuje výjimka podle ustanovení § 28 odst. 3, překročí počet míst soudců, pro něž je výběrové řízení vyhlášeno, postupuje k ústní části výběrového řízení nejvýše stejný počet nevyloučených uchazečů, na které se výjimka podle ustanovení § 28 odst. 3 nevztahuje, jakož i všichni další uchazeči, kteří dosáhli stejného počtu bodů jako poslední postupující uchazeč.“.

47. V § 29 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 4 až 7.

48. V § 30 odst. 2 se slovo „též“ zrušuje a slova „podáním přihlášky do“ se nahrazují slovy „datem vyhlášení“.

49. V § 30 odst. 3 věta druhá zní: „Výsledek psychologického vyšetření „nedoporučuje se“ obsahuje též důvody, které k tomuto závěru vedly.“.

50. V § 32 odst. 1 se za slovo „vyloučené“ vkládají slova „nebo nepřítomné“.

51. V § 33 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případech zvláštního zřetele hodných lze se souhlasem uchazeče změnit termín konání jeho pohovoru.“.

52. V § 33 odst. 2 se slova „otázky zaměřené na písemnou část výběrového řízení a také otázky zaměřené na odbornou stránku výkonu funkce soudce a na osobnostní předpoklady uchazeče pro výkon funkce soudce“ nahrazují slovy „zejména otázky zaměřené na zjištění úrovně jeho odborných znalostí potřebných pro výkon funkce soudce, na jeho zkušenosti s aplikací a interpretací právních předpisů a na osobnostní předpoklady pro výkon funkce soudce“.

53. V § 34 odst. 1 se slova „výsledkům písemné části výběrového řízení vypracované uchazečem,“ a slova „pořadí uchazečů ve výběrovém řízení a určí“ zrušují.

54. V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Uchazeč, který uspěl ve výběrovém řízení vyhlášeném pro obvod příslušného krajského soudu, se považuje za úspěšného i v později vyhlášených výběrových řízeních na funkci soudce vyhlášených pro obvod příslušného krajského soudu.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

55. V § 34 odst. 4 se za slovo „ministerstvo“ vkládají slova „bez zbytečného odkladu“.

56. V § 35 odst. 1 se slova „pořadí uchazečů ve výběrovém řízení a informaci“ nahrazují slovy „a určení“.

57. V § 36 odst. 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „přihlášek“ se vkládají slova „a informaci o průběhu výběrového řízení na funkci předsedy soudu“.

58. V § 37 odst. 4 větě první se za slovo „posoudí“ vkládají slova „přípustnost a“.

59. V § 37 odst. 4 větě třetí se za slovo „doplněna“ vkládají slova „nebo je-li přihláška nepřípustná“.

60. V § 38 odst. 1 se slova „bez zbytečného odkladu,“ zrušují a slovo „dní“ se nahrazuje slovem „dnů“.

61. V § 40 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Odvolací a dovolací soud je v souvislosti s vyhotovením hodnocení soudce povinen předsedovi soudu nebo jím pověřenému místopředsedovi poskytnout své stanovisko o uchazeči; v případě soudce rozhodujícího ve správním soudnictví má povinnost poskytnout své stanovisko o uchazeči kasační soud.“.

62. V § 40 odst. 2 se za slovem „odvolacího“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „dovolacího“ se vkládají slova „a kasačního“.

63. V § 41 odst. 2 se slova „ , informace o průběhu výběrového řízení na funkci předsedy soudu“ zrušují.

64. V § 41 odst. 3 se slovo „jeho“ zrušuje.

65. V § 43 odst. 1 se za slovo „vyloučené“ vkládají slova „nebo nepřítomné“.

66. V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případech zvláštního zřetele hodných lze se souhlasem uchazeče změnit termín konání jeho pohovoru.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Byla-li data zahájení bloků odborných justičních zkoušek oznámena přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se při těchto odborných justičních zkouškách podle vyhlášky č. 516/2021 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Ve výběrových řízeních vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se postupuje podle vyhlášky č. 516/2021 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.

E-shop

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

Petr Tomek, Zdeněk Fiala - Anag, spol. s r. o.

V pořadí již 4. vydání komentáře zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů reaguje na novelizace zákona, které proběhly od roku 2019, zejména v souvislosti s poskytováním služebního volna při ...

Cena: 899 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.