Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


166

ZÁKON

ze dne 30. května 2023,

kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 147/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 309/2019 Sb., zákona č. 527/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 174/2021  Sb., zákona č. 417/2021 Sb. a zákona č. 240/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Pro účely tohoto zákona se za smlouvu považuje také zápis mezi organizačními složkami státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, pokud je jeho předmětem úplatné poskytování dodávek, služeb nebo stavebních prací.“.

2. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „samostatné zadavatele“ nahrazují slovy „provozní jednotky s funkční samostatností při zadávání veřejných zakázek podle § 17 odst. 2“.

3. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „s výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka, která není nadlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce nebo s ní související nadlimitní veřejnou zakázkou na služby, plněna mimo území Evropské unie“.

4. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou č. 54 a 55 zní:

„(6) Za zadavatele podle odstavce 2 se nepovažuje osoba, která zadává veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou dodávky nebo služby, k jejichž úhradě tato osoba získá peněžní prostředky v rámci podpor poskytovaných podle jiného právního předpisu54) na základě předem stanovené sazby, nebo dodávky nebo služby v oblasti společné zemědělské politiky v odvětví ovoce a zeleniny, včelařství, vína, ostatních odvětví55); to neplatí, jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce nebo nadlimitní veřejnou zakázku na služby související s těmito stavebními pracemi, na jejíž úhradu poskytne veřejný zadavatel více než 50 % peněžních prostředků.


54) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
55) Čl. 42 písm. a), b), c) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Čl. 22 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.“.

5. V § 5 větě první se za slovo „se“ vkládají slova „pro účely tohoto zákona“.

6. V § 6 odst. 4 se slovo „možné“ nahrazuje slovem „vhodné“.

7. V § 8 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „se zadavatelem se sídlem v jiném členském státě“ nahrazují slovy „s osobou, která je zadavatelem podle práva jiného členského státu“.

8. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Platí, že uveřejňovací povinnost stanovená tímto zákonem je splněna, pokud ji při centralizovaném zadávání za zadavatele splní centrální zadavatel.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4 až 8.

9. V § 9 odstavec 4 zní:

„(4) Okruh zadavatelů, pro které je centralizované zadávání prováděno, musí být vymezen v zadávací dokumentaci, a to jejich výčtem nebo jiným způsobem, který umožní účastníkům zadávacího řízení jejich identifikaci; to neplatí pro zadávací řízení, v němž

a) se zavádí dynamický nákupní systém, nebo
b) je v zadávací dokumentaci stanovena maximální cena za plnění veřejné zakázky, která nedosahuje limitu podle § 25.“.

10. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , bez ohledu na to, kdo je příjemcem plnění z uzavřené smlouvy“.

11. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Na organizační složku státu se pro účely vertikální spolupráce hledí jako na právnickou osobu.“.

12. V § 12 písm. c) se za slova „vykonává na“ vkládá slovo „otevřeném“.

13. V § 13 odst. 1 větě druhé se slova „možno určit tento obrat“ nahrazují slovy „možné takto postupovat“, za slova „spolupráce náklady“ se vkládá slovo „zadavatele“ a slovo „činností“ se nahrazuje slovem „činnostmi“.

14. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro účely věty první se za pořízení věci nepovažuje pořízení cenného papíru nebo jiného investičního nástroje12), obchodního závodu, jeho samostatné organizační složky nebo podílu v obchodní korporaci.“.

15. V § 16 odst. 1 větě první se slova „Před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle § 30 stanoví zadavatel“ nahrazují slovy „Zadavatel stanoví“.

16. V § 16 odst. 6 se za slovo „zakázky“ vkládají slova „zadávané v zadávacím řízení“.

17. V § 16 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Nebyla-li veřejná zakázka zadána v zadávacím řízení, použijí se pro stanovení předpokládané hodnoty cena nebo údaje rozhodné pro její určení uvedené ve smlouvě na veřejnou zakázku.“.

18. V § 19 odstavec 3 zní:

„(3) Za veřejné zakázky podle odstavce 1 se nepovažují veřejné zakázky,

a) u kterých je jednotková cena jejich předmětu v době podle odstavce 1 písm. a) proměnlivá,
b) kterými zadavatel pořizuje dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb a
c) jejichž předpokládaná hodnota určená postupem podle odstavce 1 a 2 nedosahuje limitu podle § 25.“.

19. V § 28 odst. 1 písm. b) se slova „výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu“ nahrazují slovy „výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení“.

20. V § 28 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo výzvy k podání žádostí o účast“.

21. V § 28 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „nebo výzvy k podání předběžných nabídek“.

22. V § 28 odst. 1 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo výzvy k podání nabídek“.

23. V § 28 odstavec 2 zní:

„(2) K žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu, se nepřihlíží.“.

24. V § 29 písm. c) se slovo „stanovenými“ nahrazuje slovem „stanovených“.

25. V § 29 písm. i) se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „na služby“.

26. V § 29 písm. i) bodě 2 se slova „dodání programů“ nahrazují slovy „poskytnutí programů uživatelům“.

27. V § 29 písm. l) bodě 1 se slova „investiční služby12)“ nahrazují slovy „finanční služby“.

28. V § 29 písm. s) se za slovo „ním“ vkládají slova „ , včetně přímo souvisejících služeb nebo stavebních prací“.

29. V § 29 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Veřejný zadavatel vykonávající relevantní činnost podle § 153 odst. 1 písm. h) bodu 1 není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku zadávanou za účelem poskytování

a) služby spojené s elektronickou poštou a uskutečňované výhradně elektronickou cestou, zejména zabezpečený přenos zakódovaných dokumentů elektronickou cestou, služby správy adres nebo přenosu doporučené elektronické pošty,
b) služby podle přílohy č. 2 k tomuto zákonu,
c) filatelistické služby, nebo
d) logistické služby spojující fyzické doručení nebo uskladnění s jinými nepoštovními činnostmi podle § 153 odst. 1 písm. h) bodu 2.“.

30. V § 30 písmeno j) zní:

„j) zadávanou pro ozbrojené složky České republiky, jejímž předmětem je výroba, koupě nebo oprava výrobků, jejich součástí a náhradních dílů, které jsou vzhledem ke svým charakteristickým technicko-konstrukčním vlastnostem posuzovány jako zkonstruované nebo přizpůsobené pro použití v těchto složkách nebo jsou v nich hromadně užívány k zabezpečení úkolů obrany a bezpečnosti státu,“.

31. V § 30 se na konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje.

32. V § 30 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až p), která znějí:

„m) zadávanou Finančním analytickým úřadem za účelem zajišťování boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo zajišťování provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,
n) zadávanou Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost za účelem zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky,
o) zadávanou zadavatelem, který je spolkem, pobočnému spolku, nebo
p) zadávanou příjemcem podpory od veřejného zadavatele na dodávky nebo služby související s podporou práce s dětmi a mládeží.“.

33. Na konci textu § 31 se doplňují slova „odst. 1 až 3“.

34. V § 32 odst. 4 písm. a) se za text „§ 29“ vkládá text „odst. 1“.

35. V § 32 odst. 4 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje.

36. V § 32 odst. 4 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) část veřejné zakázky není zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení a tato část tvoří hlavní předmět dané smíšené zakázky.“.

37. V § 33 se číslo „1“ nahrazuje číslem „3“.

38. V § 36 odst. 2 se za slovo „nebo“ vkládají slova „ve výzvě uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu anebo“.

39. V § 36 odst. 4 větě první se za slovo „dokumentace“ vkládají slova „nebo výzvy uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu“.

40. V § 36 odst. 4 větě druhé se za slovo „dokumentace“ vkládají slova „nebo výzva uvedená v příloze č. 6 k tomuto zákonu“ a za slovo „dokumentaci“ se vkládají slova „nebo výzvě uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu“.

41. V § 39 odstavec 5 zní:

„(5) V průběhu zadávacího řízení zadavatel vychází z údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Zadavatel si může údaje, doklady, vzorky nebo modely opatřovat také sám, pokud nejde o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které budou hodnoceny podle kritérií hodnocení. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.“.

42. V § 39 odst. 6 větě druhé se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu“.

43. § 40 včetně nadpisu zní:

㤠40

Zadávací lhůta

(1) Zadavatel může stanovit zadávací lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta musí být stanovena přiměřeně s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky.

(2) Zadávací lhůta se prodlužuje o dobu,

a) ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246, podle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) nebo podle uloženého předběžného opatření, nebo
b) na které se zadavatel dohodl s účastníky zadávacího řízení.

(3) Informaci o době zákazu uzavření smlouvy zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti účastníka zadávacího řízení odešle všem účastníkům zadávacího řízení nebo uveřejní na profilu zadavatele. Poskytnutím informace je žádost vyřízena a případné změny v obsahu informace po jejím poskytnutí se již na základě této žádosti neposkytují.

(4) Neodešle-li zadavatel oznámení o výběru dodavatele v zadávací lhůtě, je zadávací řízení ukončeno uplynutím 3 měsíců od skončení zadávací lhůty. Pokud je rozhodnutí o výběru dodavatele odeslané v zadávací lhůtě následně zrušeno zadavatelem opatřením k nápravě podle § 49 odst. 1 nebo § 245 odst. 1, hledí se na něj pro účely věty první, jako by nebylo odesláno.

(5) Při ukončení zadávacího řízení podle odstavce 4 se § 53 odst. 8 a § 128 odst. 1 a 2 použijí přiměřeně.

(6) V případě ukončení zadávacího řízení podle odstavce 4 zadavatel uhradí účastníku zadávacího řízení na základě jeho písemné žádosti účelně vynaložené náklady spojené s jeho účastí v zadávacím řízení. Právo na náhradu účelně vynaložených nákladů zaniká, pokud nebylo u zadavatele uplatněno ve lhůtě 6 měsíců od uveřejnění oznámení podle § 53 odst. 8, § 128 odst. 2 nebo § 129a odst. 6.“.

44. V § 41 odst. 4 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.

45. V § 41 odst. 4 písmeno b) zní:

„b) předložením dokladu banky nebo pojišťovny prokazujícího povinnost banky nebo pojišťovny vyplatit zadavateli jistotu na základě jeho sdělení o splnění podmínek podle odstavce 7, jde-li o bankovní záruku nebo pojištění záruky.“.

46. V § 41 odst. 4 se písmeno c) zrušuje.

47. V § 41 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Zadavatel může v zadávacích podmínkách požadovat, aby doklady podle odstavce 4 písm. b) byly předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii.“.

48. V § 41 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „ , originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele“ nahrazují slovy „nebo odešle dodavateli údaje či doklady nezbytné k uvolnění jistoty“.

49. V § 41 odst. 6 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

50. V § 41 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) po ukončení zadávacího řízení.“.

51. V § 41 se odstavec 7 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

52. V § 41 odst. 7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

53. V § 45 odst. 1 větě druhé se za slovo „nebo“ vkládá slovo „úředně“.

54. V § 45 odst. 3 větě první se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

55. V § 45 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka.“.

56. V § 45 odst. 3 větě třetí se slova „do českého jazyka“ zrušují.

57. V § 45 odst. 3 větě čtvrté se slovo „ve“ nahrazuje slovy „v českém nebo“ a na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „ ; zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů“.

58. V § 45 odst. 3 větě poslední se za slovo „nahrazen“ vkládá slovo „písemným“.

59. V § 47 odst. 1 písm. a) se text „§ 129 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 129a odst. 3“.

60. V § 48 odstavec 3 zní:

„(3) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který

a) neprokázal poskytnutí jistoty, nebo
b) nezajistil poskytnutí jistoty po celou dobu trvání zadávací lhůty; na posouzení skutečností rozhodných pro složení jistoty se § 46 odst. 2 věta druhá nepoužije.“.

61. V § 48 odst. 4 se za slovo „nebyla“ vkládají slova „na písemnou žádost zadavatele“.

62. V § 48 odst. 5 písm. a) se slova „předmětu plnění“ nahrazují slovem „předmětu“.

63. V § 48 odst. 5 písm. c) se za slovo „na“ vkládá slovo „písemnou“.

64. V § 48 odstavec 6 zní:

„(6) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost také, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení

a) uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, nebo
b) části nabídek, které mají být hodnoceny podle kritérií hodnocení, připravoval ve vzájemné shodě s jiným účastníkem téhož zadávacího řízení, s nímž je spojenou osobou podle zákona o daních z příjmů, a na písemnou výzvu zadavatele účastník zadávacího řízení nevysvětlil, že k takové vzájemné shodě při přípravě nabídky nedošlo; písemná výzva zadavatele se považuje za žádost podle § 46.“.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

65. V § 48 odst. 8 se za slova „důvodů podle odstavce“ vkládají slova „3 písm. b) nebo odstavce“.

66. § 50 včetně nadpisu zní:

㤠50

Oznámení o výběru dodavatele

Zadavatel odešle všem účastníkům zadávacího řízení oznámení o výběru, ve kterém uvede identifikační údaje vybraného dodavatele a odůvodnění výběru; to neplatí v případě zadávacího řízení, v němž je jen jeden účastník.“.

67. V § 51 odst. 1 se za slovo „systému“ vkládají slova „ , uplynutím lhůty podle § 40 odst. 4“.

68. V § 53 odst. 4 se za větu první vkládají věty „Veřejný zadavatel musí požadovat prokázání základní způsobilosti podle § 74. Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci nestanoví jinak, prokazuje dodavatel splnění základní způsobilosti čestným prohlášením. Ustanovení § 81 až 85, § 86 odst. 3, § 87 a 88 se použijí ve zjednodušeném zadávacím řízení obdobně.“.

69. V § 53 odst. 4 větě páté se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

70. V § 53 odst. 4 větě šesté se za slovo „nahradit“ vkládá slovo „písemným“.

71. V § 53 odst. 4 se věta osmá zrušuje.

72. V § 53 odst. 4 větě osmé se slova „podle § 111 nebo snížení počtu předběžných nabídek podle § 112“ zrušují.

73. V § 57 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo zadávací podmínky vyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace; to neplatí v případech podle odstavce 2“.

74. V § 57 odst. 2 písm. b) se slova „ , které zadavatel nemohl předvídat, ani je nezpůsobil,“ zrušují.

75. V § 58 odst. 3 větě první se slova „řízení, vyloučí“ nahrazují slovy „řízení a vyloučí“ a slova „ , a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzve k podání nabídek“ se zrušují.

76. V § 58 odst. 3 se za větu první vkládá věta „Nevyloučeným účastníkům zadávacího řízení zašle písemnou výzvu k podání nabídek, a to všem současně.“.

77. V § 58 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „K nabídce podané v rozporu s větami první a druhou se nepřihlíží.“.

78. V § 58 odst. 5 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , a to všechny současně“.

79. V § 59 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo zadávací podmínky vyžadují ve lhůtě pro podání nabídek předložení vzorků nebo modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronické komunikace; to neplatí v případech podle odstavců 3 až 5“.

80. V § 59 odst. 5 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „nebo 2“, za slovo „řízení“ se vkládá čárka, za slovo „nabídek“ se vkládají slova „tak, aby činila“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ , ve výzvě k podání žádostí o účast nebo ve výzvě k podání nabídek“.

81. V § 61 odst. 5 se věta třetí nahrazuje větou „Nevyloučeným účastníkům zadávacího řízení zašle výzvu k podání předběžných nabídek, a to všem současně.“.

82. V § 61 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) K předběžné nabídce podané v rozporu s odstavcem 6 se nepřihlíží.“.
Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8 až 12.

83. V § 61 odst. 9 se slovo „až“ nahrazuje slovy „ , § 109 odst. 1 a 2 a §“.

84. V § 61 odst. 11 se na konci textu věty první doplňují slova „a vyjma pravidel pro hodnocení nabídek podle § 115“.

85. V § 61 odst. 11 větě poslední se za slovo „Změněné“ vkládají slova „nebo doplněné“.

86. V § 63 odst. 1 písm. b) se slovo „nesplňovaly“ nahrazuje slovy „bez zásadních změn nemohou uspokojit“.

87. V § 63 odst. 3 písm. a) se slovo „jedinečné“ zrušuje.

88. V § 63 odst. 4 se slovo „postupu“ nahrazuje slovy „přiměřeného řešení“.

89. V § 66 písm. e) se za slovo „hodnotu“ vkládají slova „podle písmene c)“.

90. V § 67 odst. 2 větě druhé se za slovo „měnit“ vkládají slova „nebo doplnit“.

91. V § 67 odst. 2 větě poslední se za slovo „Změněné“ vkládají slova „nebo doplněné“.

92. V § 67 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) V případě jednacího řízení bez uveřejnění na dodávky kupované na komoditní burze podle § 64 písm. c) se § 42 odst. 2, § 50, § 122 odst. 1 až 4, 7 a 8, § 123 a § 217 odst. 2 písm. c) a d) nepoužijí; zadavatel nemusí postupovat podle § 48 odst. 9, § 73, 86 nebo § 122 odst. 5 a 6, pokud komoditní burza získá před zahájením burzovního shromáždění

a) údaje o zaknihování akcií nebo čestné prohlášení o vlastnících akcií v rozsahu podle § 48 odst. 9, je-li akciovou společností nebo má formu obdobnou akciové společnosti,
b) údaje nebo doklady o kvalifikaci účastníků zadávacího řízení v rozsahu podle § 73 a 86, a
c) údaje nebo doklady o skutečném majiteli v rozsahu podle § 122 odst. 5, je-li českou právnickou osobou, nebo v rozsahu podle § 122 odst. 6, je-li zahraniční právnickou osobou.“.

93. V § 68 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

94. V § 69 odst. 1 se slova „(dále jen „řešení“)“ zrušují.

95. V § 69 odst. 6 se věta první nahrazuje větami „O ukončení soutěžního dialogu zadavatel neprodleně informuje účastníky zadávacího řízení. Účastníkům zadávacího řízení zašle písemnou výzvu k podání nabídek na nalezená řešení, a to všem současně.“.

96. V § 72 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

97. V § 72 odst. 4 se věta třetí nahrazuje větou „Nevyloučeným účastníkům zadávacího řízení zašle písemnou výzvu k podání předběžných nabídek, a to všem současně.“.

98. V § 72 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

99. V § 72 odst. 6 větě poslední se za slovo „Změněné“ vkládají slova „nebo doplněné“.

100. V § 83 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti“ nahrazují slovy „ekonomickou kvalifikaci, technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost“ a slova „požadované zadavatelem“ se nahrazují slovy „požadovanou zadavatelem prokázat“.

101. V § 83 odst. 1 písm. d) se slova „písemný závazek jiné osoby“ nahrazují slovy „smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby“ a slova „v rámci“ se nahrazují slovem „při“.

102. V § 83 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

103. V § 83 odstavec 3 zní:

„(3) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2.“.

104. V § 83 odst. 4 se slova „podle § 78“ zrušují.

105. V § 83 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.“.

106. V § 85 odst. 2 větě první se slova „nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5“ nahrazují slovy „ , nebo v případě jeho nezpůsobilosti; důvody nezpůsobilosti se posuzují podle § 48 odst. 5 nebo 6 obdobně“.

107. V nadpisu § 86 se doplňují slova „v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce“.

108. V § 86 odst. 2 větě první se za slovo „dokladů“ vkládá slovo „písemným“.

109. V § 86 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

110. V § 86 odst. 3 se slova „a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1“ zrušují.

111. V § 87 odst. 1 se slova „účastníka zadávacího řízení“ nahrazují slovem „dodavatele“.

112. V § 87 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, ve kterém jiném zadávacím řízení mu je již předložil.“.

113. V § 88 odstavec 2 zní:

„(2) Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.“.

114. V § 94 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „z hlediska environmentálního nebo sociálního“ nahrazují slovy „v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí nebo sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky“.

115. V § 96 odst. 1 se slova „a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu“ zrušují.

116. V § 96 odst. 2 větě první se za slovy „odstavce 1“ čárka zrušuje, číslo „3“ se nahrazuje číslem „5“ a slova „a d)“ se nahrazují slovy „nebo d)“.

117. V § 96 odst. 2 větě druhé se slova „nebo předá“ nahrazují slovy „ , předá nebo jinak zpřístupní“.

118. V § 97 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „nebo ve výzvě uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu“.

119. V § 98 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Na vysvětlení zadávacích podmínek obsažených ve výzvách podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu se odstavce 1 až 5 použijí obdobně.“.

120. V § 99 odst. 1 větě druhé se slovo „podmínek“ zrušuje.

121. V § 99 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Na změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených ve výzvách podle přílohy č. 6 k tomuto zákonu se odstavce 1 a 2 použijí obdobně.“.

122. V § 101 odst. 3 větě první a v § 101 odst. 4 se za slovo „účast“ vkládají slova „podle § 58 odst. 5“.

123. V § 103 odst. 1 se na konci úvodní části ustanovení doplňují slova „nebo ve výzvě k podání nabídek“.

124. V § 104 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje.

125. V § 104 se na konci písmene e) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) předložení dokladu o splnění povinností podle § 21a zákona o účetnictví.“.

126. V § 105 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Za vybraného dodavatele se pro účely věty první považuje i osoba, která je členem téhož koncernu jako účastník zadávacího řízení, jestliže tato osoba nepodala v témže zadávacím řízení nabídku samostatně nebo společně s jinými dodavateli a splňuje základní způsobilost podle § 74.“.

127. V § 105 odst. 3 větě první se za slovo „služeb,“ vkládají slova „pokud mu jsou známi,“ a slova „pokud mu jsou známi“ se nahrazují slovy „nebo od uzavření smlouvy v případech, kdy se oznámení o výběru nezasílá“.

128. V § 109 odst. 2 se slova „ , zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku“ nahrazují slovy „a zda s ní“.

129. V § 109 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Pokud o to účastník zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek písemně požádá, zadavatel do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího řízení, nebo uveřejní na profilu zadavatele údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, a to bez identifikačních údajů účastníků zadávacího řízení; to neplatí, pokud si zadavatel v zadávacích podmínkách vyhradil provedení elektronické aukce nebo v případech podle § 218 odst. 3. Lhůta 5 pracovních dnů podle věty první začíná zadavateli běžet nejdříve od okamžiku otevření souboru s nabídkovou cenou nebo náklady ve vztahu k údajům o nabídkové ceně nebo nákladech, pokud si zadavatel v zadávací dokumentaci nebo ve výzvě k podání nabídek vyhradil, že tyto údaje musí být uvedeny v samostatném souboru, který bude zadavatelem otevřen po vyhodnocení kritérií kvality.

(4) Postup podle odstavce 3 nevylučuje poskytnutí i jiných údajů z nabídek nebo jejich poskytnutí bez žádosti účastníka zadávacího řízení.“.

130. V § 110 odst. 3 větě druhé se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „nebo ve výzvě k podání nabídek“.

131. V § 112 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

132. V § 112 odst. 1 se za slovo „zadavatel“ vkládají slova „v zadávací dokumentaci“.

133. V § 112 odst. 3 se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

134. V § 113 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „nebo ve výzvě k podání nabídek“.

135. V § 113 odst. 5 úvodní části ustanovení větě první se slova „v objasnění“ nahrazují slovy „ve zdůvodnění“.

136. V § 113 odst. 6 úvodní části ustanovení větě první se slovo „objasnění“ nahrazuje slovem „zdůvodnění“ a ve větě druhé se slova „z objasnění“ nahrazují slovy „ze zdůvodnění“.

137. V § 121 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Byly-li informace podle věty první uvedeny již v zadávací dokumentaci nebo v jiném dokumentu odeslaném nebo zpřístupněném účastníkům elektronické aukce, postačí ve výzvě uvést odkaz na zadávací dokumentaci nebo takový dokument.“.

138. V § 122 odstavec 3 zní:

„(3) Zadavatel odešle dodavateli vybranému podle odstavce 1 nebo 2 výzvu k předložení

a) dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1; pokud zadavatel nepostupuje podle odstavce 4 písm. b), musí doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době podle § 86 odst. 3,
b) dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud zadavatel postupoval podle § 104 a nemá je k dispozici,
c) dokladů podle § 85 odst. 1, pokud je zadavatel požadoval a nemá je k dispozici.“.

139. V § 122 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Ve výzvě podle odstavce 3 zadavatel může stanovit, že vybraný dodavatel musí předložit

a) originály nebo úředně ověřené kopie dokladů podle odstavce 3,
b) doklady o základní způsobilosti podle § 74 prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti po doručení výzvy podle odstavce 3, nebo
c) písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech podle odstavce 3, které má zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

140. V § 122 odst. 5 větě poslední se slova „pro ochranu hospodářské soutěže“ zrušují.

141. V § 122 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „ve výzvě podle odstavce 3 vyzve rovněž“ nahrazují slovem „vyzve“.

142. V § 122 odst. 7 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

143. V § 122 odst. 8 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

144. V § 122 odst. 8 písm. b) se slova „nebo 5“ nahrazují slovy „ , 4 nebo 6“.

145. V § 123 úvodní části ustanovení se věta první nahrazuje větou „Oznámení o výběru dodavatele zadavatel odešle bez zbytečného odkladu po ukončení hodnocení nabídek nebo elektronické aukce, pokud byla použita.“ a ve větě druhé se slova „a zadávacího řízení, v němž je jeden účastník zadávacího řízení,“ zrušují.

146. V § 123 písm. b) bodě 1 se slova „ , kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a“ nahrazují slovy „prokazujících kvalifikaci vybraného dodavatele,“.

147. V § 123 písm. b) bodě 3 se slova „ , jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 písm. a)“ nahrazují slovy „prokazujících splnění požadavků zadavatele podle § 104 písm. a) vybraným dodavatelem, pokud si je zadavatel vyhradil“.

148. V § 123 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Údaje podle odstavce 1 písm. b) bodu 3 nebo 4 nemusí být součástí oznámení o výběru podle odstavce 1, pokud je zadavatel odešle všem účastníkům zadávacího řízení bez zbytečného odkladu od získání těchto dokladů nebo vzorků nebo od získání výsledků zkoušek vzorků.“.

149. V § 124 odst. 3 se slova „4 nebo 5“ nahrazují slovy „5 nebo 6“.

150. V § 125 odst. 2 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“.

151. V § 127 odst. 2 písm. h) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

152. V § 128 odstavec 2 zní:

„(2) Zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů od ukončení zadávacího řízení.“.

153. V § 128 odst. 4 větě první se slova „pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“)“ zrušují.

154. V § 129 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Zadavatel při zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu postupuje podle této části a použije také části první, druhou, desátou až třináctou. Pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu může zadavatel použít

a) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, nejde-li o koncesi, nebo
b) koncesní řízení, v němž se postupuje podle § 129a, jde-li o koncesi.

(3) Zadavatel může použít také jiný druh zadávacího řízení, pokud jsou pro jeho použití splněny podmínky podle tohoto zákona.“.

155. V § 129 se odstavce 4 až 10 zrušují.

156. Za § 129 se vkládá nový § 129a, který včetně nadpisu zní:

㤠129a

Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu a koncesní řízení ve zjednodušeném režimu

(1) Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu zahajuje zadavatel odesláním předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím vyzývá k vyjádření předběžného zájmu, nebo odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212.

(2) Koncesní řízení ve zjednodušeném režimu zahajuje zadavatel odesláním předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím vyzývá k vyjádření předběžného zájmu.

(3) V řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu vyjadřují dodavatelé svůj předběžný zájem písemně.

(4) Průběh zadávacího řízení určuje zadavatel s ohledem na specifika zadávaných služeb. Zadavatel může s účastníky zadávacího řízení jednat. Zadavatel může snížit počet účastníků zadávacího řízení nebo snížit počet předběžných nabídek nebo řešení. Zadavatel může v průběhu zadávacího řízení měnit nebo doplnit zadávací podmínky, pokud tím nejsou narušeny zásady podle § 6. Změněné nebo doplněné zadávací podmínky však musí nadále splňovat podmínky pro zjednodušený režim.

(5) Při výběru dodavatele zadavatel v rámci kritérií kvality může zohlednit například potřeby zajištění kvality, návaznosti, dostupnosti a komplexnosti služeb, inovativnosti řešení, přínosu pro uživatele nebo kritéria udržitelnosti sociálních služeb.

(6) Zadavatel odešle oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 do 30 dnů a v případě koncesí do 48 dnů od

a) ukončení zadávacího řízení, nebo
b) konce každého čtvrtletí, pokud zadavatel výsledek zadávacího řízení uveřejňuje souhrnně.“.

157. V § 130 se slova „§ 42 až 44“ nahrazují slovy „§ 42 až 45, § 46 odst. 1“.

158. V § 132 odst. 1 se slova „nebo nadlimitní“ nahrazují slovy „ , nadlimitní nebo zjednodušený“.

159. V § 135 odst. 1 písm. d) se slovo „zadavatel“ zrušuje.

160. V § 135 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) si může od účastníka rámcové dohody vybraného k uzavření smlouvy vyžádat doklady nebo čestné prohlášení podle § 122 odst. 4,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

161. V § 135 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Výzva k podání nabídek podle odstavce 1 písm. a) může obsahovat požadavek, aby účastník rámcové dohody v nabídce předložil písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech, které má zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

162. V § 135 odstavec 4 zní:

„(4) Zadavatel může uzavřít smlouvu v době podle § 246 odst. 1 písm. a) až c).“.

163. V § 136 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „podle § 122 odst. 3 nebo 4“.

164. V § 136 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Postupuje-li zadavatel podle odstavce 1, posoudí splnění kvalifikace účastníků rámcové dohody. Pro účely posouzení splnění podmínek podle § 78 odst. 1 a § 79 odst. 2 písm. a), b) a i) se za rozhodný považuje okamžik odeslání výzvy podle odstavce 1.

(3) Pravidla pro prokazování kvalifikace podle § 81 až 85, § 87 a 88 se použijí obdobně po celou dobu trvání rámcové dohody. Zadavatel může u účastníka rámcové dohody kdykoli v době jejího trvání posuzovat naplnění důvodů nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 nebo 6.“.

165. V § 136 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) K podání nabídky zadavatel

a) nevyzývá účastníka rámcové dohody, kterému doručil oznámení o tom, že neprokázal splnění kvalifikace na základě výzvy podle odstavce 1 nebo podle § 135 odst. 1 písm. e); pokud dodavatel doloží doklady prokazující jeho kvalifikaci později než v zadavatelem stanovené lhůtě, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k podání nabídky vyzývá,
b) nemusí vyzývat účastníka rámcové dohody, kterému doručil oznámení o jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 nebo 6; pokud účastník rámcové dohody prokáže obnovení své způsobilosti podle § 76 obdobně, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k podání nabídky vyzývá.“.

166. V § 139 odst. 4 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje.

167. V § 139 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) výčet kritérií hodnocení, jejichž obsah může být upřesněn ve výzvě k podání nabídek; při zavádění dynamického nákupního systému se § 115 nepoužije.“.

168. V § 139 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Dynamický nákupní systém se považuje za zavedený v okamžiku doručení oznámení o zařazení do dynamického nákupního systému poslednímu z účastníků zadávacího řízení, kteří podali žádost o účast.“.
Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako odstavce 8 až 10.

169. V § 139 odst. 8 úvodní část ustanovení zní:„Došlo-li k vyloučení účastníka zadávacího řízení, považuje se dynamický nákupní systém za zavedený nejdříve v okamžiku, kdy“.

170. V § 139 se odstavec 10 zrušuje.

171. Za § 139 se vkládá nový § 139a, který včetně nadpisu zní:

㤠139a

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

(1) Zadavatel je oprávněn v průběhu trvání dynamického nákupního systému změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

(2) Týká-li se změna nebo doplnění zadávací dokumentace podmínek zařazení do dynamického nákupního systému, postupuje zadavatel podle § 140a odst. 1.

(3) Může-li změna nebo doplnění zadávací dokumentace rozšířit okruh možných dodavatelů, může zadavatel zaslat první výzvu k podání nabídek, které budou podávány na základě změněné nebo doplněné zadávací podmínky, po uplynutí doby přiměřené k zařazení nových dodavatelů, která nesmí být kratší než doba pro podání žádosti o účast v zadávacím řízení, kterým byl dynamický nákupní systém zaveden.

(4) Bylo-li zadavateli uloženo nápravné opatření, kterým Úřad zakázal zadavateli zadávat v dynamickém nákupním systému veřejné zakázky, může zadavatel v dynamickém nákupním systému opět zadávat veřejné zakázky, pokud změnou nebo doplněním zadávací dokumentace odstraní rozpor s tímto zákonem, na základě kterého bylo nápravné opatření uloženo.

(5) Zadavatel odešle oznámení o změně k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud dojde ke

a) změně doby trvání dynamického nákupního systému,
b) ukončení dynamického nákupního systému, nebo
c) změně nebo doplnění zadávací dokumentace.“.

172. V § 140 odst. 1 větě druhé se slovo „Žádosti“ nahrazuje slovy „O žádosti“ a slovo „posoudí“ se nahrazuje slovem „rozhodne“.

173. V § 140 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Pro účely posouzení splnění podmínek podle § 78 odst. 1, § 79 odst. 2 písm. a), b) a i) a § 86 odst. 3 se za rozhodný považuje okamžik podání žádosti o účast.“.

174. V § 140 odst. 2 větě první se slova „ve lhůtě podle odstavce 1“ nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu od rozhodnutí o žádosti o účast“.

175. V § 140 se odstavce 3 a 4 zrušují.

176. Za § 140 se vkládá nový § 140a, který včetně nadpisu zní:

㤠140a

Kvalifikace v zavedeném dynamickém nákupním systému

(1) Zadavatel může kdykoliv během doby trvání dynamického nákupního systému zaslat výzvu dodavatelům zařazeným v dynamickém nákupním systému k předložení aktualizovaného jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli aktualizované jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky předložit do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy zadavatele.

(2) Postupuje-li zadavatel podle odstavce 1, posoudí splnění kvalifikace dodavatelů zařazených do dynamického nákupního systému. Pro účely posouzení splnění podmínek podle § 78 odst. 1 a § 79 odst. 2 písm. a), b) a i) se za rozhodný považuje okamžik odeslání výzvy podle odstavce 1.

(3) Pravidla pro prokazování kvalifikace podle § 81 až 85, § 87 a 88 se použijí obdobně po celou dobu trvání dynamického nákupního systému. Zadavatel může u dodavatele zařazeného v dynamickém nákupním systému kdykoli v době jeho trvání posuzovat naplnění důvodů nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 nebo 6.

(4) K podání nabídky zadavatel

a) nevyzývá dodavatele, kterému doručil oznámení o tom, že neprokázal splnění kvalifikace na základě výzvy podle odstavce 1 nebo podle § 141 odst. 4; pokud dodavatel doloží jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky prokazující jeho kvalifikaci později než v zadavatelem stanovené lhůtě, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k podání nabídky vyzývá,
b) nemusí vyzývat dodavatele, kterému doručil oznámení o jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 nebo 6; pokud dodavatel prokáže obnovení své způsobilosti podle § 76 obdobně, zadavatel jej od tohoto okamžiku opět k podání nabídky vyzývá.“.

177. V § 141 odst. 1 se za větu třetí vkládá věta „Pro hodnocení nabídek stanoví zadavatel jedno či více kritérií hodnocení obsažených ve výčtu podle § 139 odst. 4 písm. d).“.

178. V § 141 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Výzva k podání nabídek může obsahovat požadavek, aby dodavatel zařazený do dynamického nákupního systému, který již předložil doklady o své kvalifikaci, předložil v nabídce písemné čestné prohlášení o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech, které má zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

179. V § 141 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Pro výběr dodavatele se použije § 122 odst. 1 a 2 obdobně. Zadavatel oznámí výběr dodavatele s odůvodněním všem dodavatelům zařazeným do dynamického nákupního systému, kteří podali nabídku. Nemá-li zadavatel k dispozici doklady o kvalifikaci vybraného dodavatele, zašle mu výzvu k předložení těchto dokladů; od vybraného dodavatele si může rovněž vyžádat doklady nebo čestné prohlášení podle § 122 odst. 4.

(5) Zadavatel může uzavřít smlouvu v době podle § 246 odst. 1 písm. a) až c).“.

180. V § 146 odstavec 4 zní:

„(4) Zadavatel posoudí soulad žádosti o účast se soutěžními podmínkami. Pokud si tak vyhradil v oznámení o zahájení soutěže o návrh, provede na základě stanoviska poroty snížení počtu účastníků soutěže o návrh, a to podle jasných a nediskriminačních kritérií pro snížení jejich počtu; pokud zadavatel současně postupuje podle odstavce 3, nesmí být počet účastníků soutěže o návrh, kteří budou vyzváni k podání návrhu, uvedený v soutěžních podmínkách nižší než dvojnásobek počtu dodavatelů uvedených v oznámení o zahájení soutěže podle odstavce 3. Zadavatel vyloučí z účasti v soutěži o návrh účastníky, jejichž žádost o účast nesplňuje soutěžní podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků soutěže o návrh. Nevyloučené účastníky soutěže o návrh vyzve zadavatel k podání návrhů.“.

181. V § 148 odst. 1 větě poslední se za slovo „vyžádat“ vkládá slovo „písemné“.

182. V § 149 odst. 3 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

183. V § 149 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) nabude právní moci rozhodnutí o zrušení soutěže o návrh podle § 263.“.

184. V § 153 odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a slovo „a“ se nahrazuje slovem „nebo“.

185. V § 158 odst. 3 se za text „§ 29“ vkládá text „odst. 1“.

186. § 160 se včetně nadpisu zrušuje.

187. V § 163 odstavec 4 zní:

„(4) Zadavatel při zadávání sektorové veřejné zakázky v užším řízení nebo jednacím řízení s uveřejněním může zahájit zadávací řízení také odesláním

a) předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím vyzývá k projevení předběžného zájmu,
b) oznámení o zavedení systému kvalifikace k uveřejnění způsobem podle § 212, pokud jím vyzývá k podání žádostí o účast v zadávacím řízení,
c) výzvy k podání nabídek v užším řízení, a to všem dodavatelům zařazeným v systému kvalifikace současně, nebo
d) výzvy k podání předběžných nabídek v jednacím řízení s uveřejněním, a to všem dodavatelům zařazeným v systému kvalifikace současně.“.

188. V § 163 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:

„(5) Postupuje-li zadavatel podle odstavce 4, lze odesláním těchto oznámení nebo výzev splnit povinnosti, pro jejichž splnění tento zákon jinak vyžaduje odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení.

(6) Zadávací dokumentaci s výjimkou formulářů podle § 212 zadavatel uveřejní na profilu zadavatele ode dne

a) oznámení o zavedení systému kvalifikace nejméně do konce lhůty pro podání nabídek, je-li zadávací řízení zahájeno podle odstavce 4 písm. b), nebo
b) odeslání výzvy k podání nabídek nebo výzvy k podání předběžných nabídek nejméně do konce lhůty pro podání nabídek, je-li zadávací řízení zahájeno podle odstavce 4 písm. c) nebo d); to neplatí, pokud tuto zadávací dokumentaci odešle současně s výzvou k podání nabídek nebo s výzvou k podání předběžných nabídek.

(7) V případě zahájení zadávacího řízení podle odstavce 4 písm. c) nebo d) se § 58 odst. 4 věta druhá a § 61 odst. 6 věta druhá nepoužijí.“.

189. § 164 se včetně nadpisu zrušuje.

190. V § 165 se odstavec 6 zrušuje.

191. V § 167 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:„Při zadávání sektorové veřejné zakázky se § 76, § 77 odst. 3 a § 81 až 88 použijí obdobně. Zadavatel při zadávání sektorové veřejné zakázky může stanovit i jiná kritéria kvalifikace dodavatele, než jsou uvedena v části čtvrté. Zadavatel však nesmí zejména“.

192. V § 173 se slova „5 písm. c) a § 222 odst. 6 písm. c)“ nahrazují slovy „9 věta druhá“ a slovo „nepoužijí“ se nahrazuje slovem „nepoužije“.

193. V § 175 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nebo k okamžiku zadání koncese, pokud byla zadávána mimo zadávací řízení“.

194. V § 176 odst. 1 větě druhé se slova „nebo 2“ nahrazují slovy „až 4“.

195. V § 177 odst. 1 se na začátek písmene e) vkládá slovo „sektorovou“.

196. V § 177 odst. 2 písm. a) a b) se za text „§ 29“ vkládá text „odst. 1“.

197. V § 180 odst. 2 se slova „podle § 63 odst. 1 a 2“ zrušují.

198. V § 180 odstavec 6 zní:

„(6) Pro kvalifikaci dodavatele se § 76, § 77 odst. 3 a § 81 až 88 použijí obdobně. Veřejný zadavatel musí v koncesním řízení požadovat prokázání základní způsobilosti podle § 74. Zadavatel může v zadávací dokumentaci stanovit i jiná kritéria kvalifikace, než jsou uvedena v části čtvrté.“.

199. V § 180 odst. 9 větě druhé se za slovo „Změněné“ vkládají slova „nebo doplněné“.

200. V § 182 odstavec 4 zní:

„(4) Ustanovení § 89 odst. 5 a 6 se použijí obdobně.“.

201. V § 184 odst. 1 se číslo „127“ nahrazuje číslem „128“.

202. V části osmé v nadpisu hlavy IV se slova „K UZAVŘENÍ A ZMĚNĚ“ nahrazují slovy „PRO ZMĚNU ZÁVAZKU ZE“.

203. § 186 zní:

㤠186

Ustanovení § 222 odst. 9 věta druhá se nepoužije na sektorové koncese a koncese zadávané zadavatelem podle § 4 odst. 2.“.

204. V § 191 odst. 1 se slova „ustanovení § 29“ nahrazují textem „§ 29 odst. 1“.

205. V § 196 odst. 2 se za slovo „nahrazeno“ vkládá slovo „písemným“.

206. V § 197 odst. 2 se slova „rovnocenného řešení“ nahrazují slovy „nabídnout rovnocenné řešení“.

207. V § 199 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Zadavatel není oprávněn postupovat podle § 61 odst. 2.

(4) Při poskytování zadávací dokumentace zadavatel nemusí postupovat podle § 96 odst. 1 u těch částí zadávací dokumentace, které se netýkají požadavků na kvalifikaci dodavatele, pokud nejpozději v okamžiku odeslání výzvy k podání předběžných nabídek takové části zadávací dokumentace

a) zašle účastníkům zadávacího řízení; v takovém případě se § 96 odst. 3 nepoužije, nebo
b) uveřejní na profilu zadavatele nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.“.

208. V § 200 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Zadavatel není oprávněn postupovat podle § 58 odst. 2.

(3) Při poskytování zadávací dokumentace zadavatel nemusí postupovat podle § 96 odst. 1 u těch částí zadávací dokumentace, které se netýkají požadavků na kvalifikaci dodavatele, pokud nejpozději v okamžiku odeslání výzvy k podání nabídek takové části zadávací dokumentace

a) zašle účastníkům zadávacího řízení; v takovém případě se § 96 odst. 3 nepoužije, nebo
b) uveřejní na profilu zadavatele nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.“.

209. V § 201 odst. 6 se na konci textu závěrečné části ustanovení doplňují slova „nebo ve výzvě k podání nabídek“.

210. V § 205 písm. a) se text „§ 64 písm. b)“ nahrazuje textem „§ 198 odst. 3“.

211. V § 205 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a za slovo „nedodržení“ se vkládají slova „nebo překročení limitu podle § 66 písm. e)“.

212. V § 206 odstavec 1 zní:

„(1) Zadavatel může v případě veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti požadovat v zadávací dokumentaci, aby nabídka obsahovala závazek účastníka zadávacího řízení, že v průběhu plnění veřejné zakázky oznámí zadavateli veškeré změny v osobách poddodavatelů.“.

213. V § 206 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Zadavatel může rovněž v zadávací dokumentaci požadovat v případě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti, aby vybraný dodavatel

a) u všech nebo některých částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat poddodavateli, postupoval podle této hlavy, nebo
b) zadal části veřejné zakázky specifikované ve své nabídce minimálně ve finančním objemu stanoveném zadavatelem jednomu či více poddodavatelům, a aby při výběru poddodavatele postupoval podle této hlavy; finanční objem stanoví zadavatel formou rozsahu hodnot s minimální a maximální procentní hodnotou, přičemž maximální procentní hodnota musí být přiměřená s ohledem na veřejnou zakázku a nesmí přesáhnout 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

214. V § 206 odst. 3 se za číslo „1“ vkládají slova „nebo 2“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „nebo ve výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení“.

215. V části deváté se hlava IV včetně nadpisu zrušuje.

216. V § 211 odstavec 1 zní:

„(1) Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté probíhá písemně.“.

217. V § 211 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Ústní komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení nebo při zvláštních postupech podle části šesté může zadavatel použít, požadovat nebo připustit, pokud tento zákon nestanoví jinak, při

a) jednání s dodavatelem tam, kde ho tento zákon připouští,
b) prohlídce místa plnění,
c) provedení kontroly technické kapacity nebo opatření týkajících se zabezpečení jakosti nebo výzkumu podle § 79 odst. 2,
d) rozhovoru mezi porotou a účastníky soutěže o návrh podle § 148 odst. 6,
e) jiných sděleních, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, mezi které patří zejména zadávací dokumentace, žádost o účast, potvrzení zájmu a nabídka.

(3) Při použití ústní komunikace podle odstavce 2 zadavatel zajistí, aby obsah komunikace byl v dostatečné míře zdokumentován. Pokud by ústní komunikace mohla mít podstatný dopad na obsah nebo hodnocení nabídek, musí být zdokumentována vhodnými prostředky, zejména zápisy, zvukovými záznamy nebo souhrny hlavních prvků komunikace.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4 až 8.

218. V § 211 odst. 4 větě první se slova „mezi zadavatelem a dodavateli“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 nebo 2“.

219. V § 211 odst. 5 úvodní části ustanovení se slova „mezi zadavatelem a dodavatelem“ nahrazují slovy „podle odstavce 1“.

220. V § 211 odst. 5 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

221. V § 211 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) jde o uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 124 odst. 1.“.

222. V § 211 odst. 6 se slova „v zadávacím řízení, soutěži o návrh a při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému“ nahrazují slovy „podle odstavce 1“ a slova „k dispozici“ se zrušují.

223. V § 211 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

„(7) Na komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem při zadávání veřejné zakázky se § 5 a 6 zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce neuplatní. Úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky se považuje za podepsaný.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

224. V § 211 odst. 8 úvodní část ustanovení zní:„Nejde-li o komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky47), musí být úkon podepsán uznávaným elektronickým podpisem, pokud je odesílán v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté a jde o“.
Poznámka pod čarou č. 48 se zrušuje.

225. V § 211 odst. 8 se na začátek písmen c) a d) vkládají slova „oznámení o“.

226. V § 212 odst. 2 se slova „v případě nadlimitní veřejné zakázky“ zrušují.

227. V § 212 odst. 8 větě druhé se slova „ve Věstníku veřejných zakázek“ zrušují.

228. V § 213 odst. 4 větě druhé se slova „lze vždy prokázat“ nahrazují slovy „se považuje za prokázané“.

229. V § 214 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Informace, které je zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele podle tohoto zákona, zadavatel uveřejní ve strojově čitelném formátu. To neplatí pro uveřejnění zadávací dokumentace, výzvy uvedené v příloze č. 6 k tomuto zákonu, vysvětlení zadávací dokumentace, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, písemnou zprávu zadavatele, smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků nebo rámcovou dohodu.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

230. V § 214 odst. 5 písmeno b) zní:

„b) metadata údajů uveřejňovaných na profilu zadavatele popisující souvislosti, obsah a strukturu zaznamenaných informací a jejich správu v průběhu času,“.

231. V § 214 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) strukturu strojově čitelného formátu.“.

232. V § 215 odstavec 2 zní:

„(2) Požaduje-li nebo připouští-li zadavatel předložení nabídky formou elektronického katalogu, uvede to v oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve výzvě k podání žádosti o účast podle § 58 odst. 5, ve výzvě k podání nabídek nebo ve výzvě k jednání. Nabídka ve formě elektronického katalogu může být doplněna o další dokumenty. V zadávací dokumentaci zadavatel uvede

a) všechny nezbytné informace pro předložení elektronického katalogu, zejména stanovený formát elektronického katalogu a použité technické prostředky, a
b) způsob výběru z elektronického katalogu, v němž stanoví, zda bude postupovat podle odstavce 4 písm. a) nebo b) a zda bude vybírat jednotlivé položky pouze z jednoho katalogu nebo provede výběr z více elektronických katalogů pro každou položku samostatně.“.

233. V § 215 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Povinnost uvést v zadávací dokumentaci informace podle odstavce 2 písm. a) nebo b) se považuje za splněnou, pokud je v zadávací dokumentaci uveden odkaz na jiný dokument, v němž jsou tyto informace zpřístupněny.“.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

234. V § 215 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „nebo v dynamickém nákupním systému“ zrušují.

235. V § 215 odst. 4 písm. a) se slovo „znovu“ zrušuje.

236. V § 215 odst. 4 písm. b) se slova „nejméně 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „v přiměřeném časovém předstihu“.

237. V § 215 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

238. V § 216 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Platí, že povinnost podle odstavce 1 je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji splněna.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

239. V § 217 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a uvedení jejich nabídkových cen“.

240. V § 217 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Tato povinnost a povinnost podle odstavce 1 se považuje za splněnou, pokud zadavatel na profilu zadavatele uveřejní údaje podle odstavce 2 ve strojově čitelném formátu.“.

241. V § 219 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se číslo „15“ nahrazuje číslem „30“.

242. V § 219 odst. 1 písm. a) se slova „na veřejnou zakázku“ zrušují.

243. V § 219 odst. 1 písm. b) se slova „na veřejnou zakázku“ zrušují, slova „písm. a) až c) a písm. l)“ se nahrazují slovy „odst. 1 písm. a) až c) nebo l)“ a slova „d) nebo § 191 odst. 2 písm. e)“ se nahrazují slovy „l) až n)“.

244. V § 219 odst. 1 písm. d) se slova „podle jiného právního předpisu“ nahrazují slovy „v registru smluv“.

245. V § 219 odstavec 2 zní:

„(2) Na rámcovou dohodu se odstavec 1 použije obdobně.“.

246. V § 222 odstavec 1 zní:

„(1) Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle

a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,
b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo
c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.“.

247. V § 222 odst. 2 se slova „vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek“ nahrazují slovy „změn závazku vyhrazených“.

248. V § 222 odst. 5 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a“.

249. V § 222 odst. 5 písm. b) se slova „by způsobila“ nahrazují slovy „způsobila by“.

250. V § 222 odst. 5 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

251. V § 222 odstavec 6 zní:

„(6) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.“.

252. V § 222 odst. 9 větě druhé se slova „Celkový cenový“ nahrazují slovem „Cenový“, slovo „a“ se nahrazuje slovem „nebo“, slovo „nepřesáhne“ se nahrazuje slovy „nesmí přesáhnout“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „ ; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6“.

253. V § 222 odst. 10 písm. a) se slova „vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek“ nahrazují slovy „změn závazku vyhrazených“.

254. V § 227 písm. k) se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

255. V § 228 odst. 2 větě druhé se číslo „4“ nahrazuje číslem „3“.

256. V § 231 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

257. Za § 231 se vkládá nový § 231a, který včetně nadpisu zní:

㤠231a

Zánik zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(1) Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je povinen nejpozději do 31. března každého roku následujícího po jeho zápisu doručit Ministerstvu pro místní rozvoj

a) písemné prohlášení, že nedošlo ke změně zapsaných údajů, a
b) doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 odst. 1 písm. b) až d).

(2) Nesplní-li dodavatel povinnost podle odstavce 1, zaniká zápis v seznamu kvalifikovaných dodavatelů 31. března příslušného roku. O této skutečnosti Ministerstvo pro místní rozvoj bez zbytečného odkladu informuje dodavatele.

(3) Požádá-li dodavatel o vyřazení ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zaniká zápis v seznamu kvalifikovaných dodavatelů doručením žádosti Ministerstvu pro místní rozvoj.

(4) Účinky zániku zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů vůči třetím osobám nastávají od okamžiku, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj tohoto dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vyškrtne.“.

258. V § 232 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“.

259. V § 232 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

260. V § 232 písm. c) se slova „1 nebo 3“ nahrazují číslem „2“.

261. V § 235 odst. 4 větě druhé se za slovo „systému“ vkládají slova „nebo vydavatel certifikátu podle § 238“.

262. V § 241 odstavec 1 zní:

„(1) Námitky může podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky, nebo se zvláštními postupy podle části šesté hrozí nebo vznikla újma (dále jen „stěžovatel“). Námitky nelze podat proti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, koncese malého rozsahu podle § 178 nebo sektorové veřejné zakázky podle § 158 odst. 1; to neplatí v případech, kdy zadavatel nebo jiná osoba zahájí zadávací řízení podle § 4 odst. 4 nebo 5.“.

263. V § 241 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; námitky však nelze podat proti postupu podle § 109 odst. 3“.

264. V § 242 odstavec 4 zní:

„(4) Je-li v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůty; tím není dotčena lhůta pro podání námitek podle odstavce 3. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů.“.

265. V § 242 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle odstavce 3 nebo 4 lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle odstavce 3 nebo 4; v takovém případě je okamžik, kdy končí možnost podat námitky, rozhodný pro

a) běh lhůt podle § 98 odst. 1 nebo § 144 odst. 2,
b) posouzení přiměřenosti stanovení délky nebo prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek, žádostí o účast nebo návrhů.

(6) Po zavedení dynamického nákupního systému se na námitky proti zadávací dokumentaci odstavce 2 a 3 nepoužijí.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

266. V § 244 odst. 2 se za číslo „5“ vkládají slova „a 7“.

267. V § 245 odst. 1 větě druhé se za slova „součástí rozhodnutí“ vkládají slova „o odmítnutí námitek“.

268. V § 245 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Dojde-li k odmítnutí námitek podle odstavce 3, postačí odůvodnění ve vztahu ke splnění podmínek pro jejich odmítnutí.“.

269. V § 246 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) před uplynutím lhůty pro podání námitek proti
1. vyloučení účastníka zadávacího řízení,
2. výběru dodavatele, pokud je zadavatel povinen odeslat oznámení o výběru dodavatele,
3. obsahu sdělení podle § 123 odst. 2, nebo
4. dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu,“.

270. V § 246 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „včas“.

271. V § 246 odst. 1 písm. c) se za slovo „pokud“ vkládá slovo „včas“.

272. V § 248 odstavec 1 zní:

„(1) Úřad vykonává dozor nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky a pro zvláštní postupy podle části šesté.“.

273. V § 248 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Dozor podle odstavce 1 Úřad nevykonává nad postupem zadavatele při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu, koncese malého rozsahu podle § 178 nebo sektorové veřejné zakázky podle § 158 odst. 1; to neplatí v případech, kdy zadavatel zahájí zadávací řízení podle § 4 odst. 4 nebo 5.

(3) Smlouvou se pro účely této části rozumí i rámcová dohoda.“.

274. V § 250 odst. 1 písm. d) se slova „rozhodnutí o“ zrušují.

275. V § 252 odst. 1 větě první se slovo „doručit“ nahrazuje slovem „zaslat“.

276. V § 254 odst. 1 písm. d) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a číslo „4“ se nahrazuje číslem „5“.

277. V § 254 odst. 3 a 4 se slova „1 měsíce“ nahrazují slovy „30 dnů“.

278. V § 254 odst. 5 větě první se slovo „doručí“ nahrazuje slovem „zašle“.

279. V § 255 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Za nabídkovou cenu se pro účely výpočtu této kauce považuje rovněž cena uvedená v předběžné nabídce.“.

280. V § 255 odst. 6 se slova „nebo zastaví řízení z jiného důvodu než podle odstavce 3,“ zrušují.

281. V § 256 se věta druhá zrušuje.

282. V § 258 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Podnět k zahájení řízení z moci úřední podle § 249, který podá stěžovatel, jenž v téže věci podal návrh, aniž zaplatil kauci, se nevyřizuje.“.

283. V § 258 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Tomu, kdo podal podnět k zahájení řízení z moci úřední, Úřad ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy podnět obdržel, sdělí, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední. Pokud šetření podnětu nelze dokončit ve lhůtě podle věty první, Úřad tuto skutečnost sdělí podateli podnětu spolu s odůvodněním. Šetření podnětu nesmí trvat déle než 24 měsíců.

(4) Na postup Úřadu při vyřizování podnětu k zahájení řízení z moci úřední se ustanovení § 80 odst. 2 správního řádu nepoužije.“.

284. § 260 včetně nadpisu zní:

㤠260

Zvláštní ustanovení o vedení spisu

(1) Úřad vyloučí z nahlížení do spisu dokumentaci o zadávacím řízení, s výjimkou těch listin, které slouží nebo mají sloužit jako důkaz. Nepořizuje-li zadavatel dokumentaci o zadávacím řízení, považují se za dokumentaci o zadávacím řízení pro účely věty první i dokumenty obdobného obsahu vztahující se k postupu zadavatele, který je předmětem dozoru.

(2) Úřad vždy pořídí seznam jednotlivých dokumentů, které jsou vyloučeny z nahlížení do spisu podle odstavce 1. Tento seznam Úřad zpřístupní účastníkům řízení při nahlížení do spisu.“.

285. Za § 260 se vkládá nový § 260a, který včetně nadpisu zní:

㤠260a

Zvláštní ustanovení o ochraně informací

Úřad neposkytne informaci obsaženou v dokumentech předaných nebo zpřístupněných mu zadavatelem vztahující se k postupu zadavatele, který je nebo byl předmětem dozoru včetně správního řízení; to neplatí ve vztahu k dokumentům, které nejsou vyloučeny z nahlížení do spisu podle § 260 odst. 1.“.

286. Za § 262 se vkládá nový § 262a, který včetně nadpisu zní:

㤠262a

Zvláštní ustanovení o zpřístupnění dokumentace uložené v certifikovaném elektronickém nástroji

(1) Stanoví-li tento zákon zadavateli povinnost odeslat Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh, platí, že tato povinnost je ve vztahu k dokumentům a informacím uloženým v certifikovaném elektronickém nástroji splněna i tehdy, pokud zadavatel zajistí Úřadu k těmto dokumentům a informacím přístup, a to po celou dobu až do pravomocného skončení správního řízení nebo do doručení sdělení, že Úřad správní řízení zahajovat nebude.

(2) Platí, že dokumenty a další informace uložené v certifikovaném elektronickém nástroji jsou pravé, a to i v případě, že byly původně vytvořeny mimo certifikovaný elektronický nástroj.“.

287. V § 263 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v zadávacím řízení, kterým zavedl dynamický nákupní systém, v rozporu s tímto zákonem, Úřad zakáže zadavateli zadávat v tomto dynamickém nákupním systému veřejné zakázky. Vyhradil-li si v zadávací dokumentaci zadavatel možnost jednacího řízení bez uveřejnění v rozporu s § 66 nebo změnu závazku v rozporu s § 100, uloží Úřad nápravné opatření spočívající v zákazu uplatnění takové výhrady, pokud to postačuje k provedení nápravy.“.

288. V § 263 odst. 4 se slovo „Nedoručí-li“ nahrazuje slovem „Nezašle-li“, slova „pětidenní lhůtě“ se nahrazují slovy „lhůtě 5 pracovních dní“ a slovo „uloží“ se nahrazuje slovy „může uložit“.

289. V § 263 odst. 5 větě první se slovo „odůvodnění“ zrušuje a za slovo „odmítnuty,“ se vkládají slova „učiněné v rozporu s § 245 odst. 3 nebo je-li odůvodnění rozhodnutí o námitkách“.

290. V § 267 odst. 6 se za číslo „260“ vkládá text „ , 260a“ a za číslo „262“ se vkládá text „ , 262a“.

291. V § 268 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postupy podle části šesté s výjimkou soutěže o návrh, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele, a zadá veřejnou zakázku nebo uzavře rámcovou dohodu,“.

292. V § 268 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) nedodrží pravidla stanovená tímto zákonem v soutěži o návrh, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr návrhu,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f).

293. V § 268 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) stanoví zadávací podmínky v zadávacím řízení nebo při zvláštním postupu podle části šesté s výjimkou soutěže o návrh v rozporu se zákonem a zadá veřejnou zakázku nebo uzavře rámcovou dohodu,“.

294. V § 268 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) stanoví zadávací podmínky v soutěži o návrh v rozporu se zákonem,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

295. V § 268 odst. 2 se za slova „odstavce 3“ vkládají slova „nebo 5“.

296. V § 268 odst. 2 písm. a) se text „c)“ nahrazuje textem „e)“.

297. V § 268 odst. 2 písm. b) a v § 268 odst. 3 písm. b) se text „d)“ nahrazuje textem „f)“.

298. V § 268 odst. 2 písm. c) a v § 268 odst. 3 písm. c) se text „e)“ nahrazuje textem „g)“.

299. V § 268 odst. 3 písm. a) se slova „ , b) nebo c)“ nahrazují slovy „až e)“.

300. V § 268 odst. 4 úvodní části ustanovení se za text „a)“ vkládají slova „nebo b)“.

301. V § 268 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Je-li naplněna skutková podstata přestupku podle odstavce 1 písm. a), c) nebo e) v souvislosti se zadáváním více veřejných zakázek tak, že jednání zadavatele je pokračováním v přestupku, lze za takové pokračování v přestupku uložit pokutu do 10 % součtu cen všech veřejných zakázek, v souvislosti s jejichž zadáváním došlo k porušení zákona, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li součet cen zjistit.

(6) Jednání zadavatele podle odstavce 1 písm. b) nebo d) se považuje za přestupek jen tehdy, bude-li se soutěž o návrh považovat za ukončenou podle § 149 odst. 3.“.

302. V § 270 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 11 se označují jako odstavce 1 až 9.

303. V § 270 odstavec 3 zní:

„(3) Promlčecí doba činí

a) 5 let u přestupků podle § 268,
b) 2 roky u přestupků podle § 269.“.

304. V § 270 se odstavce 4 a 5 zrušují.
Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 4 až 7.

305. V § 270 odstavec 4 zní:

„(4) Odpovědnost za přestupek zanikne nejpozději uplynutím

a) 10 let od jeho spáchání u přestupků podle § 268, nebo
b) 4 let od jeho spáchání u přestupků podle § 269.“.

306. V § 270 odstavec 7 zní:

„(7) V případě přestupků podle tohoto zákona se § 35 písm. d) a § 42 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.“.

307. V § 270 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Na řízení o přestupcích podle tohoto zákona se § 68 písm. b) a c), § 70, 71, § 88 odst. 1 a 2, § 89 a § 95 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.“.

308. V části třinácté se za hlavu II vkládá nová hlava III, která včetně nadpisu zní:

„Hlava III
Řízení o žalobách proti rozhodnutí Úřadu

§ 272a

Zvláštní ustanovení o spisu v soudním řízení

(1) Pokud zadavatel v průběhu správního řízení zpřístupnil Úřadu dokumenty a informace uložené v certifikovaném elektronickém nástroji podle § 262a a je-li proti rozhodnutí vydanému Úřadem v takovém řízení podána žaloba, je zadavatel povinen po dobu soudního řízení zajistit přístup k těmto dokumentům a informacím ve stejném rozsahu i soudu; nezbytné údaje pro přístup k dokumentům a informacím sdělí zadavatel na výzvu předsedy senátu, nejpozději však, a to i bez výzvy, ve svém prvním podání, které vůči soudu v řízení učiní.

(2) Na dokumentaci o zadávacím řízení a dokumenty obdobného charakteru, které jsou vyloučeny z nahlížení podle § 260 odst. 1, se § 45 odst. 3 věta první soudního řádu správního nevztahuje. Předseda senátu vyloučí dokumenty podle věty první z nahlížení, neprokáže-li účastník řízení, že nahlédnutí do konkrétního dokumentu je nezbytné pro hájení jeho práv v řízení před soudem. Má-li být prováděn důkaz, který obsahuje obchodní tajemství, je soud povinen učinit opatření, aby obchodní tajemství nebylo porušeno.

§ 272b

Zvláštní ustanovení o předběžném opatření

(1) S návrhem na předběžné opatření u správního soudu složí účastník řízení soudu kauci ve stejné výši, v jaké měla být kauce složena v řízení před Úřadem v téže věci. Pokud není kauce složena nejpozději v den doručení návrhu na předběžné opatření, soud nařízení předběžného opatření odmítne.

(2) Pokud soud žalobu zamítne, kauce připadne státu. V ostatních případech soud kauci vrátí účastníku řízení do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

(3) Při rozhodování o předběžném opatření soud bere v úvahu pravděpodobné důsledky předběžného opatření pro veřejný zájem i všechny další zájmy, které jím mohou být poškozeny. Soud předběžné opatření nařídí pouze tehdy, pokud veřejný zájem na plnění veřejné zakázky nepřevažuje nad zájmem účastníka řízení na zabránění takovému plnění; při posuzování těchto zájmů je mimo jiné povinen předběžně posoudit závažnost a důvodnost žalobních bodů, a to včetně toho, zda v předchozím řízení u Úřadu shledává takové vady, které mohly ovlivnit výsledek rozhodnutí Úřadu.

(4) Proti usnesení o předběžném opatření lze podat kasační stížnost.

§ 272c

Zvláštní ustanovení o informování Úřadu o podané žalobě

Pokud byla proti rozhodnutí Úřadu podána žaloba, informuje soud o této skutečnosti Úřad do 5 pracovních dnů od jejího podání; tím nejsou dotčena ustanovení soudního řádu správního o projednání žaloby.“.

309. V příloze č. 2 se slova „Seznam služeb, které není zadavatel v souladu s § 29 písm. n) povinen zadávat podle zákona“ nahrazují slovy „Seznam služeb pro účely § 29 odst. 1 písm. n)“.

310. V příloze č. 2 se slova „Seznam činností, které je zadavatel při naplnění § 29 písm. r) povinen zadávat podle zákona“ nahrazují slovy „Seznam služeb ve výzkumu a vývoji pro účely § 29 odst. 1 písm. r)“.

311. Na konci přílohy č. 2 se doplňuje tabulka, která včetně nadpisu zní:

312. V nadpisu přílohy č. 3 se slova „pro účely“ nahrazují slovem „vylučující“.

313. V příloze č. 3 písmenu c) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

„2. pojistný podvod,“.
Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6.

314. V příloze č. 3 písmenu d) bodě 1 se slova „a postavení“ zrušují.

315. V příloze č. 3 písmenu d) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

„2. zneužití postavení v obchodním styku,“.Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6.

316. V příloze č. 3 písmenu d) bodě 3 se slovo „sjednání“ nahrazuje slovem „zjednání“.

317. V příloze č. 3 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

318. V příloze č. 4 bodech 8 a 11 se za text „§ 29“ vkládá text „odst. 1“.

319. V nadpisu přílohy č. 6 se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“.

320. V příloze č. 6 části B úvodní části ustanovení se číslo „11“ nahrazuje číslem „12“ a na konci textu bodu 3 se doplňují slova „ , s výjimkou případů, kdy zadavatel postupuje podle § 199 odst. 4 písm. a) nebo § 200 odst. 3 písm. a)“.

321. V příloze č. 6 části D se na konci textu bodu 3 doplňují slova „ , s výjimkou případů, kdy zadavatel postupuje podle § 199 odst. 4 písm. a)“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému, které byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a posuzování žádostí o účast v zavedeném dynamickém nákupním systému podaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pro zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody, která byla uzavřena podle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 134/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Podle tohoto zákona se postupuje také v případě dynamického nákupního systému, který byl zaveden přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li v tomto článku uvedeno jinak.

5. Pro dynamický nákupní systém zavedený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se do prvního dne třináctého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona

a) § 139 odst. 4 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. nepoužije,
b) § 141 zákona č. 134/2016 Sb. použije ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek, se zrušuje.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem 2024

Mgr. Tomáš Kruták, PhDr. Mgr. Lenka Krutáková, Mgr. Jan Geryk, LL.M. - Anag, spol. s r. o.

Třetí vydání komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazuje na předchozí vydání populárního komentáře, zahrnuje veškeré dosavadní novely zákona a reflektuje právní stav k 1. lednu 2024. Aktualizované vydání komentáře k zákonu ... pokračování

Cena: 849 KčKOUPIT

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Základní principy zadávání veřejných zakázek

Kateřina Burešová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie se zabývá základními zásadami a základními principy zadávání veřejných zakázek. Přináší nový úhel pohledu na právní úpravu veřejného zadávání, a to způsobem propojujícím normy národní, evropské i mezinárodní. Obsah této publikace vyplňuje doposud prázdné místo v aplikaci ... pokračování

Cena: 440 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Komentář, 2. vydání

Vilém Podešva, Jiří Votrubec, Lukáš Sommer, Jan Bořuta, Martin Fišer, Martin Flaškár, Jiří Harnach, - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zásadní a dlouho očekávaná novela zákona o zadávání veřejných zakázek, vyhlášená pod č. 166/2023 Sb., nabyla účinnosti ke dni 16. 7. 2023. Tato novela přináší komplexní revizi zákona, kdy zejména odstraňuje nedostatky transpozice unijních zadávacích směrnic, zpřesňuje některá ... pokračování

Cena: 2 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

ÚZ č. 1546 - Veřejné zakázky, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Investiční pobídky, Registr smluv

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje úplné znění zákona o zadávání veřejných zakázek po velké novele z července 2023 (322 změn a doplnění) včetně všech prováděcích předpisů. Dále je zde novelizovaný zákon o ochraně hospodářské ... pokračování

Cena: 177 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Zadávání veřejných zakázek, vybrané aspekty a instituty

Marcela Káňová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Zadávání veřejných zakázek. Vybrané aspekty a instituty věnuje pozornost otázkám, které sice nejsou nové, ale u nichž je třeba stále hledat řešení nejen v rozhodovací praxi Úřadu a judikatuře českých soudů, ale i evropské judikatuře. Vybranými aspekty a instituty, jimiž ... pokračování

Cena: 570 KčKOUPIT

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Zadávání veřejných zakázek na IT. Vybrané povinnosti zadavatele

Kamil Jelínek - C. H. Beck

Publikace je věnována analýze právních povinností, které plynou orgánům veřejné správy – zásadně v pozici veřejných zadavatelů ve smyslu § 4 ZVZ – z vybraných veřejnoprávních předpisů ve vztahu k pořizování a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Zákon o zadávání veřejných zakázek - Praktický komentář

Kamil Jelínek, Vojtěch Dědek, Jan Šlesinger, Richard Staňo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický komentář zákona o zadávání veřejných zakázek reflektuje zadavatelskou praxi a otázky, které se od účinnosti komentovaného zákona vytvořily. Snaží se na ně nabízet validní odpovědi, a to primárně v rozhodovací praxi správních soudů i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. ... pokračování

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Veřejné zakázky, 2. vydání

Veřejné zakázky, 2. vydání

Lucie Balýová - C. H. Beck

Téma veřejných zakázek je velmi aktuální, neboť jejich prostřednictvím se vynakládají značné veřejné prostředky. Bohužel se nad problematikou zadávání veřejných zakázek vznáší aura velké složitosti a obtížnosti, ačkoliv jde o proces, který by měl být každému subjektu, jenž je ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Přezkum veřejných zakázek

Přezkum veřejných zakázek

Robert Krč - C. H. Beck

Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V knize jsou rozebrány postupy pro podání a vyřízení námitek, podání návrhu, případně ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.