Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


159

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2023

o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 2 zákona č. 200/1994  Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 88/2023 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) geodetické referenční systémy závazné na celém území České republiky (dále jen „závazný geodetický referenční systém“),
b) databáze geodetických údajů vytvářené pro celé území České republiky (dále jen „databáze geodetických údajů“),
c) databáze geografických údajů vytvářené pro celé území České republiky (dále jen „databáze geografických údajů“),
d) státní mapová díla vytvářená pro celé území České republiky (dále jen „státní mapové dílo“) a
e) zásady používání závazných geodetických referenčních systémů, databází geodetických údajů, databází geografických údajů a státních mapových děl.

§ 2

Závazné geodetické referenční systémy

(1) Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou

a) prostorové systémy, a to:
1. Světový geodetický systém 1984, zkratka názvu je WGS84,
2. Evropský terestrický referenční systém 1989, zkratka názvu je ETRS89,
b) rovinné souřadnicové systémy, a to:
1. Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální, zkratka názvu je S-JTSK,
2. Světový geodetický systém 1984 v Lambertově kuželovém konformním zobrazení, zkratka názvu je WGS84-LCC,
3. Světový geodetický systém 1984 v univerzálním transverzálním Mercatorově zobrazení poledníkových zón, zkratka názvu je WGS84-UTMzn, kde „zn“ je číslo zóny,
4. Evropský terestrický referenční systém 1989 v Lambertově azimutálním stejnoplochém zobrazení, zkratka názvu je ETRS89-LAEA,
5. Evropský terestrický referenční systém 1989 v Lambertově kuželovém konformním zobrazení, zkratka názvu je ETRS89-LCC,
6. Evropský terestrický referenční systém 1989 v univerzálním transverzálním Mercatorově zobrazení poledníkových zón, zkratka názvu je ETRS89-TMzn, kde „zn“ je číslo zóny,
c) výškové systémy, a to:
1. Evropský výškový referenční systém, zkratka názvu je EVRS,
2. Výškový systém baltský – po vyrovnání, zkratka názvu je Bpv,
3. Světový výškový referenční systém 1996, zkratka názvu je WGS84-EGM96,
4. Světový výškový referenční systém 2008, zkratka názvu je WGS84-EGM2008,
d) Tíhový systém 2010, zkratka názvu je S-Gr10.

(2) Technické parametry závazných geodetických referenčních systémů jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 3

Databáze geodetických a geografických údajů

(1) Databázemi geodetických údajů jsou

a) databáze bodových polí a
b) databáze státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy.

(2) Databázemi geografických údajů jsou

a) základní báze geografických dat České republiky,
b) databáze geografického názvosloví,
c) ortofoto České republiky a
d) vojenský model území.

§ 4

Státní mapová díla

(1) Základními státními mapovými díly jsou

a) Základní topografická mapa České republiky v měřítkách 1 : 5 000, 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 250 000 zobrazená v Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,
b) Základní topografická mapa České republiky v měřítkách 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 250 000 zobrazená v Evropském terestrickém referenčním systému 1989 v univerzálním transverzálním Mercatorově zobrazení poledníkových zón,
c) Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000,
d) Vojenská topografická mapa České republiky v měřítkách 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 a 1 : 250 000 a
e) Vojenská mapa České republiky v měřítkách 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000.

(2) Tematická státní mapová díla jsou mapová díla vytvářená zejména na témata v působnosti orgánů veřejné správy.

§ 5

Zásady používání závazných geodetických referenčních systémů

(1) Pro dokumentaci výsledků zeměměřických činností využívaných ve veřejném zájmu se používají Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální, Výškový systém baltský – po vyrovnání a Tíhový systém 2010, pokud toto nařízení nebo jiný právní předpis nestanoví jinak1).

(2) Pro potřeby mezinárodní spolupráce se používají Evropský terestrický referenční systém 1989, Evropský terestrický referenční systém 1989 v univerzálním transverzálním Mercatorově zobrazení poledníkových zón, Evropský terestrický referenční systém 1989 v Lambertově azimutálním stejnoplochém zobrazení, Evropský terestrický referenční systém 1989 v Lambertově kuželovém konformním zobrazení, Evropský výškový referenční systém a Světový výškový referenční systém 1996, pokud jiný právní předpis2) nestanoví jinak.

(3) Pro potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní spolupráce se používají Světový geodetický systém 1984, Světový geodetický systém 1984 v Lambertově kuželovém konformním zobrazení, Světový geodetický systém 1984 v univerzálním transverzálním Mercatorově zobrazení poledníkových zón, Výškový systém baltský – po vyrovnání a Světový výškový referenční systém 2008.

(4) K transformaci a převodu souřadnic mezi závaznými geodetickými referenčními systémy při výkonu veřejné správy se používají transformační služby zveřejněné na internetových stránkách Úřadu nebo Úřadem schválené zpracovatelské programy. Úřad poskytuje transformační a převodní vztahy mezi závaznými geodetickými referenčními systémy a jejich parametry ve formě softwarových modulů určených k implementaci v informačních systémech veřejné správy a ve formě transformačních služeb poskytovaných vzdáleným přístupem.

(5) Ustanovení odstavce 4 se nepoužije v případech, kdy to není možné s ohledem na potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní spolupráce; v takových případech se použije postup určený Ministerstvem obrany ve spolupráci s Úřadem.

§ 6

Zásady používání databází geodetických údajů, databází geografických údajů a státních mapových děl

(1) Databáze bodových polí se používá pro zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu jako zdroj údajů o geometrickém základu zeměměřických činností.

(2) Databáze geografických údajů podle § 3 odst. 2 písm. a) až c) a základní státní mapová díla podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) jsou určena pro veřejné použití.

(3) Vojenský model území a základní státní mapová díla podle § 4 odst. 1 písm. d) a e) se používají pro potřeby obrany státu včetně k tomu nezbytné mezinárodní spolupráce, další účely uvedené v § 5a odst. 1 zákona o zeměměřictví a pro účely stanovené jinými právními předpisy3).

§ 7

Přechodné ustanovení

Pro Světový výškový referenční systém 1996 se § 5 odst. 2 a 4 použijí od 1. května 2024.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.
2. Nařízení vlády č. 81/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.  430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 159/2023  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Například § 96 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
2) Například vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.  49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Například § 26a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 51a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Trestní právo daňové, 2. vydání

Trestní právo daňové, 2. vydání

Ondřej Lichnovský, Jan Vučka, Lukáš Křístek - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ... pokračování

Cena: 439 KčKOUPIT

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Jednoduché účetnictví, 4. vydání

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na základě přechodného ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Změny v podmínkách vedení jednoduchého účetnictví V souladu s novelou tohoto zákona se ... pokračování

Cena: 319 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.