Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


200

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2023,

kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 1 písm. e) a § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012  Sb., zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 369/2019 Sb. a zákona č. 273/2022 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb. a vyhlášky č. 222/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:

„g) technickou specifikaci jedinečného identifikátoru a dvourozměrného čárového kódu a výčet v nich obsažených informací,
h) způsob zasílání údajů do úložiště dat, technické podmínky, strukturu datové věty a četnost zasílání údajů,“.

Dosavadní písmena g) až k) se označují jako písmena i) až m).

2. V § 1 písmeno l) zní:

„l) podrobnosti vedení a předávání záznamů o používání přípravků nebo pomocných prostředků a“.

3. V nadpisu § 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

4. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Má-li být přípravek podle § 46b odst. 10 zákona označen dvourozměrným čárovým kódem, obsahuje etiketa jedinečný identifikátor, číslo šarže a datum výroby výrobce formulace ve formě strojově čitelného dvourozměrného čárového kódu a současně ve formě čitelné pouhým okem.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

5. Za § 7 se vkládají nové § 7a a 7b, které včetně nadpisů znějí:

㤠7a

Technická specifikace jedinečného identifikátoru a dvourozměrného čárového kódu a výčet v nich obsažených informací
(K § 46b odst. 10 zákona)

(1) Jedinečný identifikátor je série numerických nebo alfanumerických znaků, která se skládá z následujících datových prvků:

a) kódu umožňujícího identifikovat osobu, pro kterou je tento kód registrován, obchodní název nebo běžný název přípravku, velikost balení a typ balení přípravku s jedinečným identifikátorem (dále jen „kód přípravku“),
b) čísla šarže výrobce formulace a
c) data výroby výrobce formulace.

(2) Dvourozměrný čárový kód je strojově čitelná datová matice, která umožňuje detekci a korekci chyb rovnocennou jako datová matice ECC200 nebo vyšší. Požadavky stanovené v tomto odstavci se považují za splněné, pokud dvourozměrný čárový kód vyhovuje normě Mezinárodní organizace pro normalizaci/Mezinárodní elektrotechnické komise (dále jen „norma“) ISO/IEC 16022:2006.

(3) Struktura jedinečného identifikátoru zakódovaného do datové matice musí být v souladu s mezinárodně uznávanou standardizovanou datovou syntaxí a sémantikou (dále jen „kódovací systém“), která umožňuje identifikaci a přesné dekódování každého datového prvku, z něhož se jedinečný identifikátor skládá, použitím běžného snímacího zařízení. Kódovací systém musí obsahovat identifikátory dat nebo aplikací nebo jiné série znaků identifikující začátek a konec série každého jednotlivého datového prvku jedinečného identifikátoru a definující informace obsažené v těchto datových prvcích. Požadavky stanovené v tomto odstavci se považují za splněné, pokud kódovací systém jedinečného identifikátoru vyhovuje normě ISO/IEC 15418:2016.

(4) Kód přípravku zakódovaný jako datový prvek jedinečného identifikátoru do datové matice musí být v souladu s kódovacím systémem a na začátku musí mít znaky specifické pro použitý kódovací systém. Kód přípravku musí dále obsahovat znaky nebo série znaků identifikující přípravek jako přípravek na ochranu rostlin. Výsledný kód přípravku musí mít méně než padesát znaků a musí být jedinečný. Požadavky stanovené v tomto odstavci se považují za splněné, pokud kód přípravku vyhovuje normám ISO/IEC 15459-3:2014 a ISO/IEC 15459-4:2014.

(5) V rámci stejného jedinečného identifikátoru mohou být použity různé kódovací systémy za předpokladu, že to nezabrání dekódování jedinečného identifikátoru. V tom případě musí jedinečný identifikátor obsahovat standardizované znaky umožňující identifikaci začátku a konce jedinečného identifikátoru, jakož i začátku a konce každého kódovacího systému. Požadavky stanovené v tomto odstavci se považují za splněné, pokud jedinečný identifikátor obsahující více kódovacích systémů vyhovuje normě ISO/IEC 15434:2019.

(6) Do dvourozměrného čárového kódu nesoucího jedinečný identifikátor mohou být umístěny i jiné informace než jedinečný identifikátor za předpokladu, že to nezabrání jeho dekódování.

(7) Minimální kvalita tisku musí zaručit přesnou čitelnost datové matice v průběhu celého dodavatelského řetězce. Při hodnocení kvality tisku datové matice se musí přihlédnout k následujícím parametrům:

a) kontrastu mezi světlými a tmavými částmi,
b) jednolitosti odrazu světlých a tmavých částí,
c) osové nesouměrnosti,
d) síťové nesouměrnosti,
e) nevyužité korekci chyb,
f) poškození pevně stanovených vzorů a
g) schopnosti referenčního dekódovacího algoritmu dekódovat datovou matici.

(8) Požadavky stanovené v odstavci 7 se považují za splněné, pokud je kvalita tisku hodnocená v souladu s normou ISO/IEC 15415:2011 alespoň hodnotou 1,5.

§ 7b

Způsob zasílání údajů do úložiště dat, technické podmínky, struktura datové věty a četnost zasílání údajů
(K § 60 odst. 4 zákona)

(1) Distributoři, kteří jsou povinni zasílat údaje o přípravcích pro profesionální uživatele označených dvourozměrným čárovým kódem do úložiště dat, je předávají prostřednictvím webové služby ministerstva formou automatizovaného datového výstupu obsahujícího datovou větu, nebo jejich manuálním zápisem přímo do úložiště. Podrobný technický popis předávaných dat zveřejňuje ministerstvo prostřednictvím svých internetových stránek.

(2) Strukturu odesílané datové věty musí tvořit

a) typ operace s přípravkem,
b) jedinečný identifikátor přípravku,
c) název přípravku,
d) číslo šarže výrobce formulace,
e) datum výroby výrobce formulace,
f) množství přípravku,
g) obsah jednotkového balení přípravku,
h) identifikace dodavatele přípravku,
i) identifikace odběratele přípravku a
j) identifikace odesílatele dat.

(3) Název přípravku je možné v uložišti dat zohlednit pouze v případě, že je uveden v registru přípravků na ochranu rostlin zveřejněném ministerstvem v elektronické aplikaci na internetových stránkách ministerstva (dále jen „registr přípravků na ochranu rostlin“). Při prvním záznamu údajů ke konkrétní základní jednotce přípravku je nejprve vyplněn katalog, kterým jsou určeny parametry přípravku určeného daným jedinečným identifikátorem. K základní jednotce se v tomto katalogu eviduje kód přípravku, evidenční číslo v registru přípravků na ochranu rostlin, popis balení, velikost balení, měrná jednotka a informace o sdružených baleních téhož přípravku.

(4) V úložišti dat se k jednotlivým šaržím přípravků evidují údaje o pohybech konkrétních množství na základě dat získaných od jednotlivých distributorů.

(5) Data jsou do uložiště dat zasílána do tří dnů od přijetí nebo předání přípravku. V případě výpadku funkčnosti úložiště dat nebo systému distributora jsou data do úložiště dat zasílána bezodkladně po obnovení funkčnosti úložiště dat nebo systému distributora, nejpozději však do 24 hodin od obnovení funkčnosti úložiště dat nebo systému distributora.“.

6. § 11 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

㤠11

Podrobnosti vedení a předávání záznamů o používání přípravků nebo pomocných prostředků
(K § 5 odst. 3 a § 60 odst. 5 a 7 zákona)

(1) Záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků musí obsahovat následující údaje:

a) identifikaci subjektu v rozsahu
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození nebo identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, nebo
2. název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu,
b) v případě použití na pozemku
1. jde-li o pozemek evidovaný v evidenci využití půdy podle zákona o zemědělství4), zkrácený kód dílu půdního bloku, čtverec dílu půdního bloku a katastrální území,
2. jde-li o lesní pozemek, kód lesního hospodářského celku, označení jednotek prostorového rozdělení lesa5) a katastrální území; z jednotek prostorového rozdělení lesa se uvádí oddělení, dílec, porost a porostní skupina,
3. jde-li o pozemek, který není evidovaný v evidenci využití půdy podle zákona o zemědělství4), ani se nejedná o lesní pozemek podle bodu 2, parcelní číslo nebo parcelní čísla a katastrální území,
4. výměru pozemku v hektarech osetou nebo osázenou plodinou nebo dřevinou s přesností na dvě desetinná místa,
5. datum výsevu, případně výsadby plodiny, ve formátu den, měsíc, rok; neuvádí se v případě dřevin a lesního porostu, a
6. datum ukončení pěstování plodiny ve formátu den, měsíc, rok; v případě plodin s jednou sklizní se jedná o datum sklizně plodiny, v případě plodin s více sklizněmi se jedná o datum zapravení porostu plodiny; neuvádí se v případě dřevin a lesního porostu,
c) v případě použití v objektu
1. katastrální území, parcelní číslo nebo parcelní čísla a
2. označení objektu, které umožní jeho přesnou identifikaci, pokud jde o jeho umístění a druh využití; uvádí se, zda se jedná o sklad rostlinných produktů, skleník, mořicí zařízení nebo jiný druh objektu,
d) údaje o použití přípravku nebo pomocného prostředku
1. druh ošetřené plodiny, druh rostlinného produktu nebo druh, popřípadě rod ovocných, lesních, okrasných dřevin nebo rostlin, nebo označení jiného předmětu aplikace,
2. datum aplikace, a to ve formátu den, měsíc, rok,
3. ošetřenou výměru v hektarech s přesností na dvě desetinná místa v případě použití na pozemku, rozsah ošetřovaného objektu nebo množství ošetřeného rostlinného produktu nebo množství ošetřeného osiva nebo sadby s přesností na dvě desetinná místa,
4. úplný obchodní název přípravku nebo pomocného prostředku,
5. dávku na jednotku s přesností na tři desetinná místa,
6. identifikaci cílového škodlivého organismu v souladu s označením uvedeným na etiketě přípravku nebo pomocného prostředku, popřípadě v nařízení Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití nebo v nařízení Ústavu vydaném v případě mimořádných stavů v ochraně rostlin, proti němuž byla aplikace provedena, nebo specifikaci jiného účelu použití,
7. údaj o použití přípravku nebo pomocného prostředku ve směsi s přípravkem nebo pomocným prostředkem nebo hnojivem; při samostatné aplikaci se uvede „S“, při použití ve směsi „TM“, a
8. ověření účinnosti opatření ve formě výsledku účinnosti aplikace, a to ve formátu 1 – účinný, 0 – neúčinný.

(2) Zemědělští podnikatelé, kteří jsou povinni vést, respektive převést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků podle zákona do elektronické podoby, je předávají Ústavu prostřednictvím webové služby ministerstva formou automatizovaného datového výstupu obsahujícího datovou větu. Podrobné požadavky na datový výstup obsahující záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.


4) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 6 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.“.

7. Doplňuje se příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 132/2018  Sb.

Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.

E-shop

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Podrobný výklad reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe. Základní osnova vychází z jednotlivých ustanovení zákona o daních z příjmů a ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace vůbec poprvé v naší právnické literatuře zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. V úvodu autoři popisují dějiny kolizionistiky ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Praktikum z trestního práva, 7. vydání

Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v minulých letech posluchačům zadány. Sedmé vydání bylo doplněno na 72 klauzurních ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.