Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


180

ZÁKON

ze dne 31. května 2023,

kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 444/2005  Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 217/2013  Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 238/2020 Sb. a zákona č. 13/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. b) se za slovo „střeliva“ vkládají slova „a při kontrole identifikačních údajů střelných zbraní nebo střeliva“.

2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmen b) až d) doplňují slova „nebo kontrole identifikačních údajů“.

3. V § 2 odst. 1 písm. c) se slovo „část4c)“ nahrazuje slovem „komponenty“.

4. Poznámka pod čarou č. 26 se včetně odkazu na ni zrušuje.

5. V § 2 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) komponentem střeliva je střela, nábojnice, zápalka, výmetná náplň nebo jejich kombinace,“.

Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l).

6. V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „kontrolovaných výrobků“ zrušují.

7. V § 2 odst. 3 písm. c) se slova „(dále jen „úřad“)“ nahrazují slovy „(dále jen „Úřad“)“.

8. V § 2a odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova „nebo na vzduchovou kartuš“ zrušují.

9. V § 2a odst. 1 písm. c) se slovo „střelných“ nahrazuje slovem „palných“.

10. V § 2a odst. 2 se za slovo „pro“ vkládá slovo „palné“.

11. V § 2a odst. 3 písm. e) se slovo „části“ nahrazuje slovem „komponenty“.

12. V § 2a odst. 3 písm. f) se slovo „částí“ nahrazuje slovem „komponentem“.

13. V § 3 písm. a), § 6 odst. 1 a 4, § 10 odst. 1, § 11a odst. 1, § 16 odst. 1 písm. c), e) a f), § 17 odst. 3 písm. g) a h), § 18 odst. 4, § 19 odst. 2, 4 a 6, § 19a odst. 5, § 20 odst. 1 a 2, § 20a odst. 7 a 8, § 20b odst. 1 a 2, § 21 odst. 1, 5 a 6, § 22a odst. 2 písm. f) a v § 22b odst. 1 a 2 se slovo „úřad“ nahrazuje slovem „Úřad“.

14. V § 3 písm. d), § 6 odst. 4, § 7, § 8 větě poslední, § 16 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 4 písm. a), § 17 odst. 3 písm. g), § 17 odst. 7, § 19a odst. 5, § 20 odst. 1, § 20a odst. 1 až 5, § 20c odst. 4 a v § 22a odst. 5 písm. a) se slovo „úřadu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

15. V § 3 písm. e) se slova „byly-li zhotoveny z částí střeliva splňujících ustanovení tohoto zákona,“ zrušují.

16. V § 10 odst. 1 písm. c) se slovo „výrobní“ zrušuje a za slovo „kontroly“ se vkládá slovo „výroby“.

17. Nadpis § 11a zní:

„Kontrola identifikačních údajů“.

18. V § 11a odst. 1 se slova „označení kontrolovaných výrobků identifikačními údaji (dále jen „kontrola označení identifikačními údaji“)“ nahrazují slovy „identifikačních údajů“.

19. V § 11a odst. 2 a 3, § 15 odst. 1 a v § 17 odst. 3 písm. a) se slova „označení identifikačními údaji“ nahrazují slovy „identifikačních údajů“.

20. Nadpis § 15 zní:

„Úhrady“.

21. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

„(3) Za klasifikaci výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty na základě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR26) se poskytuje úplata. Výši úplaty stanoví ministerstvo vyhláškou.


26) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR, ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 17 odst. 1 se slova „Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva“ nahrazují slovem „Úřad“.

23. V § 17 odst. 3 písm. d) se slova „kontrolovaných výrobků a“ nahrazují slovy „střelných zbraní, střeliva a doplňků zbraní,“.

24. V § 17 odst. 3 písm. e) se za slovo „zařazení“ vkládá slovo „typu“ a slova „A až D19b), obdrží-li stanovenou střelnou zbraň, stanovený doplněk nebo stanovené střelivo k ověření, nebo na žádost“ se nahrazují slovy „stanovených zvláštním právním předpisem19b)“.

25. V § 17 odst. 3 písm. f) se slova „a provádí další činnosti stanovené zvláštními právními předpisy19c)“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 19c se zrušuje.

26. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) vydává nález o klasifikaci výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty na základě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR26).“.

27. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který zní:

㤠17a

Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah dokumentace nezbytné pro provedení klasifikace výbušných látek a předmětů třídy 1, samovolně se rozkládajících látek a znecitlivěných tuhých výbušných látek třídy 4.1, jiných nebezpečných látek a předmětů třídy 9 obsahujících výbušné látky a předměty na základě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR26).“.

28. V nadpisu § 18 se slovo „úřadu“ nahrazuje slovem „Úřadu“.

29. V § 18 odst. 1 se slova „Každý, kdo“ nahrazují slovy „Žadatel, který“.

30. V § 18 odst. 1 a 2 se slovo „předkladatel“ nahrazuje slovem „žadatel“.

31. V § 19 odst. 1 a 5, § 20a odst. 3, § 20c odst. 2 a v § 22a odst. 1 písm. a) se slovo „úřadem“ nahrazuje slovem „Úřadem“.

32. V § 19 odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „a číslo a rok zkoušky“.

33. V § 19 odst. 4 až 6 se slovo „předkladatele“ nahrazuje slovem „žadatele“.

34. V § 20 odst. 1 se slova „se provádí bez“ nahrazují slovy „se provádí i bez“.

35. V § 22a odst. 6 písm. c) se text „písm. e)“ nahrazuje textem „písm. f)“.

36. V § 24 se za text „§ 6 odst. 1“ vkládá text „písm. c)“, za text „§ 15 odst. 2“ se vkládají slova „a 3“ a za text „§ 16 odst. 2 písm. a),“ se vkládá text „§ 17a,“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

v z. Kovářová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

E-shop

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek ... pokračování

Cena: 369 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.