Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


156

VYHLÁŠKA

ze dne 30. května 2023,

kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., zákona č.  319/2004 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 47/2020  Sb. a zákona č. 88/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994  Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005  Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2015 Sb. a vyhlášky č. 214/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

„(1) Tato vyhláška stanoví

a) předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí,
b) předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl a postup při standardizaci geografického názvosloví,
c) předmět a obsah správy databáze,
d) formu poskytování údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností, ze spravovaných bází dat a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy Zeměměřickým úřadem a úplatu za ně,
e) předmět a obsah výsledků zeměměřických činností využívaných pro státní mapová díla nebo správu katastru nemovitostí a
f) náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby.“.

2. V § 1 odst. 1 písm. e) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „nemovitostí“ se vkládají slova „nebo vedení digitální technické mapy“.

3. V § 1 odst. 3 písm. b) se slova „báze dat bodového pole“ nahrazují slovy „databáze bodových polí“.

4. V § 1 odst. 3 písmena c) a d) znějí:

„c) databází bodových polí samostatná část informačního systému zeměměřictví, ve které jsou vedeny údaje o bodech dokumentované orgány zeměměřictví a katastru,
d) geoportálem webové rozhraní provozované Zeměměřickým úřadem za účelem zveřejňování a poskytování údajů z databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví, databáze bodových polí a dalších údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy.“.

5. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Předmětem správy bodových polí jsou

a) body základního polohového, výškového a tíhového bodového pole,
b) zhušťovací body polohového bodového pole a
c) body podrobného polohového a výškového bodového pole.“.

6. V § 3 úvodní části ustanovení se slova „Obsahem správy“ nahrazují slovem „Správa“ a slovo „je“ se nahrazuje slovem „zahrnuje“.

7. V § 3 písm. b) se slova „zejména v území, kde v důsledku jejich zničení či poškození by nebylo možné výsledky zeměměřických činností dokumentovat v geodetických referenčních systémech,6)“ zrušují.

8. V § 3 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č.  7 zní:

„c) řízení o přestupku spočívajícím v provádění činnosti, jež by mohla v ochranném pásmu značky základního bodového pole ohrozit značku nebo ztížit anebo znemožnit její využívání, přestupku spočívajícím ve zničení, poškození anebo přemístění značky nebo učinění značky nepoužitelnou a přestupku spočívajícím v neoznámení změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru7),


7) § 17a odst. 1 písm. b), § 17a odst. 3 a § 17b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 3 písm. f) se slova „dokumentací a centrálních databází“ nahrazují slovem „dokumentace“ a čárka na konci písmene f) se nahrazuje slovem „a“.

10. V § 3 písmeno g) zní:

„g) vedení údajů o bodech v databázi bodových polí.“.

11. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Obsahem správy“ nahrazují slovem „Správa“ a slovo „je“ se nahrazuje slovem „zahrnuje“.

12. V § 4 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

„b) zpracování podkladů pro zahájení řízení o přestupku spočívajícím ve zničení, poškození anebo přemístění značky nebo učinění značky nepoužitelnou a přestupku spočívajícím v neoznámení změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru65),


65) § 17a odst. 3 a § 17b odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „a poskytování údajů“ zrušují.

14. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) vedení údajů o bodech v databázi bodových polí ve spolupráci se správcem databáze.“.

15. V § 4 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Obsahem správy“ nahrazují slovem „Správa“ a slovo „je“ se nahrazuje slovem „zahrnuje“.

16. V § 4 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) zpracování podkladů pro zahájení řízení o přestupku spočívajícím ve zničení, poškození anebo přemístění značky nebo učinění značky nepoužitelnou a přestupku spočívajícím v neoznámení změny a zjištěné závady v geodetických údajích bodových polí orgánu zeměměřictví a katastru65),“.

Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje.

17. V § 4 odst. 3 písm. c) se slova „a poskytování údajů“ zrušují.

18. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) vedení údajů o bodech v databázi bodových polí ve spolupráci se správcem databáze.“.

19. V § 4 se odstavce 4 a 5 zrušují.

20. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Databáze bodových polí

(1) Údaje o bodech polohového, výškového a tíhového bodového pole se vedou v databázi bodových polí.

(2) Správu databáze bodových polí vykonává Zeměměřický úřad.

(3) Údaje o bodech základního polohového bodového pole, zhušťovacích bodech a bodech výškového a tíhového bodového pole zapisuje do databáze bodových polí správce značky. Údaje o bodech podrobného polohového bodového pole přebírá správce databáze bodových polí z informačního systému katastru nemovitostí.

(4) Údaje o bodech bodových polí Zeměměřický úřad zveřejňuje ve formě otevřených dat a rovněž prostřednictvím webové aplikace pro interaktivní práci uživatelů.“.
Poznámky pod čarou č. 14a až 16 se zrušují.

21. V § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo „zejména“ nahrazuje slovy „kromě náležitostí podání stanovených správním řádem“.

22. V § 7 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňuje slovo „a“.

23. V § 7 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

24. V § 7 odst. 3 písm. a) se slova „a c)“ zrušují.

25. Nadpis oddílu druhého zní:

„PŘEDMĚT A OBSAH SPRÁVY ZÁKLADNÍCH A TEMATICKÝCH STÁTNÍCH MAPOVÝCH DĚL A DATABÁZE, POSTUP PŘI STANDARDIZACI GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVÍ A POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ“.

26. V § 8 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

27. V § 9 se odstavce 3 a 4 zrušují.

28. § 10 a § 10c až § 10e se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 27 zrušují.

29. V § 11 odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje slovem „a“.

30. V § 11 odst. 2 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

31. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a

Poskytování údajů

(1) Zeměměřický úřad zveřejňuje údaje databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla a databázového souboru geografického názvosloví jako otevřená data prostřednictvím webových aplikací zveřejněných na geoportálu, prostřednictvím webových služeb nebo na technických nosičích dat.

(2) Údaje databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla a databázového souboru geografického názvosloví v jiných formách než podle odstavce 1 a další údaje z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy poskytuje Zeměměřický úřad na žádost ve formě a za úplatu uvedenou v bodě 11 přílohy k této vyhlášce.

(3) Zeměměřický úřad je oprávněn zabránit v přístupu ke službám stahování dat uživateli, který přetěžuje technickou infrastrukturu Úřadu. V případě přístupu velkého množství uživatelů ve stejném čase Zeměměřický úřad omezí přístupy k datům v závislosti na čase uplatnění požadavku při zachování rovného zacházení a zákazu diskriminace.

(4) Pokud žadatel šíří nebo zpřístupňuje údaje poskytnuté podle odstavce 1, uvede jejich zdroj a datum poslední aktualizace.“.

32. Nadpis oddílu třetího zní:

„PŘEDMĚT A OBSAH VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ VYUŽÍVANÝCH PRO STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA NEBO SPRÁVU KATASTRU NEMOVITOSTÍ A NÁLEŽITOSTI GEODETICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY“.

33. Nadpis oddílu třetího zní:

„PŘEDMĚT A OBSAH VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ VYUŽÍVANÝCH PRO STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA, SPRÁVU KATASTRU NEMOVITOSTÍ NEBO VEDENÍ DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY A NÁLEŽITOSTI GEODETICKÉ ČÁSTI DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY“.

34. V nadpisu § 12a se slova „pro správu a vedení státních mapových děl“ nahrazují slovy „ve veřejném zájmu“.

35. V § 13 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona“ nahrazují slovy „ve výstavbě“.

36. Označení oddílu čtvrtého včetně nadpisu se zrušuje.
Dosavadní oddíl pátý se označuje jako oddíl čtvrtý.

37. § 15 až 17 se včetně nadpisů a společného nadpisu nad § 15 zrušují.

38. V nadpisu § 18 se slova „Forma ověřování“ nahrazují slovy „Náležitosti ověření“.

39. V § 18 odst. 1 se slova „odborné správnosti“ zrušují a slova „připojením textu podle § 16 odst. 4 zákona“ se nahrazují slovem „zpravidla“.

40. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

41. V § 18 odst. 2 se slova „digitalizace operátu katastru nemovitostí“ nahrazují slovy „obnova katastrálního operátu“.

42. V § 18 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

43. V § 18 odstavec 3 zní:

„(3) Ověření výsledků v elektronické podobě se provádí připojením textového souboru obsahujícího text „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“, číslo z evidence ověřovaných výsledků a hašovací funkcí vytvořené otisky souborů, které obsahují ověřované výsledky. Textový soubor podepíše autorizovaný zeměměřický inženýr nebo osoba pověřená orgánem zeměměřictví a katastru kvalifikovaným elektronickým podpisem, ke kterému připojí kvalifikované časové razítko. Ověření výsledků tvořených jedním souborem je možné provést bez vyhotovení textového souboru podle věty první, pokud tento výsledek přímo obsahuje text „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“ a číslo z evidence ověřovaných výsledků. Jsou-li součástí výsledku zeměměřické činnosti dokumenty v elektronické i v listinné podobě, lze od vyznačení ověření na dokumentu v listinné podobě upustit v případě, že součástí ověřovaného výsledku je zároveň i elektronická kopie tohoto dokumentu.“.

44. V § 18 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

45. V § 18 odst. 5 se za slovo „vzor“ vkládá slovo „autorizačního“ a slova „úředně oprávněného zeměměřického inženýra“ se zrušují.

46. § 18a až 18c se včetně nadpisů a společného nadpisu nad § 18a zrušují.

47. § 20 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  62 zrušuje.

48. V příloze bod 1.4 zní:
„1.4 Základní tíhové bodové pole obsahuje

a) absolutní tíhové body,
b) body České gravimetrické sítě nultého, I. a II. řádu,
c) body hlavní gravimetrické základny.“.

49. V příloze bodě 1.8 se slova „Chráněná území“ nahrazují slovy „Ochranná pásma“ a slova „CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ“ se nahrazují slovy „OCHRANNÉ PÁSMO“.

50. V příloze bodě 2.9 písm. b) a bodě 3.8 písm. b) se slova „označení listu Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1 : 50 000,“ zrušují a za slovo „popisné“ se vkládají slova „nebo evidenční“.

51. V příloze bodě 4.5 písm. a) bodě ad) se slova „označení listu Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1 : 50 000,“ zrušují.

52. V příloze bodě 5.1 se věta poslední zrušuje.

53. V příloze bod 5.5 zní:
„5.5 Údaje obsahují

a) číslo a název tíhového bodu,
b) lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci),
c) zeměpisné souřadnice, nadmořskou výšku a hodnotu tíhového zrychlení,
d) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami, místopisný popis a údaj o výškovém připojení,
e) druh značky a stabilizace,
f) údaje o zřízení tíhového bodu.

Tíhové zrychlení je uvedeno v jednotkách µm.s-2 na dvě desetinná místa.“.

54. V příloze bod 7 zní:
„7. Rozměr a vzor autorizačního razítka

7.1 Autorizační razítko má v průměru 36 mm.
7.2 Vzor razítka

55. V příloze bod 8 včetně vysvětlivek zní:

„8. Seznam geografických objektů a jejich atributů vedených v databázi
1. Sídelní, hospodářské a kulturní objekty,
2. Komunikace,
3. Rozvodné sítě a produktovody,
4. Vodstvo,
5. Územní jednotky včetně chráněných území,
6. Vegetace a povrch,
7. Terénní reliéf,
8. Geodetické body.

56. V příloze bodě 9.3 a bodě 9.7 písm. c) se za slova „permanentních stanic“ a za slova „permanentní stanice“ vkládají slova „pro přesné určování polohy“.

57. V příloze bodě 9.4 se slovo „klasickou“ nahrazuje slovy „jinou geodetickou“.

58. V příloze se na konci bodu 9.5 doplňují slova „ , 25,7667 hodin (25 hod. 46 minut) pro čínský systém Beidou a 28,1667 (28 hod. 10 minut) pro evropský systém Galileo“.

59. V příloze bodě 9.10 v úvodním ustanovení se text „ETRS“ nahrazuje textem „ETRS89“.

60. V příloze bodě 9.10 písm. c) se za slova „permanentní stanice“ vkládají slova „pro přesné určování polohy“, text „ETRS“ se nahrazuje textem „ETRS89“ a za slova „permanentních stanic“ se vkládají slova „pro přesné určování polohy“.

61. V příloze bodě 9.11 v úvodní části bodu a v písm. a) se text „ETRS“ nahrazuje textem „ETRS89“.

62. V příloze bodě 9.11 písm. b) bodě bd) se slova „shodném geocentrickém“ nahrazují slovy „shodné realizaci využitého geocentrického“ a slova „v případě WGS84 pak v jeho shodné realizaci,“ se zrušují.

63. V příloze bod 11 zní:

Čl. II

Přechodné ustanovení

Tabule označující ochranná pásma značek bodů základních bodových polí umístěné do terénu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí do doby, než dojde k údržbě jednotlivé značky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 33, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.

Předseda:
Ing. Večeře v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1598 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K větším změnám dochází od 1. 7. 2024 zejména ... pokračování

Cena: 199 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.