Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


179

ZÁKON

ze dne 31. května 2023,

kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.  124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014  Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 451/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 91/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 225/2022 Sb. a zákona č. 152/2023  Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 písmena i) a j) včetně poznámky pod čarou č. 13f znějí:

„i) vývozem výbušnin jejich
1. propuštění do celního režimu vývozu, zvláštního celního režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo jejich zpětný vývoz podle přímo použitelného předpisu Evropské unie13f) nebo
2. skutečné přemístění z území České republiky na území státu, který není členským státem Evropské unie, nejedná-li se o výbušniny propuštěné podle bodu 1 nebo nejedná-li se o tranzit,
j) dovozem výbušnin jejich
1. propuštění do celního režimu volného oběhu, zvláštního celního režimu uskladnění, dočasného použití, konečného užití nebo aktivního zušlechťovacího styku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie13f) nebo
2. skutečné přemístění z území státu, který není členským státem Evropské unie, na území České republiky, nejedná-li se o výbušniny propuštěné podle bodu 1 nebo nejedná-li se o tranzit,


13f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění.“.

2. V § 25 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek pod čarou č. 31 a 32 zní:

„b) nabývání výbušniny do státních hmotných rezerv; tuto výbušninu může Správa státních hmotných rezerv poskytnout orgánům a institucím uvedeným v § 1 odst. 3 písm. a) nebo dodavateli či poddodavateli mobilizační dodávky za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu na základě souhlasu vlády31) nebo v rámci obměny či záměny státních hmotných rezerv32),


31) § 5 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
32) § 3 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 25c odst. 5 písmeno b) zní:

„b) jde-li o vývoz, mezinárodní dovozní certifikát příslušného orgánu státu, na jehož území se výbušnina z České republiky vyváží, nebo prohlášení zahraničního konečného uživatele o konečném užití výbušniny potvrzené příslušným orgánem státu konečného užití výbušniny, a to v originále ne starším 90 dnů nebo v jeho ověřené kopii, vždy spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka; prohlášení obsahuje
1. název státu, na jehož území se nachází místo konečného užití výbušniny,
2. obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a sídlo konečného uživatele,
3. úplný popis výbušniny podle § 25a odst. 1 písm. h),
4. informace o konečném užití výbušniny,
5. antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu příslušných státních orgánů České republiky s případným reexportem do třetích zemí a
6. datum vydání prohlášení o konečném užití výbušniny a případnou dobu jeho platnosti, název orgánu, který prohlášení o konečném užití výbušniny potvrdil, a jeho razítko, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis pověřeného zástupce, který prohlášení o konečném užití vydal, a“.

4. V § 25c odstavec 7 zní:

„(7) K žádosti o vydání povolení se vyjádří do 20 dnů ode dne doručení žádosti o vyjádření Ministerstvo zahraničních věcí z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky v případě vývozu a Ministerstvo vnitra z hlediska vnitřního pořádku a bezpečnosti České republiky v případě dovozu; je-li vydáno nesouhlasné vyjádření těchto orgánů, nelze povolení vydat. K žádosti o vydání povolení se rovněž vyjádří příslušná zpravodajská služba České republiky z hlediska své působnosti stanovené zvláštním právním předpisem do 20 dnů ode dne, kdy jí byla žádost o vyjádření doručena. Nevyjádří-li se ministerstvo nebo zpravodajská služba České republiky v uvedené lhůtě, má se za to, že s vydáním povolení souhlasí.“.

5. V § 25c se odstavec 8 zrušuje.
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 8 a 9.

6. V § 25d odstavec 5 zní:

„(5) Český báňský úřad v povolení tranzitu stanoví trasu tranzitu výbušnin přes území České republiky nebo tranzit výbušnin přes území České republiky zakáže, je-li to odůvodněno bezpečnostními nebo zahraničně politickými zájmy České republiky podle vyjádření Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby nebo Ministerstva vnitra. Neobdrží-li Český báňský úřad vyjádření do 20 dnů ode dne doručení žádosti o vyjádření Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační službě nebo Ministerstvu vnitra, má se za to, že s vydáním povolení souhlasí.“.

7. V § 25f odstavec 6 zní:

„(6) Organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání nebo tranzitu výbušnin a na základě takového povolení došlo k jeho uskutečnění, je povinna po skončení každého kalendářního roku do 30 dnů písemně oznámit Českému báňskému úřadu množství a obchodní název výbušniny, kterou v průběhu uplynulého kalendářního roku nabyla, byla jí předána nebo která byla předmětem tranzitu.“.

8. V § 25f se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

„(8) Generální ředitelství cel poskytuje Českému báňskému úřadu o dovozu a vývozu výbušnin z

a) rozhodnutí v celním řízení
1. evidenční číslo rozhodnutí v celním řízení a číslo jeho položky,
2. datum propuštění do celního režimu nebo datum propuštění ke zpětnému vývozu,
3. identifikační číslo dovozce nebo vývozce,
4. zbožový kód,
5. popis zboží,
6. kód země odeslání nebo určení,
b) povolení k dovozu nebo vývozu
1. číslo jednací povolení k dovozu nebo vývozu a číslo položky,
2. dovezené nebo vyvezené množství,
3. měrnou jednotku z povolení.

(9) Poskytnutí informací podle odstavce 8 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu.“.

9. V § 25g odst. 1 písm. a) se slova „Celní správy České republiky, orgánům Policie České republiky nebo orgánům státní báňské správy“ nahrazují slovy „Policie České republiky nebo orgánům státní báňské správy, a v případě povolení k dovozu nebo vývozu též orgánům Celní správy České republiky“.

10. V § 25h odstavec 3 zní:

„(3) Údaje z vydaných povolení k dovozu nebo vývozu výbušnin poskytuje Český báňský úřad Generálnímu ředitelství cel. Povolení k vývozu výbušnin Český báňský úřad bez zbytečného odkladu zasílá Ministerstvu zahraničních věcí a informuje jej o pozastavení jeho platnosti a o jeho odejmutí. Český báňský úřad poskytuje Bezpečnostní informační službě informace o výsledku správního řízení vedeného o žádosti o povolení vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a informuje ji o pozastavení platnosti takového povolení a o odejmutí takového povolení.“.

11. V § 25j odst. 1 se slova „jako deklarant“ zrušují.

12. V § 27 odst. 3 se slova „sídla obvodního báňského úřadu, který rozhodnutí vydal“ nahrazují slovy „místa provádění trhacích prací“.

13. V § 34 odst. 2 se slova „střelnými zbraněmi, střelivem nebo výbušninami,“ nahrazují slovy „zbraněmi, střelivem, municí, výbušninami, prekurzory výbušnin nebo pyrotechnickými výrobky, je-li pro zacházení s nimi potřebná odborná způsobilost, a“.

14. V § 34 odstavec 4 zní:

„(4) Dokladem prokazujícím bezúhonnost je též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se daná osoba v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace zapsané v evidenci trestů členského státu Evropské unie, ve kterém se daná osoba v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce; dokladem ověřujícím bezúhonnost zahraniční fyzické osoby je dále též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je tato osoba občanem nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace zapsané v evidenci trestů členského státu Evropské unie nebo Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, jde-li o občana tohoto státu. V případě, že stát výpis obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů nevydává, lze doklad ověřující bezúhonnost osoby nahradit jejím čestným prohlášením učiněným před příslušným orgánem takového státu. Doklady, jimiž se prokazuje bezúhonnost v rámci žádosti o oprávnění podle části třetí, nesmí být ke dni podání žádosti starší 3 měsíců.“.

15. V § 34 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Při posuzování zdravotní způsobilosti osoby, která není zaměstnancem, se postupuje obdobně podle právního předpisu upravujícího pracovnělékařské služby33).“.
Poznámka pod čarou č. 33 zní:


33) Zákon č. 373/2011 Sb.
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.“.

16. V § 34 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

17. V § 38 odst. 1 písm. b) bodě 5 se slova „a Pardubického“ nahrazují slovy „ , Pardubického, Libereckého a Vysočina“.

18. V § 38 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 7 čárka nahrazuje tečkou a bod 8 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Povinnost oznámit údaje o vývozu a dovozu výbušnin podle § 25f odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní i po nabytí účinnosti tohoto zákona, a to za období posledního kalendářního pololetí, které předcházelo dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona Obvodním báňským úřadem pro území krajů Libereckého a Vysočina, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ukončena, dokončí Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina. Kontroly zahájené Obvodním báňským úřadem pro území krajů Libereckého a Vysočina, které nebyly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ukončeny, dokončí Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

v z. Kovářová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1560 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje především aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále je zde zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vybraných technických zařízení a příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.