Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů

Sbírka zákonů


202

ZÁKON

ze dne 31. května 2023,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. I

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007  Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014  Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017  Sb., zákona č. 252/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 150/2021 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 270/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odst. 10 větě první se za slovo „povinen“ vkládají slova „ve své síti“, slova „znemožnit ve své síti“ se nahrazují slovy „zablokovat identifikační účastnickou kartu (SIM karta) nebo znemožnit“ a slova „ze kterého“ se nahrazují slovy „nebo identifikační účastnické karty (SIM karta), z nichž“.

2. V § 33 odst. 10 větě třetí se slova „Centrum tísňové komunikace může“ nahrazují slovy „Bez ohledu na postup podle věty první může centrum tísňové komunikace“ a slova „ , ze kterého bylo“ se nahrazují slovy „nebo identifikační účastnické karty (SIM karta), z nichž bylo dříve“.

3. V § 33 odst. 11 větě první se slova „O opětovném“ nahrazují slovy „O odblokování identifikační účastnické karty (SIM karta) nebo o opětovném“.

4. V § 33 se doplňuje odstavec 19, který zní:

„(19) Kategorizaci uskutečňovaných zlomyslných volání nebo jiné zlomyslné komunikace s určením doby trvání odmítnutí tísňové komunikace centrem tísňové komunikace a stanovením podmínek, při jejichž splnění je možno podat žádost o zablokování identifikační účastnické karty (SIM karta) nebo o znemožnění přístupu telekomunikačního koncového zařízení k veřejné komunikační síti podle odstavce 10, včetně kritérií pro zařazení do kategorií zlomyslné komunikace, stanoví prováděcí právní předpis.“.

5. V § 38 odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod čarou č. 75 a 88 znějí:

„(4) Osobou se zvláštními sociálními potřebami se pro účely tohoto zákona rozumí spotřebitel, který je zdravotně postiženou osobou podle § 43 odst. 4 nebo osobou s nízkými příjmy. Osobou s nízkými příjmy se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která se podle zákona o pomoci v hmotné nouzi považuje za osobu, která pobírá příspěvek na živobytí75).

(5) Podnikatel, který poskytuje zvláštní ceny podle odstavce 3 nebo který poskytuje speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b), vede pro účely kontroly čerpání cenového zvýhodnění seznam osob, kterým zvláštní cenu nebo speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b) přiznal a poskytnul. Je-li povinnost poskytovat zvláštní ceny nebo speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b) uložena více podnikatelům, vede Úřad pro účely zamezení dvojího čerpání cenového zvýhodnění seznam osob, kterým byla zvláštní cena nebo speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b) přiznány a poskytovány. Podnikatel, kterému byla povinnost poskytovat zvláštní ceny nebo speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b) uložena, je povinen Úřadu předávat údaje pro vedení tohoto seznamu a Úřad mu do něj umožní přístup za účelem zamezení dvojího čerpání cenového zvýhodnění. Při ověřování správnosti údajů v seznamu Ministerstvo práce a sociálních věcí88) Úřadu sdělí, zda osoba pobírá, popřípadě v jakém období pobírala, příspěvek na živobytí.


75) § 3 odst. 5 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
88) § 55 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 38 odstavec 8 zní:

„(8) Vláda stanoví nařízením doklady, jimiž se osoby se zvláštními sociálními potřebami prokazují poskytovateli univerzální služby, který poskytuje zvláštní ceny podle odstavce 3 nebo speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b), dále výši cenového zvýhodnění pro tyto osoby, náležitosti seznamů osob podle odstavce 5, dobu uchovávání těchto seznamů, formu, způsob a lhůty pro předávání údajů do seznamu vedeného Úřadem, způsob vedení seznamu Úřadem a způsob a podmínky přístupu poskytovatelů univerzální služby do tohoto seznamu.“.

7. V § 39 odst. 13 se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „jednomu nebo více podnikům“ a slova „subjektu, který nejlépe vyhovuje“ se nahrazují slovy „jednomu nebo více subjektům, které nejlépe vyhovují“.

8. V § 39 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

„(14) Pokud by nebylo uložením povinnosti podle § 38 odst. 3 možné uspokojit prokázané potřeby osob se zvláštními sociálními potřebami, Úřad výběrové řízení zruší a uloží rozhodnutím povinnost poskytovat zvláštní ceny podnikateli nebo podnikatelům tak, aby bylo dostatečně zajištěno uspokojení potřeb osob se zvláštními sociálními potřebami podle požadavků obsažených v podmínkách zrušeného výběrového řízení. Před uložením povinnosti Úřad zohlední skutečnost, zda se podnikatel přihlásil do výběrového řízení, potřebu minimalizovat narušení tržního prostředí a zajistit pro osoby se zvláštními sociálními potřebami v dostatečné míře možnost volby podnikatele, který poskytuje zvláštní ceny.“.
Dosavadní odstavce 14 a 15 se označují jako odstavce 15 a 16.

9. V § 43 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; poskytnutí zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 se považuje za splnění cenového zvýhodnění v rámci cenových podmínek speciálního tarifu“.

10. V § 44 odst. 2 se za slovo „zpráv“ vkládá slovo „nebo“, za slovem „proveditelné,“ se slovo „nebo“ zrušuje a slovo „cenou“ se nahrazuje slovem „sazbou“.

11. V § 63 odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

12. V § 64 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby obsahuje rovněž informace o základních podmínkách poskytované služby, které stanoví prováděcí právní předpis podle odstavce 13.“.

13. V § 64 odst. 13 se za slovo „ceny“ vkládají slova „za poskytnuté služby podle druhu služby“ a text „písm. a)“ se zrušuje.

14. V § 80 odst. 4 se slovo „operátor“ nahrazuje slovem „osoba“, slova „který požádal“ se nahrazují slovy „která požádala“ a slovo „povinen“ se nahrazuje slovem „povinna“.

15. V § 86 odst. 1 se za slovo „služby“ vkládají slova „ , s výjimkou poskytovatele zvláštních cen podle § 38 odst. 3 nebo poskytovatele cenového zvýhodnění v rámci speciálního tarifu podle § 43 odst. 2 písm. b),“.

16. V § 93 odst. 2 se slova „třetí osobě“ zrušují.

17. V § 98 odst. 4 větě první se text „a o“ nahrazuje textem „ , o“, za slova „odstavce 3“ se vkládají slova „a ukončení závažného narušení“ a slovo „povinen“ se nahrazuje slovem „povinna“.

18. V § 99 odst. 1 větě první se za slovo „je“ vkládají slova „při nebezpečí vzniku krizové situace a“.

19. V § 108 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 89 zní:

„f) shromažďuje informace o přístupových bodech malého dosahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie89).


89) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1070 ze dne 20. července 2020 o specifikaci vlastností bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem podle čl. 57 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.“.

20. V § 115 odst. 7 se slova „3, s výjimkou písmene g)“ nahrazují slovy „5, s výjimkou písmene f)“ a text „3 písm. e)“ se nahrazuje textem „5 písm. d)“.

21. V § 115 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Provozovatel bezdrátového přístupového bodu malého dosahu informuje Úřad o instalaci a umístění přístupových bodů malého dosahu, jakož i o splněných podmínkách, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie89) na elektronickém formuláři zveřejněném Úřadem. Úřad poskytuje informace podle věty první Komisi.“.

22. V § 118 odst. 10 písm. l) se číslo „14“ nahrazuje číslem „15“ a na konci písmene se slovo „nebo“ zrušuje.

23. V § 118 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) nepředá Úřadu údaje pro vedení seznamu osob podle § 38 odst. 5, je-li veden.“.

24. V § 118 odst. 12 písm. a) se slova „nebo § 66a odst. 4“ zrušují.

25. V § 118 odst. 12 se na konci textu písmene r) doplňují slova „nebo poskytne zavádějící, chybné nebo neúplné informace“.

26. V § 118 odst. 13 písm. f) se slova „neznemožní ve své síti“ nahrazují slovy „ve své síti nezablokuje identifikační účastnickou kartu (SIM karta) nebo neznemožní“.

27. V § 118 odst. 15 se na konci písmene o) slovo „nebo“ zrušuje.

28. V § 118 se na konci odstavce 15 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno r), které zní:

„r) smlouva v rozporu s § 63 odst. 8 neobsahuje ověřovací kód podle § 34 odst. 7 písm. d) a § 34a odst. 5 písm. e).“.

29. V § 118 odst. 26 písm. a) se text „a) a b)“ nahrazuje textem „a) až c)“, za text „15 písm. d),“ se vkládají slova „odstavce 24 písm. e) nebo“ a slova „podle odstavce 25 nebo odstavce 23 písm. e)“ se nahrazují slovy „podle odstavce 25“.

30. V § 118 odst. 26 písm. b) se slova „odstavce 5 písm. c),“ zrušují, slova „10 písm. j) až m)“ se nahrazují slovy „10 písm. j) až n)“, text „l) až p)“ se nahrazuje textem „l) až r)“ a číslo „23“ se nahrazuje číslem „24“.

31. V § 118 odst. 26 písm. c) se text „23 písm. a)“ nahrazuje číslem „23“ a na konci textu písmene c) se doplňuje text „písm. a)“.

32. V § 122 odst. 4 se text „§ 8 odst. 8“ zrušuje.

33. V § 150 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Ministerstvo vnitra vydá ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vyhlášku k provedení § 33 odst. 19.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Poskytovatel univerzální služby, kterému byla uložena povinnost poskytovat zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen poskytovat zvláštní ceny v souladu s rozhodnutím o uložení této povinnosti za podmínek podle § 38 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Poskytovatel univerzální služby, kterému byla uložena povinnost poskytovat zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona informovat spotřebitele, kteří jsou osobami s nízkými příjmy podle § 38 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a kterým byla přiznána zvláštní cena podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o povinnosti doložit doklady o tom, že jsou i nadále osobami s nízkými příjmy podle § 38 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Osoba s nízkými příjmy podle § 38 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které byla přiznána zvláštní cena podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, předloží poskytovateli univerzální služby, kterému byla uložena povinnost poskytovat zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., doklady o tom, že je i nadále osobou s nízkými příjmy podle § 38 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Doklady podle věty první předloží osoba s nízkými příjmy poskytovateli univerzální služby, kterému byla uložena povinnost poskytovat zvláštní ceny podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., ve lhůtě do 2 měsíců ode dne následujícího po uplynutí lhůty 30 dnů podle bodu 2.

4. Osobě s nízkými příjmy podle § 38 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které byla přiznána zvláštní cena podle § 38 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je zvláštní cena poskytována do konce lhůty podle bodu 3. Nepředloží-li osoba s nízkými příjmy doklady o tom, že je osobou s nízkými příjmy podle § 38 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přestane jí být zvláštní cena poskytována ode dne následujícího po uplynutí lhůty podle bodu 3.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Čl. III

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 Sb., zákona č. 501/2004  Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 296/2007  Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 132/2010  Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012  Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 14/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb. a zákona č. 242/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 6 větě první se slova „a 56“ zrušují.

2. V § 24 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) sloučením licencí podle zvláštního právního předpisu.“.

3. V § 55a se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 2 až 9.

4. V § 55a se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 9 se označují jako odstavce 3 až 8.

5. V § 55a odst. 7 se text „3, 4, 7 a 8“ nahrazuje textem „5 a 6“.

6. V § 55a odst. 8 se text „7 a 8“ nahrazuje textem „5 a 6“.

7. V § 56 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

8. V § 56 odst. 3 se text „1 až 4“ nahrazuje textem „1 a 2“ a slova „rozhlasové a“ se zrušují.

9. V § 57 odst. 1 se slova „rozhlasovým vysíláním více než 80 % a“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 196/2009 Sb.

Čl. IV

Zákon č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001  Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V části první čl. II bodě 1 větě první se slova „přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“ zrušují a na konci textu věty první se doplňují slova „nebo nastane-li případ uvedený v bodě 9, do tří let ode dne přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání podle usnesení vlády“.

2. V části první čl. II bodě 1 se věta poslední nahrazuje větou „Udělení transformační licence je osvobozeno od správních poplatků.“.

3. V části první čl. II bodě 2 větě druhé se slova „od počátku 24. do konce 18. měsíce“ nahrazují slovy „platnosti stávající licence, nejdříve však po uplynutí 100 dní od jejího udělení“.

4. V části první čl. II se doplňují nové body 11 a 12, které znějí:

„11. Provozovatel vysílání může požádat Radu o sloučení jeho dvou nebo více transformačních licencí, pokud se jedná o transformační licence, které mu byly uděleny pro:

a) stejný typ vysílání,
b) stejný způsob šíření programu,
c) program se stejným označením (názvem),
d) program se stejným časovým rozsahem vysílání jako transformační licence, se kterou se tyto transformační licence slučují, a
e) program se stejnými převažujícími žánry v celku programové skladby.

Provozovatel vysílání v žádosti určí, která ze slučovaných licencí bude nástupnickou licencí; ostatní licence sloučením zanikají.

12. Ustanovení bodu 11 se použije obdobně pro sloučení analogových nebo digitálních licencí, pokud mají slučované licence stanoven stejný okamžik zániku platnosti. Ustanovení o vydání a prodloužení licence se pro sloučené licence použijí přiměřeně v rozsahu, v jakém to neodporuje povaze sloučených licencí.“.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Čl. V

Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 283/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slovo „opatřeních“ nahrazuje slovy „koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních“.

2. V nadpisu části první se slovo „OPATŘENÍ“ nahrazuje slovy „KOORDINACE STAVEB INFRASTRUKTURY A OPATŘENÍ“.

3. Na konci textu § 1 se doplňují slova „a dále upravuje koordinaci staveb infrastruktury“.

4. V § 2 písm. c) bodě 4 se za slovo „pracích“ vkládají slova „podle § 11“ a za slovo „prostředků“ se vkládají slova „podle § 10“.

5. V § 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která včetně poznámek pod čarou č. 9 až 11 znějí:

„k) stavbou infrastruktury stavba liniové dopravní infrastruktury a sítě technické infrastruktury podle stavebního zákona9) a dále také obdobné stavby na veřejných prostranstvích10), nebo jejich změny; za stavby infrastruktury se pro účely tohoto zákona nepovažují stavby přípojek sítí technické infrastruktury a smyček v elektroenergetice pro připojení k distribuční soustavě,
l) budoucím stavebníkem osoba, která připravuje stavbu infrastruktury; za budoucího stavebníka se považuje také stavebník stavby infrastruktury,
m) převzetím údajů automatizovaný zápis údajů o připravované stavbě infrastruktury nebo jejich výmaz bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, podle údajů vedených v informačním systému stavební správy11), prostřednictvím propojení informačních systémů veřejné správy.


9) § 10 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
10) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
11) § 267 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.“.

6. Za § 2 se vkládá hlava I, která včetně poznámek pod čarou č. 12 až 20 zní:

„HLAVA I
KOORDINACE STAVEB INFRASTRUKTURY

§ 2a

Evidence připravovaných staveb infrastruktury

(1) Připravované stavby infrastruktury se evidují v neveřejné části digitální technické mapy kraje13). Budoucí stavebník zapíše základní údaje o připravované stavbě infrastruktury financované zcela nebo zčásti z veřejných prostředků, která vyžaduje povolení záměru12), do digitální technické mapy kraje13) do 1 měsíce ode dne zahájení přípravy stavby. Budoucí stavebník může o těchto stavbách zapsat také doplňkové údaje.

(2) Základním údajem o připravované stavbě infrastruktury je

a) přibližné umístění a druh stavby infrastruktury, přičemž přibližné umístění může být vyjádřeno ve variantách a jednotlivé úseky mohou být uvedeny samostatně,
b) údaj, zda se jedná o stavbu financovanou zcela nebo zčásti z veřejných prostředků,
c) kontaktní údaj budoucího stavebníka,
d) datum podání žádosti o povolení záměru14), byla-li žádost podána, a
e) identifikační číslo stavby15), bylo-li jí přiděleno.

(3) Doplňkovým údajem o připravované stavbě infrastruktury je

a) předpokládaný termín podání žádosti o povolení záměru, je-li takové povolení vyžadováno,
b) předpokládaný termín zahájení stavby, nebo informace o již zahájené stavbě,
c) předpokládaná doba provádění stavby, nebo informace o zahájení užívání stavby16).

(4) Za zahájení přípravy stavby infrastruktury se považuje den, kdy bylo zadáno zpracování dokumentace pro povolení záměru nebo projektové dokumentace17).

(5) Budoucí stavebník může do digitální technické mapy kraje zapsat základní a doplňkové údaje také o připravovaných stavbách infrastruktury neuvedených v odstavci 1; v takovém případě zapíše vždy alespoň základní údaje podle odstavce 2.

(6) Budoucí stavebník aktualizuje údaje zapsané v digitální technické mapě kraje do dvou týdnů po jejich změně, nejméně však jednou ročně provede aktualizaci jím zapsaných údajů. Jako poslední aktualizaci zapíše údaj o zahájení užívání stavby. Povinnost podle tohoto odstavce se vztahuje také na údaje zapsané do této evidence dobrovolně podle odstavce 5.

(7) Pokud po dobu tří po sobě jdoucích let od provedení zápisu nebo od poslední aktualizace nedojde k aktualizaci zapsaných údajů o připravované stavbě infrastruktury podle odstavce 6 nebo odstavce 8, má se za to, že budoucí stavebník od přípravy stavby infrastruktury upustil. Správce digitální technické mapy kraje zajistí automatický výmaz údajů o připravované stavbě, od které bylo upuštěno.

(8) Do digitální technické mapy kraje se převezmou údaje o připravované stavbě infrastruktury z informačního systému stavební správy11), pokud informační systém stavební správy tyto údaje obsahuje. Má se za to, že budoucí stavebník splnil povinnost podle odstavce 1 nebo odstavce 6, byly-li údaje převzaty podle věty první.

§ 2b

Koordinace staveb infrastruktury

(1) Budoucí stavebník umožní u staveb infrastruktury zcela nebo zčásti financovaných z veřejných prostředků jinému budoucímu stavebníkovi, který o koordinaci požádal za účelem realizace jeho připravované stavby infrastruktury zapsané v evidenci podle § 2a koordinaci stavebních prací za obdobných podmínek podle § 10 odst. 1 s tím, že žádost o koordinaci stavebních prací bude obsahovat alespoň základní údaje o stavbě infrastruktury, podmínky projektu, pro který budoucí stavebník žádá o koordinaci stavebních prací, předpokládaný časový průběh jejího provedení a rozdělení nákladů vyplývající z koordinace stavebních prací mezi budoucím stavebníkem a jiným budoucím stavebníkem.

(2) Povinnost podle odstavce 1 se uplatní pouze, pokud budoucí stavebník, který o koordinaci požádal, je prokazatelně připraven realizovat stavbu podle plánovaného harmonogramu povinného budoucího stavebníka, nebo pokud souhlasí jen s realizací přípravy na jeho stavbu, např. ve formě fyzické infrastruktury, na své náklady.

(3) Na žádosti podle odstavce 1 se nevztahují ustanovení § 10 odst. 5 a 6.

(4) U staveb infrastruktury, na které se vztahuje povinnost koordinace stavebních prací podle § 10, se ustanovení odstavce 1 nepoužije.

§ 2c

Související stavby

(1) Pokud je mezi žadatelem o vydání rozhodnutí o povolení záměru stavby infrastruktury a účastníkem řízení o povolení záměru, který v tomto řízení uplatnil požadavek na vybudování související stavby uzavírána dohoda o finanční spoluúčasti nebo dohoda o zajištění věcného plnění, nebo pokud je taková dohoda uzavírána s budoucím stavebníkem, který v průběhu řízení žadateli navrhl vybudování související stavby použije se § 2a odst. 1 a 2 liniového zákona obdobně.

(2) Pokud žadatel o vydání rozhodnutí o povolení záměru stavby infrastruktury požádá stavební úřad o přerušení řízení za účelem uzavření dohody podle odstavce 1, stavební úřad přeruší řízení na dobu navrženou žadatelem.

(3) Za dohodu podle odstavce 1 se považují také dohoda o přípoloži podle § 2i liniového zákona nebo smlouva o koordinaci stavebních prací podle § 2b nebo § 10, přičemž u těchto dohod není třeba splnění podmínek podle § 2a liniového zákona.

§ 2d

Mezitímní rozhodnutí o vyvlastnění

(1) Pokud vlastník nabyl práva k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění stavby infrastruktury, která je podle jiného právního předpisu uskutečňována ve veřejném zájmu a pro kterou lze odejmout nebo omezit vlastnické právo18), až poté, co byla připravovaná stavba infrastruktury zapsána v evidenci podle § 2a, použijí se ustanovení § 4a liniového zákona obdobně, aniž je tato stavba infrastruktury vymezena v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje nebo v příloze liniového zákona.

(2) Ustanovení § 4d liniového zákona se použijí obdobně pro všechny stavby infrastruktury splňující podmínky podle odstavce 1.

(3) Budoucí stavebník může uplatňovat práva podle odstavce 1 nebo 2 pouze pokud do evidence podle § 2a kromě základních údajů bezodkladně zapsal také datum, kdy byla projektantem19) zhotovena projektová dokumentace nebo dokumentace pro povolení záměru, a do evidence současně vložil i tuto dokumentaci v rozsahu situačního výkresu, z nějž jsou patrné dotčené pozemky a umístění připravované stavby infrastruktury na nich.

(4) Práva podle tohoto ustanovení se vztahují i jen na úseky stavby infrastruktury, které jsou samostatně evidovány v evidenci podle § 2a i s údaji podle odstavce 3.

§ 2e

Oznámení o zahájení řízení

V řízení o povolení záměru podle zvláštního zákona20), jehož předmětem je stavba infrastruktury, bude oznámení o zahájení řízení automaticky odesláno informačním systémem stavební správy11) také budoucím stavebníkům, kteří na dotčených pozemcích zapsali připravovanou stavbu infrastruktury do evidence podle § 2a a uvedli kontaktní elektronickou adresu, na kterou má být oznámení odesláno.


12) § 171 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
13) § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění.
14) § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
15) § 273 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
16) § 230 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
17) § 157 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
18) Například § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 3 zákona č.  189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů, § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, § 17 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 162 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
20) Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon).“.

7. Nad označení § 3 se vkládá označení hlavy II, které včetně nadpisu zní:

„HLAVA II
OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ZAVÁDĚNÍ VYSOKORYCHLOSTNÍCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ“.

8. V § 11 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Povinná osoba poskytne pouze ty údaje podle věty první, které nejsou zapsané v evidenci podle § 2a.“.

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Kraje jakožto správci digitální technické mapy kraje, Český úřad zeměměřičský a katastrální jakožto správce informačního systému digitální mapy veřejné správy a Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto správce informačního systému stavební správy zabezpečí vytvoření a zpřístupnění potřebné funkčnosti pro evidenci údajů podle hlavy I zákona o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, včetně potřebného propojení Informačního systému stavební správy a digitální technické mapy kraje prostřednictvím informačního systému digitální mapy veřejné správy pro automatický průpis údajů, oznámení o zahájení řízení do 1. ledna 2026.

2. Budoucí stavebníci požádají o zápis do seznamu budoucích stavebníků do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Budoucí stavebníci zapíší do digitální technické mapy kraje do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona veškeré připravované stavby infrastruktury financované zcela nebo zčásti z veřejných prostředků, která vyžaduje povolení záměru, jejichž přípravu zahájili, a dosud nebyly dokončeny.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)

Čl. VII

V § 2i zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 237/2020 Sb., zákona č. 403/2020  Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 152/2023 Sb., odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

„(2) K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona, přičemž povinnosti týkající se oznámení dokončených staveb podle stavebního zákona23) zůstávají nedotčeny.


23) § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o zeměměřictví

Čl. VIII

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 47/2020 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 88/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 4b odst. 2 se slova „o fyzické infrastruktuře“ zrušují a za slova „zákona o“ se vkládají slova „koordinaci staveb infrastruktury a“.

2. V § 4b odst. 4 písm. a) se slovo „území“ nahrazuje slovy „území15), a údajů o připravovaných stavbách infrastruktury16)“.
Poznámky pod čarou č. 15 a 16 znějí:


15) § 63 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
16) § 2a zákona č. 194/2017 Sb., o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.“.

3. V § 4b odst. 7 se věta třetí nahrazuje větami „Editorem údajů o objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území je vlastník technické a dopravní infrastruktury; tuto povinnost za něj může splnit provozovatel nebo správce technické a dopravní infrastruktury. Editorem údajů o připravovaných stavbách infrastruktury je budoucí stavebník17).“.
Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17) § 2 písm. l) zákona č. 194/2017 Sb., o koordinaci staveb infrastruktury a opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.“.

4. V § 4b odst. 10 se na konci textu písmene b) slovo „a“ zrušuje a doplňují se slova „ ; údaje o připravovaných stavbách infrastruktury se poskytují pouze u staveb financovaných zcela nebo z části z veřejných zdrojů,“.

5. V § 4b odst. 10 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c) budoucím stavebníkům připravovaných staveb infrastruktury17) v rozsahu nezbytném pro přípravu těchto staveb; údaje o připravovaných stavbách infrastruktury, které nejsou financovány zcela nebo z části z veřejných zdrojů, se poskytují pouze v rozsahu území evidovaného podle § 4d odst. 3 písm. c) bodu 3,
d) vlastníkům dotčených nemovitých věcí a osobám, které prokáží právní zájem při nabývání vlastnického práva k nemovitým věcem,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno e).

6. V § 4d odst. 3 písmeno c) zní:

„c) vedení seznamu
1. vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území plní povinnost podle § 168 písm. b) stavebního zákona,
2. vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území působí, a
3. budoucích stavebníků, včetně údajů o tom, v jakém území připravují stavby infrastruktury podle § 2a zákona o koordinaci staveb infrastruktury,“.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. V až VIII, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2026.

v z. Kovářová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v zákonu o ...

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

Sagit, a. s.

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Zákon o vyvlastnění. Liniový zákon. Komentář

Barbora Vlachová - C. H. Beck

Komentář k zákonu o vyvlastnění ve vztahu k prvnímu vydání podstatně rozšiřuje výklad právní úpravy, reaguje na průběžné novelizace a zároveň doplňuje aktuální judikaturu a poznatky z praxe. Publikace zároveň nově zahrnuje vůbec první komentář k liniovému zákonu. Lze ji doporučit k ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.