Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


203

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 500/2021  Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 zákona č. 127/2005  Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 374/2021  Sb. a zákona č. 202/2023 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slovo „předává“ nahrazuje slovem „předloží“ a slova „čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze k tomuto nařízení“ se nahrazují slovy „potvrzení, že je příjemcem příspěvku na živobytí nebo společně s ním posuzovanou osobou1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1) § 55 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 1 odst. 2 písm. c) se slova „oznámení nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči“ nahrazují slovy „potvrzení vydané Úřadem práce České republiky, že má nárok na příspěvek na péči“.

3. V § 1 odst. 3 se slova „doklad totožnosti a obdobné doklady vydané státem, jehož je občanem, nebo státem jejího posledního pobytu“ nahrazují slovy „obdobné doklady vydané státem, jehož je občanem, nebo státem jejího posledního pobytu, spolu s překladem těchto dokladů do českého jazyka, a dále předloží k nahlédnutí doklad totožnosti“.

4. V § 1 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Doklady podle odstavce 2 písm. a) a b) mohou být nahrazeny jinou veřejnou listinou osvědčující vydání tohoto dokladu, jeho náležitosti a dobu jeho platnosti, je-li v něm uvedena.

(5) Poskytovatel univerzální služby je oprávněn pořídit si kopii nebo výpis z dokladů podle odstavců 1 až 4. Správnost údajů obsažených v takovém výpisu potvrdí podpisem osoba, která tyto doklady předložila.“.

5. § 3 včetně nadpisu zní:

㤠3

Náležitosti seznamu osob vedeného poskytovatelem univerzální služby

(1) Poskytovatelem univerzální služby vedený seznam osob, kterým zvláštní cenu nebo speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona o elektronických komunikacích (dále jen „speciální tarif“) přiznal a poskytnul, obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, a jde-li o osobu, která není státním občanem České republiky, adresu místa pobytu této osoby na území České republiky; jde-li o spotřebitele podle § 43 odst. 4 písm. d) zákona o elektronických komunikacích, obsahuje seznam jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu nezletilé osoby, kterou vychovává nebo o niž osobně pečuje,
b) telefonní číslo nebo jiný identifikátor, pro který zvláštní cenu nebo speciální tarif přiznal a poskytnul,
c) datum zahájení a datum ukončení poskytování zvláštní ceny nebo speciálního tarifu,
d) dobu platnosti dokladu podle § 1 odst. 2, je-li v něm uvedena,
e) výši poskytnutého cenového zvýhodnění v jednotlivých kalendářních měsících a za kalendářní rok celkem,
f) cenový plán a
g) informaci o tom, jde-li o zdravotně postiženou osobu nebo osobu s nízkými příjmy.

(2) Doklady podle § 1 jsou uvedeny v příloze seznamu osob vedeného poskytovatelem univerzální služby.“.

6. Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3d, které včetně nadpisů znějí:

㤠3a

Náležitosti seznamu osob vedeného Úřadem

Seznam osob, kterým byla zvláštní cena nebo speciální tarif přiznány a poskytovány, vedený Úřadem podle § 38 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, a jde-li o osobu, která není státním občanem České republiky, adresu místa pobytu této osoby na území České republiky,
b) telefonní číslo nebo jiný identifikátor, pro který byla zvláštní cena nebo speciální tarif přiznány a poskytovány,
c) datum zahájení poskytování zvláštní ceny nebo speciálního tarifu,
d) datum ukončení poskytování zvláštní ceny nebo speciálního tarifu,
e) informaci o tom, jde-li o zdravotně postiženou osobu nebo o osobu s nízkými příjmy, a
f) název poskytovatele univerzální služby.

§ 3b

Způsob vedení seznamu Úřadem a podmínky přístupu do tohoto seznamu

(1) Úřad vede seznam osob, kterým byla zvláštní cena nebo speciální tarif přiznány a poskytovány, formou programové aplikace. Přístup do seznamu je poskytovatelům univerzální služby umožněn za účelem předávání údajů v rozsahu podle § 3a.

(2) Programová aplikace Úřadu podle odstavce 1 je přístupná na základě komunikace s informačním systémem poskytovatele univerzální služby prostřednictvím rozhraní pro aplikační programy (API) vyžadující autentizaci při využití certifikátu, který vydá Úřad poskytovateli univerzální služby.

(3) Poskytovatel univerzální služby, který poskytuje zvláštní cenu nebo speciální tarif, má přístup pouze k těm údajům v seznamu, které do seznamu sám zadal, a k informaci, zda a do jaké doby byla osobě, které hodlá poskytovat zvláštní cenu nebo speciální tarif, poskytována zvláštní cena nebo speciální tarif jiným poskytovatelem univerzální služby.

§ 3c

Forma, způsob a lhůty pro předávání údajů do seznamu vedeného Úřadem

(1) Poskytovatel univerzální služby předává údaje podle § 3a a jejich změny do programové aplikace Úřadu způsobem podle § 3b odst. 2, nejpozději v den, kdy zahájí osobě se zvláštními sociálními potřebami poskytování zvláštní ceny nebo speciálního tarifu, nebo v den, kdy se o změně dozvěděl.

(2) Informaci o datu ukončení poskytování zvláštní ceny nebo speciálního tarifu předá poskytovatel univerzální služby do programové aplikace způsobem a ve formě podle odstavce 1 nejpozději v den, ke kterému dojde k ukončení poskytování zvláštní ceny nebo speciálního tarifu.

§ 3d

Doba uchovávání seznamů osob

(1) Poskytovatel univerzální služby uchovává údaje v seznamu osob podle § 3 po dobu poskytování zvláštní ceny nebo speciálního tarifu a po dobu 5 let od konce posledního zúčtovacího období pro uplatnění žádosti o úhradu ztráty z poskytování zvláštních cen.

(2) Úřad uchovává údaje v seznamu osob podle § 3b po dobu poskytování zvláštní ceny nebo speciálního tarifu a po dobu 5 let od konce posledního zúčtovacího období pro uplatnění žádosti o úhradu ztráty z poskytování zvláštních cen.“.

7. Příloha se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Jsou-li zdravotně postižené osobě poskytovány zvláštní ceny podle nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, stejným poskytovatelem univerzální služby, který jí poskytoval zvláštní ceny a kterému prokázala svůj nárok podle nařízení vlády č. 500/2021 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, tento svůj nárok podle nařízení vlády č.  500/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, již neprokazuje.

2. Poskytovatel univerzální služby je povinen zahájit využívání přístupu do programové aplikace podle § 3b odst. 1 nařízení vlády č. 500/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, prostřednictvím rozhraní pro aplikační programy (API) podle § 3b odst. 2 nařízení vlády č.  500/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nejpozději do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Do doby zahájení využívání přístupu do programové aplikace poskytovatel univerzální služby přistupuje do programové aplikace podle § 3b odst. 1 nařízení vlády č. 500/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, prostřednictvím internetového rozhraní při použití dvoufaktorové autentizace.

3. Poskytovatel univerzální služby, který poskytoval zvláštní ceny přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, je povinen do 3 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení předat údaje podle § 3a nařízení vlády č. 500/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, způsobem podle § 3b nařízení vlády č. 500/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nebo nahráním jednoduchým souborovým formátem určeným pro výměnu tabulkových dat pod zkratkou CSV souboru do programové aplikace. Jestliže poskytovatel univerzální služby nedisponuje údajem o adrese místa pobytu podle § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 500/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, je povinen předat do seznamu vedeného Českým telekomunikačním úřadem údaj o bydlišti podle § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 500/2021  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení. Údaj o bydlišti podle věty druhé je poskytovatel univerzální služby povinen nahradit údajem o adrese místa pobytu, který je povinen předat do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení Českému telekomunikačnímu úřadu způsobem podle § 3b nařízení vlády č. 500/2021  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

E-shop

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Komentář

Viktor Šmejkal, Ľubomír Majerčík - C. H. Beck

Komentář přináší nový pohled na fungování Nejvyššího kontrolního úřadu. Vychází z nejnovější judikatury českých soudů i mezinárodního kontextu působení vrcholných auditních orgánů. Autoři současně v knize přinášejí přesahy do práva trestního, správního, ústavního i evropského. ... pokračování

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.