Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


178

ZÁKON

ze dne 31. května 2023,

kterým se mění některé zákony v oblasti obrany

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. I

V § 28 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 575/1990  Sb., zákona č. 219/2002 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V Úřadu vlády České republiky se zřizuje pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Poradce pro národní bezpečnost na návrh předsedy vlády jmenuje a odvolává vláda. Poradce pro národní bezpečnost se podílí na koordinaci činnosti státních orgánů v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany České republiky a na základě rozhodnutí vlády zastupuje Českou republiku při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech týkajících se bezpečnosti a obrany České republiky, včetně závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních organizacích nebo institucích. Poradci pro národní bezpečnost náleží plat a naturální plnění jako vedoucímu Úřadu vlády České republiky. Poradce pro národní bezpečnost je z výkonu své funkce odpovědný předsedovi vlády a v rozsahu stanoveném vládou je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci zařazenému v Úřadu vlády České republiky příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ozbrojených silách České republiky

Čl. II

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.  41/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 253/2012  Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 46/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 250/2021 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 9 úvodní části ustanovení se za slova „vozidla ozbrojených sil,“ vkládají slova „vojenská drážní vozidla,“.

2. V § 2 odst. 9 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

„b) vojenská drážní vozidla jsou hnací a tažená drážní vozidla určená k plnění úkolů ozbrojených sil, jejichž držitelem26) je Česká republika,


26) § 2 odst. 18 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

3. V § 2 se doplňují odstavce 15 až 17, které včetně poznámky pod čarou č. 27 znějí:

„(15) Vojenskou dopravou se rozumí doprava a přeprava osob nebo věcných prostředků realizovaná za účelem plnění úkolů ozbrojených sil, kterou zabezpečuje armáda vojenskou technikou nebo smluvně zajištěnými prostředky.

(16) Vojenský vlak je vlak složený z vojenských drážních vozidel nebo z drážních vozidel provozovatele drážní přepravy27) určený k zabezpečení vojenské dopravy; mimořádný vojenský vlak je vojenský vlak zavedený v obecném zájmu k zajištění vojenské dopravy mimořádného významu.

(17) Střežením se rozumí ostraha nebo obrana vojenských objektů, ostatních objektů důležitých pro obranu státu nebo vojenského materiálu příslušníkem ozbrojených sil.


27) § 2 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

4. V § 14 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) k zabezpečení vojenské dopravy,“.

5. § 22 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 28 zní:

㤠22

Zabezpečování vojenské dopravy osob

(1) Armáda zabezpečuje vojenskou dopravu vojáků v činné službě, vojáků ozbrojených sil jiných států, občanských zaměstnanců ozbrojených sil, státních zaměstnanců a zaměstnanců ministerstva a jemu podřízených správních úřadů nebo zaměstnanců právnických osob zřízených nebo založených ministerstvem, jejich rodinných příslušníků, civilního personálu ozbrojených sil jiných států a osob, kterým se poskytuje péče podle zvláštního právního předpisu28), vozidly ozbrojených sil, vojenskými vlaky, vojenskými plavidly nebo vojenskými dopravními letadly.

(2) Armáda může zabezpečit vojenskou dopravu i jiným osobám, plní-li úkoly ve prospěch ozbrojených sil nebo ve spolupráci s ozbrojenými silami, a to na základě souhlasu ministra.

(3) Při zabezpečování vojenské dopravy podle odstavce 1 může armáda zároveň zabezpečovat také dopravu příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, státních zaměstnanců a zaměstnanců jiných ústředních orgánů státní správy a státních zaměstnanců a zaměstnanců jejich podřízených organizačních složek.


28) Zákon č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

6. Za § 22a se vkládá nový § 22b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 29 zní:

㤠22b

Vojenská doprava mimořádným vojenským vlakem

(1) O nezbytnosti zavedení mimořádného vojenského vlaku rozhoduje náčelník Generálního štábu.

(2) Na základě rozhodnutí podle odstavce 1 armáda smluvně zabezpečí zavedení mimořádného vojenského vlaku.

(3) Zavedení mimořádného vojenského vlaku je považováno za mimořádnou situaci podle zvláštního právního předpisu29).


29) § 33 odst. 3 písm. f) zákona č. 266/1994 Sb.“.

7. V § 24 se slovo „služební“ nahrazuje slovem „vojenské“.

8. V § 24a odst. 1 písm. g) se slova „republiky a materiálního“ nahrazují slovy „republiky, osob a materiálního“.

9. V § 24a odst. 2 se za slovo „žádost“ vkládají slova „ministra financí, ministra spravedlnosti,“.

10. V § 29 odstavec 2 zní:

„(2) Výcvik vojáků se uskutečňuje ve vojenských objektech, vojenských újezdech, vojenských útvarech, vojenských zařízeních, vojenských školách a na pozemcích, v prostorech nebo stavbách, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvková organizace nebo státní podnik, u kterých vykonává funkci zřizovatele nebo zakladatele ministerstvo. Mimo tyto prostory se může výcvik konat pouze ve výjimečných případech, je-li to nezbytné k plnění úkolů ozbrojených sil.“.

11. V § 31 odst. 6 se slova „znaku a znaku Hradní stráže“ nahrazují slovy „znaku, znaku Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky“.

12. V § 35 písmeno a) zní:

„a) vojenským letadlem letadlo, které je určeno k plnění úkolů při zajišťování obrany státu; vojenským letadlem je též vojenské bezpilotní letadlo konstruované pro provoz bez pilota na palubě a určené k plnění úkolů při zajišťování obrany státu,“.

13. V § 35b odstavec 1 zní:

„(1) Vojenské letadlo, jehož typ byl schválen nebo uznán podle § 35e, se eviduje ve vojenském leteckém rejstříku České republiky (dále jen „vojenský letecký rejstřík“), který vede ministerstvo.“.

14. V § 40 odst. 4 se za slovo „průkazu“ vkládá slovo „způsobilosti“.

15. V § 42 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „§ 42a odst. 2“ nahrazuje textem „§ 42a odst. 2 a 3“.

16. V § 42 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) aby zamezil letu bezpilotního letadla nad oblastí vymezenou z důvodu bezpečnosti nebo obrany státu opatřením obecné povahy podle § 44e zákona o civilním letectví, je-li důvodné podezření, že let bezpilotního letadla porušuje pravidlo užívání vzdušného prostoru České republiky tímto opatřením obecné povahy vymezené,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

17. V § 42a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Zvláštními prostředky k zamezení letu bezpilotního letadla jsou prostředky, které umožní splnit úkol bez použití vojenské výzbroje a jejichž použití je v souladu s mezinárodním právem. Jedná se zejména o rušiče signálu, vrhače sítí a zařízení využívající směrovanou energii.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

18. V § 44 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ministerstvo využívá k vedení vojenské evidence podle tohoto zákona údaje z informačních systémů veřejné správy, registrů a evidencí a osobní údaje vedené u příslušných ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných celků, organizačních složek státu a právnických a fyzických osob podle jiných právních předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

Čl. III

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.  281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č.  284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „ministerstvo využívá údaje z registrů a evidencí a osobní údaje vedené u příslušných ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných celků podle zvláštních právních předpisů;“ zrušují.

2. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo využívá k plnění úkolů podle odstavce 1 údaje z informačních systémů veřejné správy, registrů a evidencí a osobní údaje vedené u příslušných ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných celků, organizačních složek státu a právnických a fyzických osob podle jiných právních předpisů.“.

3. V § 33 odst. 1 písm. g) a § 33 odst. 2 se slova „bezpečnostních a“ zrušují.

4. § 44 včetně nadpisu zní:

㤠44

Ochranná pásma

(1) K ochraně objektu důležitého pro obranu státu před negativními účinky okolí nebo k ochraně okolí před negativními účinky objektu důležitého pro obranu státu může ministerstvo po předchozím projednání s místně příslušným orgánem územního plánování stanovit ochranné pásmo. Ochranné pásmo ministerstvo stanoví opatřením obecné povahy bez řízení o jeho návrhu.

(2) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti následující den po jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva. Opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

(3) Opatřením obecné povahy ministerstvo stanoví hranice ochranného pásma a v ochranném pásmu zakáže nebo omezí některé činnosti z důvodu zabezpečení objektu důležitého pro obranu státu, k jeho ochraně před účinky vnějších vlivů, nepředvídatelných stavů, havárií nebo poruch, pro zabezpečení jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví osob nebo majetku.

(4) Z opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma může ministerstvo povolit časově omezenou výjimku za účelem uskutečnění jednorázové nebo opakované činnosti, pokud tato činnost není v rozporu s ochranou podle odstavce 1.

(5) Každý je povinen strpět omezení vyplývající ze stanoveného ochranného pásma.

(6) Každý je dále povinen bez náhrady strpět označení ochranného pásma na své nemovitosti; v blízkosti označení nesmí být umístěno jiné označení. Označení nesmí být poškozeno, přemístěno, odstraněno nebo zakryto.“.

5. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který včetně nadpisu zní:

㤠44a

Náhrada za škodu

(1) Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla stanovením ochranného pásma omezena a byla mu tím způsobena škoda, náleží náhrada.

(2) Náhradu podle odstavce 1 je povinno poskytnout ministerstvo.

(3) Náhrada se poskytuje v penězích. Místo peněžité náhrady lze na základě dohody poskytnout osobě jiný pozemek nebo stavbu; právo na vyrovnání rozdílu mezi výší peněžité náhrady a hodnotou náhradního pozemku nebo stavby tím není dotčeno.“.

6. V § 64 odst. 1 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene c) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) poruší zákaz nebo omezení v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 44 odst. 3, nebo
e) zničí, poškodí, zakryje nebo neoprávněně přemístí nebo odstraní označení ochranného pásma.“.

7. V § 66 písmena c) a d) znějí:

„c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 1 písm. c) a d) a § 64 odst. 3 a 7,
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 64 odst. 1 písm. a) a e), § 64 odst. 2, 4 a 6 a § 65 odst. 1 písm. b) a c).“.

8. V § 67 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

9. V § 67 odst. 1 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:

„g) poruší zákaz nebo omezení v rozporu s opatřením obecné povahy podle § 44 odst. 3,
h) zničí, poškodí, zakryje nebo neoprávněně přemístí nebo odstraní označení ochranného pásma, nebo“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno i).

10. § 68 zní:

㤠68

Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 67 odst. 1 písm. i),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 67 odst. 1 písm. a) a c) a § 67 odst. 2,
c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 67 odst. 1 písm. f) a g) a § 67 odst. 3 až 5,
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 67 odst. 1 písm. b), d), e) a h).“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Bezpečnostní pásma zřízená ministerstvem podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za ochranná pásma podle tohoto zákona ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do doby jejich nového vymezení postupem podle § 44 odst. 3.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna branného zákona

Čl. V

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 318/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 47/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 294/2017 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Krajské vojenské velitelství sděluje občanovi, kterému vznikla branná povinnost, podrobné informace o obsahu branné povinnosti a možnosti a způsobu dobrovolného převzetí jejího výkonu.“.

2. V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

3. V § 3 odst. 2 se za slovo „vydané“ vkládají slova „podle § 4 odst. 3 obdobně nebo“.

4. V § 4 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

5. V § 5 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

6. V § 5 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

7. V § 5 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Rozhodnutí vydá do 180 dnů ode dne doručení žádosti podle odstavce 1.“.

8. V § 5a odst. 1 se věta poslední zrušuje.

9. V § 5a odst. 2 se text „§ 12 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 12 odst. 5“.

10. Za § 5a se vkládá nový § 5b, který včetně nadpisu zní:

㤠5b

Předurčení pro doplnění ozbrojených sil

(1) Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o předurčení pro doplnění ozbrojených sil, a to nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství.

(2) Podmínkami pro předurčení občana v souvislosti s dobrovolným převzetím výkonu branné povinnosti je jeho zdravotní způsobilost a potřeba ozbrojených sil. Při vydávání rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu se postupuje podle § 4 odst. 3 obdobně.

(3) Vojáka v záloze, který splňuje podmínky podle odstavce 2 a § 5a odst. 3, lze předurčit nejdéle na dobu 5 let.

(4) Rozhodnutí krajského vojenského velitelství o předurčení vojáka v záloze kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje

a) stanovenou vojenskou odbornost a
b) dobu, na kterou je předurčen.

(5) Dobu předurčení může krajské vojenské velitelství na základě písemné žádosti vojáka prodloužit o 5 let; žádost lze podávat opakovaně.

(6) Voják v záloze předurčený podle odstavce 4 je povinen vykonat vojenské cvičení za podmínek stanovených v § 12 odst. 6.“.

11. V § 6 odst. 2 se slova „rodné číslo“ nahrazují slovy „datum narození“ a slova „a adresa pro doručování podle správního řádu“ se zrušují.

12. V § 7 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje.

13. Na konci § 7 se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) dnem, kdy občan dosáhl věku 60 let.“.

14. V § 12 odst. 2 písm. c) se za slova „akcí k“ vkládají slova „přípravě občanů k obraně státu nebo“ a na konci písmene se slovo „nebo“ zrušuje.

15. V § 12 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) vojenské cvičení k přípravě na operační nasazení, nebo“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

16. V § 12 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Voják v aktivní záloze vykonává pravidelné vojenské cvičení v celkové délce do 12 týdnů v kalendářním roce s přihlédnutím k jeho plánovanému zařazení, úrovni vycvičenosti a odborné připravenosti.

(4) Voják v aktivní záloze vykonává vojenské cvičení k přípravě na operační nasazení v celkové délce do 12 týdnů.“.

17. V § 12 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

18. V § 12 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Voják v záloze předurčený podle § 5b vykoná vojenské cvičení na základě mimořádného opatření vlády o povolání vojáků v záloze předurčených podle § 5b na vojenské cvičení vyhlášeného ve Sbírce zákonů. Na základě vyhodnocení rizik ohrožení státu, která mohou být příčinou ozbrojeného konfliktu, vláda v mimořádném opatření stanoví povinnost předurčenému vojákovi v záloze na základě povolávacího rozkazu nastoupit podle potřeb ozbrojených sil výkon vojenského cvičení v celkové délce do 12 týdnů. Pokud v průběhu výkonu vojenského cvičení uplynula doba předurčení vojáka podle § 5b, dokončí předurčený voják výkon vojenského cvičení v délce, na kterou byl povolán.

(7) Poslanecká sněmovna může mimořádné opatření vlády zrušit do 30 dnů ode dne jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Před uplynutím této lhůty nelze vojáka v záloze povolat k výkonu vojenského cvičení. Rozhodnutí Poslanecké sněmovny o zrušení mimořádného opatření vlády se vyhlásí ve Sbírce zákonů.

(8) Vojenské cvičení na základě mimořádného opatření vlády lze vykonat nejdéle do 13 měsíců od vyhlášení tohoto mimořádného opatření ve Sbírce zákonů. Pokud v průběhu výkonu vojenského cvičení tato doba uplynula, předurčený voják se propustí z jeho výkonu tímto dnem.“.

19. V § 12a odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „7“ nahrazuje číslem „9“.

20. V § 12a odst. 2 se za slova „v záloze“ vkládají slova „ , který není vojákem v aktivní záloze,“.

21. V § 13 odst. 1 se věty druhá a třetí nahrazují větou „Povolávací rozkaz se doručuje postupem podle správního řádu.“.

22. V § 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Povolávací rozkaz se vojákovi v záloze doručuje nejméně 30 dnů přede dnem nástupu výkonu vojenského cvičení nebo do služby v operačním nasazení. Při povolání do služby v operačním nasazení v krizových situacích mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav nebo je-li třeba plnit úkoly ozbrojených sil při jiných závažných situacích ohrožujících bezpečnost České republiky, lze lhůtu pro doručení povolávacího rozkazu podle věty první zkrátit až na 3 dny.“.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

23. V § 13 odst. 3 se slova „u určeného vojenského útvaru v době, která je stanovena v povolávacím rozkaze,“ nahrazují slovy „podle požadavků a údajů stanovených v povolávacím rozkaze, kterými jsou zejména místo a doba nástupu výkonu vojenské činné služby, číslo a adresa vojenského útvaru nebo vojenského zařízení (dále jen „vojenský útvar“),“.

24. V § 13 odst. 3 se slova „vojenským lékařem“ nahrazují slovy „lékařem vojenského poskytovatele zdravotních služeb“.

25. V § 13 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „V případě povolání vojáka v aktivní záloze k výkonu vojenského cvičení podle § 12 odst. 2 písm. c) lze se souhlasem lékaře vojenského poskytovatele zdravotních služeb lékařskou prohlídku nahradit písemným prohlášením vojáka v aktivní záloze.“.

26. V § 13 odst. 4 se slova „k určenému vojenskému útvaru“ nahrazují slovy „na určené místo“.

27. V § 13 odst. 5 se slova „u vojenského útvaru“ nahrazují slovy „na určeném místě“.

28. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „vojenský lékař“ nahrazují slovy „lékař vojenského poskytovatele zdravotních služeb“.

29. V § 14 odst. 3 se slova „vojenským lékařem“ nahrazují slovy „lékařem vojenského poskytovatele zdravotních služeb“.

30. V § 15 odstavec 3 zní:

„(3) Voják v záloze je povinen dostavit se na stanovené místo v době uvedené v povolávacím rozkaze. Pro doručování povolávacího rozkazu platí ustanovení § 13 odst. 1 obdobně. Pokud vojákovi v záloze povolávací rozkaz nebyl doručen, je povinen se dostavit na stanovené místo v době uvedené v mobilizační vyhlášce. Do mimořádné služby se může u příslušného krajského vojenského velitelství dobrovolně přihlásit i voják v záloze, který k jejímu výkonu povolán nebyl.“.

31. V § 15 odst. 4 se slova „obdobně ustanovení § 13 odst. 2“ nahrazují slovy „ustanovení § 13 odst. 3 obdobně“.

32. V § 17 odst. 2 písm. a) se slova „organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je ministerstvo nebo Ministerstvo vnitra anebo Ministerstvo spravedlnosti“ nahrazují slovy „organizačních složek státu a příspěvkových organizací, které jsou založeny nebo zřízeny nebo je k nim vykonávána zřizovatelská funkce ministerstvem nebo Ministerstvem vnitra anebo Ministerstvem spravedlnosti“.

33. V § 19 odst. 1 se slova „základních informací o občanovi“ nahrazují slovy „informací o občanovi, které nebylo možné získat postupem podle § 31 odst. 8“.

34. V § 25 odst. 1 se za slovo „Parlamentu,“ vkládají slova „poslanci Evropského parlamentu,“.

35. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Strážník podle zákona o obecní policii se po dobu trvání pracovního poměru k obci, k níž je v základním pracovněprávním vztahu, nepovolává k odvodnímu řízení nebo k výkonu mimořádné služby; to neplatí, pokud je zařazen do aktivní zálohy.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

36. V § 31 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Požádá-li žadatel o poskytnutí údajů, které se o něm vedou ve vojenské evidenci, ministerstvo, krajské vojenské velitelství, újezdní úřad nebo vojenský útvar mu vyžádané údaje podle § 31a odst. 1 písm. k) až n), r), t), u) a w) až y) poskytne; na žádost lze takové údaje poskytnout rovněž pozůstalým po subjektu údajů podle § 3 zákona o zpracování osobních údajů. Údaje se rovněž poskytují pro účely evidenční ochrany.

(6) Ministerstvo, krajské vojenské velitelství, újezdní úřad a vojenský útvar nemají informační povinnost a neposkytují z vojenské evidence informace, s výjimkou údajů podle odstavce 5.“.

37. V § 31 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Zdrojem údajů vedených ve vojenské evidenci jsou údaje poskytnuté subjektem údajů na základě tohoto zákona a informační činnost ministerstva, krajského vojenského velitelství, újezdního úřadu a vojenského útvaru vyplývající z plnění jejich povinností podle tohoto zákona.

(8) Ministerstvo a krajské vojenské velitelství jsou při vedení vojenské evidence oprávněny využívat údaje z informačních systémů veřejné správy, registrů a evidencí a osobní údaje vedené u příslušných ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných celků, organizačních složek státu a právnických a fyzických osob podle jiných právních předpisů. Ministerstvo nebo krajské vojenské velitelství může vyžadovat od příslušných ministerstev, jiných správních úřadů, územních samosprávných celků, organizačních složek státu a právnických a fyzických osob poskytnutí osobních údajů, ke kterým nelze přistupovat podle věty první; ministerstva, jiné správní úřady, územní samosprávné celky, organizační složky státu a právnické a fyzické osoby jsou povinny těmto požadavkům vyhovět.“.

38. § 31a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  17 zní:

㤠31a

Využívaní údajů a informací

(1) O občanovi, který má brannou povinnost, jsou využívány tyto údaje a informace:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) datum narození a datum úmrtí,
d) adresa místa pobytu,
e) adresa pro doručování podle správního řádu,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) omezení svéprávnosti,
h) rodinný stav,
i) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození dítěte,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu rodičů, manželky, registrovaného partnera nebo družky,
k) druh zálohy, do které byl občan jako voják zařazen,
l) druh vojenské činné služby, v jejímž průběhu byl občan jako voják vycvičen k plnění úkolů ozbrojených sil, a datum a určené místo konání příslušného druhu vojenské činné služby,
m) údaje o vydání rozhodnutí o odkladu výkonu vojenského cvičení, kterými jsou datum vydání rozhodnutí, datum o nabytí právní moci, jeho číslo jednací a důvod podání žádosti o umožnění odkladu,
n) informace o odmítnutí výkonu mimořádné služby podle § 6 odst. 3,
o) údaje o dosažené kvalifikaci,
p) údaje o profesním nebo studijním zaměření, včetně údaje o pracovním nebo služebním zařazení a zvláštních dovednostech,
q) údaje o zdravotním stavu v rozsahu údajů poskytnutých občanem v dotazníku podle § 19 odst. 2 a 5 a údajů o stupni zdravotní způsobilosti vykonávat vojenskou činnou službu uvedených v posudku podle § 21 odst. 3, popřípadě údajů poskytnutých vojenským poskytovatelem zdravotních služeb podle § 21 odst. 3, a údaje o rozhodnutí v odvodním řízení podle § 21 odst. 5 a přezkumném řízení podle § 29 odst. 5,
r) údaje o vojensko-odborné způsobilosti získané vojenským výcvikem v průběhu vojenské činné služby,
s) údaje o předurčení pro doplnění ozbrojených sil za stavu ohrožení státu a válečného stavu,
t) údaje o zproštění výkonu mimořádné služby, kterými jsou
1. údaje v rozsahu údajů zpracovaných v žádosti podle § 17 odst. 3,
2. číslo jednací rozhodnutí o zproštění výkonu mimořádné služby,
3. datum nabytí účinnosti rozhodnutí o zproštění výkonu mimořádné služby,
4. datum, ke kterému pominuly důvody pro vydání rozhodnutí o zproštění výkonu mimořádné služby,
u) informace o existenci skutečnosti zakládající výjimku z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení nebo vykonávat mimořádnou službu podle § 25 a doba vzniku a skončení trvání této skutečnosti,
v) údaje vztahující se k doplnění ozbrojených sil, mobilizaci a demobilizaci,
w) údaje o povolání a propuštění z výkonu vojenské činné služby a údaje o zániku branné povinnosti podle § 7 písm. a) a e) nebo o datu nabytí právní moci rozhodnutí podle § 26 odst. 2,
x) údaje o druhu subjektu údajů vydaného vojenského dokladu a údajích v něm zpracovaných,
y) údaje o vstupu a ukončení činnosti v ozbrojených silách jiného státu,
z) údaje
1. z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo z jiné evidence podle zvláštního právního předpisu, ve které jsou vedeny údaje o přestupcích nebo o jednáních, která mají znaky přestupku,
2. o pravomocných rozhodnutích o přestupku podle § 35 až 35b, kterými byla vyslovena vina, a to v rozsahu obdobném evidenci přestupků vedené Rejstříkem trestů,
3. o pravomocných rozhodnutích o kázeňském přestupku nebo jednání vojáka označeném za přestupek ve zvláštním právním předpise, pokud je spáchal voják v činné službě, kterými byla vyslovena vina, a to v rozsahu obdobném evidenci přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(2) Údaje o zdravotním stavu vede a uchovává vojenský poskytovatel zdravotních služeb v samostatné funkční části vojenské evidence podle právních předpisů upravujících vedení a uchovávání zdravotnické dokumentace17).

(3) O subjektu údajů, který není vojákem v záloze a dosáhl věku 45 let, se mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav využívají údaje a informace v rozsahu odstavce 1 písm. a) až j) a u).

(4) O příslušníkovi bezpečnostního sboru se využívají údaje a informace v rozsahu odstavce 1 písm. a) až f) a u). Informaci podle odstavce 1 písm. u) poskytuje

a) Ministerstvo vnitra pro příslušníka nebo zaměstnance Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Policie České republiky nebo Hasičského záchranného sboru České republiky,
b) Ministerstvo financí pro příslušníka nebo zaměstnance Celní správy České republiky,
c) Vězeňská služba pro příslušníka nebo zaměstnance Vězeňské služby České republiky.

(5) Údaje a informace podle odstavce 1 se využívají po dobu, po kterou má subjekt údajů brannou povinnost. Údaje a informace o subjektu údajů se omezeně zpracovávají po dobu 50 let od zániku branné povinnosti podle § 7.


17) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.“.

39. V § 32 odst. 1 se za slova „Voják v aktivní záloze“ vkládají slova „nebo voják v záloze předurčený podle § 5b“ a text „§ 31a odst. 2“ se nahrazuje textem „§ 31a odst. 1“.

40. V § 32 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

41. V § 35a odst. 5 se slova „ve stanovené době k určenému vojenskému útvaru“ nahrazují slovy „podle požadavků a údajů uvedených v povolávacím rozkaze“.

42. V § 36 odst. 4 se slova „a náklady na pořízení fotografií pro vystavení vojenských dokladů“ nahrazují slovy „náklady na pořízení fotografií pro vystavení vojenských dokladů a prokázané výdaje, které jsou v přímé souvislosti se splněním podmínek potřebných pro povolání vojáka v aktivní záloze do operačního nasazení“.

43. V § 36 odst. 4 větě čtvrté se za slovo „jízdné“ vkládají slova „prostředky integrovaného dopravního systému krajů a městské hromadné dopravy,“.

Čl. VI

Přechodné ustanovení

Voják, který byl zařazen do aktivní zálohy podle zákona č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává zařazen v aktivní záloze po dobu stanovenou zákonem č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a vykoná vojenskou činnou službu v rozsahu stanoveném zákonem č. 585/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud na základě jeho žádosti krajské vojenské velitelství nerozhodne o zařazení do aktivní zálohy a vykonání vojenské činné služby za podmínek stanovených zákonem č. 585/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o službě vojáků v záloze

Čl. VII

Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění zákona č. 294/2017 Sb., se mění takto:

1. § 3 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠3

Osobní údaje

(1) O vojácích v záloze se využívají údaje v rozsahu údajů stanovených branným zákonem a údajů stanovených tímto zákonem.

(2) O vojákovi v záloze ve službě se využívají údaje v rozsahu údajů vedených od vzniku služebního poměru vojáka z povolání do jeho zániku podle zákona o vojácích z povolání1) a údaje související s dobrovolným převzetím výkonu branné povinnosti vojákem v záloze podle branného zákona.

(3) O vojácích v záloze ve službě se dále pro účely poskytování odměny, motivační odměny nebo finanční podpory zaměstnavateli podle tohoto zákona využívají údaje o

a) probíhajícím studiu vojáka v záloze na vysoké škole a
b) zaměstnavateli vojáka zařazeného do aktivní zálohy (dále jen „voják v aktivní záloze“) nebo vojáka v záloze předurčeného podle § 5b branného zákona, kterými jsou
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,
2. u fyzické osoby, která je podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, rodné číslo, adresa místa podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo
3. u zahraniční osoby údaje uvedené v bodě 1 nebo 2 a údaj o adresním místě umístění organizační složky v České republice.

(4) Zdrojem údajů vedených ve vojenské evidenci o vojákovi v záloze předurčeném podle § 5b branného zákona jsou údaje získané podle § 31 odst. 7 a 8 branného zákona, poskytnuté vojákem v záloze na základě tohoto nebo branného zákona a údaje obsažené v dokumentech tvořících osobní spis vojáka v záloze.

(5) Voják v aktivní záloze nebo voják v záloze předurčený podle § 5b branného zákona je povinen oznámit v době, kdy vykonává vojenskou činnou službu, služebnímu orgánu a v době, kdy nevykonává vojenskou činnou službu, řediteli příslušného krajského vojenského velitelství změny v osobních údajích vedených o něm ve vojenské evidenci, a to do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Povinnost podle věty první platí pro vojáka v záloze, který požádal o účast na vojenském cvičení podle branného zákona, v době výkonu vojenské činné služby obdobně.


1) § 2a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 23 odst. 1 se za slova „motivační odměna“ vkládají slova „ , náborový a stabilizační příspěvek“ a text „§ 19 až 21“ se nahrazuje textem „§ 18 a 21“.

4. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní:

㤠25a

Náborový a stabilizační příspěvek

(1) Vojákovi v záloze, který dokončil vojenskou přípravu k získání základních vojenských znalostí a dovedností a nebyl po jejím dokončení hodnocen jako nevyhovující, lze, podle místa výkonu služby a druhu činnosti vykonávané na služebním místě, na kterém je služebně zařazen, přiznat při prvním zařazení do aktivní zálohy náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč za každý celý rok zařazení do aktivní zálohy.

(2) Voják v záloze je povinen vrátit náborový příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud je vyřazen z aktivní zálohy z důvodů uvedených v § 35 odst. 1 písm. d), f) nebo h) anebo § 35 odst. 2. Poměrná část náborového příspěvku se určí na základě podílu počtu celých kalendářních měsíců, ve kterých byl voják v záloze skutečně zařazen do aktivní zálohy, a doby, na kterou byl původně zařazen.

(3) Vojákovi v záloze, který je znovu zařazen do aktivní zálohy, lze, podle místa výkonu služby a druhu činnosti vykonávané na služebním místě, na kterém je služebně zařazen, přiznat stabilizační příspěvek ve výši 2 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc doby, na kterou je voják zařazen do aktivní zálohy. Ustanovení odstavce 2 se pro vrácení stabilizačního příspěvku nebo jeho poměrné části použije obdobně.“.

5. § 26 a 27 včetně nadpisů znějí:

㤠26

Odměna

(1) Vojákovi v aktivní záloze, který konal v kalendářním roce vojenskou činnou službu v celkovém rozsahu alespoň 14 dnů nebo službu v operačním nasazení, náleží odměna ve výši 18 000 Kč ročně. Vojákovi v aktivní záloze se odměna při výsledku služebního hodnocení velmi dobrý navyšuje o 6 000 Kč a při výsledku výtečný se navyšuje o 9 000 Kč. 

(2) Vojákovi v aktivní záloze náleží za každý kalendářní den, ve kterém konal vojenskou činnou službu, s výjimkou služby v operačním nasazení mimo území České republiky, zvýšená odměna, a to

a) 171 Kč, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 2 roky,
b) 214 Kč, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 4 roky,
c) 257 Kč, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 7 let,
d) 300 Kč, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 10 let, nebo
e) 343 Kč, je-li zařazen v aktivní záloze alespoň 13 let.

(3) Vojákovi v aktivní záloze, který při zařazení do aktivní zálohy studuje studijní program nebo jeho část na vysoké škole formou prezenčního studia a nedosáhl věku 26 let, náleží, pokud dokončil vojenskou přípravu k získání základních vojenských znalostí a dovedností a nebyl po jejím dokončení hodnocen jako nevyhovující, motivační odměna ve výši 6 000 Kč. 

(4) Vojákovi v záloze, který není zařazen do aktivní zálohy a požádal o účast na vojenském cvičení podle branného zákona nebo byl povolán na vojenské cvičení na základě mimořádného opatření vlády, náleží, pokud dokončil vojenskou přípravu k získání základních vojenských znalostí a dovedností a nebyl po jejím dokončení hodnocen jako nevyhovující, odměna ve výši 15 000 Kč. 

§ 27

Splatnost peněžních náležitostí

(1) Služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, zvýšená odměna a stanovené druhy náhrad jsou splatné v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ně vojákovi v záloze ve službě vzniklo právo. Při propuštění ze služby se služné, příplatek za službu v zahraničí, zvláštní příplatek, zvýšená odměna a stanovené druhy náhrad vyplatí v nejbližším pravidelném výplatním termínu.

(2) Peněžní náležitosti vyplácí vojenský správní úřad.

(3) Odměna podle § 26 odst. 1 se vyplácí jedenkrát za rok, a to do konce měsíce března následujícího po roce, za který odměna vojákovi v aktivní záloze náležela.

(4) Motivační odměna podle § 26 odst. 3, odměna podle § 26 odst. 4 nebo náborový příspěvek se vyplácí v nejbližším výplatním termínu po úspěšném dokončení vojenské přípravy k získání základních vojenských znalostí a dovedností.

(5) Dojde-li k vyřazení z aktivní zálohy v průběhu kalendářního roku, vyplatí se odměna do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k vyřazení z aktivní zálohy.

(6) Stabilizační příspěvek se vyplácí do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zařazení do aktivní zálohy.“.

6. V § 35 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se při ukončení předurčení vojáka v záloze předurčeného podle § 5b branného zákona použijí obdobně.“.

7. V § 36 odst. 1 a 2 a v § 38 se slovo „pravidelného“ zrušuje.

8. V § 36 odst. 3 se slovo „pravidelné“ zrušuje.

9. V § 37 odst. 1 se slovo „pravidelným“ zrušuje.

10. Za § 45 se vkládá nový § 45a, který včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

㤠45a

(1) Ministerstvo může poskytovat vojákovi v záloze, který je předurčen podle § 5b branného zákona nebo který se dobrovolně připravuje k obraně státu podle zákona o zajišťování obrany České republiky2), péči spočívající v zajišťování zdravotních služeb, vytváření podmínek pro soustavné vzdělávání, udržování nebo prohlubování kvalifikace v zájmu služby, vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmové činnosti. Rozsah péče se stanoví v závislosti na rozsahu a náročnosti dobrovolné přípravy nebo udržování anebo prohlubování kvalifikace ve vojenské odbornosti, pro kterou je předurčen podle § 5b branného zákona.

(2) Voják v aktivní záloze může i v době mimo vojenskou činnou službu při činnosti v zájmu výkonu služby užívat majetek, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, a s ním spojené služby; to platí i pro užívání vojenského materiálu s výjimkou vojenské výzbroje a vojenské techniky.


2) § 52 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. VIII

Přechodná ustanovení

1. Vojákovi v záloze zařazenému do aktivní zálohy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona lze přiznat ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona stabilizační příspěvek ve výši součinu počtu celých kalendářních měsíců, které zbývají do konce doby jeho zařazení do aktivní zálohy, a částky 2 000 Kč.  Nesetrvá-li voják v záloze v aktivní záloze po dobu, za kterou mu byl stabilizační příspěvek vyplacen, použije se ustanovení § 25a odst. 2 zákona č. 45/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, obdobně. Stabilizační příspěvek je splatný do 80 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Odměna podle § 26 odst. 1 zákona č. 45/2016  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé poskytne k 1. lednu 2024 podle služebního hodnocení za rok 2023. Odměna za rok 2022 se poskytne podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 45/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Vznikl-li nárok na motivační odměnu podle ustanovení zákona č. 45/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla dosud vyplacena, vyplatí ji vojenský správní úřad do 60 dnů od účinnosti tohoto zákona.

4. Vykonává-li voják v záloze, který není zařazen do aktivní zálohy, v den nabytí účinnosti tohoto zákona vojenskou činnou službu, náleží mu odměna za podmínek a ve výši podle znění zákona č. 45/2016 Sb., účinného ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Čl. IX

V části dvacáté první čl. XXXVI zákona č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, se bod 6 zrušuje.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.

v z. Kovářová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.