Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


183

ZÁKON

ze dne 1. června 2023,

kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pedagogických pracovnících

Čl. I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č.  223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 422/2009 Sb., zákona č. 159/2010  Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 198/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 197/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 379/2015  Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém, odchylky od způsobu rozvržení pracovní doby a zvláštní pravidla pro sjednávání doby trvání pracovního poměru.“.

2. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) školský logoped,“.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).

3. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují slovem „svéprávný“.

4. V § 4 odst. 1 se slovo „příslušnou“ zrušuje a na konci odstavce se doplňují věty „Zkouškou podle věty první se prokazuje znalost českého jazyka odpovídající minimálně úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Fyzická osoba, která má vykonávat činnost učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, prokazuje znalost českého jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.“.

5. V § 4 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, podle školského zákona24)“.
Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24) § 113 a 113a školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 4 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:

„d) která vyučuje předmět v cizím jazyce za podmínek stanovených školským zákonem25).


25) § 13 odst. 3 školského zákona.“.

7. V § 5 odst. 2 se slova „2 let“ nahrazují slovy „3 let“ a text „4 písm. a)“ se nahrazuje číslem „2“.

8. V § 5 odst. 3 se slova „školský management,“ nahrazují slovy „zaměřeném na organizaci a řízení školství“, za slovo „školou“ se vkládá čárka a na konci textu odstavce se doplňují slova „a akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“.

9. V § 6 odst. 1 písm. b) a d) se slova „vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném“ nahrazují slovy „studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným“.

10. V § 6 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy podle odstavce 1 a
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo
2. studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo na získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga.“.

11. V § 7 odst. 1 písm. b) se za slova „případně v akreditovaném“ vkládá slovo „magisterském“ a slova „vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném“ se nahrazují slovy „studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným“.

12. V § 7 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy a studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,“.

13. V § 7 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

14. V § 7 odst. 1 písm. d), § 9 odst. 2 písm. b) a c), § 9 odst. 3 písm. a), § 10 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a) a § 13 se slova „studijního oboru“ zrušují.

15. V § 7 odst. 1 písm. e), § 8 odst. 3, § 9 odst. 8 a § 11 odst. 4 se slova „studijního oboru umělecko-pedagogického zaměření“ nahrazují slovy „s umělecko-pedagogickým zaměřením“.

16. V § 7 odst. 1 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

„f) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů předmětů tělovýchovného nebo uměleckého zaměření druhého stupně základní školy nebo střední školy jen pro výuku odpovídajících předmětů tělovýchovného nebo uměleckého zaměření,
g) v akreditovaném vysokoškolském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na vychovatelství jen pro výuku předmětů tělovýchovného nebo uměleckého zaměření,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena h) a i).

17. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „ , studijního oboru speciální pedagogika, a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném“ nahrazují slovy „a studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným“.

18. V § 7 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) vzděláním stanoveným pro učitele prvního stupně základní školy podle odstavce 1 a
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, nebo
2. studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo na získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga.“.

19. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a

Společné způsoby získání odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy a učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy

Učitel druhého stupně základní školy a učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětů střední školy,
b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy a studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy,
c) jehož zaměření odpovídá charakteru vyučovaného předmětu a
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy, nebo
2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a),
d) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, jen pro výuku odpovídajícího předmětu, nebo
e) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka.“.

20. V § 8 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

21. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku a
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy, nebo
2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a),“.

22. V § 8 odst. 1 písm. c) se slova „vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku, nebo“ nahrazují slovy „vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku nebo studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo na získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga,“.

23. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova „odstavce 1“ nahrazují textem „§ 7a“ a slova „vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku“ se nahrazují slovy „studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo na získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga“.

24. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku a přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětů střední školy.“.

25. V § 9 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 1 až 8.

26. V § 9 odst. 1 písm. d) se slova „studijního oboru, který odpovídá“ nahrazují slovem „odpovídajícím“.

27. V § 9 odst. 1 písm. d) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

28. V § 9 odst. 1 písm. d) bod 2 zní:

„2. *studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b).“.

29. V § 9 odst. 1 písm. d) se bod 3 zrušuje.

30. V § 9 odst. 2 písm. a) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

31. V § 9 odst. 2 písm. a) bod 2 zní:

„2. *studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b),“.

32. V § 9 odst. 2 písm. a) se bod 3 zrušuje.

33. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 1, písm. b) bodě 1, písm. c) bodě 1 a odst. 4 písm. c) bodě 1 se za slova „přípravu učitelů“ vkládají slova „praktického vyučování nebo odborného výcviku“ a slova „nebo druhého stupně základní školy“ se zrušují.

34. V § 9 odst. 2 písm. b) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

35. V § 9 odst. 2 písm. b) bod 2 zní:

„2. *studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo“.

36. V § 9 odst. 2 písm. b) se bod 3 zrušuje.

37. V § 9 odst. 2 písm. c) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

38. V § 9 odst. 2 písm. c) bod 2 zní:

„2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b).“.

39. V § 9 odst. 2 písm. c) se bod 3 zrušuje.

40. V § 9 odst. 4 písm. a) se slova „odstavce 3, nebo“ nahrazují slovy „odstavce 2,“.

41. V § 9 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a získáním profesní kvalifikace pro činnost instruktora odborného výcviku podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

42. V § 9 odst. 4 písm. c) body 2 a 3 znějí:

„2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo
3. získáním profesní kvalifikace pro činnost instruktora odborného výcviku podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.“.

43. V § 9 odst. 5 se slova „3 a 4“ nahrazují slovy „2 a 3“.

44. V § 9 odst. 6 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „odstavců 1 až 6“ nahrazují slovy „§ 7a nebo podle odstavců 1 až 5“.

45. V § 9 odst. 6 písm. a) bod 2 zní:

„2. studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo na získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga,“.

46. V § 9 odst. 6 písm. b) se slova „vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy, nebo“ nahrazují slovy „studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a),“.

47. V § 9 odst. 6 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo vzděláním podle § 7 odst. 2 nebo § 8 odst. 1“.

48. V § 9 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku a přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětů střední školy.“.

49. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

Uznání splnění předpokladu odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele střední školy

(1) Zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, jehož zaměření odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat.

(2) Zaměstnanci, který je absolventem akreditovaného magisterského studijního programu, jehož zaměření odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a který vykonával souvislou praxi v oboru po dobu nejméně 5 let, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele odborných předmětů, praktického vyučování nebo odborného výcviku za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat.

(3) Zaměstnanci, který je absolventem alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a který vykonával souvislou praxi v oboru po dobu nejméně 5 let, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat.

(4) Zaměstnanci, který je absolventem alespoň středního vzdělání s výučním listem v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a který vykonával souvislou praxi v oboru po dobu nejméně 5 let, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele odborného výcviku za splněný na dobu nejdéle 3 let ode dne, kdy tuto pedagogickou činnost začal vykonávat.

(5) Celková doba uznání předpokladu odborné kvalifikace podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 nesmí u téhož zaměstnance přesáhnout ani v souhrnu u více zaměstnavatelů 3 roky. Zaměstnanec před vznikem pracovního poměru sdělí řediteli školy, zda a na jakou dobu u něho dříve došlo k uznání předpokladu odborné kvalifikace podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4.

(6) Zaměstnanci, který získal vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd a současně je studentem akreditovaného magisterského studijního programu zaměřeného na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy, který navazuje na bakalářský studijní program, může ředitel školy písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace učitele druhého stupně základní školy nebo učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy na této škole za splněný po dobu studia tohoto akreditovaného magisterského studijního programu, nejdéle však na dobu 3 let ode dne zahájení studia tohoto studijního programu.“.

50. V § 10 odst. 1 písm. a) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

51. V § 10 odst. 1 písm. a) bod 2 zní:

„2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b),“.

52. V § 10 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje.

53. V § 10 odst. 1 písmena c) až e) znějí:

„c) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů pro hru na hudební nástroj nebo pro sólový zpěv jen pro výuku těchto předmětů v základní umělecké škole,
d) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů pro výtvarnou výchovu jen pro výuku výtvarného oboru v základní umělecké škole,
e) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění s umělecko-pedagogickým zaměřením,“.

54. V § 10 odst. 1 písm. g) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

55. V § 10 odst. 1 písm. g) bod 2 zní:

„2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b),“.

56. V § 10 odst. 1 písm. g) se bod 3 zrušuje.

57. V § 10 odst. 1 písm. h) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

58. V § 10 odst. 1 písm. h) bod 2 zní:

„2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo“.

59. V § 10 odst. 1 písm. h) se bod 3 zrušuje.

60. V § 10 odst. 1 písm. i) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

61. V § 10 odst. 1 písm. i) bod 2 zní:

„2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b).“.

62. V § 10 odst. 1 písm. i) se bod 3 zrušuje.

63. V § 12 písm. b) se za slovo „akreditovaného“ vkládá slovo „magisterského“.

64. V § 12 písm. c) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

65. V § 12 písm. c) bod 2 zní:

„2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) nebo b), nebo“.

66. V § 12 písm. c) se bod 3 zrušuje.

67. V § 12 písmeno d) zní:

„d) jiného akreditovaného magisterského studijního programu než podle písmen a), b) a c), vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, doplňujícím didaktickým studiem příslušného cizího jazyka a
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů, nebo
2. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a).“.

68. V § 14 písm. c) se slovo „bakalářském“ zrušuje.

69. V § 14 písm. c) se slova „školou a“ nahrazují slovem „školou,“ a na konci textu písmene se doplňují slova „a akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“.

70. V § 15 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

71. V § 16 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) vysokoškolským vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného bakalářského studijního programu než podle písmen a) a b) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1,“.

72. V § 16 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu než podle písmene d) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1,“.

73. V § 16 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání než podle písmen f) a g) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1.“.

74. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova „vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku“ nahrazují slovy „studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo na získání odborné kvalifikace speciálního pedagoga“.

75. V § 17 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e).

76. V § 17 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) vzděláním podle § 10 odst. 1,“.

77. V § 17 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) alespoň středním vzděláním s maturitní zkouškou a
1. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1, nebo
2. získáním profesní kvalifikace pro činnost samostatného vedoucího volnočasových aktivit dětí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.“.

78. V § 17 odst. 2 písmeno b) zní:

„b) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a
1. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1,
2. studiem pro přípravu pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání, nebo
3. získáním profesní kvalifikace pro činnost vedoucího volnočasových aktivit dětí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.“.

79. V § 17 odstavec 3 zní:

„(3) Pedagog volného času získává odbornou kvalifikaci pouze pro aktivity zájmového vzdělávání uměleckého nebo odborného zaměření vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu odpovídajícího uměleckého nebo odborného zaměření.“.

80. V § 17 odst. 4 se za slova „Zaměstnanci, který“ vkládají slova „vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a“ a slova „§ 10 odst. 1 nebo“ se zrušují.

81. V § 18 písm. b) se slova „doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou, nebo“ nahrazují slovy „studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na přípravu speciálních pedagogů,“.

82. V § 18 písm. c) se slova „doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou.“ nahrazují slovy „studiem k rozšíření odborné kvalifikace zaměřeným na přípravu speciálních pedagogů, nebo“.

83. V § 18 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d) zaměřené na speciální pedagogiku a přípravu učitelů základní školy nebo učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy.“.

84. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

㤠18a

Školský logoped

Školský logoped získává odbornou kvalifikaci studiem pro přípravu školských logopedů a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd

a) zaměřené na speciální pedagogiku se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a?surdopedie, který nenavazuje na akreditovaný bakalářský studijní program,
b) zaměřené na speciální pedagogiku se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a?surdopedie, který navazuje na akreditovaný bakalářský studijní program speciální pedagogika, nebo
c) zaměřené na logopedii se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie.“.

85. V § 20 odst. 1 písm. a) se za slovo „pedagogických“ vkládají slova „nebo psychologických“.

86. V § 20 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem jiného akreditovaného studijního programu než podle písmene a) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1,“.

87. V § 20 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu než podle písmene c) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1,“.

88. V § 20 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu oboru vzdělání konzervatoře,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

89. V § 20 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání než podle písmene f) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1.“.

90. V § 20 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání než podle odstavce 1 písm. f) a studiem pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

91. V § 20 odst. 2 písm. c) se slova „studiem pedagogiky,“ zrušují.

92. V § 20 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují body 1 a 2, které znějí:

„1. studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1, nebo
2. studiem pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích,“.

93. V § 20 odst. 2 písm. e) bodě 1 se za slovo „pedagogiky“ vkládají slova „podle § 22 odst. 1 písm. b) nebo c)“.

94. V § 20 odst. 2 písm. e) bodě 2 a v písm. f) se slova „studiem pro asistenty pedagoga“ nahrazují slovy „studiem pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích“.

95. § 21 včetně nadpisu zní:

㤠21

Trenér

Trenér získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů tělesné výchovy pouze pro oblast sportovní specializace odpovídající vykonané státní závěrečné zkoušce,
b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu zaměřeném na tělesnou výchovu a sport pouze pro oblast sportovní specializace odpovídající vykonané státní závěrečné zkoušce,
c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na sportovní, tělovýchovné a pohybové činnosti a získáním osvědčení nejméně druhé nejvyšší trenérské třídy příslušné sportovní specializace, nebo
d) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání nebo středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a trenérskou školou tělovýchovné fakulty vysoké školy a získáním osvědčení nejméně druhé nejvyšší trenérské třídy příslušné sportovní specializace.“.

96. § 22 včetně nadpisu zní:

㤠22

Společná ustanovení k odborné kvalifikaci

(1) Studiem pedagogiky se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovaném vysokou školou v programu celoživotního vzdělávání nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

a) pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii, obecnou didaktiku a didaktiku zaměřenou na výuku v konkrétních oborech nebo předmětech, v případě zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jen ve spolupráci s vysokou školou realizující studijní program v oblasti vzdělávání učitelství,
b) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro učitele praktického vyučování střední školy, pro učitele odborného výcviku střední školy, pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s obsahovým zaměřením na pedagogiku, psychologii, obecnou didaktiku a didaktiku zaměřenou na výuku v konkrétních oborech nebo předmětech,
c) pro vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii nebo na sociální pedagogiku.

(2) Studiem k rozšíření odborné kvalifikace se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovaném vysokou školou v programu celoživotního vzdělávání, kterým pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací získávají způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni nebo druhu školy, způsobilost k výuce dalšího předmětu, způsobilost vykonávat speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo odbornou kvalifikaci speciálního pedagoga.

(3) Studiem pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích, se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovaném vysokou školou v programu celoživotního vzdělávání nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii.

(4) Studiem pro přípravu školských logopedů se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků s obsahovým zaměřením na školskou logopedii.

(5) Studiem pro přípravu pedagogů volného času vykonávajících dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků s obsahovým zaměřením na pedagogiku volného času.

(6) Doplňujícím didaktickým studiem příslušného cizího jazyka se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků s obsahovým zaměřením na obsah, metody a cíle výuky příslušného cizího jazyka.

(7) Učitel, který splňuje předpoklad odborné kvalifikace podle § 7a písm. c), § 9 odst. 1 nebo § 11 odst. 1, získává odbornou kvalifikaci pro výuku dalšího předmětu také vzděláním v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti vzdělávání související s charakterem tohoto vyučovaného předmětu nebo studiem k rozšíření odborné kvalifikace k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu.

(8) Pedagogický pracovník, pro kterého je příslušný cizí jazyk rodným jazykem nebo který jej ovládá na úrovni rodného jazyka, splňuje pro účely tohoto zákona předpoklad odborné kvalifikace pro výuku konverzace v tomto cizím jazyce, získal-li alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro výuku tohoto cizího jazyka, získal-li vysokoškolské vzdělání.

(9) Pedagogický pracovník, který vedle přímé pedagogické činnosti, pro kterou má odbornou kvalifikaci, vykonává také další přímou pedagogickou činnost v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, pro kterou nemá odbornou kvalifikaci, splňuje pro účely tohoto zákona pro tuto další přímou pedagogickou činnost předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b). Věta první se nepoužije u pedagogického pracovníka, který má odbornou kvalifikaci pouze pro příslušný předmět nebo příslušnou aktivitu podle odstavce 8 nebo § 7 odst. 1 písm. d) až h), § 7a písm. d) nebo e), § 8 odst. 2 nebo 3, § 9 odst. 7 nebo 8, § 9a odst. 2 až 4, § 10 odst. 2 nebo § 11 odst. 4 až 6.

(10) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací. Tím není dotčena odpovědnost ředitele školy nebo školského zařízení za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb podle zvláštního právního předpisu21).“.

97. V § 23a odst. 2 se slova „a může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát23)“ včetně poznámky pod čarou č. 23 zrušují.

98. V § 23a se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

99. V § 23a odstavec 3 zní:

„(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy byla doba trvání pracovního poměru na dobu určitou sjednána s pedagogickým pracovníkem

a) jako náhrada za dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka na dobu překážek v práci na straně tohoto pracovníka,
b) který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace podle § 22 odst. 10, nebo
c) za podmínek § 39 odst. 4 zákoníku práce.“.

100. V § 23a odst. 4 se slova „2 až 4“ nahrazují slovy „2 a 3“.

101. V § 24 odst. 3 se slova „příslušným odborovým orgánem“ nahrazují slovy „odborovou organizací“.

102. V § 24 odst. 4 písmeno a) zní:

„a) v případě podle odstavce 2 na vysokých školách, v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních (dále jen „vzdělávací instituce“), jimž byla ministerstvem udělena akreditace podle tohoto zákona,“.

103. V § 24 odst. 4 se za slovo „uskutečňuje“ vkládá slovo „zejména“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , neformálním vzděláváním, sdílením zkušeností“.

104. V § 24 odst. 6 větě první se slova „druhy a“ zrušují.

105. V § 24 se na konci odstavce 7 doplňují věty „V případě souběhu důvodů snížení rozsahu volna k samostudiu podle vět třetí a čtvrté se sníží rozsah volna k samostudiu podle důvodu, který z hlediska snížení jeho rozsahu převažuje. Jestliže snížení rozsahu volna činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden.“.

106. V § 24 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 9a zrušuje.

107. Za § 24 se vkládají nové § 24a až 24d, které včetně nadpisů znějí:

㤠24a

Adaptační období učitele

Právnická osoba vykonávající činnost školy podporuje začínajícího učitele po dobu jeho adaptačního období, a to zejména tím, že určí uvádějícího učitele. Adaptační období učitele je období od vzniku prvního pracovního poměru učitele do skončení 2 let trvání pracovního poměru učitele k právnické osobě vykonávající činnost školy. Adaptační období učitele se prodlužuje o dobu trvání celodenních překážek v práci, pro které učitel práci nekoná, pokud tyto překážky trvají nepřetržitě déle než 4 měsíce.

§ 24b

Uvádějící učitel

Uvádějící učitel zejména metodicky vede začínajícího učitele po dobu jeho adaptačního období, průběžně a pravidelně s ním hodnotí jeho přímou pedagogickou činnost a výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností a seznamuje ho s činností školy a s její dokumentací.

§ 24c

Provázející učitel

(1) Provázející učitel metodicky vede žáka nebo studenta jiné školy nebo vysoké školy nebo účastníka dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 22 odst. 1 písm. a) připravujícího se v rámci praktického vyučování, praktické přípravy nebo praxe na výkon povolání učitele.

(2) Provázejícím učitelem může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3 a získala praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti v délce 5 let.

§ 24d

Třídní učitel

(1) Třídní učitel v základní a střední škole vykonává ve třídě nebo třídách určených ředitelem školy práce související s přímou pedagogickou činností spočívající zejména v podpoře zdravých a funkčních vztahů mezi žáky, ve vytváření bezpečného a podnětného prostředí pro vývoj, výchovu a vzdělávání žáků ve spolupráci s jejich zákonnými zástupci i zaměstnanci školy a v dalších organizačních a administrativních činnostech.

(2) Práce třídního učitele podle odstavce 1 vykonává také vedoucí oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole a vedoucí studijní skupiny na vyšší odborné škole.“.

108. V § 27 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c) soubor pravidel, postupů a nástrojů pro vnitřní hodnocení kvality vzdělávacího programu (dále jen „systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu“) a
d) dokumentace uskutečňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu stejného druhu podle § 22 uskutečňovaného v posledních 3 letech před podáním žádosti, pokud vzdělávací instituce takový vzdělávací program uskutečňovala.“.

109. V § 27 odst. 2 písm. a) se slovo „typ,“ zrušuje a slova „ ; typ vzdělávacího programu vyjadřuje druh dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“ se nahrazují slovy „a okruh pedagogických pracovníků, jimž je vzdělávací program určen“.

110. V § 27 odst. 2 se na začátek písmene c) vkládají slova „celkovou hodinovou dotaci a“.

111. V § 27 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) jméno, popřípadě jména, a příjmení odborného garanta, který odpovídá za kvalitu vzdělávacího programu a kvalitu jeho uskutečňování, a jeho odborné předpoklady pro vzdělávací program,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

112. V § 27 odst. 2 písm. e) se slova „a garantů“ zrušují.

113. V § 27 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) způsob ukončení a kritéria pro jeho hodnocení a
g) vzor osvědčení podle § 24 odst. 5.“.

114. V § 27 odst. 3 písm. b) se slova „nebo cíli“ nahrazují slovy „ , cíli nebo okruhem pedagogických pracovníků, pro něž je určen,“.

115. V § 27 odst. 3 písm. c) se slova „lektorů nebo garantů“ nahrazují slovy „lektorů nebo odborného garanta, pro nevyhovující systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu nebo pro závažné nedostatky v uskutečňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu vyplývající z dokumentace předložené podle odstavce 1 písm. d).“.

116. V § 27 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o akreditaci vzdělávacího programu týkající se požadavků na vzdělání, praxi a její délku u lektorů a odborného garanta a požadavků na odbornou činnost odborného garanta.“.

117. V § 28 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo zřizuje akreditační komisi jako svůj poradní orgán pro udělování a změny akreditací a kontrolní činnost v oblasti akreditací podle § 25 až 27 a 28a.“.

118. V § 28 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , okruh pedagogických pracovníků, jimž je vzdělávací program určen“.

119. V § 28 odst. 3 písm. c) se slova „lektorů a garantů“ nahrazují slovy „lektorů nebo odborného garanta, systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu a uskutečňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu“.

120. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který včetně nadpisu zní:

㤠28a

Povinnosti vzdělávací instituce

(1) Vzdělávací instituce je povinna

a) uskutečňovat vzdělávací program v souladu s rozhodnutím o akreditaci a vést a uchovávat o tom dokumentaci,
b) uskutečňovat systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu a vést a uchovávat o tom dokumentaci a
c) oznámit ministerstvu bezodkladně změnu sídla nebo názvu a zrušení nebo zánik, nejde-li o vzdělávací instituci zapsanou ve školském rejstříku, a změnu jiných skutečností důležitých pro uskutečňování vzdělávacího programu; v případě změn, které by odůvodňovaly zamítnutí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, ministerstvo vyzve vzdělávací instituci, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu; nezjedná-li vzdělávací instituce ve stanovené lhůtě nápravu, ministerstvo jí akreditaci vzdělávacího programu odejme.

(2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem rozsah, způsob vedení a dobu uchovávání dokumentace o uskutečňování vzdělávacího programu a o uskutečňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu a požadavky na systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu.“.

121. V § 29a odst. 1 písm. b) se slova „výkonu akreditované činnosti“ nahrazují slovy „uskutečňování akreditovaného vzdělávacího programu“.

122. V § 29a odst. 2 se za slovo „bezúhonnost“ vkládají slova „v případě podle odstavce 1 písm. a)“ a za větu první se vkládají věty „Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie podle jiného právního předpisu15). Cizinec, který není nebo nebyl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo nemá nebo neměl adresu bydliště v jiném členském státě Evropské unie, prokazuje bezúhonnost dokladem obdobným výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.“.

123. V § 29a odst. 2 se slovo „deseti“ nahrazuje číslem „10“ a slovo „jednoho“ se nahrazuje číslem „1“.

124. V § 29a odst. 3 se za slova „osoby se“ vkládají slova „v případě podle odstavce 1 písm. b)“.

125. V § 35 se slova „2, 3 a 5“ nahrazují slovy „1, 2 a 4“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Akreditace vzdělávacího programu udělená podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud neskončí dříve uplynutím doby, na kterou byla udělena. Věta první se nevztahuje na akreditace vzdělávacích programů, u nichž došlo k oznámení změny názvu podle bodu 2.

2. U vzdělávacích programů, jimž byla udělena akreditace podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a u nichž má nabytím účinnosti tohoto zákona dojít pouze ke změně názvu, se postupuje podle § 28a odst. 1 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Vzdělávací instituce je povinna oznámit ministerstvu změnu názvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o akreditaci vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; akreditace tohoto vzdělávacího programu skončí podle bodu 1. Část věty první za středníkem se nevztahuje na vzdělávací programy, u nichž došlo k oznámení změny názvu podle bodu 2.

4. Řízení o akreditaci vzdělávacího programu určeného k obnovení, udržení nebo doplnění kvalifikace zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zastaví.

5. Fyzická osoba, která prokázala znalost českého jazyka podle § 4 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu, která prokázala znalost českého jazyka podle § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Absolventi studia k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. se považují za absolventy studia pro přípravu školských logopedů podle § 22 odst. 4 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Odborná kvalifikace získaná podle zákona č. 563/2004  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.

8. Odborná kvalifikace získaná studiem, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č.  563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna školského zákona

Čl. III

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005  Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006  Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008  Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 427/2010  Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012  Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č.  344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb., zákona č.  222/2017 Sb., zákona č. 167/2018 Sb., zákona č. 46/2019 Sb., zákona č. 284/2020  Sb., zákona č. 349/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 94/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 22a se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

2. V § 123 odst. 4 větě první se za slova „svazkem obcí“ vkládají slova „za poskytování předškolního vzdělávání a zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu zřizovatel a v ostatních případech“.

3. V § 161c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo vyhlásí normativy a opravné koeficienty podle odstavce 1 písm. b) a § 161 odst. 1 tak, aby celková výše finančních prostředků určených na platy učitelů rozepisovaných podle odstavce 3 odpovídala v měsíčním průměru na 1 úvazek učitele nejméně 130 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství.“.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12.

4. V § 161c odst. 8 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

5. V § 161c odst. 11 a 12 se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.

6. V § 170 písm. b), § 180 odst. 1 a v § 182 odst. 1 se text „§ 161c odst. 6“ nahrazuje textem „§ 161c odst. 7“.

7. V § 170 písm. c) se text „§ 161c odst. 7“ nahrazuje textem „§ 161c odst. 8“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 107 a části druhé, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

v z. Kovářová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčKOUPIT

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

JUDr. PhDr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již 8. vydání praktické publikace Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení. Důležité legislativní novinky ve ... pokračování

Cena: 819 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Ředitel školy

Ředitel školy

Václav Trojan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijměte upřímné pozvání do tajů ředitelské práce. Nová kniha Václava Trojana Ředitel školy – Uvažování o vyvažování života ředitelů škol je psána především pro ředitelky a ředitele škol. Stejně tak bude užitečná pro všechny, které zajímá školství, počínaje zřizovateli a konče ... pokračování

Cena: 385 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ... pokračování

Cena: 335 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 3. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena ředitelům, ekonomům a účetním příspěvkových organizací územních samosprávných celků. Zabývá se nejen samotným majetkem, ale také hospodařením, peněžními fondy a finanční kontrolou. Text je ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ... pokračování

Cena: 270 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.