Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


182

ZÁKON

ze dne 31. května 2023

o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a) mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním a
b) mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně.

§ 2

Obecná ustanovení

(1) Při zániku určeného příslušenství daně odpuštěním a zániku některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně se postupuje podle daňového řádu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí daň, poplatek nebo jiné obdobné peněžité plnění spravované

a) orgány Finanční správy České republiky,
b) orgány Celní správy České republiky,
c) Ministerstvem financí,
d) soudy nebo Vězeňskou službou České republiky.

(3) Daní se pro účely tohoto zákona rozumí také místní poplatek nebo odvod za porušení rozpočtové kázně, pokud do 30. září 2023 rozhodne svým usnesením zastupitelstvo

a) obce, že se tento zákon použije na místní poplatek nebo odvod za porušení rozpočtové kázně, které spravuje obecní úřad této obce,
b) hlavního města Prahy, že se tento zákon použije na místní poplatek nebo odvod za porušení rozpočtové kázně, které spravuje Magistrát hlavního města Prahy nebo úřad městské části hlavního města Prahy, nebo
c) kraje, že se tento zákon použije na odvod za porušení rozpočtové kázně, který spravuje krajský úřad tohoto kraje.

(4) Daní pro účely tohoto zákona není clo a jeho příslušenství.

(5) Nedoplatek na úroku z prodlení nebo jeho obdobě podle jiného zákona, které se nestanovují rozhodnutím, se pro účely tohoto zákona považuje za vzniklý dnem, kdy pominuly podmínky pro další vznik tohoto úroku nebo jeho obdoby podle jiného zákona.

ČÁST DRUHÁ
MIMOŘÁDNÝ ZÁNIK URČENÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ ODPUŠTĚNÍM

§ 3

Rozhodný nedoplatek

Rozhodným nedoplatkem se pro účely tohoto zákona rozumí nedoplatek na dani nebo na příslušenství daně fyzické osoby, který

a) vznikl do rozhodného dne a
b) je, popřípadě byl evidován u správce daně do rozhodného dne.

§ 4

Předmět zániku určeného příslušenství daně odpuštěním

(1) Předmětem zániku odpuštěním je určené příslušenství daně, které dosud nebylo uhrazeno.

(2) Určeným příslušenstvím daně se pro účely tohoto zákona rozumí

a) úrok z prodlení nebo jeho obdoba podle jiného zákona,
b) úrok z posečkané částky,
c) penále,
d) pokuta za opožděné tvrzení daně,
e) náklady řízení včetně exekučních nákladů.

§ 5

Rozhodné období a rozhodný den

(1) Rozhodným obdobím je období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023.

(2) Rozhodným dnem je 30. září 2022.

§ 6

Zánik určeného příslušenství daně odpuštěním

(1) Určené příslušenství daně zaniká odpuštěním, pokud

a) dlužník požádal během rozhodného období o jeho odpuštění a
b) došlo k úplnému uhrazení rozhodného nedoplatku, se kterým toto příslušenství souvisí, do 30. listopadu 2023.

(2) Platba učiněná během rozhodného období, která je určena na úhradu rozhodného nedoplatku podle odstavce 1, se při určení pořadí úhrady daně použije v souladu s žádostí o odpuštění určeného příslušenství daně, pokud byla tato žádost podána nejpozději v den této platby.

(3) Určené příslušenství daně zaniká odpuštěním také, pokud

a) dlužník požádal během rozhodného období o rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky podle § 7 a
b) došlo k úplnému uhrazení rozhodného nedoplatku, se kterým toto příslušenství souvisí, nejpozději ve dnech splatnosti jednotlivých splátek.

(4) Exekuční náklady zanikají odpuštěním pouze v případě, že došlo k uhrazení nebo zániku všech nedoplatků, pro které byla daňová exekuce nařízena.

(5) Nelze-li žádosti podle odstavce 1 nebo 3 vyhovět, správce daně o tom žadatele vhodným způsobem vyrozumí.

(6) Uhrazením rozhodného nedoplatku se rozumí též jeho zánik podle tohoto zákona.

(7) Rozhodne-li zastupitelstvo podle § 2 odst. 3 po začátku rozhodného období, považuje se žádost podle tohoto zákona, která byla podána přede dnem rozhodnutí zastupitelstva, za podanou ke dni tohoto rozhodnutí. K témuž dni se považuje za učiněnou také platba, která byla

a) určena na úhradu rozhodného nedoplatku, se kterým souvisí příslušenství podle této žádosti, a
b) učiněna přede dnem rozhodnutí zastupitelstva, nejdříve však společně s touto žádostí.

§ 7

Rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky

(1) Úhrada rozhodného nedoplatku je rozložena na splátky ode dne podání žádosti dlužníka o toto rozložení úhrady, pokud

a) je tato žádost podána během rozhodného období,
b) se ke dni podání žádosti nejedná o rozhodný nedoplatek, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
c) je jednotlivý rozhodný nedoplatek ke dni podání žádosti vyšší než 5 000 Kč a
d) se nejedná o nedoplatek na záloze na daň.

(2) Úhrada rozhodného nedoplatku podle odstavce 1 je rozložena na 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek, jejichž splatnost je v případě první splátky 30. listopadu 2023 a v případě dalších splátek v poslední den příslušného kalendářního měsíce; připadne-li poslední den příslušného kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je v případě dané splátky splatnost v nejblíže následující pracovní den.

(3) První až předposlední splátka odpovídá podílu rozhodného nedoplatku a počtu splátek, který se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Poslední splátka činí zbývající část rozhodného nedoplatku.

(4) Není-li některá ze splátek uhrazena nejpozději v den splatnosti podle odstavce 2 nebo ve výši podle odstavce 3, pozbývá toto rozložení úhrady účinnosti uplynutím dne nedodržení některé z těchto podmínek. Správce daně žadatele o této skutečnosti vhodným způsobem vyrozumí.

(5) Přijetí žádosti podle odstavce 1 není předmětem správního poplatku.

(6) Je-li ke dni podání žádosti rozhodný nedoplatek vymáhán daňovou exekucí a jsou-li splněny podmínky podle odstavce 1, správce daně tuto exekuci odloží.

§ 8

Důsledky rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky

(1) Úhrada určeného příslušenství daně, které souvisí s rozhodným nedoplatkem, jehož úhrada byla rozložena na splátky podle § 7, je po dobu trvání tohoto rozložení na splátky posečkána.

(2) Po dobu rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky podle § 7 a po dobu posečkání úhrady určeného příslušenství daně podle odstavce 1 neběží lhůta pro placení daně.

§ 9

Vyloučení zániku určeného příslušenství daně odpuštěním

Určené příslušenství daně nezanikne odpuštěním u rozhodného nedoplatku, který je vymáhán

a) soudním exekutorem, nebo
b) podle zákona upravujícího mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek.

§ 10

Zvláštní způsob podání žádosti

(1) Je-li žádost podle tohoto zákona podána ve formě elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, považuje se za potvrzenou podle § 71 odst. 3 daňového řádu.

(2) Potvrzení podání podle § 71 odst. 3 daňového řádu lze v případě žádosti podle tohoto zákona učinit také pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslané na elektronickou adresu zveřejněnou správcem daně.

ČÁST TŘETÍ
MIMOŘÁDNÝ ZÁNIK NĚKTERÝCH NEDOPLATKŮ NA DANI A NA PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

§ 11

Zánik nedoplatků na dani a na příslušenství daně nepatrné hodnoty

(1) Dosud neuhrazené nedoplatky na dani nebo na příslušenství daně zanikají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se jedná o nedoplatky vzniklé do rozhodného dne a nedosahující jednotlivě výše

a) 30 Kč, jde-li o nedoplatky na dani z nemovitých věcí nebo jejím příslušenství, nebo
b) 200 Kč v ostatních případech.

(2) Nedoplatky podle odstavce 1 nezanikají, pokud součet těchto nedoplatků evidovaných u téhož správce daně přesahuje výši 1 000 Kč. 

(3) Rozhodne-li zastupitelstvo podle § 2 odst. 3 po 30. červnu 2023, zanikají nedoplatky podle odstavce 1 ke dni tohoto rozhodnutí.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

§ 12

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

v z. Kovářová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1563 - Daňový řád, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplný text daňového řádu, který má od ledna 2024 několik změn. Dále zde najdete zákon o daňovém poradenství, zákon o Finanční správě ČR, o mezinárodní spolupráci při správě daní, o ... pokračování

Cena: 209 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.