Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


193

VYHLÁŠKA

ze dne 16. června 2023

o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č.  131/2015 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 176/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování výroby elektřiny a spotřeby elektřiny včetně regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu a obsahové náležitosti havarijních plánů.

Omezení spotřeby elektřiny a řízení změn dodávky elektřiny do elektrizační soustavy

§ 2

(1) Při splnění podmínek § 54 energetického zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie1) lze elektřinu, která je odebírána z elektrizační soustavy, omezit, nebo výkon, který je dodáván do elektrizační soustavy, měnit

a) omezením spotřeby elektřiny odebírané z elektrizační soustavy podle regulačního plánu, jehož použití a obsahové náležitosti včetně způsobu oznamování, vyhlašování a odvolávání regulačních stupňů jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) úplným přerušením dodávky elektřiny zákazníkům odpojením jejich odběrných elektrických zařízení provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy nebo vypnutím částí zařízení pro přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny
1. podle vypínacího plánu, jehož použití a obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce,
2. podle frekvenčního plánu, jehož použití, zpracování, vydávání a aktualizace jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce,
3. operativním vypnutím částí zařízení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy, nebo
c) změnou hodnoty výkonu dodávaného výrobcem elektřiny do elektrizační soustavy podle pokynů technického dispečinku provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.

(2) Omezení spotřeby elektřiny na území, kde hrozí vznik stavu nouze nebo pro které byl stav nouze vyhlášen, je dáno uplatněním příslušného stupně regulačního plánu, vypínacího plánu, operativním vypnutím částí zařízení přenosové nebo distribuční soustavy nebo automatickým působením frekvenčních relé v souladu s frekvenčním plánem, v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy. Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy nebo technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav použijí tato opatření na základě vyhodnocení situace; toto omezení spotřeby elektřiny se nevztahuje na zákazníky, jejichž zařízení jsou připojena pouze k zahraniční elektrizační soustavě a na které se vztahují pouze omezení této zahraniční elektrizační soustavy.

(3) Omezení spotřeby elektřiny podle regulačního plánu se nevztahuje na technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo výrobu a dodávku tepla.

(4) V situacích, kdy hrozí riziko neplnění kritérií spolehlivosti v elektrizační soustavě, může provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy vyhlásit výstražný stupeň, který je součástí regulačního plánu.

§ 3

(1) Postup a rozsah omezení spotřeby elektřiny nebo změny dodávaného výkonu při předcházení nebo řešení stavu nouze zpracovává technický dispečink provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav přímo připojených k přenosové soustavě (dále jen „regionální distribuční soustava“). Na postup provozovatelů distribučních soustav, které nejsou přímo připojeny k přenosové soustavě (dále jen „lokální distribuční soustava“), se vztahuje § 8.

(2) Samostatnou součástí programu vysílání signálu hromadného dálkového ovládání zpracovávaného provozovateli regionálních distribučních soustav je plán omezení spotřeby elektřiny vypínáním vybraných spotřebičů zpracovaný pro účely regulačního plánu.

(3) Po dobu od oznámení nebo vyhlášení regulačních stupňů do odvolání regulačních stupňů, s výjimkou bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob, není možné zvyšování spotřeby elektřiny u zařízení, která byla odstavena z provozu nebo byla v provozu s omezenou spotřebou elektřiny.

(4) Vypínací plán zpracovávaný technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav stanoví postup vypínání a hodnoty vypínaných výkonů při likvidaci závažných systémových či lokálních poruch v elektrizační soustavě. Na postup provozovatelů lokálních distribučních soustav se vztahuje § 8. Přerušení dodávky elektřiny se provádí vypnutím vybraných částí přenosové soustavy nebo distribuční soustavy.

(5) Frekvenční plán zpracovávaný technickým dispečinkem provozovatele přenosové soustavy a technickými dispečinky provozovatelů regionálních distribučních soustav a výrobci elektřiny je postup pro předcházení a řešení stavu nouze spojeného s nevyrovnanou výkonovou bilancí v elektrizační soustavě a současnou změnou kmitočtu soustavy. Frekvenční plán stanovuje opatření, kterými jsou vytváření ostrovních provozů, přerušení dodávek elektřiny zákazníkům a odpojování výroben elektřiny od elektrizační soustavy působením frekvenčních relé, která jsou instalována ve výrobnách elektřiny, v přenosové soustavě, v distribuční soustavě nebo v odběrných místech zákazníků.

§ 4

(1) Výše vypínaného výkonu, výběr míst a osazení frekvenčních relé stanoví provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé regionálních distribučních soustav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2). Na postup provozovatelů lokálních distribučních soustav se vztahuje § 8.

(2) Provozovatelé regionálních distribučních soustav předávají každoročně do 30. září provozovateli přenosové soustavy aktualizované hodnoty výkonu pro jednotlivé regulační stupně a stupně vypínacího plánu a frekvenčního plánu. Provozovatelé lokálních distribučních soustav předávají tyto údaje každoročně do 15. září provozovateli distribuční soustavy, ke které je jejich distribuční soustava připojena. Na základě těchto údajů je technický dispečink provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s technickými dispečinky provozovatelů distribučních soustav povinen aktualizovat své regulační, vypínací a frekvenční plány.

§ 5

Zařazení zákazníků do regulačních stupňů

(1) Pro omezení spotřeby elektřiny při předcházení stavu nouze a při stavu nouze se zákazníci zařazují do regulačních stupňů podle regulačního plánu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů č. 1 a 2 provádí provozovatel distribuční soustavy.

(3) Zařazení zákazníků do regulačních stupňů č. 3 až 7 provádí

a) provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy na základě smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, nebo
b) obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny; obchodník s elektřinou nebo výrobce elektřiny předávají provozovateli příslušné soustavy údaje v rozsahu a struktuře podle jiného právního předpisu3).

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává informaci o zařazení odběrného místa zákazníka do příslušného regulačního stupně č. 3 až 7 a o hodnotě jeho bezpečnostního minima podle přílohy č. 1 k této vyhlášce do informačního systému operátora trhu postupem podle vyhlášky upravující pravidla trhu s elektřinou a operátor trhu tuto informaci zpřístupní dodavateli a subjektu zúčtování registrovanému u daného odběrného místa zákazníka.

§ 6

Postupy a opatření při předcházení stavu nouze

(1) Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze jsou prováděny

a) automaticky podle frekvenčního plánu, nebo
b) technickým dispečinkem příslušného provozovatele soustavy
1. podle regulačních stupňů č. 1 až 4,
2. podle vypínacího plánu,
3. operativním vypnutím částí zařízení přenosové nebo distribuční soustavy v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy,
4. použitím volných výrobních kapacit včetně použití volných výrobních kapacit provozovatelem přenosové soustavy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy4), nebo
5. omezením dodávaného výkonu.

(2) Provozovatel přenosové soustavy oznamuje bez zbytečného odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze provozovatelům dotčených regionálních distribučních soustav.

(3) Provozovatel regionální distribuční soustavy oznamuje bez zbytečného odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze provozovateli přenosové soustavy a dotčeným provozovatelům lokálních distribučních soustav, kteří mají zřízen technický dispečink.

(4) Provozovatel lokální distribuční soustavy oznamuje bez zbytečného odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny při předcházení stavu nouze provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je jeho distribuční soustava připojena.

(5) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy oznamuje

a) předcházení stavu nouze způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) předcházení stavu nouze subjektům zúčtování prostřednictvím elektronické komunikace,
c) uplatnění opatření podle odstavce 1 písm. b) subjektům zúčtování prostřednictvím elektronické komunikace, a to pokud možno s předstihem alespoň jednoho obchodního intervalu.

(6) Omezení spotřeby elektřiny a změnu dodávky elektřiny podle odstavce 1 písm. b) bodu 1 lze uplatnit

a) nejdéle po dobu šesti po sobě jdoucích hodin,
b) nejvýše jednou v rámci jednoho kalendářního dne a
c) nejvýše pětkrát v daném kalendářním měsíci.

(7) Subjekt zúčtování předává kontaktní informace v rozsahu e-mailové adresy a telefonního čísla pro účely odstavce 5 operátorovi trhu, který předává tuto informaci provozovateli přenosové soustavy a provozovatelům distribučních soustav.

§ 7

Postupy a opatření při stavu nouze

(1) Veškerá omezení spotřeby elektřiny nebo změny dodávek elektřiny při stavu nouze nařizuje technický dispečink provozovatele přenosové soustavy nebo technický dispečink provozovatele distribuční soustavy vydáváním operativních pokynů.

(2) Stav nouze je zpravidla vyhlašován a odvoláván předem způsobem stanoveným v § 54 energetického zákona. V případě rychlého rozpadu elektrizační soustavy může být stav nouze vyhlášen dodatečně.

(3) Omezení spotřeby elektřiny a změna dodávky elektřiny při stavu nouze jsou prováděny

a) automaticky podle frekvenčního plánu,
b) podle vypínacího plánu,
c) podle regulačního plánu,
d) operativním vypnutím částí zařízení přenosové nebo distribuční soustavy v rozsahu nezbytném pro vyrovnání výkonové bilance dotčené části elektrizační soustavy,
e) použitím volných výrobních kapacit, nebo
f) omezením dodávaného výkonu.

(4) Provozovatel přenosové soustavy bez zbytečného odkladu oznamuje jím vyhlášený nebo odvolaný stav nouze provozovatelům dotčených regionálních distribučních soustav.

(5) Provozovatel regionální distribuční soustavy bez zbytečného odkladu oznamuje jím vyhlášený nebo odvolaný stav nouze provozovateli přenosové soustavy a dotčeným provozovatelům lokálních distribučních soustav, kteří mají zřízen technický dispečink.

(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy bez zbytečného odkladu oznamuje jím vyhlášený nebo odvolaný stav nouze provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je jeho distribuční soustava připojena.

(7) Při řešení stavu nouze postupují provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy a výrobce elektřiny podle svého havarijního plánu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

Postup provozovatelů lokálních distribučních soustav

Provozovatelé lokálních distribučních soustav při předcházení stavu nouze a při stavu nouze v případě, že

a) mají zřízen technický dispečink a oznámí tuto skutečnost provozovateli regionální distribuční soustavy, v jejímž licencí vymezeném území se nachází, postupují jako provozovatelé regionálních distribučních soustav,
b) nemají zřízen technický dispečink nebo provozovateli regionální distribuční soustavy neoznámí, že ho zřízen mají, se považují za zákazníky.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, se zrušuje.

§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 5 odst. 4, § 6 odst. 5 písm. b) a c) a § 6 odst. 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr:
Ing. Síkela v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 193/2023  Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 193/2023  Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 193/2023  Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 193/2023  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.
2) Čl. 15 nařízení Komise (EU) 2017/2196.
3) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. 18 až 21 nařízení Komise (EU) 2017/2196.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.