Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


204

VYHLÁŠKA

ze dne 20. června 2023,

kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 90 odst. 2 písm. d) zákona č. 96/2004  Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 105/2011 Sb., a podle § 38 odst. 1 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb., vyhlášky č. 3/2016 Sb. a vyhlášky č.  470/2017 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) § 79 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 12 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slovo „potravinových“ nahrazuje slovem „potravinářských“ a slovo „denního“ se nahrazuje slovem „běžného“.

3. V § 21 odst. 1 se slova „akreditovaného studijního programu“ nahrazují slovy „akreditovaného magisterského studijního programu navazujícího na akreditovaný bakalářský studijní program“ a slova „ , který je prováděn vysokou školou“ a věta poslední se zrušují.

4. V § 21 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

5. V § 22 odst. 1 se slova „akreditovaného studijního programu“ nahrazují slovy „akreditovaného magisterského studijního programu navazujícího na bakalářský studijní program“ a slova „ , který je uskutečňován vysokou školou“ se zrušují.

6. V § 22 odst. 3 se věta první nahrazuje větami „Akreditované studijní programy uvedené v odstavci 1 mají standardní dobu studia nejméně 5 let. Akreditovaný studijní program uvedený v odstavci 2 má standardní dobu studia nejméně 2 roky.“.

7. V nadpisu § 23 se slova „a odborný fyzioterapeut“ zrušují.

8. V § 23 se odstavce 4 a 5 zrušují.

9. V § 27 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

„b) v akreditovaném magisterském studijním programu navazujícím na akreditovaný bakalářský, případně akreditovaný magisterský studijní program v oblasti vzdělání23):
1. Bezpečnostní obory,
2. Biologie, ekologie a životní prostředí,
3. Farmacie,
4. Fyzika,
5. Chemie,
6. Potravinářství,
7. Veterinární lékařství, veterinární hygiena,
8. Všeobecné lékařství a zubní lékařství, nebo
9. Zdravotnické obory;
nejméně 2 roky, z toho nejméně 500 hodin praktického vyučování; požadavky na počet hodin praktického vyučování a požadavky stanovené v odstavci 3 mohou být absolvovány také v průběhu předcházejícího bakalářského, případně magisterského studia.


23) § 44a zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 27 odst. 3 písm. a) bodě 2 se slovo „potravních“ nahrazuje slovem „potravinářských“ a slovo „denního“ se nahrazuje slovem „běžného“.

11. V § 36 odst. 1 se za slova „ve zdravotnictví“ vkládají slova „nebo nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

E-shop

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Michaela Dražková - C. H. Beck

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ... pokračování

Cena: 3 590 KčKOUPIT

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Karel Šteker, Milana Otrusinová - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.