Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


152

ZÁKON

ze dne 10. května 2023,

kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna stavebního zákona

Čl. I

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1, v § 274 písm. c) a v § 275 větě první se slovo „státní“ zrušuje.

2. V § 2 odst. 1 se slova „ , koordinovaným vyjádřením“ zrušují.

3. V § 2 odst. 2 se za slovo „při“ vkládají slova „schválení politiky územního rozvoje a“.

4. V § 2 odst. 3 se slova „ , koordinovanému vyjádření“ zrušují.

5. V § 3 odst. 1 a 2 se slova „ , koordinované vyjádření“ zrušují.

6. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Stavbou hlavní souboru staveb se v tomto zákoně rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se v tomto zákoně rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

7. V § 10 odst. 1 písm. b) se za slovo „energetiku,“ vkládají slova „včetně výroben a zdrojů energie, zařízení pro akumulaci energie, dobíjecích stanic a zásobníků plynu,“.

8. V § 12 písm. k) se za slovo „znehodnoceného“ vkládají slova „ , nebo zanedbaného“ a za slovo „vymezená“ se vkládají slova „územním rozvojovým plánem, zásadami územního rozvoje nebo“.

9. V § 12 písm. q) se vkládá nový bod 1, který zní:

„1. politiku územního rozvoje rozumí územní rozvojový plán, zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán,“.

 Dosavadní body 1 až 3 se označují jako body 2 až 4.

10. V § 12 se na konci písmene u) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena v) a w), která znějí:

„v) architektonickou soutěží postup hledání nejlepšího architektonického řešení stavby anebo zhotovitele projektové dokumentace, při němž jsou předkládány a hodnoceny návrhy architektonického řešení stavby,
w) urbanistickou soutěží postup hledání nejlepšího urbanistického řešení území anebo zhotovitele územní studie nebo územně plánovací dokumentace, při němž jsou předkládány a hodnoceny návrhy urbanistického řešení území.“.

11. V § 13 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) přístupností vytváření podmínek pro samostatné a bezpečné využití pozemků a staveb osobami s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami a osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do 3 let (dále jen „osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace“) s cílem bezbariérového užívání,“.

Dosavadní písmena d) až p) se označují jako písmena e) až q).

12. V § 13 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až q) se označují jako písmena f) až p).

13. V § 13 písm. i) se za slovo „na“ vkládá slovo „trvalé“.

14. V § 13 písm. l) se za slovo „velikosti,“ vkládá slovo „denního“.

15. V § 13 písm. o) se slovo „lícy“ nahrazuje slovem „líci“.

16. V § 14 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) dozorem projektanta průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru.“.

17. V části druhé se v nadpisu hlavy I slovo „STÁTNÍ“ zrušuje.

18. § 15 a 16 včetně nadpisů znějí:

㤠15

Obecné ustanovení

Působnost podle tohoto zákona vykonávají vláda, Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“), orgány územního plánování, stavební úřady, obce, a kraje.

§ 16

Obec a kraj

Obec a kraj soustavně sledují uplatňování jimi vydané územně plánovací dokumentace a vyhodnocují je podle tohoto zákona. Dojde-li ke změně podmínek, za kterých byla územně plánovací dokumentace vydána, pořídí změnu příslušné územně plánovací dokumentace.“.

19. § 17 včetně nadpisu zní:

㤠17

Dopravní a energetický stavební úřad

(1) Dopravní a energetický stavební úřad je správním úřadem s celostátní působností ve věcech stavebního řádu podřízený Ministerstvu dopravy.

(2) Sídlem Dopravního a energetického stavebního úřadu je Praha.

(3) Územní pracoviště Dopravního a energetického stavebního úřadu stanoví Ministerstvo dopravy vyhláškou.

(4) V čele Dopravního a energetického stavebního úřadu stojí ředitel. Pro účely zákona o státní službě je Ministerstvo dopravy bezprostředně nadřízeným správním úřadem Dopravního a energetického stavebního úřadu.

(5) Výběr, jmenování a odvolání ředitele se řídí zákonem o státní službě.“.

20. § 18 včetně nadpisu zní:

㤠18

Součinnost orgánů veřejné správy

(1) Orgány územního plánování a stavební úřady postupují při výkonu své působnosti ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle jiných právních předpisů.

(2) Stavební úřad projednává s dotčenými orgány jimi vydaná vyjádření a závazná stanoviska. Za účelem projednání vyjádření a závazných stanovisek nebo odstranění rozporů může stavební úřad svolat společné jednání s dotčenými orgány. Společné jednání je neveřejné a o jeho průběhu a závěrech se sepisuje protokol. Stavební úřad oznámí dotčeným orgánům jeho konání nejméně 5 dnů předem. Je-li to účelné, přizve stavební úřad ke společnému jednání stavebníka a ostatní účastníky řízení. V takovém případě nařídí stavební úřad společné jednání jako ústní jednání.

(3) Nedojde-li postupem podle odstavce 2 k odstranění rozporu mezi stavebním úřadem a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu.

(4) Stanoví-li dotčené orgány ve svém vyjádření nebo závazném stanovisku podmínky, které se staly součástí rozhodnutí stavebního úřadu, kontrolují v součinnosti se stavebním úřadem jejich dodržování.“.

21. V § 19 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) ministerstvo,“.

22. § 20 včetně nadpisu zní:

㤠20

Vláda

Vláda

a) schvaluje politiku architektury a stavební kultury,
b) rozhoduje o pořízení politiky územního rozvoje,
c) schvaluje politiku územního rozvoje,
d) projednává a schvaluje zprávu o plnění politiky územního rozvoje a politiky architektury a stavební kultury,
e) vydává územní rozvojový plán,
f) projednává a schvaluje zprávu o uplatňování územního rozvojového plánu,
g) vydává územní opatření o stavební uzávěře, jedná-li se o změny v území celostátního významu,
h) vydává územní opatření o asanaci území, ovlivní-li svým významem, rozsahem nebo využitím území více krajů nebo států.“.

23. Nadpis § 21 zní: „Ministerstvo“.

24. V § 21 odst. 1, § 21 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 32 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 32 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 42 odst. 3 větě první, § 47 odst. 4, § 50 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 52 odst. 2, § 53 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 114 odst. 3 větě druhé, § 267 odst. 1, § 268 odst. 2, § 281 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 281 odst. 2, § 286 větě první, § 287 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 316 odst. 5 větě druhé a v § 333 odst. 1 se slova „Nejvyšší stavební úřad“ nahrazují slovem „Ministerstvo“.

25. V § 21 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) pořizuje politiku územního rozvoje,“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).

26. V § 21 odst. 2 písm. e) se za slovo „pořizování“ vkládají slova „politiky územního rozvoje a“.

27. V § 21 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) pořizuje územní opatření o stavební uzávěře, jedná-li se o změny v území celostátního významu,“.

Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j).

28. V § 21 odst. 2 písm. g) se slova „a vydává“ zrušují a slova „stavební uzávěře, dotýká-li se území více krajů“ se nahrazují slovy „asanaci území, ovlivní-li svým významem, rozsahem nebo využitím území více krajů nebo států“.

29. V § 23 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) pořizuje územní opatření o stavební uzávěře, jedná-li se o změny v území nadmístního významu,“.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

30. V § 23 odst. 2 písm. e) se slova „a vydává“ a slova „o stavební uzávěře a“ zrušují a slova „dotýkají-li se více správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ se nahrazují slovy „ovlivní-li svým významem, rozsahem nebo využitím území více obcí“.

31. V § 24 odstavec 2 zní:

„(2) Rada kraje

a) uplatňuje připomínky k návrhu politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu a zásad územního rozvoje sousedního kraje,
b) uplatňuje připomínky k návrhu územního opatření, který pořizuje ministerstvo a dotýká se území kraje,
c) rozhoduje o pořízení územního opatření o stavební uzávěře a asanaci území, k jejichž pořízení je příslušný krajský úřad,
d) vydává územní opatření o stavební uzávěře a asanaci území, k jejichž pořízení je příslušný krajský úřad,
e) podává podnět k pořízení změny politiky územního rozvoje, změny územního rozvojového plánu, změny územního plánu nebo změny regulačního plánu.“.

32. V § 25 písm. b) se slova „a regulační plán“ nahrazují slovy „ , regulační plán a územní opatření“.

33. V § 25 písm. e) se slova „a vydává“ zrušují.

34. V § 26 se za text „a)“ vkládá text „ , e)“.

35. V § 27 odstavec 2 zní:

„(2) Rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce

a) uplatňuje připomínky k návrhu politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu sousední obce,
b) uplatňuje připomínky k návrhu vymezení zastavěného území pro území obce,
c) uplatňuje připomínky k návrhu územního opatření o asanaci území a územního opatření o stavební uzávěře, které pořizuje krajský úřad jako úřad územního plánování, nebo ministerstvo, a dotýkají se území obce,
d) rozhoduje o pořízení územního opatření o stavební uzávěře a o asanaci území pro území obce,
e) vydává územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území pro území obce,
f) rozhoduje o podání žádosti podle § 25 písm. b) anebo rozhoduje o uzavření smlouvy s osobou splňující předpoklady pro výkon územně plánovací činnosti podle § 46 odst. 2 písm. c),
g) rozhoduje o podání žádosti podle § 48 odst. 3.“.

36. V § 28 odst. 1, § 29 odst. 1, § 29 odst. 2 písm. e), § 42 odst. 2 větě druhé, § 42 odst. 4 větách první a druhé, § 42 odst. 5 větě druhé, § 45 odst. 1, § 45 odst. 2, § 50 odst. 1 písm. e), § 50 odst. 2, § 51 odst. 3 větě první, § 51 odst. 4, § 69 odst. 2, § 76 odst. 2, § 88 odst. 2, § 91 odst. 1 písm. a), § 95 odst. 2, § 269 odst. 1 písm. e), § 277 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 277 odst. 1 písm. f), § 279 odst. 3, § 287 odst. 1, § 288 odst. 1, § 289 odst. 1, § 300 a v § 317 odst. 3 se slova „Nejvyšší stavební úřad“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

37. V § 29 odst. 1 se za slovo „státu“ vkládají slova „a účetní jednotkou“.

38. V § 29 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) zpracovává návrh politiky územního rozvoje, jejích změn a úplné znění politiky územního rozvoje po její poslední změně,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

39. V § 29 odst. 2 písm. d) se slovo „úplná“ nahrazuje slovem „úplné“ a za slovo „znění“ se vkládají slova „územního rozvojového plánu“.

40. V § 29 odst. 2 písm. e) se slovo „analytických“ nahrazuje slovem „plánovacích“.

41. V § 30 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a) ministerstvo,
b) Ministerstvo dopravy,“.

42. V § 30 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která znějí:

„c) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
d) Dopravní a energetický stavební úřad,“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).

43. V § 30 odst. 1 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

44. V § 30 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) obecní stavební úřady a“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

45. V § 30 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které znějí:

„(2) Krajskými stavebními úřady jsou krajské úřady.

(3) Obecními stavebními úřady jsou

a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností a
b) pověřené obecní úřady a obecní úřady, které stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

(4) Správní obvody obecních stavebních úřadů stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. Stanovení obecního stavebního úřadu nebo jeho zrušení, popřípadě změnu jeho správního obvodu, lze provést pouze k počátku kalendářního roku.

(5) Dojde-li ke stanovení obecního stavebního úřadu nebo k jeho zrušení, popřípadě ke změně jeho správního obvodu, stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu, který obecní stavební úřad dokončí neskončená správní řízení, a provede spisovou rozluku s rušeným obecním stavebním úřadem.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 6.

46. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který včetně nadpisu zní:

㤠30a

Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu

(1) Krajské stavební úřady a obecní stavební úřady vykonávají činnost na úseku stavebního řádu prostřednictvím úředníků6) splňujících kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu.

(2) Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu splňuje fyzická osoba, která

a) má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost stavební řád a vyvlastnění podle jiného právního předpisu7), nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor státní služby, jehož součástí je stavební řád,
b) splňuje kvalifikační požadavky vzdělání podle tohoto zákona a
c) splňuje kvalifikační požadavky praxe podle tohoto zákona.

(3) Ustanovení jiného právního předpisu o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání8) se pro podmínky podle odstavce 2 nepoužije.

(4) Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle odstavce 2 písm. b) a c) splňuje

a) autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor architektura nebo bez specifikace oboru podle autorizačního zákona,
b) autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik, kterému byla udělena autorizace pro obor pozemní stavby, dopravní stavby, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb nebo městské inženýrství,
c) fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání ve studijním programu náležejícím do oblasti vzdělávání architektura, stavebnictví nebo právo,
d) fyzická osoba, která má vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě, nebo
e) fyzická osoba, která má střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 1 rok praxe při výkonu činnosti na úseku stavebního řádu ve veřejné správě.

(5) Úředník nesplňující kvalifikační požadavky může vykonávat činnost stavebního úřadu na úseku stavebního řádu, pokud je zajištěno, že bude do doby splnění uvedených požadavků vykonávat tuto činnost pod odborným vedením úředníka splňujícího kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu, nejvýše však po dobu 3 let.“.

47. § 31 včetně nadpisu zní:

㤠31

Metodická činnost

(1) Ministerstvo metodicky sjednocuje výkon působnosti stavebních úřadů v oblasti stavebního řádu a požadavků na výstavbu.

(2) Ministerstvo dopravy metodicky sjednocuje u staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, staveb drah a civilních leteckých staveb výkon působnosti stavebních úřadů v oblasti požadavků na výstavbu.“.

48. Nadpis § 32 zní: „Ministerstvo“.

49. V § 32 odstavec 1 zní:

„(1) Ministerstvo je nadřízeným správním orgánem krajského stavebního úřadu, není-li jeho nadřízeným správním orgánem Dopravní a energetický stavební úřad.“.

50. V § 32 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).

51. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmen d) a e) doplňují slova „s výjimkou norem stanovených prováděcím právním předpisem územního samosprávného celku“.

52. V § 32 odst. 2 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se včetně poznámky pod čarou č. 4 zrušuje.

53. V § 32 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ministerstvo nevykonává působnost podle tohoto zákona v rozsahu, v jakém ji vykonává Ministerstvo dopravy nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu.“.

54. Za § 32 se vkládají nové § 32a a 32b, které včetně nadpisů znějí:

㤠32a

Ministerstvo dopravy

(1) Ministerstvo dopravy je nadřízeným správním orgánem Dopravního a energetického stavebního úřadu, není-li jeho nadřízeným správním orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu.

(2) Ministerstvo dopravy ve věcech staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, staveb drah a civilních leteckých staveb

a) sleduje účinnost technických předpisů pro stavby a dbá o zlepšování jejich úrovně,
b) navrhuje úpravy požadavků na stavby, jejich části, funkce, prvky a stavební výrobky a podává podněty k úpravě českých technických norem nebo certifikace stavebních výrobků anebo k jiným stavebně technickým opatřením,
c) připravuje seznam závazných českých technických norem nebo jejich částí obsahujících podrobnější technické požadavky na stavby, které určí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako určené technické normy ve stavebnictví a oznámí je ve Věstníku podle jiného právního předpisu s výjimkou norem stanovených prováděcím právním předpisem územního samosprávného celku,
d) zajišťuje bezplatný přístup k určeným technickým normám ve stavebnictví podle jiného právního předpisu s výjimkou norem stanovených prováděcím právním předpisem územního samosprávného celku,
e) vykonává kontrolu ve věcech stavebního řádu.

§ 32b

Ministerstvo průmyslu a obchodu

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je nadřízeným správním orgánem Dopravního a energetického stavebního úřadu ve věcech

a) vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 písm. d) až p) k tomuto zákonu, včetně staveb souvisejících,
b) staveb uvedených v § 34 písm. a) bodu 3,
c) staveb technické infrastruktury pro energetiku a elektronické komunikace.

(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu u staveb podle odstavce 1

a) sleduje účinnost technických předpisů pro stavby a dbá o zlepšování jejich úrovně,
b) vykonává kontrolu ve věcech stavebního řádu.“.

55. Nadpis § 33 zní: „Dopravní a energetický stavební úřad“.

56. V § 33 odstavec 1 zní:

„(1) Dopravní a energetický stavební úřad je nadřízeným správním orgánem krajského stavebního úřadu ve věcech staveb

a) silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,
b) uvedených v § 34 písm. a) bodu 3,
c) technické infrastruktury pro energetiku a elektronické komunikace.“.

57. V § 33 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: „Dopravní a energetický stavební úřad“.

58. V § 33 odst. 2 se na začátek písmen a) a b) vkládá slovo „vykonává“.

59. V § 33 odst. 2 písm. b) se slova „a stavbami tvořícími s nimi soubor staveb“ zrušují a slovo „ , a“ se nahrazuje slovy „nebo obecního stavebního úřadu,“.

60. V § 33 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) vydává rámcové povolení pro stavby jaderného zařízení a stavby související, nacházející se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení, a“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

61. V § 33 odst. 2 se na začátek písmene d) vkládá slovo „vykonává“.

62. V § 33 odst. 3 se slovo „stavebního“ zrušuje a za slovo „úřadu“ se vkládají slova „nebo obecního stavebního úřadu“.

63. V § 34 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech
1. záměrů EIA,
2. silnic I. třídy,
3. výroben z obnovitelných zdrojů energie neuvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
4. vodních děl na hraničních vodách,
5. čistíren odpadních vod sloužících k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,
6. vodních nádrží s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti,
7. vodních děl sloužících k vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných nebo nebezpečných závadných látek do vod povrchových a k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace s výjimkou případů, kdy je instalováno zařízení s dostatečnou účinností podle jiného právního předpisu,
8. vodních děl sloužících k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových,
9. staveb a zařízení distribuční soustavy o napětí 110 kV včetně transformovny 110 kV,
10. staveb a zařízení distribuční soustavy plynu o tlakové hladině 4 až 40 barů včetně souvisejících technologických objektů,
u kterých nevykonává působnost Dopravní a energetický stavební úřad nebo jiný stavební úřad,“.

64. V § 34 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

65. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní:

㤠34a

Obecní stavební úřad

(1) Obecní stavební úřad

a) vykonává působnost stavebního úřadu ve věcech záměrů, u kterých nevykonává působnost Dopravní a energetický stavební úřad, krajský stavební úřad nebo jiný stavební úřad,
b) vykonává kontrolu ve věcech stavebního řádu.

(2) Působnost stavebního úřadu ve věcech záměru silnice II. a III. třídy, místní komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace, technické infrastruktury, která je součástí distribuční soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství, a vodního díla, u něhož nevykonává působnost stavebního úřadu krajský stavební úřad, včetně staveb tvořících s nimi soubor staveb, vykonává obecní stavební úřad obce s rozšířenou působností.“.

66. V § 35 odst. 1 se za slova „stavebního úřadu“ vkládají slova „pro území vojenských újezdů a“ a slova „a pro území vojenských újezdů,“ se zrušují.

67. V § 35 odst. 4 se slovo „stavebního“ zrušuje a za slovo „úřadu“ se vkládají slova „nebo obecního stavebního úřadu“.

68. V § 36 odst. 1 písm. a) se slovo „vyjádření“ nahrazuje slovy „závazné stanovisko“.

69. V § 37 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) V pochybnostech, který stavební úřad je příslušný ve věcech týkajících se záměru, určí příslušný stavební úřad nadřízený stavební úřad.

(3) U souboru staveb se příslušnost stavebního úřadu k vydání povolení záměru řídí příslušností k povolení záměru stavby hlavní souboru staveb. Stavební úřad je příslušný k provedení všech úkonů, postupů a vydání rozhodnutí podle tohoto zákona pro všechny stavby souboru staveb.“.

70. V § 39 písm. b) se slova „jejíž součástí je i zhodnocení a, je-li to účelné, vymezení ploch pro průmysl a zemědělství,“ zrušují a slova „její prostupnosti“ se nahrazují slovy „stanovení podmínek prostupnosti území“.

71. V § 39 písm. e) se slova „opuštěných a“ nahrazují slovy „znehodnocených nebo“ a slova „a, je-li to účelné s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí, zabezpečením ploch pro průmysl a zemědělství“ se zrušují.

72. V § 39 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 67 zní:

„f) s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí vyhodnocovat a, je-li to účelné, vymezovat vhodné plochy pro výrobu; plochy pro výrobu elektřiny, plynu a tepla včetně ploch pro jejich výrobu z obnovitelných zdrojů vymezovat rovněž s ohledem na cíle energetické koncepce67) a klimatické cíle státu,


67) § 3 a 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmena f) až q) se označují jako písmena g) až r).

73. V § 39 písm. l) se za slovo „sucha“ vkládají slova „ , erozních jevů“ a slova „ , a pro využívání obnovitelných zdrojů“ se zrušují.

74. V § 39 se za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:

„m) uplatňovat požadavky na adaptaci sídel a uspořádání krajiny vyplývající ze změny klimatu,“.

Dosavadní písmena m) až r) se označují jako písmena n) až s).

75. V § 39 se na konci textu písmene r) doplňují slova „ , vytvářet a stanovovat podmínky pro jejich využití“.

76. V § 40 odst. 1 větě první se za slovo „vlivy“ vkládají slova „politiky územního rozvoje,“.

77. V § 40 odst. 2 se za slovo „návrhu“ vkládají slova „politiky územního rozvoje,“.

78. V § 40 odst. 5 větě první se za slovo „z“ vkládají slova „politiky územního rozvoje,“, slova „posuzované dokumentace“ se nahrazují slovy „posuzovaných dokumentů“ a ve větě druhé se za slova „Vyhodnocení vlivů“ vkládají slova „politiky územního rozvoje,“.

79. V § 41 se slova „územním plánu“ nahrazují slovy „územně plánovací dokumentaci“.

80. V § 42 odst. 5 větě poslední se slovo „který“ nahrazuje slovem „které“.

81. V § 43 odst. 1 se za slovo „zadání“ vkládají slova „územně plánovací dokumentace,“ a slova „veřejné vyhlášky“ se nahrazují slovy „návrhu veřejnou vyhláškou“.

82. V § 43 odstavce 3 až 5 znějí:

„(3) Politiku územního rozvoje, včetně dokladů o jejím pořizování, územní rozvojový plán a územní opatření, které vydala vláda, včetně spisu k územnímu rozvojovému plánu a územnímu opatření o stavební uzávěře, ukládá ministerstvo.

(4) Zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán a územní opatření, včetně spisu, ukládá pořizovatel u kraje nebo obce, pro něž byly pořízeny.

(5) Vymezení zastavěného území, včetně spisu, a územně plánovací podklady, včetně dokladů o jejich pořizování, ukládá příslušný pořizovatel.“.

83. V § 44 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , nebo autorizovaný inženýr pro obor městské inženýrství“.

84. V § 44 odst. 4 písm. c) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „stavebnictví“ se vkládají slova „nebo geografie“.

85. V § 44 odst. 5 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

86. V § 46 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) ministerstvo,“.

87. V § 46 odst. 2 písm. a) se slova „na dobu neurčitou“ zrušují.

88. V § 46 odst. 2 písm. c) se slova „Nejvyšším stavebním úřadem“ nahrazují slovem „ministerstvem“.

89. V § 47 odst. 3 větě poslední se slova „Nejvyššímu stavebnímu úřadu“ nahrazují slovy „ministerstvu a úřadu územního plánování“.

90. V § 48 odst. 1 větě první, § 88 odst. 1 písm. a), § 94 odst. 1 písm. b), § 114 odst. 3 větě první a v § 280 odst. 2 písm. a) se slova „Nejvyššímu stavebnímu úřadu“ nahrazují slovem „ministerstvu“.

91. V § 48 odst. 3 větě první se slova „obecní úřad ve sdělení podle odstavce 1“ nahrazují slovem „obec“.

92. V § 49 odstavec 4 zní:

„(4) Je-li pro obec pořizována úřadem územního plánování územní studie, která je podmínkou pro rozhodování v území podle § 81 odst. 4, může zastupitelstvo určit zastupitele, který při jejím pořizování spolupracuje s pořizovatelem; ustanovení o určeném zastupiteli se použijí přiměřeně.“.

93. V § 50 odst. 1 písm. e) se slova „a územních studií, na nichž“ nahrazují slovy „ , na níž“.

94. V § 53 odst. 2 písm. a) se slova „předsedovi Nejvyššího stavebního úřadu“ nahrazují slovy „ministrovi pro místní rozvoj“.

95. V § 56 odst. 4 se slovo „ani“ nahrazuje čárkou a za slovo „oblasti“ se vkládají slova „ani z hlediska předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa“.

96. V § 57 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Úplné znění obsahuje textovou a grafickou část.“.

97. V § 57 odst. 3 se věta první zrušuje.

98. V § 57 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

99. V § 58 odst. 1 se za slovo „odstraní“ vkládají slova „nebo zajistí její odstranění“.

100. V § 59 odst. 4 se věta první zrušuje.

101. V § 60 odst. 1 se slova „ , Státní mapa, Základní mapa České republiky a Mapa České republiky12)“ nahrazují slovy „a základní státní mapová díla“.
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.

102. V § 60 se odstavec 4 zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

103. V § 61 písmeno b) zní:

„b) politika územního rozvoje,“.

104. V § 62 odst. 1 se za slovo „pořizování“ vkládají slova „politiky územního rozvoje,“.

105. V § 66 odst. 2 se slova „ , nejpozději do 60 dnů od ukončení projednání, je předá krajskému úřadu“ nahrazují slovy „je vloží do národního geoportálu územního plánování“.

106. V § 67 odst. 2 písm. a) se slova „nebo není-li územně plánovací dokumentace k dispozici,“ zrušují.

107. V § 67 odst. 2 písm. b) se za slovo „s“ vkládají slova „politikou územního rozvoje a“.

108. V § 67 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) pořizování politiky územního rozvoje.“.

109. V § 68 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pořizovatel může stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, zajistí zpracování územní studie na své náklady.“.

110. V § 68 odst. 4 větě první se slova „projedná pořizovatel její návrh v“ nahrazují slovy „předloží pořizovatel její návrh k projednání“ a ve větě druhé se číslo „60“ nahrazuje číslem „90“.

111. V § 68 odst. 5 se slova „její úpravy“ nahrazují slovy „ , kdy schválil možnost jejího využití“.

112. V části třetí hlavě III díl 3 včetně nadpisů zní:

„Díl 3
Politika územního rozvoje

§ 70

Politika územního rozvoje

(1) Politika územního rozvoje je strategickým dokumentem, který určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v celostátních, přeshraničních a mezinárodních souvislostech a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. Politika územního rozvoje se zpracovává pro celé území státu.

(2) Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu a změny územního rozvojového plánu a zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na změny v území celostátního významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci.

(3) Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo uveřejněno sdělení o schválení politiky územního rozvoje, a její zveřejnění v národním geoportálu územního plánování. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání územně plánovací dokumentace dnem následujícím po dni uveřejnění sdělení podle věty první.

§ 71

Obsah

(1) Politika územního rozvoje

a) stanoví celostátní priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území České republiky,
b) stanoví koncepci sídelní struktury České republiky,
c) vymezí oblasti ovlivněné rozvojovou dynamikou jednoho nebo více center osídlení se zvýšenými požadavky na změny v území, které jsou mezinárodního nebo celostátního významu nebo oblasti ovlivněné rozvojovou dynamikou jednoho nebo více center osídlení se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území jednoho kraje (dále jen „rozvojové oblasti“), a území s vazbou na kapacitní dopravní infrastrukturu propojující rozvojové oblasti a významná centra osídlení (dále jen „rozvojové osy“),
d) vymezí oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy mezinárodního nebo celostátního významu nebo oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy, které svým významem přesahují území jednoho kraje (dále jen „specifické oblasti“),
e) vymezí záměry dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a celostátního významu nebo záměry dopravní a technické infrastruktury, které svým významem přesahují území jednoho kraje, a
f) stanoví úkoly podle § 70 odst. 2.

(2) K návrhu politiky územního rozvoje ministerstvo zajistí vyhodnocení vlivů, je-li to vyžadováno podle § 40.

(3) Obsah a struktura politiky územního rozvoje jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

§ 71a

Návrh

(1) Ministerstvo pořizuje návrh politiky územního rozvoje ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji.

(2) Ministerstvo životního prostředí na žádost ministerstva ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení návrhu obsahu politiky územního rozvoje stanoví požadavky na vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Příslušný orgán ochrany přírody doručí stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ministerstvu a Ministerstvu životního prostředí nejpozději 10 dní před uplynutím lhůty podle věty první.

(3) Návrh politiky územního rozvoje pořizuje ministerstvo na základě

a) územně plánovacích podkladů,
b) dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje,
c) podkladů a dokumentů veřejné správy, které mají v mezinárodních a celostátních souvislostech vliv na využívání území státu,
d) zprávy o stavu životního prostředí a
e) mezinárodních závazků České republiky vztahujících se k územnímu rozvoji.

§ 71b

Projednání návrhu

(1) Ministerstvo zveřejní návrh politiky územního rozvoje spolu s vyhodnocením vlivů v národním geoportálu územního plánování a současně návrh politiky územního rozvoje spolu s vyhodnocením vlivů zašle

a) ministerstvům,
b) jiným ústředním správním úřadům a
c) krajům.

(2) Ministerstva, jiné ústřední správní úřady, kraje, obce a veřejnost mohou písemně uplatnit své připomínky do 60 dnů od zveřejnění návrhu politiky územního rozvoje. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

(3) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí zašle návrh politiky územního rozvoje spolu s vyhodnocením vlivů sousedním státům, jejichž území může být uplatňováním politiky územního rozvoje významně ovlivněno a nabídne jim konzultace. Projeví-li sousední stát o konzultace zájem, ministerstvo se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí konzultací účastní.

(4) Ministerstvo v návrhu politiky územního rozvoje zohlední připomínky, výsledky vyhodnocení vlivů a případná vyjádření sousedních států a výsledky konzultací.

§ 71c

Stanovisko k návrhu koncepce

(1) Ministerstvo zašle návrh vyhodnocení uplatněných připomínek, případných vyjádření sousedních států a výsledků konzultací Ministerstvu životního prostředí jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

(2) Ministerstvo životního prostředí stanovisko uplatní do 30 dnů od obdržení podkladů podle odstavce 1. Nejedná-li se o změnu politiky územního rozvoje, lze lhůtu pro uplatnění stanoviska ze závažných důvodů, které Ministerstvo životního prostředí sdělí ministerstvu nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů, prodloužit, nejdéle však o 30 dnů.

(3) Neuplatní-li Ministerstvo životního prostředí stanovisko ve lhůtě podle odstavce 2, je možné politiku územního rozvoje schválit i bez tohoto stanoviska; v takovém případě ministerstvo zohlední závěry vyhodnocení vlivů, připomínky a výsledky konzultací.

(4) Vyplyne-li z posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, že politika územního rozvoje má významný negativní vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, postupuje se podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření uvede Ministerstvo životního prostředí ve stanovisku podle § 54 odst. 1.

§ 71d

Schválení a uplatňování

(1) Ministerstvo předkládá návrh politiky územního rozvoje ke schválení vládě.

(2) Ministerstvo nejpozději do 4 let od schválení politiky územního rozvoje a poté nejméně jednou za 4 roky vyhodnotí uplatňování politiky územního rozvoje.

(3) Za účelem vyhodnocení uplatňování politiky územního rozvoje zpracuje ministerstvo ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji zprávu o plnění politiky územního rozvoje (dále jen „zpráva o plnění“), která obsahuje zejména

a) vyhodnocení plnění úkolů politiky územního rozvoje,
b) problémy k řešení v politice územního rozvoje vyplývající z územně analytických podkladů,
c) posouzení vlivu územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, podkladů a dokumentů veřejné správy s celostátním zaměřením na uplatňování politiky územního rozvoje,
d) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyplývajících z uplatňování politiky územního rozvoje z hlediska možných nepředvídaných dopadů, včetně potřeby opatření na jejich odvrácení, zmírnění nebo kompenzaci,
e) vyhodnocení potřeby pořízení změny politiky územního rozvoje nebo nové politiky územního rozvoje.

(4) Vyplyne-li z vyhodnocení podle odstavce 3 písm. e) potřeba pořízení změny politiky územního rozvoje nebo nové politiky územního rozvoje, obsahuje zpráva o plnění dále zejména

a) návrhy na změnu politiky územního rozvoje včetně jejich zdůvodnění, popřípadě návrh a důvody na pořízení nového návrhu politiky územního rozvoje,
b) stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny,
c) stanovisko Ministerstva životního prostředí zpracované na základě kritérií podle přílohy č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí s uvedením, má-li být změna politiky územního rozvoje posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí,
d) návrh opatření, která je nutné provést v územně plánovací činnosti krajů a obcí a v činnosti ministerstev a dalších ústředních správních úřadů.

(5) Ministerstvo zveřejní návrh zprávy o plnění v národním geoportálu územního plánování a stanoví lhůtu pro podání písemných připomínek obcí a veřejnosti, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. Připomínky se podávají ministerstvu. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

(6) Návrh zprávy o plnění předloží ministerstvo vládě, která

a) vezme zprávu o plnění na vědomí, není-li vyžadována změna nebo pořízení nové politiky územního rozvoje, nebo
b) schválí zprávu o plnění a rozhodne o změně politiky územního rozvoje nebo o pořízení návrhu nové politiky územního rozvoje.

§ 71e

Změna

(1) Změna politiky územního rozvoje se zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí. Pro zpracování a projednání změny politiky územního rozvoje se § 71a až 71c použijí obdobně.

(2) Vyhodnocení vlivů změny politiky územního rozvoje se zpracovává pouze v případě, stanoví-li tak Ministerstvo životního prostředí ve svém stanovisku podle § 71d odst. 4 písm. c).

(3) Ministerstvo zajistí vyhotovení úplného znění politiky územního rozvoje po její změně. Změnu politiky územního rozvoje a úplné znění politiky územního rozvoje po její změně ministerstvo zveřejní v národním geoportálu územního plánování.

(4) Z důvodu naléhavého veřejného zájmu může vláda na návrh rozhodnout o změně politiky územního rozvoje a jejím obsahu bez předložení zprávy o plnění. V takovém případě vláda může rozhodnout o zkrácení lhůt uvedených v § 71b odst. 2 a § 71c odst. 2.

(5) Návrh na změnu politiky územního rozvoje z důvodu naléhavého veřejného zájmu může podat ústřední orgán státní správy nebo rada kraje a obsahuje

a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele,
b) obsah změny politiky územního rozvoje,
c) důvody pro pořízení změny, včetně uvedení naléhavého veřejného zájmu,
d) stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a
e) stanovisko Ministerstva životního prostředí s uvedením, má-li být změna politiky územního rozvoje posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí.

(6) Vláda může v odůvodněných případech rozhodnout o souběžném pořízení změny politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu nebo jeho změny.“.

113. V § 72 odst. 2 se slova „5 až 8“ nahrazují slovy „6 až 9“.

114. V § 73 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Drobné stavby lze realizovat pouze v souladu s územně plánovací dokumentací.“.

115. V § 73 odst. 5 větě první se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

116. § 74 zní:

㤠74

(1) Územní rozvojový plán zpřesňuje záměry vymezené v politice územního rozvoje v souladu s cíli a úkoly územního plánování, vymezuje další záměry, zohledňuje požadavky vyplývající ze strategických koncepcí České republiky a mezinárodních závazků a přispívá k jejich naplňování.

(2) Územní rozvojový plán vymezuje

a) zastavitelné plochy, transformační plochy a koridory určené pro umístění záměrů dopravní a technické infrastruktury mezinárodního nebo celostátního významu, nebo přesahující svým významem území jednoho kraje, vymezené politikou územního rozvoje a stanovuje účel jejich vymezení, popřípadě podmínky pro rozhodování v území,
b) zastavitelné plochy, transformační plochy, plochy a koridory pro další záměry mezinárodního nebo celostátního významu, nebo přesahující svým významem území jednoho kraje, které nejsou vymezeny v politice územního rozvoje a o kterých tak rozhodne vláda, a stanovuje účel jejich vymezení, popřípadě podmínky pro rozhodování v území,
c) územní systém ekologické stability nadregionálního významu a
d) veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.“.

117. V § 75 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

118. V § 75 odst. 3 se slovo „územích“ nahrazuje slovem „plochách“.

119. V § 77 odst. 2 písm. a) až c) se slova „územním rozvojovém plánu“ nahrazují slovy „politice územního rozvoje“.

120. V § 77 odst. 2 písm. d) a e) se za slovo „plochy“ vkládají slova „ , transformační plochy“.

121. V § 77 odst. 2 písm. e) se za slovo „infrastruktury,“ vkládají slova „ploch pro těžbu nerostů,“.

122. V § 77 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) přebírají a, je-li to účelné, zpřesňují veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, obsažené v územním rozvojovém plánu,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

123. V § 77 odst. 2 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a obnovitelným a druhotným zdrojům energie“.

124. V § 78 odst. 1 se za slovo „s“ vkládají slova „politikou územního rozvoje a“.

125. V § 78 odst. 2 se za slova „obsažené v“ vkládají slova „politice územního rozvoje nebo“.

126. V § 79 odst. 2 a v § 80 odst. 3 větě druhé se za slovo „v“ vkládají slova „politice územního rozvoje nebo“.

127. V § 80 odst. 2 písm. c) se za slova „transformačních ploch“ vkládají slova „ , systému veřejných prostranství“.

128. V § 80 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „a charakteru území“.

129. V § 80 odst. 2 písm. g) se slovo „která“ nahrazuje slovem „které“.

130. V § 81 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

131. V § 81 odst. 3 větě druhé se slova „4 roky“ nahrazují slovy „6 let“.

132. V § 81 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Územní plán může vymezit plochu nebo koridor, v nichž je rozhodování v území podmíněno architektonickou nebo urbanistickou soutěží. Architektonickou nebo urbanistickou soutěž zajistí na požádání stavebníka na své náklady obec, jejíž zastupitelstvo územní plán vydalo. Architektonickou nebo urbanistickou soutěž může namísto obce zajistit na své náklady ten, kdo hodlá v této ploše nebo koridoru záměr realizovat.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

133. V § 82 odst. 2 větě druhé se slova „textová část územního plánu“ nahrazují slovy „územní plán“.

134. V § 85 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „řešené ploše“ nahrazují slovy „řešeném území“.

135. V § 85 odst. 1 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

136. V § 85 odst. 2 písm. g) se za slovo „pro“ vkládají slova „příznivé životní prostředí a“.

137. V § 86 odst. 1 se slova „řešenou plochu“ nahrazují slovy „řešené území“.

138. V § 86 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Regulační plán může vymezit záměr, pro který je provedení architektonické nebo urbanistické soutěže podmínkou pro rozhodování v území. Architektonickou nebo urbanistickou soutěž zajistí na požádání stavebníka na své náklady obec, jejíž zastupitelstvo regulační plán vydalo, není-li dohodnuto jinak. Architektonickou nebo urbanistickou soutěž může namísto obce zajistit na své náklady ten, kdo hodlá tento záměr realizovat.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

139. V § 86 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo architektonicky nebo urbanisticky významné stavby19)“.

140. V § 87 odstavec 1 zní:

„(1) O pořízení územně plánovací dokumentace rozhoduje orgán příslušný k jejímu vydání (dále jen „schvalující orgán“) z

a) vlastního podnětu, nebo
b) podnětu podle § 109 odst. 1, jedná-li se o regulační plán nebo změnu územně plánovací dokumentace.“.

141. V § 87 odst. 2 větě první se slova „do 60 dnů od obdržení rozhodnutí podle odstavce 1“ zrušují a slovo „analytických“ se nahrazuje slovem „plánovacích“.

142. V § 87 odst. 4 se za slovo „strukturu“ vkládají slova „zadání zásad územního rozvoje,“ a za slova „plánu a“ se vkládá slovo „zadání“.

143. V § 89 odst. 1 se za slovo „plánu,“ vkládají slova „zpracovává-li se,“.

144. V § 89 odst. 2 se číslo „23“ nahrazuje číslem „20“.

145. V § 89 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „oznámení“ vkládají slova „podle § 88 odst. 1“.

146. V § 90 odst. 1 se slova „do 60 dnů ode dne obdržení výsledků projednání“ zrušují.

147. V § 90 odst. 2 větě druhé se slova „ , a to ve lhůtě 60 dnů ode dne předložení návrhu zadání ke schválení“ zrušují.

148. V § 92 odstavec 1 zní:

„(1) Vyplývá-li pořízení změny územně plánovací dokumentace ze změny politiky územního rozvoje nebo nadřazené územně plánovací dokumentace, uhradí náklady uvedené v § 91 odst. 1 na žádost ministerstvo, jedná-li se o politiku územního rozvoje nebo územní rozvojový plán, nebo územní samosprávný celek, který vydal nadřazenou územně plánovací dokumentaci.“.

149. V § 92 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Odstavec 1 se nepoužije, byla-li příslušná část politiky územního rozvoje nebo nadřazené územně plánovací dokumentace, která změnu vyvolala, vydána na základě výhradní potřeby obce nebo kraje, nebo je-li ve prospěch rozvoje obce nebo kraje příslušných ke schválení navazující územně plánovací dokumentace.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

150. V § 93 odst. 2 se slova „ , nejdéle však do 30 dnů,“ zrušují.

151. V § 94 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „místo a“ nahrazují slovem „místo,“ a za slovo „jednání“ se vkládají slova „a adresu uložení návrhu územně plánovací dokumentace v národním geoportálu územního plánování“.

152. V § 98 odst. 1 se slova „nejpozději do 135 dní po uplynutí lhůty stanovené v § 94 odst. 3“ zrušují.

153. V § 98 odst. 2 větě první se slova „do 90 dnů po uplynutí lhůty uvedené v § 97 odst. 1“ zrušují.

154. V § 98 odst. 3 se za slova „a s“ vkládají slova „politikou územního rozvoje a“.

155. V § 98 odst. 5 větě první se slova „ , nejpozději do 3 dnů ode dne zpracování vyhodnocení připomínek,“ zrušují a věta poslední se zrušuje.

156. V § 98 odstavec 6 zní:

„(6) Pořizovatel v součinnosti s určeným zastupitelem vyhodnotí uplatněná stanoviska podle odstavce 5 a, je-li to nezbytné, zajistí řešení případných rozporů.“.

157. V § 99 odst. 5 větě druhé se slova „ve lhůtě do 60 dnů ode dne předání pokynu“ zrušují.

158. V § 100 odst. 2 větě poslední se slova „územně plánovací dokumentace“ nahrazují slovy „územního plánu“, slova „ , které příslušný úřad sdělí pořizovateli nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů“ se nahrazují slovy „usnesením, které se pouze poznamenává do spisu“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Příslušný úřad vyrozumí bezodkladně pořizovatele o prodloužení lhůty.“.

159. V § 101 odst. 1 se slova „nejpozději do 7 dnů od zpracování nebo obdržení posledního z podkladů uvedených v tomto odstavci“ zrušují.

160. V § 101 odst. 2 větě první se za slova „souladu s“ vkládají slova „politikou územního rozvoje a“, na konci textu věty se doplňují slova „ve lhůtě 30 dnů od obdržení podkladů“ a věta druhá se nahrazuje větami „Lhůtu podle věty první lze ze závažných důvodů usnesením, které se pouze poznamenává do spisu, prodloužit, nejdéle však o 30 dnů. Nadřízený orgán vyrozumí bezodkladně pořizovatele o prodloužení lhůty. Neuplatní-li nadřízený orgán stanovisko ve lhůtě podle věty první, nebo ve lhůtě prodloužené, je možné zásady územního rozvoje nebo územní plán vydat i bez jeho stanoviska.“.

161. V § 101 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

162. V § 102 odst. 1 větě první se slova „nejpozději do 30 dnů od obdržení stanoviska nadřízeného orgánu“ zrušují.

163. V § 103 odstavec 1 zní:

„(1) Dojde-li na základě projednání k upravení návrhu územně plánovací dokumentace, při němž jsou nově negativně dotčeny veřejné zájmy nebo v případě územního plánu nebo regulačního plánu negativně dotčeno vlastnictví pozemků a staveb a dotčený orgán ani vlastník neměli možnost k upravené dokumentaci uplatnit stanovisko nebo připomínku (dále jen „podstatná úprava“), nařídí pořizovatel bez zbytečného odkladu nové projednání v rozsahu podstatné úpravy. Za podstatnou úpravu se nepovažuje zúžení návrhu na nejvhodnější variantu ani jiný způsob grafického vyjádření nebo vnitřního uspořádání prostorových dat.“.

164. V § 103 odst. 2 větě první se za slovo „úprava“ vkládá slovo „doplnit“, ve větě druhé se slova „orgán ochrany přírody a“ zrušují a číslo „15“ se nahrazuje číslem „20“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Příslušný orgán ochrany přírody doručí stanovisko pořizovateli a příslušnému úřadu nejpozději 7 dní před uplynutím lhůty podle věty druhé.“.

165. V § 103 odst. 3 větě druhé se slova „částem řešení, které byly od posledního projednání změněny“ nahrazují slovy „podstatné úpravě“.

166. V § 104 odst. 1 úvodní části ustanovení větě první se slova „ , nejpozději do 5 dnů,“ zrušují.

167. V § 104 odst. 1 písm. c) se za slovo „s“ vkládají slova „politikou územního rozvoje a“.

168. V § 104 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „písm. a) a b) a nadřazenou územně plánovací dokumentací“.

169. V § 104 odst. 3 větě první se slova „do 60 dnů ode dne předání podle odstavce 2“ nahrazují slovem „poté“.

170. V § 107 odst. 2 písm. c) se za slovo „s“ vkládají slova „politikou územního rozvoje a“.

171. V § 107 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) vyhodnocení vlivů uplatňování územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území z hlediska jejich možných nepředvídaných dopadů, včetně potřeby opatření na jejich odvrácení, zmírnění nebo kompenzaci,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

172. V § 107 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) vyhodnocení podnětů na změnu územně plánovací dokumentace,
g) podnět na změnu nadřazené územně plánovací dokumentace nebo politiky územního rozvoje.“.

173. V § 107 odst. 3 větě první se text „d)“ nahrazuje textem „e)“.

174. V § 107 odst. 5 se slova „§ 93 až 104 a § 105 odst. 3“ nahrazují textem „§ 111 odst. 5“.

175. V § 108 odstavec 2 zní:

„(2) Pořizovatel po vydání změny územně plánovací dokumentace zajistí zpracování úplného znění a změnu územně plánovací dokumentace i její úplné znění vloží do národního geoportálu územního plánování.“.

176. V § 109 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „změnu“ vkládají slova „územního rozvojového plánu pořizovanou na základě změny politiky územního rozvoje nebo nejde-li o změnu“.

177. V § 109 odst. 1 písm. b) se slova „orgánu státní správy“ nahrazují slovy „správního úřadu“, za slovo „nebo“ se vkládá slovo „rady“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , není-li změna podmíněna změnou politiky územního rozvoje“.

178. V § 109 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , územního plánu nebo regulačního plánu“.

179. V § 109 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) organizace podle horního zákona, v případě zásad územního rozvoje,“.

180. V § 109 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Nejvyššího stavebního úřadu“ nahrazují slovem „ministerstva“.

181. V § 109 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) předmět změny a důvody pro její pořízení,“.

182. V § 109 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

183. V § 109 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:„Podnět může dále obsahovat návrh zadání změny a nejde-li o změnu regulačního plánu také“.

184. V § 109 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Obsahuje-li podnět na pořízení změny náležitosti podle odstavce 3, předá jej schvalující orgán bezodkladně pořizovateli, v ostatních případech se podnět vyhodnotí postupem podle § 107 odst. 2 písm. f).“.

185. V § 110 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „podání“ nahrazuje slovem „obdržení“ a slovo „pohledu“ se nahrazuje slovem „hlediska“.

186. V § 110 odst. 1 písm. b) se slova „jsou-li součástí podnětu,“ zrušují.

187. V § 110 odst. 1 písm. c) se za slovo „s“ vkládají slova „politikou územního rozvoje a“.

188. V § 110 se odstavce 3 až 5 zrušují.

189. V § 111 odst. 1 se slova „jeho návrh“ nahrazují slovy „návrh zadání změny“ a slova „§ 88 a 89“ se nahrazují slovy „§ 89 odst. 1 až 4 a 6“.

190. V § 111 odst. 2 se slova „v součinnosti s určeným zastupitelem upraví návrh zadání změny na základě výsledků projednání a“ zrušují, slovo „jej“ se zrušuje a za slovo „předloží“ se vkládají slova „návrh zadání změny“.

191. V § 111 odst. 3 větě druhé se slova „a novému projednání“ zrušují.

192. V § 111 odst. 4 větě první se slova „ , není-li změna pořizována z vlastního podnětu“ zrušují.

193. V § 114 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Ministerstvo a krajský úřad bezodkladně zajistí zveřejnění rozhodnutí o zrušení územně plánovací dokumentace nebo její části v přezkumném řízení v národním geoportálu územního plánování.

(5) Dojde-li ke zrušení územního plánu, považuje se zastavěné území vymezené tímto územním plánem za zastavěné území vymezené podle tohoto zákona do doby vydání nového územního plánu nebo vymezení zastavěného území, nejdéle však po dobu 5 let. To neplatí, byla-li důvodem zrušení územního plánu také nezákonnost vymezení zastavěného území. Úřad územního plánování ve lhůtě 3 měsíců vyhodnotí aktuálnost vymezení zastavěného území postupem podle § 121 a zajistí jeho vydání postupem podle § 120.“.

194. V § 115 se odstavce 2 a 3 zrušují.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4.

195. V § 115 odst. 3 se slova „až 4“ nahrazují slovy „a 2“.

196. V § 115 odst. 4 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“.

197. V § 116 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Při vymezení zastavěného území se vychází z posledního účinného územního plánu. Nemá-li obec územní plán, je podkladem pro vymezení zastavěného území vymezení pozemků v zastavěné části obce vymezené k 1. září 1966 vyznačené v mapách evidence nemovitostí (dále jen „intravilán“), ze kterého se vyjmou

a) vinice,
b) chmelnice,
c) lesní pozemky a
d) zemědělské pozemky přiléhající k hranici intravilánu netvořící stavební proluku.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

198. V § 116 odst. 3 úvodní část ustanovení zní:„Do zastavěného území se dále vždy zahrnou“.

199. V § 117 odst. 1 se slova „ , nejpozději však do 3 měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastane,“ zrušují a slova „a 2“ se nahrazují slovy „až 3“.

200. V § 117 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) pozemek zbořeniště, není-li obklopen zastavěnými stavebními pozemky.“.

201. V § 117 odst. 4 se slova „ve lhůtě podle odstavce 1“ zrušují a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „pro celé území obce“.

202. V § 118 odst. 4 písm. b) se za číslo „2“ vkládají slova „a 3“.

203. V § 119 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Proti návrhu vymezení zastavěného území nelze podat námitky podle části šesté správního řádu.“.

204. V § 119 odst. 3 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

205. V § 119 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) pozemních komunikací.“.

206. V § 122 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:„V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem povolovat záměry pro“.

207. V § 122 odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a) veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace,“.

Dosavadní písmena a) až f) se označují jako písmena b) až g).

208. V § 122 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládají slova „vyhledávání, průzkum a“.

209. V § 122 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) zázemí lesních mateřských škol a výdejen lesních mateřských škol, jedná-li se o drobnou stavbu.“.

210. V § 123 odst. 2 se slova „zrušeno opatření obecné povahy o vydání územně plánovací dokumentace nebo jeho“ nahrazují slovy „zrušena územně plánovací dokumentace nebo její“.

211. V § 123 odst. 5 větě druhé se za slovo „infrastruktury“ vkládají slova „a stanovení dobývacího prostoru“.

212. V § 127 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) O pořízení územního opatření rozhodne vláda, rada kraje nebo rada obce z

a) vlastního podnětu,
b) podnětu oprávněného investora,
c) podnětu orgánu veřejné správy,
d) podnětu rady kraje, je-li příslušná k jeho vydání vláda, nebo
e) podnětu rady obce, je-li příslušná k jeho vydání rada kraje.“.

Dosavadní odstavce 1 až 5 se označují jako odstavce 2 až 6.

213. V § 127 odst. 2 se slova „z moci úřední nebo na podnět oprávněného investora, obce nebo kraje“ zrušují.

214. V § 127 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „s“ vkládají slova „dotčenými orgány, které mohou uplatnit svá stanoviska.“ a písmena a) a b) se zrušují.

215. V § 127 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Proti návrhu územního opatření nelze podat námitky podle části šesté správního řádu.“.

216. V § 127 odst. 6 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

217. V § 128 odst. 1 se za slova „Územní opatření“ vkládá slovo „se“ a slova „úřad územního plánování nebo Nejvyšší stavební úřad“ se zrušují.

218. V § 128 odstavec 4 zní:

„(4) Obec nebo kraj zašlou bezodkladně ministerstvu rozhodnutí soudu o tom, že bylo zrušeno jimi vydané územní opatření nebo jeho část. Ministerstvo bezodkladně zajistí zveřejnění rozhodnutí soudu podle věty první v národním geoportálu územního plánování.“.

219. V § 128 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ministerstvo a krajský úřad bezodkladně zajistí zveřejnění rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o zrušení územního opatření nebo jeho části v přezkumném řízení, v národním geoportálu územního plánování.“.

220. V § 129 větě první se slova „Příslušný úřad územního plánování nebo Nejvyšší stavební úřad může“ nahrazují slovy „Ministerstvo, rada obce a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce, nebo rada kraje, které územní opatření o stavební uzávěře vydaly, mohou“ a na konci textu věty první se doplňují slova „stavební uzávěry“.

221. V § 129 větě poslední se slovo „výjimce“ nahrazuje slovy „žádosti o výjimku“.

222. V § 130 odst. 1 se za slovo „obcí“ vkládají slova „ , městskou částí hlavního města Prahy“.

223. V § 130 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Se souhlasem všech stran může být plánovací smlouva postoupena; ustanovení občanského zákoníku o postoupení smlouvy se použijí přiměřeně.“.

224. V § 131 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 131 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „obec,“ vkládají slova „městská část hlavního města Prahy,“.

225. V § 132 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Plánovací smlouvu uzavíranou městskou částí hlavního města Prahy schvaluje zastupitelstvo městské části.“.

226. V § 132 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „K přezkumu souladu plánovací smlouvy uzavřené městskou částí hlavního města Prahy s právními předpisy a k rozhodování sporů z ní je příslušný Magistrát hlavního města Prahy.“.

227. V § 132 odst. 3 se slova „příslušný Nejvyšší stavební úřad“ nahrazují slovy „příslušné ministerstvo“.

228. V části třetí se doplňuje hlava IV, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA IV
POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY

§ 136a

(1) Politika architektury a stavební kultury je strategickým dokumentem s celostátní působností, který určuje vizi, cíle a opatření k dosažení kvality vystavěného prostředí.

(2) Politika architektury a stavební kultury rozvíjí cíle a úkoly územního plánování a je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje, který není závazný.

(3) Ministerstvo zajistí zveřejnění usnesení vlády, kterým byla schválena politika architektury a stavební kultury, ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a v téže lhůtě zveřejní politiku architektury a stavební kultury způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Ministerstvo nejpozději do 6 let od schválení politiky architektury a stavební kultury a poté nejméně jednou za 6 let předloží vládě zprávu o plnění politiky architektury a stavební kultury. Vláda může na jejím základě uložit ministerstvu pořídit aktualizaci nebo novou politiku architektury a stavební kultury.“.

229. V § 137 odstavec 4 zní:

„(4) V rozsahu, v jakém to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nebo jiný veřejný zájem nevylučují, uplatní se požadavky na výstavbu rovněž u

a) změny dokončené stavby,
b) údržby dokončené stavby,
c) změny v užívání stavby,
d) dočasné stavby,
e) zařízení staveniště,
f) pozemku nebo stavby, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo památkové zóně.“.

230. Nadpis § 138 zní: „Výjimky z požadavků na výstavbu a odchylné řešení“.

231. V § 138 odstavec 2 zní:

„(2) V regulačním plánu nebo v územním plánu, který obsahuje prvky regulačního plánu, lze stanovit požadavky na vymezování pozemků a požadavky na umisťování staveb odchylně od těch ustanovení prováděcího právního předpisu, která to umožňují, a to i pro část území; podmínky podle odstavce 1 se použijí přiměřeně.“.

232. V § 139 odst. 3 se slovo „ulic“ nahrazuje slovy „uličního prostranství“.

233. V § 141 odst. 3 se slova „umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osob s pohybovým, zrakovým nebo sluchovým postižením, osob pokročilého věku, těhotných žen a osob doprovázejících dítě v kočárku nebo dítě do 3 let (dále jen „osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace“)“ nahrazují slovy „splňovat požadavky na přístupnost“.

234. Nadpis § 142 zní: „Uliční prostranství“.

235. V § 142 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Uliční prostranství tvoří část veřejného prostranství a vytváří základní síť obsluhy a prostupnosti území; je vymezeno zejména uličními čarami.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

236. V § 142 odst. 2 se slovo „ulice“ nahrazuje slovy „uliční prostranství“.

237. V § 142 odst. 3 se slovo „ulicích“ nahrazuje slovy „uličních prostranstvích“ a slovo „ulic“ se nahrazuje slovy „uličních prostranství“.

238. V § 145 odst. 1 písm. e) se za slovo „bezpečnost“ vkládají slova „a přístupnost“.

239. Poznámka pod čarou č. 30 zní:


30) Zákon č. 541/2020 Sb.
Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.“.

240. V § 145 odst. 2 se za slovo „staveb“ vkládají slova „v působnosti jiných stavebních úřadů nebo u staveb jaderného zařízení a staveb“.

241. V nadpisu § 147 se slovo „odolnost“ nahrazuje slovem „bezpečnost“.

242. V § 148 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a světla“.

243. V nadpisu § 149 se za slovo „bezpečnost“ vkládají slova „a přístupnost“.

244. V § 149 písm. b) bodu 1 se slovo „Prostranství“ nahrazuje slovem „prostranství“.

245. V § 149 písm. b) bodu 5 se slovo „nejméně“ nahrazuje slovy „více než“.

246. V § 151 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Udržitelné využití přírodních zdrojů může být zajištěno opětovným použitím materiálů a konstrukcí nebo stavebních výrobků, které vznikly při realizaci nebo odstraňování záměru, nebo využitím vedlejších produktů nebo stavebních výrobků, které přestaly být odpadem.“.

247. V § 152 odst. 2 se za slovo „mohou“ vkládají slova „s výjimkou požadavků na výstavbu staveb dálnic, silnic, drah a civilních leteckých staveb“ a za slovo „stavby“ se vkládají slova „s výjimkou požadavků na stavby technické infrastruktury“.

248. V § 152 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Určí-li prováděcí právní předpis územního samosprávného celku podle odstavce 2 závazné technické normy ve stavebnictví odchylně od prováděcího právního předpisu podle odstavce 1, zajistí územní samosprávný celek bezplatný přístup k těmto určeným technickým normám a vede jejich seznam.“.

249. V § 154 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Veřejnoprávní smlouva může upravit spolupráci při předávání informací o skutečnostech, které mají vliv na stavebně technickou prevenci, majících souvislost s havárií nebo mimořádnou událostí, při nichž došlo ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám. Veřejnoprávní smlouvu může uzavřít ministerstvo s jiným ústředním orgánem státní správy, veřejnoprávní korporací nebo právnickou osobou zřízenou zákonem. Ve veřejnoprávní smlouvě se určí rozsah předávaných informací a četnost jejich poskytování a doba jejího trvání.“.

250. V § 155 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) výkon dozoru projektanta.“.

251. V § 156 odst. 2 se za text „písm.“ vkládají slova „c) a“.

252. V § 156 odst. 2, § 157 odst. 1 písm. a), d) a e), § 160 odst. 2 písm. a) a v § 162 odst. 5 se text „n)“ nahrazuje textem „p)“.

253. V § 158 odst. 4 se slova „předpisů a“ nahrazují slovem „předpisů,“ a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „a závěry povinných průzkumů, které stanoví prováděcí právní předpis“.

254. V § 158 odst. 5 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „stavby“ se vkládají slova „a rozsah povinných průzkumů včetně druhu staveb, k jejichž projektové dokumentaci se závěry povinných průzkumů přikládají,“.

255. V § 159 odst. 2 písm. a) a v § 159 odst. 3 větě první se za číslo „11“ vkládají slova „a 12“.

256. V § 160 odst. 2 písm. h) se za slova „kolaudačního rozhodnutí,“ vkládají slova „pokud jiný právní předpis37) nestanoví jinak,“.

257. V § 161 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; to neplatí pro stavby sítí technické infrastruktury“.

258. V § 162 odstavec 1 zní:

„(1) Projektant je při projektové činnosti povinen respektovat veřejné zájmy chráněné na základě tohoto nebo jiného právního předpisu, požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování a požadavky na výstavbu a jednat v součinnosti s dotčenými orgány. Při zpracování územně plánovací dokumentace a územní studie je dále povinen jednat v součinnosti s orgánem územního plánování a při zpracování projektové dokumentace se stavebním úřadem.“.

259. V § 162 odst. 6 větě druhé se za slovo „pořizovateli“ vkládá slovo „ji“ a slova „vybrané části územně plánovací dokumentace“ se zrušují.

260. V § 167 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 67 zní:

„f) pokud je to technicky proveditelné, zajistit do 1. ledna 2025 instalaci systémů automatizace a kontroly budov, za podmínek stanovených jiným právním předpisem67), pokud je vlastníkem jiné než obytné budovy se systémem
1. vytápění nebo kombinovaným systémem pro vytápění a větrání o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW nebo
2. klimatizace nebo kombinovaným systémem klimatizace a větrání o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW.


67) Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.“.

261. V § 172 odst. 2 větě první se za slovo „Žádost“ vkládají slova „nebo návrh“ a ve větě druhé se za slovo „žádosti“ vkládají slova „a formulář návrhu“.

262. V § 173 odst. 3, § 177 odst. 1, 2 a 3 větě první, § 178 odst. 1 a 3, § 179 odst. 1 a 2, § 184 odst. 2 písm. e) a h), § 184 odst. 3, § 232 odst. 2 písm. d), § 237 odst. 3 větě druhé, § 237 odst. 4 větě druhé, § 239 odst. 3 písm. b), § 241 odst. 2 a v § 248 odst. 2 se slova „ , koordinované vyjádření“ zrušují.

263. V části šesté hlavě II nadpisu dílu 2 a v nadpisu § 179 se slova „ , koordinované vyjádření“ zrušují.

264. Na konci nadpisu § 176 se doplňují slova „a koordinované závazné stanovisko“.

265. V § 176 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a namísto jednotlivých závazných stanovisek koordinované závazné stanovisko“ a na konci odstavce 1 se doplňuje věta „Ustanovení správního řádu o společném řízení a ustanovení o řešení rozporů se použijí přiměřeně.“.

266. V § 176 odst. 2 se za slovo „vyjádření“ vkládají slova „nebo koordinované závazné stanovisko“.

267. V § 176 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Koordinované závazné stanovisko nezahrnuje

a) závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a
b) jednotné environmentální stanovisko podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, vydává-li se současně jako závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

268. V § 176 odst. 4 se za slovo „vyjádření“ vkládají slova „nebo koordinovaného závazného stanoviska“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení § 175 odst. 2 se použije obdobně.“.

269. V § 176 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Koordinované závazné stanovisko je platné 5 let ode dne jeho vydání. Zahrnuje-li koordinované závazné stanovisko jednotné environmentální závazné stanovisko, použijí se ustanovení o platnosti jednotného environmentálního závazného stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku pro koordinované závazné stanovisko obdobně.“.

270. V § 177 odst. 2 se za slovo „odstranění“ vkládají slova „nejpozději do 10 dnů od jejího podání“.

271. V § 177 odst. 3 větě druhé, § 179 odst. 1, § 184 odst. 4, § 193 odst. 2 větě první, § 251 odst. 1, § 251 odst. 2 větě druhé a v § 292 odst. 1 větě poslední se slova „ , koordinovaného vyjádření“ zrušují.

272. V § 178 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Lhůtu podle odstavce 1 může dotčený orgán prodloužit také z důvodu, pro který lze prodloužit lhůtu pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, jde-li o koordinované závazné stanovisko, které zahrnuje jednotné environmentální stanovisko.“.

273. V § 178 odstavec 4 zní:

„(4) Ustanovení odstavce 3 se nepoužije na

a) závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
b) jednotné environmentální stanovisko vydané podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku namísto závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebo správního úkonu orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny, kterým se
1. posuzuje splnění podmínek pro stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků,
2. vyslovuje souhlas k zásahům, které by mohly vést k závažnému nebo nevratnému poškození nebo ke zničení evropského stanoviště nebo stanoviště evropsky významných druhů,
3. uděluje souhlas k činnostem v ptačích oblastech,
4. posuzuje splnění podmínek pro povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropské unie,
5. uděluje souhlas k činnostem vymezeným v bližších ochranných podmínkách zvláště chráněných území, která byla vyhlášena k zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit.“.

274. V § 179 odst. 2 se slovo „vydání“ nahrazuje slovy „6 měsíců ode dne právní moci“.

275. Za § 179 se vkládá nový § 179a, který včetně nadpisu zní:

㤠179a

Přezkum závazného stanoviska v přezkumném řízení

Zahájit přezkumné řízení, jehož předmětem je závazné stanovisko sloužící jako podklad pro řízení podle tohoto zákona, lze do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, jehož bylo závazné stanovisko podkladem. Závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 9 měsíců od právní moci rozhodnutí, jehož bylo závazné stanovisko podkladem.“.

276. V § 180 odst. 2 se slova „se podává“ nahrazují slovy „lze podat“.

277. V § 184 odst. 2 se písmeno i) zrušuje.
Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

278. V § 184 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ ; to neplatí pro závazné stanovisko k ověření změn záměru podle § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“.

279. V § 185 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a řízení usnesením přeruší; usnesení se doručuje pouze stavebníkovi a nelze se proti němu odvolat“.

280. V § 186 odst. 2 se slova „oznámení záměru podle jiného právního předpisu44)“ nahrazují slovy „závěru zjišťovacího řízení podle odstavce 1 k takto změněnému záměru“.
Poznámka pod čarou č.  44 se zrušuje.

281. V § 187 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby nelze vzít zpět po podání žádosti o povolení záměru. Dojde-li po podání žádosti k podstatné změně záměru, lze záměr povolit, jen doloží-li stavebník souhlas vlastníka pozemku nebo stavby s upraveným záměrem.“.

282. V § 187 odst. 3 písm. a) se za slovo „příjmení,“ vkládají slova „datum narození,“.

283. V § 189 odst. 1 větě druhé a v § 190 odst. 1 větě první se slova „v oznámení“ nahrazují slovy „ve vyrozumění“.

284. V § 189 odst. 2 větě první se slova „a záměrů EIA“ zrušují a za větu první se vkládá věta „V případech záměrů EIA v území, ve kterém byl vydán územní plán, může stavební úřad nařídit veřejné ústní jednání.“.

285. V § 190 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Výzvu k vyjádření stavebníka může stavební úřad spojit s jiným úkonem v řízení.“.

286. V § 191 odst. 3 se za slovo „řízení,“ vkládají slova „návrh byl soudem odmítnut nebo bylo řízení zastaveno,“.

287. V § 192 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Vyhodnocení připomínek veřejnosti se uvede jako součást odůvodnění rozhodnutí o povolení záměru.“.

288. V § 193 odst. 1 písm. a) se za slovo „dokumentací“ vkládají slova „ , územními opatřeními“.

289. V § 193 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Na vyžádání stavebního úřadu vydá dotčený orgán do 5 dnů sdělení k návrhům, námitkám, vyjádřením nebo návrhům důkazů účastníků řízení, které se týkají jím chráněného veřejného zájmu.“.

290. § 194 se včetně nadpisu zrušuje.

291. V § 196 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

292. V § 196 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

293. V § 196 odst. 2 písm. a) se za slovo „případech“ vkládají slova „nebo je-li nařízeno ústní jednání“.

294. V § 198 odst. 1 větě první se za slovo „dne“ vkládá slovo „nabytí“ a na konci textu věty druhé se doplňují slova „nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení“.

295. V části šesté hlavě III se díl 2 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 45 až 47 zrušuje.

296. V § 212 odst. 1 písm. e) se slova „podal bezvadnou žádost,“ zrušují.

297. V § 213 písm. b) se slova „dobývacího prostoru“ nahrazují slovy „prostoru pro dobývání ložisek nerostů, pro která se nestanoví dobývací prostor podle horního zákona“.

298. V § 214 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , pokud se neprovádí ve stanoveném záplavovém území“.

299. V § 216 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo alespoň jedním z vlastníků s doložením souhlasu ostatních vlastníků dotčených pozemků“ a za větu první se vkládá věta „Ustanovení § 187 se na souhlas vlastníků dotčených pozemků použije obdobně.“.

300. V § 216 odst. 2 se za slovo „vyznačením“ vkládá slovo „přímého“, slova „a to buď“ se nahrazují slovem „nebo“ a slovo „ , nebo“ se nahrazuje slovem „ , anebo“.

301. V § 216 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) K žádosti o dělení nebo scelení pozemků pro stavby dálnic, silnic I. třídy, drah, leteckých staveb a staveb s nimi souvisejících se nedokládá dopravní napojení na veřejně přístupnou komunikaci. V rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků pro stavby dálnic, silnic I. třídy, drah, leteckých staveb a staveb s nimi souvisejících stanoví stavební úřad podmínku zřízení napojení nově vzniklých pozemků na veřejně přístupnou komunikaci.

(5) V řízení o dělení nebo scelování pozemků se § 193 odst. 1 písm. a) a b) nepoužije.“.

302. V § 218 odst. 4 se slovo „existující“ nahrazuje slovem „dokončené“.

303. V § 220 odst. 4 se slova „ , opatření obecné povahy“ nahrazují čárkou.

304. V § 221 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) v případě staveb jaderného zařízení a staveb souvisejících, nacházejících se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení, nebo“.

305. V § 221 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „a ustanovení hlav I, II, IV a V této části“.

306. V § 221 odst. 3 větě poslední se slovo „stavebním“ zrušuje a na konci odstavce 3 se doplňují věty „Stavby podle odstavce 1 písm. a) může Dopravní a energetický stavební úřad povolit i bez předchozího rámcového povolení. Rámcové povolení pro záměry na území vojenských újezdů se nevydává.“.

307. V § 221 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Záměry, které se nacházejí v areálech dokončených staveb a nepřekračují stávající prostorové parametry, zejména výškovou hladinu stávajících staveb nebo odstupové vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb, lze povolit i bez předchozího rámcového povolení. Účastníky řízení o povolení záměru pro záměry podle věty první jsou osoby uvedené v § 182 odst. 1 písm. a), c) a d).“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

308. V § 222 odst. 1 se slova „pro stavby v areálu jaderného zařízení a pro stavby v působnosti jiného stavebního úřadu“ zrušují.

309. V § 222 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

310. V § 222 odst. 2 se slova „prostorech existujících“ nahrazují slovy „areálech dokončených“.

311. V § 223 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „v areálu“ zrušují a za slovo „zařízení“ se vkládají slova „a stavby související, nacházející se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení,“.

312. V § 224 odst. 1 se slovo „provádění“ zrušuje.

313. V § 224 odst. 4 se slova „ , koordinovaná vyjádření“ zrušují.

314. V § 226 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Odvolací správní orgán dále nepřihlíží k části obsahu odvolání, které bylo podáno odvolatelem, který je účastníkem řízení podle § 182 písm. e), v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr nedotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona.“.

315. V § 226 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Podkladem pro vydání rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu je také vyjádření Ministerstva zdravotnictví a v případě vyhrazených staveb uvedených v písmenech m) a n) přílohy č. 3 k tomuto zákonu i Českého báňského úřadu, ve kterém posoudí splnění podmínek pro ochranu veřejných zájmů v jejich působnosti v rozhodnutí Dopravního a energetického stavebního úřadu.“.

316. V § 227 odst. 1 se slova „povolení stavby“ nahrazují slovy „povolení záměru“.

317. V § 227 odst. 4 se slova „18 a“ zrušují a na konci textu odstavce 4 se doplňují slova „ , pro vstup na pozemek a do stavby při kontrolní prohlídce platí ustanovení § 293 obdobně“.

318. V § 230 odst. 2 se slova „a o)“ zrušují.

319. V § 230 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Vznikla-li stavba, která nevyžaduje kolaudační rozhodnutí a která musí být podle jiného právního předpisu označena číslem, stavební úřad po oznámení dokončení stavby podle odstavce 3 vyzve příslušnou obec k přidělení čísla.“.

320. V § 234 odst. 1 větě první se slova „ ; to neplatí, jde-li o vybrané energetické stavby podle liniového zákona53)“ zrušují.
Poznámka pod čarou č. 53 se zrušuje.

321. V § 236 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti.“.

322. V § 236 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Po dokončení stavby se postupuje podle § 230 až 235 a 237 obdobně.“.

323. V § 238 odst. 3 se slova „ , nejdéle na dobu 3 let“ nahrazují slovy „i opakovaně, v takovém případě nesmí doba předčasného užívání nebo zkušebního provozu přesáhnout 3 roky“ a na konci odstavce se doplňuje věta „V případě vyhrazených staveb nesmí doba předčasného užívání nebo zkušebního provozu přesáhnout 10 let.“.

324. V § 239 odst. 4 se slova „a osoby, které mohou být povolením změny v užívání stavby přímo dotčeny na svých vlastnických nebo jiných věcných právech“ nahrazují slovy „ , vlastník pozemku, na němž se nachází stavba, u které bude prováděna změna v užívání, osoby, jejichž jiné věcné právo ke stavbě může být přímo dotčeno, a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být povolením změny užívání přímo dotčeno“.

325. V § 241 odst. 1 písm. f) se slova „požární bezpečnosti“ nahrazují slovy „stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva“.

326. V § 242 odst. 2 se slova „200 a § 225 a 226 obdobně“ nahrazují slovy „181, 189 až 193, 196, 225 a 226 obdobně a podle § 185, 188 a 194 přiměřeně“.

327. V § 243 odst. 1 větě první se slova „a o)“ zrušují.

328. § 246 zní:

㤠246

Není-li v této hlavě stanoveno jinak, postupuje se při vydání kolaudačního rozhodnutí podle § 172 až 181, 225 a 226 obdobně a podle § 185, 188, 190 a 194 přiměřeně, při vydání povolení změny v užívání stavby nebo povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby podle § 172 až 181, 189 až 193, 196, 225 a 226 obdobně a podle § 185, 188 a 194 přiměřeně.“.

329. V § 247 odst. 3 se slova „třetích osob“ nahrazují slovy „k pozemku, na němž se nachází stavba, která má být odstraněna, nebo stavbám na něm, a vlastnických nebo jiných věcných práv k sousedním pozemkům nebo sousedním stavbám, které by mohly být odstraňováním nebo odstraněním stavby přímo dotčeny“.

330. V § 250 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) je prováděna nebo byla provedena v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací.“.

331. V § 250 odst. 2 se za slovo „odstraněna,“ vkládají slova „osoba, která má jiná věcná práva k pozemku, na němž se nachází stavba, která má být odstraněna, nebo ke stavbám na něm, obec, na jejímž území se stavba, která má být odstraňována, nachází,“ a za slovo „vlastnická“ se vkládají slova „nebo jiná věcná“.

332. V § 254 odst. 5 se slovo „vlastník“ nahrazuje slovy „osoba, která má vlastnické nebo jiné věcné právo k“ a za slovo „odstraněna,“ se vkládají slova „nebo stavbám na něm,“.

333. V § 255 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Byla-li žádost o dodatečné povolení podána před zahájením řízení o odstranění stavby, platí, že byla podána v okamžiku zahájení řízení o odstranění stavby. Byla-li žádost o dodatečné povolení zamítnuta, nelze podat žádost o vydání nového rozhodnutí.“.

334. V § 255 odstavec 3 zní:

„(3) V řízení o dodatečném povolení se ustanovení § 172 až 181, 183 až 220 a 225 až 227 použijí obdobně.“.

335. V § 256 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „jsou splněny podmínky podle § 193 a povinný prokáže, že“ nahrazují slovy „povinný prokáže splnění podmínek podle § 193 a“.

336. V § 256 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) stavba nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu,“.

337. V § 256 odst. 1 se na začátek písmene c) vkládá slovo „povinný“.

338. V § 256 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Vyžaduje-li stavba pouze výjimku z požadavků na umisťování staveb a stavebník doloží stavebnímu úřadu souhlas účastníků řízení, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být povolením výjimky přímo dotčeno, považuje se podmínka podle odstavce 1 písm. b) za splněnou. Ustanovení § 187 odst. 2 až 4 se použije obdobně.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

339. V § 256 odst. 4 se za slovo „povinného“ vkládají slova „podanou společně se žádostí o dodatečné povolení“ a na konci odstavce 4 se doplňuje věta „Stavební úřad vydá dodatečné povolení a kolaudační rozhodnutí jako společné rozhodnutí.“.

340. V § 258 odstavec 2 zní:

„(2) V opakovaném řízení se ustanovení § 172 až 181, 183 až 220 a 225 až 227 použijí obdobně.“.

341. V § 260 odst. 2 se slova „o řízení o povolení záměru“ nahrazují slovy „§ 172 až 181, 183 až 220 a 225 až 227“.

342. V § 261 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Ministerstvo může na žádost stavebního úřadu uhradit účelně vynaložené náklady vzniklé při provedení náhradního výkonu rozhodnutí o nařízení odstranění stavby nebo terénní úpravy, pokud stavební úřad usnesením podle § 119 odst. 4 správního řádu uložil povinnému zaplatit předem potřebné náklady na provedení exekuce a povinný tyto náklady nezaplatil.

(3) Žádost podle odstavce 2 obsahuje

a) rozhodnutí o nařízení odstranění stavby,
b) exekuční příkaz, na jehož základě stavební úřad pověřil jinou osobu odstraněním stavby nebo terénní úpravy,
c) usnesení podle § 119 odst. 4 správního řádu, kterým stavební úřad uložil povinnému zaplatit potřebné náklady na provedení exekuce, a
d) daňový doklad o výši nákladů na odstranění stavby nebo terénní úpravy.

(4) Uhradilo-li ministerstvo účelně vynaložené náklady podle odstavce 2, uloží po provedení náhradního výkonu rozhodnutí povinnému zaplatit ministerstvu úhradu těchto nákladů.“.

343. § 262 zní:

㤠262

Není-li v této hlavě stanoveno jinak, postupuje se v řízení o povolení odstranění stavby podle § 172, 174, 185, 188, 189, 191, 192, 194, 196, 225 a 226 obdobně a podle § 190 a 200 přiměřeně. V řízení o nařízení odstranění stavby se postupuje podle § 173, 175, 176, 178 až 181, 189, 191, 192, 225 a 226 obdobně a podle § 190 přiměřeně.“.

344. V § 264 odst. 1 větě druhé se slovo „v“ nahrazuje slovem „k“.

345. V § 264 odst. 3 větě první se slova „vydá stavební úřad povolení obnovy stavby nebo zařízení“ nahrazují slovy „vyrozumí stavební úřad stavebníka do 15 dnů ode dne oznámení o tom, že obnova vyžaduje povolení. V takovém případě se oznámení považuje za žádost o povolení obnovy“ a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Odvolání proti povolení nemá odkladný účinek.“.

346. V § 264 odst. 4 se slova „nebo zájem na obnově nepřevýší zájem na zachování nově vzniklého stavu“ zrušují.

347. V § 264 odst. 5 větě první se slovo „terenní“ nahrazuje slovem „terénní“, na konci textu věty druhé se doplňují slova „nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení, byla-li doba platnosti povolení prodloužena“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení § 198 odst. 3 se na prodloužení doby platnosti povolení obnovy použije obdobně.“.

348. V § 267 odstavec 3 zní:

„(3) Informační systémy stavební správy neslouží k výkonu působnosti jiného stavebního úřadu s výjimkou působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra jako dotčených orgánů. Dotčené orgány v případě záměrů v působnosti jiných stavebních úřadů nevyužívají k výkonu své působnosti informační systémy stavební správy. Údaje o stavbách v areálu jaderného zařízení a záměrech v působnosti jiného stavebního úřadu a řízeních s nimi souvisejících se s výjimkou národního geoportálu územního plánování v informačních systémech stavební správy neevidují.“.

349. V § 267 odst. 4 se za slovo „obrany,“ vkládají slova „Ministerstvem spravedlnosti,“.

350. V § 271 odst. 2 větě druhé se slova „projektová dokumentace nebo“ zrušují, za slovo „záměru,“ se vkládají slova „která nemusí být zpracována projektantem,“ a slova „projektovou dokumentaci nebo“ se zrušují.

351. V § 272 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

352. Na konci nadpisu § 275 se doplňují slova „a nahlížení do spisu“.

353. V § 275 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) U staveb v působnosti jiného stavebního úřadu lze z důvodů ochrany zájmů podle jiných právních předpisů odepřít nahlížení do části spisu, která obsahuje projektovou dokumentaci a dokumentaci pro povolení záměru.

(3) Informační systém stavební správy je samostatnou evidencí dokumentů. Povinnost vykonávat spisovou službu se považuje ve vztahu k dokumentům uchovávaným v informačním systému stavební správy za splněnou.“.

354. § 276 zní:

㤠276

(1) Autorizovaný inspektor vydává odborné posudky pro účely kolaudace staveb.

(2) Autorizovaný inspektor vydává na žádost stavebníka posudek pro účely posouzení souladu projektové dokumentace pro provádění stavby s dokumentací pro povolení stavby a s jejími změnami a s požadavky na výstavbu, popřípadě s technickými předpisy a technickými normami.“.

355. V § 282 odst. 1 větách první a druhé se slova „Nejvyššího stavebního úřadu“ nahrazují slovem „ministerstva“.

356. V § 284 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Odborný posudek autorizovaného inspektora k dokumentaci pro provádění stavby dokládá, že dokumentace pro provádění stavby je v souladu s ověřenou dokumentací pro povolení stavby nebo s jejími povolenými změnami a s požadavky na výstavbu, popřípadě technickými předpisy a technickými normami.

(5) Odborný posudek k dokumentaci pro provádění stavby je autorizovaný inspektor oprávněn vydat pouze tehdy, pokud ověřil splnění podmínek uvedených v odstavci 4.“.

357. V § 284 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 6 a 7.

358. V § 285 odst. 1 větě druhé se slova „Nejvyšším stavebním úřadem“ nahrazují slovem „ministerstvem“.

359. V nadpisu § 286 se slova „Nejvyššího stavebního úřadu“ nahrazují slovem „ministerstva“.

360. V § 293 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Vlastník a uživatel obydlí jsou v uvedených případech povinni kontrolujícímu vstup do obydlí umožnit. Vlastník je povinen umožnit vykonání nezbytných zkoušek a měření použitím nezbytných technických zařízení či prostředků. Pokud je to třeba, přizve kontrolující i další osoby, postup podle odstavce 3 se použije přiměřeně.“.

361. V § 293 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Pokud vlastník pozemku nebo stavby brání vstupu kontrolujícímu nebo jím přizvané osobě, může mu stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem stavebního úřadu v řízení, umožnění vstupu nařídit. Odvolání proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.“.

362. V § 295 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) provést nezbytné úpravy stavby, zejména
1. při výskytu hygienických, bezpečnostních, požárních, provozních nebo jiných závad, včetně nesplnění požadavků na přístupnost,
2. v případě, že stavba nebo její užívání ohrožuje životní prostředí,
3. pro ochranu kulturně historických, archeologických, architektonických a urbanistických hodnot,
4. v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
5. za účelem vyhovění požadavkům obrany a bezpečnosti státu uplatněným Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra,
6. pro připojení stavby na technickou infrastrukturu, nebo vybavení sociálním nebo jiným hygienickým zařízením,
7. pro zajištění účinného odvádění a zneškodňování odpadních vod v souladu s právními předpisy, k usnadnění průtoku přívalových vod, k zamezení vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky,
8. zakonzervování rozestavěné stavby, jejíž provádění bylo přerušeno,“.

363. V § 296 odst. 1 větě první se slova „veřejných zakázkách“ nahrazují slovy „zadávání veřejných zakázek“.

364. V § 298 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a) Dopravního a energetického stavebního úřadu ve věcech staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, staveb drah a civilních leteckých staveb a staveb souvisejících vykonává Ministerstvo dopravy,
b) Dopravního a energetického stavebního úřadu ve věcech vyhrazených staveb, u nichž vykonává působnost nadřízeného správního orgánu Ministerstvo průmyslu a obchodu, a ve věcech staveb technické infrastruktury pro energetiku a elektronické komunikace, výroben obnovitelných zdrojů energie a staveb souvisejících vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu,“.

365. V § 298 odst. 1 se doplňují písmena c) až e), která znějí:

„c) krajských stavebních úřadů ve věcech staveb silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, staveb technické infrastruktury pro energetiku a elektronické komunikace a staveb obnovitelných zdrojů energie vykonává Dopravní a energetický stavební úřad,
d) krajských stavebních úřadů s výjimkou staveb uvedených v písmenu c) a obecních stavebních úřadů vykonává ministerstvo,
e) obecních stavebních úřadů vykonává krajský stavební úřad.“.

366. V § 298 odst. 2 a v § 299 se slova „Nejvyšší stavební úřad a Specializovaný a odvolací stavební úřad“ nahrazují slovy „Ministerstvo, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Dopravní a energetický stavební úřad a krajský stavební úřad“.

367. V § 301 se odstavec 4 zrušuje.

368. V § 302 odst. 3 se text „d)“ nahrazuje textem „f)“.

369. V § 303 odst. 4 se slova „vybrané části územně plánovací dokumentace“ nahrazují slovy „územně plánovací dokumentaci“.

370. V § 304 odst. 1 se slovo „stavební“ zrušuje.

371. V § 304 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Přestupkem podle tohoto zákona není porušení takových podmínek rozhodnutí, které stavební úřad převzal do svého rozhodnutí na základě jednotného environmentálního stanoviska.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

372. V § 305 se slova „účastníkem řízení“ nahrazují slovy „osobou zúčastněnou na řízení“.

373. V § 311 odst. 1 větě druhé se slova „příslušný Nejvyšší stavební úřad“ nahrazují slovy „příslušné ministerstvo“.

374. V § 312 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 1 až 6.

375. V § 312 odst. 1 větě první se slova „Specializovaný a odvolací stavební úřad“ nahrazují slovy „Dopravní a energetický stavební úřad“, slova „Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu“ se nahrazují slovy „Dopravního a energetického stavebního úřadu“ a věty druhá a třetí se nahrazují větou „Přechodem státních zaměstnanců ve služebním poměru na dobu neurčitou podle tohoto odstavce platí, že úspěšně vykonali úřednickou zkoušku pro příslušný obor státní služby, v němž budou úkoly a činnosti vykonávat v Dopravním a energetickém stavebním úřadu.“.

376. V § 312 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Podle odstavce 1 se však nepostupuje, pokud dotčení zaměstnanci zajišťují v ministerstvech a jiných správních úřadech v převažujícím rozsahu výkon úkolů a činností, které nespadají do působnosti Dopravního a energetického stavebního úřadu podle tohoto nebo jiného zákona.“.
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

377. V § 312 odst. 3 větě první se slova „obcí a“, slova „obecních a“, a slova „ , jakož i do úřadů městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst,“ zrušují, slova „orgánů státní stavební správy“ se nahrazují slovy „Dopravního a energetického stavebního úřadu“ a slova „a městských částí hlavního města Prahy“ se zrušují.

378. V § 312 odst. 4 se slova „Nejvyšším stavebním úřadem“ nahrazují slovy „Dopravním a energetickým stavebním úřadem“.

379. V § 312 odst. 5 větě první se slova „Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu nebo do krajského stavebního úřadu v sídle kraje, z něhož práva a povinnosti z pracovního poměru podle odstavce 3 přecházejí“ nahrazují slovy „Dopravního a energetického stavebního úřadu“ a věta druhá se zrušuje.

380. V § 312 odst. 6 se věta první zrušuje, za slovo „Prahy“ se vkládají slova „podle odstavce 3“ a slova „Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu nebo do Stavebního úřadu pro hlavní město Prahu“ se nahrazují slovy „Dopravního a energetického stavebního úřadu“.

381. V § 312 odst. 7 se slova „Nejvyšším stavebním úřadu a ve Specializovaném a odvolacím stavebním úřadu“ nahrazují slovy „Dopravním a energetickém stavebním úřadu“ a věta druhá se zrušuje.

382. V § 313 se odstavce 1 a 2 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 1 až 3.

383. V § 313 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti obecného stavebního úřadu na úseku stavebního řádu podle § 30a splňuje úředník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává činnost obecného nebo speciálního stavebního úřadu a splňuje kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu podle dosavadní právní úpravy.“.

384. V § 314 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

385. V § 314 větě druhé se slova „srpna 2023“ nahrazují slovy „února 2024“.

386. § 315 zní:

㤠315

(1) Příslušnost k hospodaření s majetkem státu užívaným organizačními složkami státu přechází ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Dopravní a energetický stavební úřad, pokud byl tento majetek užíván výhradně k zajišťování úkolů a činností, které přecházejí podle tohoto nebo jiného zákona na Dopravní a energetický stavební úřad.

(2) Rozpočtované prostředky v rozpočtech organizačních složek, které souvisejí s výkonem působnosti, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Dopravní a energetický stavební úřad, se přesouvají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Dopravní a energetický stavební úřad.

(3) Nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé za roky předcházející roku nabytí účinnosti tohoto zákona, které souvisejí s výkonem působnosti, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Dopravní a energetický stavební úřad, se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nároky z nespotřebovaných výdajů Dopravního a energetického stavebního úřadu.“.

387. V § 316 odstavec 2 zní:

„(2) Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o pořízení územního plánu, regulačního plánu, nebo jejich změny nebo vymezení zastavěného území, nebo zahájeno zpracování územní studie a pořizovatelem je obecní úřad podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. na základě smluvního vztahu s osobou splňující kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti podle dosavadních právních předpisů, pohlíží se na tuto osobu do doby vydání této územně plánovací dokumentace nebo vymezení zastavěného území jako na zástupce pořizovatele. Jedná-li se o územní studii, považuje se za rozhodný moment vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti.“.

388. V nadpisu § 318 se slova „České republiky“ zrušují a slovo „Politika“ se nahrazuje slovem „politika“.

389. V § 318 odstavec 1 zní:

„(1) Politika územního rozvoje schválená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za politiku územního rozvoje podle tohoto zákona.“.

390. V § 318 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Části politiky územního rozvoje schválené podle zákona č. 183/2006 Sb., které nemohou být podle tohoto zákona její součástí, se nepoužijí a při nejbližší změně musí být z politiky územního rozvoje vypuštěny; toto vypuštění nepodléhá posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se vztahuje k původní politice územního rozvoje, se neupravuje.

(3) Bylo-li zahájeno pořizování zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nedošlo-li k předložení návrhu zprávy o uplatňování ke schválení vládě podle § 35 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., dokončí se pořizování i předložení vládě podle dosavadních právních předpisů. Zpráva o uplatňování schválená vládou podle § 35 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. se považuje za zprávu o plnění podle tohoto zákona a dále se postupuje podle tohoto zákona.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

391. V § 318 odst. 4 se slova „Ministerstvo pro místní rozvoj pořizování této aktualizace ukončí a předloží vládě informaci o ukončení pořizování aktualizace politiky územního rozvoje“ nahrazují slovy „a nedošlo-li k předložení návrhu ke schválení vládě podle § 34 zákona č. 183/2006  Sb., zajistí ministerstvo uvedení návrhu této aktualizace do souladu s tímto zákonem. V rozsahu provedených úprav se dále postupuje podle § 71b a 71c a § 71d odst. 1“.

392. V § 318 odst. 5 se slova „České republiky“ zrušují a slovo „Politiku“ se nahrazuje slovem „politiku“.

393. § 319 včetně nadpisu zní:

㤠319

Územní rozvojový plán

(1) Ministerstvo pořídí první územní rozvojový plán, který bude obsahovat pouze nadregionální územní systém ekologické stability vymezený v zásadách územního rozvoje, u kterého marně uplynula lhůta pro přezkum podle správního řádu a soudního řádu správního, a záměry dopravní a technické infrastruktury vymezené v zásadách územního rozvoje a obsažené v politice územního rozvoje, které dosud nebyly dokončeny a u kterých marně uplynula lhůta pro přezkum podle správního řádu a soudního řádu správního.

(2) Vymezení záměrů podle odstavce 1 převezme ministerstvo ze zásad územního rozvoje tak, že textová část vymezení záměru bude obsahovat pouze výčet obcí dotčených tímto záměrem bez stanovení podmínek pro rozhodování v území, pořadí změn v území a kompenzační opatření podle § 100 odst. 4 tohoto zákona.

(3) Záměry přebírané do prvního územního rozvojového plánu podle odstavce 1 nepodléhají projednání a posuzování vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 40 tohoto zákona. Soulad s politikou územního rozvoje se neposuzuje.

(4) Dotčenými orgány při pořizování územního rozvojového plánu podle tohoto přechodného ustanovení jsou pouze Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství, které mohou záměry podle odstavce 1 vyloučit.

(5) Pro první územní rozvojový plán se § 73 odst. 2 a 3 tohoto zákona nepoužije do doby vydání změny, která jej uvede do souladu s požadavky podle tohoto zákona.“.

394. V § 322 odst. 3 se slovo „pořizovanou“ a slovo „nejpozději“ zrušují.

395. V § 322 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Rozhodne-li zastupitelstvo obce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona o pořízení změny územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, územního plánu obce a regulačního plánu, byly-li schváleny přede dnem 1. ledna 2007, a současně již bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o pořízení nového územního plánu nebo regulačního plánu, dokončí se pořizování této změny podle dosavadních právních předpisů. Požadavky na jednotný standard podle § 20a zákona č. 183/2006 Sb. se neuplatní.

(5) Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán, byly-li schváleny přede dnem 1. ledna 2007, nelze upravit podle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a v rozsahu těchto úprav projednat a vydat, nebylo-li zahájeno společné jednání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona při pořizování úpravy podle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. zahájeno společné jednání, dokončí se pořizování podle dosavadních právních předpisů. Takto upravenou dokumentaci lze vydat do 31. prosince 2025, jinak se pořizování zastaví.“.

396. V § 323 odstavec 6 zní:

„(6) Pořizovatel zajistí úpravu návrhu územně plánovací dokumentace, u kterého nebylo zahájeno projednání ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, v souladu s tímto zákonem.“.

397. V § 323 odstavce 8 a 9 znějí:

„(8) Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno společné jednání o návrhu územního plánu nebo jeho změny nebo regulačního plánu nebo jeho změny, dokončí se činnosti zakončené úpravou návrhu po společném jednání podle dosavadních právních předpisů. Při úpravě se zajistí soulad obsahu uvedené územně plánovací dokumentace s tímto zákonem. Veřejné projednání se bez nového projednávání vyhodnocení vlivů uskuteční v rozsahu vyžadovaném tímto zákonem. Dotčené orgány uplatní stanoviska k částem, které byly od společného jednání změněny.

(9) Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno veřejné projednání nebo opakované veřejné projednání návrhu územního plánu nebo jeho změny nebo regulačního plánu nebo jeho změny, dokončí se podle dosavadních právních předpisů.“.

398. V § 324 větě druhé se slova „na udržitelný rozvoj území“ zrušují.

399. V § 325 odst. 1 a v § 325 odst. 4 větě první se číslo „4“ nahrazuje číslem „2“.

400. V § 325 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Věta první se nepoužije v případě obcí, ve kterých před nabytím účinnosti tohoto zákona rozhodlo zastupitelstvo obce o pořízení územního plánu.“.

401. V § 325 se odstavec 6 zrušuje.

402. V § 326 odst. 4 se slova „úřad územního plánování“ nahrazují slovy „rada obce, a v obcích, kde se rada nevolí, zastupitelstvo obce, nebo rada kraje“.

403. V § 329 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Stavební úřad v řízení podle tohoto zákona přezkoumává dokumentaci podle odstavců 1 až 4 podle dosavadních právních předpisů.“.

404. V § 330 odstavec 1 zní:

„(1) Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.“.

405. V § 330 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Územní řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona týkající se vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo stavby s ní související dokončí stavební úřad, který toto řízení vedl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Stavební řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona týkající se stavby související s vyhrazenou stavbou uvedenou v příloze č. 3 k tomuto zákonu dokončí stavební úřad, který toto řízení vedl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Společné územní a stavební řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona týkající se stavby související s vyhrazenou stavbou uvedenou v příloze č.  3 k tomuto zákonu dokončí stavební úřad, který se stal podle tohoto zákona příslušným k vedení řízení o povolení vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, je-li vyhrazená stavba stavbou hlavní, v ostatních případech dokončí řízení stavební úřad, který toto řízení vedl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

406. V § 330 odstavec 4 zní:

„(4) Změnu záměru před dokončením povolí a kolaudační řízení provede u záměrů povolených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stavební úřad, na který přešla působnost k povolení záměru podle tohoto zákona. Jde-li o stavbu související s vyhrazenou stavbou uvedenou v příloze č. 3 k tomuto zákonu, změnu záměru před dokončením povolí a kolaudační řízení provede stavební úřad, který tuto stavbu povolil.“.

407. V § 330 odst. 6 větě první se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „smlouva“ se vkládají slova „a vydaný regulační plán“.

408. V § 330 se odstavce 10 a 12 zrušují.
Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.

409. V § 330 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Osoba, která vykonávala činnost autorizovaného inspektora ke dni 31. prosince 2023, je oprávněna vykonávat činnost podle tohoto zákona do doby, která končí uplynutím 10 let ode dne jmenování ministrem pro místní rozvoj, nebo do doby prodloužené.“.

410. V části dvanácté hlavě II díl 5 včetně nadpisu zní:

„Díl 5
Přechodné ustanovení k obecným stavebním úřadům

§ 332

(1) Obecní úřady, které nebudou vykonávat působnost obecního stavebního úřadu podle tohoto zákona, jsou povinny předat nejpozději do 30 dnů od ukončení činnosti stavebního úřadu veškeré doklady týkající se neukončených správních řízení a jiných postupů vedených podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stavebním úřadům, na která přešla působnost podle tohoto zákona, a o předání sepsat protokol.

(2) Při provedení spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti stavebního úřadu se postupuje obdobně podle § 68a zákona č. 499/2004  Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

411. V části dvanácté hlavě II se doplňuje díl 6, který včetně nadpisu zní:

„Díl 6
Přechodné ustanovení k prováděcím právním předpisům

§ 332a

Do doby vydání prováděcích právních předpisů podle § 152 tohoto zákona, nejpozději však do 1. července 2027, se postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení § 194 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem. Části prováděcích právních předpisů podle věty první, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí.“.

412. V § 333 odst. 1 se text „§ 17 odst. 3,“ zrušuje a za text „§ 18 odst. 4,“ se vkládá text „§ 30 odst. 3 a 4,“.

413. V § 333 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 17 odst. 3, § 152 odst. 1 a § 158 odst. 5, kterou stanoví technické požadavky na stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, stavby drah a civilní letecké stavby a rozsah a obsah projektové dokumentace k těmto stavbám.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

414. V § 334 se za bod 28 vkládají nové body 29 až 32, které znějí:

„29. Část sto dvacátá šestá zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci.
30. Část druhá zákona č. 19/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
31. Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
32. Vyhláška č. 367/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.“.

Dosavadní body 29 až 50 se označují jako body 33 až 54.

415. V § 334 se za bod 44 vkládají nové body 45 a 46, které znějí:

„45. Vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
46. Vyhláška č. 164/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní body 45 až 54 se označují jako body 47 až 56.

416. Na konci § 334 se doplňují body 57 až 59, které znějí:

„57. Vyhláška č. 418/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb.
58. Nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).
59. Nařízení hlavního města Prahy č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy).“.

417. V § 334a odst. 1 se slova „července 2023“ nahrazují slovy „ledna 2024“.

418. V § 334a odst. 2 větě první se slova „rozhodnutí a závazného stanoviska orgánu územního plánování, která se nevydávají pro účely povolení vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, stavby s ní související a stavby tvořící s ní soubor staveb“ nahrazují slovy „řízení týkajícího se vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo stavby s ní související, které v přechodném období nelze zahájit“.

419. V § 334a odst. 3 se za větu první vkládá věta „Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 4 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024.“.

420. V § 335 úvodní části ustanovení se slova „července 2023“ nahrazují slovy „ledna 2024“, na konci písmene c) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

421. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 4 se slova „výrobek plnící funkci stavby (mobilní domy)“ nahrazují slovem „stavba“.

422. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 5 se slova „které nejsou veřejným prostranstvím a“ zrušují.

423. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 12 se za slova „věcného břemene“ vkládají slova „nebo smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“.

424. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bod 24 zní:

„24. zařízení sloužící k odběru povrchových nebo podzemních vod v případech ohrožujících život, zdraví nebo majetek těmito vodami,“.

425. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bod 25 zní:

„25. stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, s výjimkou stavby vodního díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chráněném území, památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo v území vymezeném Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra stanoveném v nařízení vlády,“.

426. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) bodu 26 se slovo „infrastruktuře“ nahrazuje slovem „infrastruktury“.

427. V příloze č. 1 odst. 1 písm. a) se doplňují body 27 až 31, které znějí:

„27. zázemí lesní mateřské školy a výdejny lesní mateřské školy o celkové zastavěné ploše všech staveb do 55 m2, s výjimkou hygienického zařízení, bez podsklepení, s nejvýše jedním nadzemním podlažím,
28. připojení k distribuční soustavě pomocí elektrické přípojky nebo smyčky, to vše v hladině nízkého napětí a v maximální délce do 25 m od vedení a zařízení stávající distribuční soustavy, zřizované provozovatelem distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě a k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst,
29. plynovodní přípojky o tlakové úrovni do 4 bar v maximální délce do 25 m od vedení stávající distribuční soustavy, s níž vyslovil provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst, souhlas,
30. vodovodní nebo kanalizační přípojky v délce do 25 m od stávajícího vodovodního řadu nebo stávající kanalizační stoky schválené vlastníkem dotčeného pozemku a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jeho provozovatelem, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn,
31. stání pro obytné automobily a obytné přívěsy,“.

428. V příloze č. 1 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) stavební úpravy pro instalaci využívající obnovitelný zdroj energie s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby, nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny podmínky zejména požární bezpečnosti podle právního předpisu upravujícího požadavky na bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

429. V příloze č. 1 odst. 1 písm. h) bodu 8 se za slovo „ochrany,“ vkládají slova „zařízení ochrany proti“ a za slovo „a“ se vkládají slova „zařízení zamezující“.

430. V příloze č. 1 odst. 2 písm. a) se slova „s výjimkou výrobku plnícího funkci stavby uvedeného v odstavci 1 písm. a) bodu 4“ zrušují.

431. V příloze č. 1 odst. 2 písm. b) se slova „výrobku plnícího funkci stavby uvedeného“ nahrazují slovy „stavby uvedené“.

432. V příloze č. 2 odst. 1 písm. e) se slova „do výšky 1 m“ zrušují a slova „do výšky 2 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím“ se nahrazují slovy „ , pokud nejde o drobnou stavbu“.

433. V příloze č. 2 odst. 1 písm. f) se číslo „30“ nahrazuje číslem „60“ a číslo „7“ se nahrazuje číslem „5“.

434. V příloze č. 2 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) stavby pro zemědělství nad 60 m2 zastavěné plochy nebo nad 5 m výšky do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, pokud nejde o stavby pro hospodářská zvířata anebo stavby, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek jako sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv a jiné,“.

Dosavadní písmena g) až o) se označují jako písmena h) až p).

435. V příloze č. 2 odst. 1 se na konci písmene i) doplňují slova „pokud nejde o drobnou stavbu,“.

436. V příloze č. 2 odst. 1 písmeno m) zní:

„m) stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 100 kW,“.

437. V příloze č. 2 odst. 1 písmeno p) zní:

„p) stavba pro bydlení do 80 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím, bez podsklepení, na pozemku rodinného domu, která je se stavbou rodinného domu funkčně spojena a je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, pokud nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu; požadavky územního plánu na sklon střechy stavby se nepoužijí.“.

438. V příloze č. 2 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).

439. V příloze č. 3 se na začátek písmene c) vkládá slovo „civilní“.

440. V příloze č. 3 písmeno d) zní:

„d) stavba nebo soubor staveb pro výrobu a skladování umisťované v zastavitelných nebo transformačních plochách o rozloze nejméně 100 ha vymezených k tomuto účelu v územním rozvojovém plánu nebo v zásadách územního rozvoje,“.

441. V příloze č. 3 se na začátek písmene h) vkládají slova „výrobny plynu nad 1 MW připojené k plynárenské soustavě včetně těžebních plynovodů a“.

442. V příloze č. 3 písm. i) se slova „ropovodů a“ a slova „nebo ropovodů“ zrušují.

443. V příloze č. 3 písmeno l) zní:

„l) stavby jaderného zařízení a stavby související, nacházející se uvnitř i vně areálu jaderného zařízení,“.

444. V příloze č. 3 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

„o) výrobna z obnovitelných zdrojů energie s výjimkou vodních děl, a to
1. výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření s celkovým instalovaným elektrickým výkonem výrobny elektřiny nad 5 MW,
2. výrobna elektřiny s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nad 1 MW, nejde-li o výrobnu elektřiny podle bodu 1,
3. výrobna tepla z obnovitelných zdrojů energie s celkovým instalovaným tepelným příkonem výrobny tepla nad 10 MW,
4. zařízení na energetické využívání odpadů,
p) stavby a zařízení rozvodného tepelného zařízení o dimenzi potrubí DN 300 a více.“.

445. V příloze č. 4 nadpis části I zní: „Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území“.

446. V příloze č. 4 části I v úvodní části větě první se za slovo „pořizovaná“ vkládají slova „politika územního rozvoje nebo“.

447. V příloze č. 4 části I bodu 1 se za slovo „vlivů“ vkládají slova „politiky územního rozvoje,“ a za slova „u změny“ se vkládají slova „politiky územního rozvoje nebo změny“.

448. V příloze č. 4 části I bodech 2 až 4 se za slovo „vlivů“ vkládají slova „politiky územního rozvoje nebo“.

449. V příloze č. 4 části I se na konci textu bodu 4 doplňují slova „a posouzení naplnění priorit územního plánování“.

450. V příloze č. 4 nadpis části II zní: „Obsah a struktura vyhodnocení předpokládaných vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí“.

451. V příloze č. 4 části II bodech 1, 2, 4 až 6, 9 a 12 se za slovo „posuzované“ vkládají slova „politiky územního rozvoje nebo“.

452. V příloze č. 4 části II bodu 2 se slovo „Vztah“ nahrazuje slovy „Zhodnocení vztahu“.

453. V příloze č. 4 části II bodu 3 se za slovo „posuzovaná“ vkládají slova „politika územního rozvoje nebo“.

454. V příloze č. 4 části II bodu 8 se slovo „závažných“ nahrazuje slovem „významných“.

455. V příloze č. 4 části II bodu 9 se slova „nebo unijní“ nahrazují slovy „ , unijní nebo národní“.

456. V příloze č. 4 části II bodu 10 se za slovo „vlivů“ vkládají slova „politiky územního rozvoje nebo“.

457. V příloze č. 4 části II bodu 11 se za slovo „dokumentace“ vkládají slova „nebo stanovisku podle § 71a odst. 2, § 71d odst. 4 písm. c) nebo § 71e odst. 5 písm. e)“.

458. Za přílohu č. 4 se vkládá nová příloha č. 5, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 5 k zákonu č. 283/2021  Sb.

Obsah a struktura politiky územního rozvoje

(1) Politika územního rozvoje obsahuje

a) celostátní priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
b) koncepci sídelní struktury České republiky,
c) vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os,
d) vymezení specifických oblastí,
e) vymezení záměrů dopravní infrastruktury,
f) vymezení záměrů technické infrastruktury,
g) další úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady, a
h) úkoly pro územní plánování.

(2) Politika územního rozvoje je doplněna schématy, zejména schématem

a) sídelní struktury České republiky,
b) rozvojových oblastí a rozvojových os,
c) specifických oblastí,
d) záměrů dopravní infrastruktury,
e) záměrů technické infrastruktury a
f) vztahu sídelní struktury, rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí.

(3) Je-li to účelné, lze schéma záměrů dopravní infrastruktury a schéma záměrů technické infrastruktury členit na samostatná schémata.

(4) Spolu s návrhem politiky územního rozvoje se zpracuje

a) zpráva o projednání návrhu politiky územního rozvoje obsahující vyhodnocení připomínek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů, krajů, obcí a veřejnosti, případných vyjádření sousedních států a výsledků konzultací se zdůvodněním způsobu jejich zapracování,
b) výsledek vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,
c) stanovisko Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly, a další části prohlášení podle § 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a
d) sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území s uvedením důvodů výběru přijaté varianty řešení.“.

Dosavadní přílohy č. 5 až 9 se označují jako přílohy č. 6 až 10.

459. V příloze č. 6 části I odst. 1 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena a) až f).

460. V příloze č. 6 části I odst. 1 písm. a) a v příloze č. 7 části I odst. 1 písm. e) se za slovo „ploch“ vkládají slova „ , transformačních ploch“.

461. V příloze č. 6 části I odst. 1 se písmena d) a e) zrušují.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno d).

462. V příloze č. 6 části I odst. 2 se na konci písmene b) slovo „a“ zrušuje.

463. V příloze č. 6 části I odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) vymezení definic pojmů, které nejsou definovány v tomto zákoně nebo v jiných právních předpisech.“.

464. V příloze č. 6 části I odst. 3 se písmena a) a b) zrušují.
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena a) až d).

465. V příloze č. 6 části I odst. 4 větě druhé se slova „výkres koncepce rozvoje území ČR a“ zrušují.

466. V příloze č. 6 části II odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje,“.

Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena d) až k).

467. V příloze č. 6 části II odst. 1 písm. e) se slova „obsahem změny“ nahrazují slovy „zadáním změny nebo požadavku podle § 71 odst. 1 písm. h)“.

468. V příloze č. 7 části I odst. 1 písm. b) a c) se slova „územním rozvojovém plánu“ nahrazují slovy „politice územního rozvoje“.

469. V příloze č. 7 části I odst. 1 písm. d) se za slovo „plochy“ vkládají slova „ , transformační plochy“.

470. V příloze č. 7 části I odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) vymezení ploch pro těžbu nerostů,“.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

471. V příloze č. 7 části I odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i) přebírané vymezení ploch a koridorů pro veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanace z územního rozvojového plánu a, je-li to účelné, jejich zpřesnění,“.

Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena j) až l).

472. V příloze č. 7 části I se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) vymezení definic pojmů, které nejsou definovány v tomto zákoně nebo v jiných právních předpisech.“.

473. V příloze č. 7 části II odst. 1 písm. d) a v příloze č. 8 části II odst. 1 písm. d) se za slovo „s“ vkládají slova „politikou územního rozvoje a“.

474. V příloze č. 7 části II odst. 1 písm. e) se slovo „obsahem“ nahrazuje slovem „zadáním“.

475. V příloze č. 7 části II odst. 1 písm. j) se za slovo „v“ vkládají slova „politice územního rozvoje nebo“.

476. V příloze č. 8 části I odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování v území podmíněno realizací architektonické nebo urbanistické soutěže,“.

Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena h) až k).

477. V příloze č. 8 části I odst. 2 písm. h) se za slovo „architektonicky“ vkládají slova „významných staveb“ a slovo „staveb“ se nahrazuje slovem „celků“.

478. V příloze č. 8 části I odst. 2 písmeno j) zní:

„j) stanovení požadavků na výstavbu odchylně od prováděcího právního předpisu u části území obce, pro které územní plán obsahuje prvky regulačního plánu, a“.

479. V příloze č. 8 části I odst. 3 písm. a) bodu 6 se slovo „nebo“ zrušuje a na konci textu bodu 6 se doplňují slova „nebo realizací architektonické nebo urbanistické soutěže“.

480. V příloze č. 8 části I odst. 3 písm. a) se na konci bodu 7 slovo „a“ nahrazuje čárkou a bod 8 se zrušuje.

481. V příloze č. 8 části II odst. 1 písm. e) se slovo „obsahem“ nahrazuje slovem „zadáním“.

482. V příloze č. 8 části II odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a vyloučení záměrů podle § 122 odst. 3“.

483. V příloze č. 8 části II odst. 1 písm. l) se za slovo „plánu“ vkládají slova „ , případně s odchylně stanovenými požadavky na výstavbu“.

484. V příloze č. 8 části II odst. 1 se písmeno m) zrušuje.
Dosavadní písmena n) a o) se označují jako písmena m) a n).

485. V příloze č. 9 části I odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmena f) až h) se zrušují.

486. V příloze č. 9 části I odst. 2 písm. a) se za slovo „pro“ vkládají slova „příznivé životní prostředí a“.

487. V příloze č. 9 části I odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

488. V příloze č. 9 části I odst. 2 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

489. V příloze č. 9 části I odst. 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) až g), která znějí:

„e) podmínky pro ochranu veřejného zdraví,
f) stanovení požadavků na výstavbu odchylně od prováděcího právního předpisu,
g) vymezení architektonicky významných staveb nebo urbanisticky významných celků,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno h).

490. V příloze č. 9 části I se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) vymezení záměrů, pro které je realizace architektonické nebo urbanistické soutěže podmínka pro rozhodování, a
j) vymezení definic pojmů, které nejsou definovány v tomto zákoně nebo v jiných právních předpisech.“.

491. V příloze č. 9 části II odst. 1 písm. d) se za slovo „s“ vkládají slova „politikou územního rozvoje a“.

492. V příloze č. 9 části II odst. 1 písm. e) se slovo „obsahem“ nahrazuje slovem „zadáním“.

493. V příloze č. 9 části II odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) odůvodnění stanovení požadavků na výstavbu odchylně od prováděcího právního předpisu,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

494. Příloha č. 10 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Nejvyšší stavební úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady se zrušují uplynutím dne 30. června 2023.

2. Příslušnost hospodařit s majetkem, s nímž byl do dne 30. června 2023 příslušný hospodařit Nejvyšší stavební úřad a krajské stavební úřady, přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Ministerstvo pro místní rozvoj. Příslušnost hospodařit s majetkem, s nímž byl do dne 30. června 2023 příslušný hospodařit Specializovaný a odvolací stavební úřad, přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Dopravní a energetický stavební úřad.

3. Na Ministerstvo pro místní rozvoj přechází výkon práv a povinností ze služebního poměru a z pracovněprávních vztahů státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru, zařazených nebo jmenovaných na služební místo nebo k výkonu práce v Nejvyšším stavebním úřadu a krajských stavebních úřadech.

4. Dosavadní ředitel Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu je dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ředitelem Dopravního a energetického stavebního úřadu. Doba jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu podle § 54 odst. 1 zákona o státní službě začíná běžet dnem jmenování dosavadního ředitele Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu na místo ředitele Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. III

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č.  147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983  Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 37/1989 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č.  203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992  Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993  Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996  Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000  Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002  Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004  Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005  Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006  Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 295/2009 Sb., zákona č. 375/2011  Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 377/2015  Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017  Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona č. 34/2021 Sb., zákona č. 88/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 326/2021  Sb., zákona č. 362/2022 Sb. a zákona č. 471/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se bod 18 zrušuje.
Dosavadní bod 19 se označuje jako bod 18.

2. V § 14 odst. 1 se za slovo „prostor,“ vkládají slova „územního plánování a stavebního řádu, vyvlastnění,“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o požární ochraně

Čl. IV

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998  Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č.  284/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb. a zákona č. 415/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 3 se slova „podle odstavce 1 písm. a)“ zrušují.

2. V § 31 odst. 1 písm. b) bod 4 zní:

„4. dokumentace nebo jiného podkladu ke změně v účelu užívání stavby,“.

3. V § 31 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 5, který zní:

„5. dokumentace ke změně dokončené stavby,“.

4. V § 31 odst. 4 se slova „ve stejné formě jako žádost podle stavebního zákona“ nahrazují slovy „nebo stavební úřad elektronicky“.

5. V § 31 odst. 5 se slova „nebo v rozsahu obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby“ a slova „nebo zařízení“ zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o státní památkové péči

Čl. V

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č.  132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004  Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008  Sb., zákona č. 307/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 124/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 127/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 větě druhé se slovo „krajský“ zrušuje.

2. V § 14 odst. 2 se slova „nebo v památkové zóně“ nahrazují slovy „ , v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny“ a za text „§ 6a“ se vkládají slova „a 17“.

3. V § 17 odst. 1 větě poslední se slova „posouzení zájmů státní památkové péče podle § 17a odst. 1“ nahrazují slovy „vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2“.

4. § 17a se včetně nadpisu zrušuje.

5. V § 25 odst. 1 se slova „ , obecní úřady obcí s rozšířenou působností a stavební úřady“ nahrazují slovy „a obecní úřady obcí s rozšířenou působností“.

6. V § 27 odst. 1 větě poslední a v § 28 odst. 1 se slova „s výjimkou působnosti stavebních úřadů“ zrušují.

7. V § 28 odst. 2 písm. e) se slova „podle stavebního zákona“ nahrazují slovy „ , při přípravě záměru, uskutečňování záměru, odstranění stavby nebo odstranění terénní úpravy podle stavebního zákona, není-li dotčeným orgánem obecní úřad obce s rozšířenou působností“.

8. V § 29 odst. 2 písm. b) se slova „nebo v památkové zóně“ nahrazují slovy „ , v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny“.

9. V § 29 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) uplatňuje stanovisko při pořizování územního plánu, regulačního plánu a při vymezení zastavěného území, není-li dotčeným orgánem ministerstvo kultury nebo krajský úřad, a je dotčeným orgánem při pořizování změny takové územně plánovací dokumentace,“.

10. V § 29 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) je dotčeným orgánem k zabezpečení nepředvídaného archeologického nálezu, nálezu kulturně cenného předmětu nebo detailu stavby, k němuž došlo při přípravě nebo provádění obnovy nemovité kulturní památky podle stavebního zákona, při přípravě nebo provádění prací podle stavebního zákona na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,“.

11. V § 29 odst. 2 písm. i) se slova „nebo v památkové zóně“ nahrazují slovy „ , v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny“.

12. § 30a se včetně nadpisu zrušuje.

13. V § 35 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) poruší podmínku ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,“.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g).

14. V § 35 odst. 1 písm. g) se slova „nebo památkové zóně“ nahrazují slovy „ , v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny“.

15. V § 35 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

16. V § 35 odst. 5 písm. a) se slova „nebo 2“ zrušují.

17. V § 35 odst. 5 písm. b) se slova „3, 4 nebo 5“ nahrazují slovy „2, 3 nebo 4“.

18. V § 35 odst. 6 se slova „4 nebo 5“ nahrazují slovy „3 nebo 4“.

19. V § 36 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

20. V § 36 odst. 1 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

21. V § 36 odst. 1 písm. c) se za slovo „ministerstvo“ vkládá slovo „kultury“ a slova „4 nebo 5“ se nahrazují slovy „3 nebo 4“.

22. V § 39 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) poruší podmínku ochranného pásma nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny,“.

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

23. V § 39 odst. 1 písm. g) se slova „nebo památkové zóně“ nahrazují slovy „ , v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny“.

24. V § 39 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

25. V § 39 odst. 5 písm. a) se slova „nebo 2“ zrušují.

26. V § 39 odst. 5 písm. b) se slova „3, 4 nebo 5“ nahrazují slovy „2, 3 nebo 4“.

27. V § 39 odst. 6 se slova „4 nebo 5“ nahrazují slovy „3 nebo 4“.

28. V § 40 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

29. V § 40 odst. 1 písm. b) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

30. V § 40 odst. 1 písm. c) se za slovo „ministerstvo“ vkládá slovo „kultury“ a slova „4 nebo 5“ se nahrazují slovy „3 nebo 4“.

31. V § 44a se odstavec 4 zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna horního zákona

Čl. VI

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č.  168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000  Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006  Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012  Sb., zákona č. 498/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 89/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020  Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 88/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 15 odst. 2 větě druhé se slova „územním plánům a k regulačním plánům“ nahrazují slovy „územnímu plánu, regulačnímu plánu a územnímu opatření o stavební uzávěře“ a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Ve stanovisku k územnímu rozvojovému plánu, zásadám územního rozvoje a územnímu plánu lze uplatnit požadavek na vymezení plochy těžby nerostů.“.

2. V § 27 odstavec 6 zní:

„(6) Návrh na stanovení dobývacího prostoru nebo jeho změny musí být v souladu s územně plánovací dokumentací a cíli a úkoly územního plánování. K návrhu na stanovení dobývacího prostoru nebo jeho změny vydá orgán územního plánování stanovisko z hlediska souladu návrhu nebo jeho změny s podmínkami podle věty první. V případě, že se navrhovaný dobývací prostor nebo jeho změna nachází na území více správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vydá stanovisko krajský úřad. V případě, že se navrhovaný dobývací prostor nebo jeho změna nachází na území více krajů, vydá stanovisko Ministerstvo pro místní rozvoj. Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru nebo jeho změny zašle obvodní báňský úřad stavebním úřadům, jejichž správních obvodů se dobývací prostor dotýká.“.

3. V § 27 se na konci odstavce 8 doplňuje věta „Rozhodnutí o zrušení dobývacího prostoru zašle obvodní báňský úřad stavebním úřadům, jejichž správních obvodů se zrušení dobývacího prostoru dotýká.“.

4. V § 33 odst. 7 větě první se slova „ , v územním, stavebním nebo společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona“ nahrazují slovy „a v řízení o povolení záměru“.

5. V § 35 odst. 7 větě první se slova „územním plánem velkého územního celku“ nahrazují slovy „územně plánovací dokumentací“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o hornické činnosti

Čl. VII

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.  124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006  Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009  Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014  Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 451/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 91/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 225/2022  Sb., se mění takto:

1. V § 19 odst. 2 větě první se slova „územní rozhodnutí“ nahrazují slovy „povolení změny využití území“.

2. V § 19 odst. 5 se slova „rozhodnutí o využití území pro dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu“ nahrazují slovy „povolení změny využití území“.

3. Poznámka pod čarou č. 5 zní:


5) § 213 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.“.

4. V § 29 odst. 1 větě první se slova „rozhodnutí o změně využití území“ nahrazují slovy „povolení změny využití území“.

5. V § 40 odst. 6 písm. i) se slova „a k“ nahrazují čárkou a na konci textu písmene i) se doplňují slova „a územnímu opatření o stavební uzávěře vydávanému Ministerstvem pro místní rozvoj nebo radou kraje“.

6. V § 41 odst. 2 písm. j) se slova „územním plánům a regulačním plánům“ nahrazují slovy „územnímu plánu, regulačnímu plánu a územnímu opatření o stavební uzávěře vydávaného radou obce“.

ČÁST SEDMÁ
Změna autorizačního zákona

Čl. VIII

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 153/2011 Sb., zákona č. 350/2012  Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 459/2016 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se text „d), g), h),“ nahrazuje textem „b), d), e), f), g), h), j),“.

2. V § 5 odst. 4 se slova „autorizační řád“ nahrazují slovy „vnitřní předpis“.

3. V § 7 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se za slovo „konfederace“ vkládají slova „ , nebo jiného státu, se kterým má Evropská unie uzavřenu dohodu o vzájemném uznávání odborné kvalifikace architektů“.

4. V § 9 odst. 1 se text „ .3j)“ nahrazuje slovy „3j) (dále jen „autorizační razítko“) a oprávnění k vydání elektronického autorizačního razítka podle § 13 odst. 3.“.

5. V § 11 odst. 2 písm. c) se text „f)“ nahrazuje textem „g)“.

6. V § 13 odst. 3 písm. a) se za slovo „otiskem“ vkládá slovo „autorizačního“.

7. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova „kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, obsahujícím“ nahrazují slovy „elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis obsahující“.

8. V § 13 odst. 4 se za slovo „opatřených“ vkládají slova „autorizačním razítkem nebo elektronickým autorizačním razítkem“.

9. V § 13 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě jsou výlučně oprávněné k dodávání a odjímání autorizačních razítek i elektronických autorizačních razítek.“.

10. V § 17 písm. a) se slova „s výjimkou řešení územního systému ekologické stability“ zrušují.

11. V § 17 písmeno d) zní:

„d) vypracovávat dokumentaci pro povolení záměru, jejímž předmětem je záměr krajinářské architektury, kterým se rozumí veřejné prostranství, veřejně prospěšné opatření, terénní úprava, hřbitov, zelená infrastruktura a související jednoduché stavby a vypracovávat architektonicko-stavební řešení v příslušné části dokumentace pro provádění záměru krajinářské architektury, včetně příslušné části územně plánovací dokumentace, a odborně vést provádění jednoduchých staveb nebo jejich změn řadících se mezi záměry krajinářské architektury v pozici stavbyvedoucího,“.

12. V § 17 písm. e) se slova „rozhodnutím příslušného orgánu územního plánování“ nahrazují slovy „regulačním plánem“.

13. V § 18 odst. 1 písm. a) a b) se slova „rozhodnutím orgánu územního plánování“ nahrazují slovy „regulačním plánem“.

14. V § 18 odst. 1 písm. d) se slova „územně plánovací podklady“ nahrazují slovy „územní studie“.

15. V nadpisu části šesté se slova „EVROPSKÉ UNIE“ nahrazují slovy „ČLENSKÝCH STÁTŮ“.

16. V § 30b odst. 1 větě první se za slovo „společenství1)“ vkládají slova „a dohodami o vzájemném uznávání odborné kvalifikace architektů“.

17. V § 30c odst. 2 větě druhé se text „ , § 13 odst. 1“ zrušuje a na konci odstavce 2 se doplňuje věta „Hostující osoby jsou oprávněny používat odpovídající označení podle § 13 odst. 1.“.

18. V § 30d odst. 1 větě druhé se za slovo „přílohy“ vkládají slova „nebo dohody o vzájemném uznávání odborné kvalifikace architektů“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o dráhách

Čl. IX

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999  Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č.  175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č.  296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009  Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 313/2019 Sb., zákona č. 367/2019  Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 426/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 větě druhé se slova „Specializovaný a odvolací“ nahrazují slovy „Dopravní a energetický“.

2. V § 56 písm. d) se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „a k územnímu opatření o stavební uzávěře“ a na konci textu písmene d) se doplňují slova „železničních, s výjimkou dráhy speciální“.

3. V § 56a odst. 1 se slova „Krajský stavební“ nahrazují slovem „Obecní“, slova „územně plánovací dokumentaci“ se nahrazují slovy „územnímu plánu, regulačnímu plánu a k územnímu opatření o stavební uzávěře“ a slova „ , pokud není příslušné ministerstvo“ se zrušují.

4. V § 66 odst. 1 se text „§ 5 odst. 5,“ zrušuje a text „7 odst. 2“ se nahrazuje textem „7 odst. 1“.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě

Čl. X

V § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se na konci textu věty druhé doplňují slova „a k územnímu opatření o stavební uzávěře“.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o pozemních komunikacích

Čl. XI

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č.  256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003  Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 227/2009  Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 370/2016  Sb., zákona č. 151/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 162/2020  Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 365/2021 Sb., zákona č. 374/2021  Sb., zákona č. 418/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb., zákona č. 217/2022 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 1 větě druhé se slova „Policie České republiky ohledně bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci, které je podkladem v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona“ nahrazují slovy „z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci. Jde-li o dálnici, je příslušné k vydání vyjádření Ministerstvo vnitra, v ostatních případech Policie České republiky“.

2. V § 30 odstavec 3 zní:

„(3) S ohledem na vymezení zastavěného území může být ochranné pásmo zřízeno pouze po jedné straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy.“.
Poznámka pod čarou č. 27 se zrušuje.

3. V § 40 odst. 2 písm. f) se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „a územnímu opatření o stavební uzávěře“.

4. V § 40 odst. 3 písm. f) a v § 40 odst. 4 písm. d) se za slova „regulačnímu plánu“ vkládají slova „a územnímu opatření o stavební uzávěře“.

5. V § 40 odstavec 10 zní:

„(10) Ve věcech týkajících se připojení pozemních komunikací podle § 10, s výjimkou případů, kdy o něm rozhoduje stavební úřad rozhodnutím o povolení záměru podle stavebního zákona, je příslušný

a) Dopravní a energetický stavební úřad, jde-li o připojení týkající se dálnice nebo úpravy či zrušení takového připojení,
b) krajský úřad, jde-li o připojení týkající se silnice I. třídy nebo úpravy či zrušení takového připojení, nebo
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností v ostatních případech.“.

6. V § 44 odst. 1 se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „a k územnímu opatření o stavební uzávěře“.

7. V § 46 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Ministerstvo pro místní rozvoj vydá vyhlášku k provedení § 16 odst. 3.“.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky

Čl. XII

V § 6c odst. 2 a v § 6d odst. 1 zákona č. 22/1997  Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 526/2020 Sb., se za slovo „úřad“ vkládají slova „nebo územní samosprávný celek18)“.
Poznámka pod čarou č. 18 zní:


18) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o civilním letectví

Čl. XIII

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 167/2004  Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016  Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 261/2021  Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 240/2022 Sb. a zákona č. 431/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 36 odst. 2 se slova „Specializovaný a odvolací“ nahrazují slovy „Dopravní a energetický“.

2. V § 37 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větami „Ochranné pásmo s výjimkou ochranného hlukového pásma letiště zřídí Úřad opatřením obecné povahy po projednání s úřadem územního plánování. Ochranné hlukové pásmo letiště zřídí stavební úřad opatřením obecné povahy po projednání s úřadem územního plánování a s Úřadem.“.

3. V § 37 odst. 1 větě poslední se slovo „stavební“ nahrazuje slovem „příslušný“.

4. V § 40 odst. 1 se slova „stavby, nebude-li stavba nebo zařízení bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt vyžadující ochranu před hlukem“ nahrazují slovy „stavby. Příslušný stavební úřad vydá povolení podle věty první nebo druhé jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li stavba nebo nestavební záměr bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost“.

5. V § 41 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „umístění“ nahrazuje slovem „povolení“ a slova „stavebního úřadu“ se nahrazují slovem „Úřadu“.

6. V § 88 odst. 1 písm. k) se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „a územnímu opatření o stavební uzávěře“.

7. V § 89 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b) zřizuje ochranná pásma k ochraně leteckých staveb s výjimkou ochranného hlukového pásma letiště,“.

Dosavadní písmena b) až v) se označují jako písmena c) až w).

8. V § 89 odst. 2 písm. c) bod 1 zní:

„1. k provádění staveb, nestavebních záměrů, činností a provozování zařízení v ochranných pásmech leteckých staveb a mimo ochranná pásma k umístění staveb a zařízení přesahujících stanovenou výšku, nebo staveb a zařízení, které mohou ohrozit bezpečnost letového provozu nebo mít rušivý účinek na stanovená letecká zařízení,“.

9. V § 92 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

„f) realizuje stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1,“.

Dosavadní písmena f) až m) se označují jako písmena g) až n).

10. V § 92 odst. 4 písm. b) se slova „f), i) nebo k)“ nahrazují slovy „g), j) nebo l)“.

11. V § 92 odst. 4 písm. c) se slova „e), h) nebo m)“ nahrazují slovy „f), i) nebo n)“.

12. V § 92 odst. 4 písm. d) se text „g)“ nahrazuje textem „h)“.

13. V § 92 odst. 4 písm. e) se slova „j) nebo l)“ nahrazují slovy „k) nebo m)“.

14. V § 92 odst. 5 písm. b) se slova „h) nebo i)“ nahrazují slovy „i) nebo j)“.

15. V § 92 odst. 5 písm. c) se text „j)“ nahrazuje textem „k)“.

16. V § 93 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d) realizuje stavbu nebo zařízení mimo ochranná pásma v rozporu s § 41 odst. 1,“.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena e) až k).

17. V § 93 odst. 5 písm. b) se text „f)“ nahrazuje textem „g)“.

18. V § 93 odst. 5 písm. c) se za text „písm. c)“ vkládají slova „nebo d)“.

19. V § 93 odst. 5 písm. d) se slova „d) nebo g)“ nahrazují slovy „e) nebo h)“.

20. V § 93 odst. 5 písm. f) se slova „e), h), i) nebo j)“ nahrazují slovy „f), i), j) nebo k)“.

21. V § 93 odst. 6 písm. c) se slova „e), i) nebo j)“ nahrazují slovy „f), j) nebo k)“.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

Čl. XIV

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.  281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č.  284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 písm. h) se za slovo „dokumentaci“ vkládají slova „a územnímu opatření o stavební uzávěře a o asanaci území“.

2. V § 47 větě první se slova „krajský stavební úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází“ nahrazují slovy „krajský úřad“ a věta poslední se nahrazuje větou „Nachází-li se nemovitost v obvodu několika krajských úřadů, podá se návrh Ministerstvu pro místní rozvoj, které určí krajský úřad k provedení vyvlastňovacího řízení.“.

3. V § 51 odst. 2 se slovo „stavební“ nahrazuje slovem „krajský“.

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o obcích

Čl. XVI

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č.  311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č.  501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008  Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011  Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014  Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 175/2018 Sb., zákona č. 32/2019  Sb., zákona č. 263/2019 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 330/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 31 odst. 2 písm. c) úvodní části ustanovení se slovo „stavební“ zrušuje a slova „ani ohlášení stavebnímu úřadu“ se nahrazují slovy „podle stavebního zákona“.

2. V § 31a odst. 1 písm. a) se slovo „stavební“ zrušuje a slova „nebo ohlášení stavebnímu úřadu“ se nahrazují slovy „podle stavebního zákona“.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o hlavním městě Praze

Čl. XVII

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č.  450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002  Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004  Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008  Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010  Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012  Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017  Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 263/2019 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 261/2021  Sb. a zákona č. 330/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 2 písm. c) úvodní části ustanovení se slovo „stavební“ zrušuje a slova „ani ohlášení stavebnímu úřadu“ se nahrazují slovy „podle stavebního zákona“.

2. V § 14a odst. 1 písm. a) se slovo „stavební“ zrušuje a slova „nebo ohlášení stavebnímu úřadu“ se nahrazují slovy „podle stavebního zákona“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o integrovaném záchranném systému

Čl. XVIII

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.  151/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č.  225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 284/2021  Sb., zákona č. 374/2021 Sb. a zákona č. 415/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 písm. h) se za slovo „plánu“ vkládají slova „a k územnímu opatření o stavební uzávěře“.

2. V § 7 odst. 2 písm. i) a v § 35 odst. 3 se slova „Nejvyšším stavebním úřadem“ nahrazují slovy „Ministerstvem pro místní rozvoj“.

3. V § 10 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

„(6) Hasičský záchranný sbor kraje je v rozsahu stanoveném § 39 odst. 1 písm. c) a d) zákona o požární ochraně dotčeným orgánem v postupech a řízeních podle jiného právního předpisu30) z hlediska ochrany obyvatelstva31).


31) Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.“.

4. V § 10 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 10, které znějí:

„(7) Požadavky ochrany obyvatelstva jsou uplatňovány posuzováním

a) dokumentace
1. pro povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací podle stavebního zákona, včetně změn této dokumentace,
2. pro provádění stavby,
3. pro rámcové povolení,
4. ke změně dokončené stavby,
b) dokumentace nebo jiného podkladu ke změně v účelu užívání stavby.

(8) Výsledkem posuzování dokumentace a podkladů podle odstavce 7 je závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva.

(9) Hasičský záchranný sbor kraje kontroluje před uvedením stavby do užívání dodržení podmínek ochrany obyvatelstva.

(10) Při určení příslušnosti nadřízeného správního orgánu ke zrušení, potvrzení nebo změně závazného stanoviska vydaného podle odstavce 6 hasičským záchranným sborem kraje se postupuje obdobně podle § 31 odst. 5 zákona o požární ochraně.“.
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 11.

5. V § 15 odstavec 5 zní:

„(5) Obecní úřad je dotčeným orgánem v postupech podle jiného právního předpisu30) z hlediska ochrany obyvatelstva.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

Čl. XIX

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č.  274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č.  356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004  Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006  Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012  Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015  Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017  Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/2020 Sb., zákona č. 238/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020 Sb., zákona č. 36/2021 Sb., zákona č. 94/2021  Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 314/2022 Sb. a zákona č. 384/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 6c odst. 2 se slova „nebo umělého“ zrušují a za slovo „koupaliště“ se vkládají slova „ , hygienické požadavky na vnitřní vybavení a provoz umělého koupaliště“.

2. V § 6c se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Požadavky na členění a vybavení umělého koupaliště a sauny stanoví prováděcí právní předpis.“.

3. V § 6f odst. 3 větě první se slova „ , jeho vybavení“ zrušují, za slovo „materiálů“ se vkládá slovo „vnitřního“ a slova „ , mikroklimatické podmínky umělého koupaliště a sauny a způsob jejich měření“ se zrušují.

4. V § 6f se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Požadavky na recirkulační systém a jeho vybavení, na mikroklimatické podmínky a osvětlení umělého koupaliště a na mikroklimatické podmínky saun stanoví prováděcí právní předpis.“.

5. V § 77 odst. 1 větě první se slova „ , s výjimkou řízení podle stavebního zákona“ zrušují.

6. V § 77 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Žádost o vydání stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví vyžadovaného tímto zákonem pro povolení záměru podle stavebního zákona lze podat prostřednictvím portálu stavebníka podle stavebního zákona.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

7. V § 77 odst. 3 větě první se slovo „ , zejména“ zrušuje, slova „stavbu, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, povolit v řízení o povolení záměru vedeném podle stavebního zákona,“ se nahrazují slovy „ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem nebo vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví,“ a věta poslední se zrušuje.

8. V § 77 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Žadatel o vydání povolení záměru stavby bytového domu, rodinného domu, stavby pro předškolní nebo školní vzdělávání, stavby pro zdravotní nebo sociální účely anebo funkčně obdobné stavby a stavby zdroje hluku před podáním žádosti o povolení záměru, nebo stavební úřad po podání žádosti žadatele o povolení záměru zajistí, aby záměr těchto staveb byl z hlediska ochrany před hlukem posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

9. V § 77 odst. 5 se slova „rozhodnutí o“ nahrazují slovem „povolení“, slova „zdrojem hluku“ se nahrazují slovy „nadlimitním hlukem“ a za slovo „před“ se vkládají slova „tímto nadlimitním“.

10. V § 77 odst. 6 větě první se slova „rozhodnutí o“ zrušují.

11. V § 78 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) Dopravní a energetický stavební úřad.“.

12. V § 80 odst. 1 písm. z) se slova „politice územního rozvoje a“ zrušují.

13. Nadpis § 82b zní: „Dopravní a energetický stavební úřad“.

14. V § 82b se slova „Stavební úřady rozhodnutím o záměru rozhodují“ nahrazují slovy „Dopravní a energetický stavební úřad rozhodnutím o povolení záměru rozhoduje“, slovo „nahrazují“ se nahrazuje slovem „nahrazuje“ a za slovo „záměru“ se vkládají slova „vyhrazené stavby“.

15. V § 108 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Ministerstvo pro místní rozvoj vydá vyhlášku k provedení § 6c odst. 3 a § 6f odst. 4.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o hospodaření energií

Čl. XX

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.  177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006  Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012  Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 Sb., zákona č. 403/2020  Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 19/2023 Sb. a zákona č. 87/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 6 se za slovo „pro“ vkládají slova „politiku územního rozvoje a“ a odkaz na poznámku pod čarou č. 4 se zrušuje.

2. V § 11 odst. 1 písm. j) se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene j) se doplňují slova „a územnímu opatření o stavební uzávěře pořizovaného Ministerstvem pro místní rozvoj“.

3. V § 13 odstavec 1 zní:

„(1) Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem v řízeních o povolení záměrů výroben tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, která vedou stavební úřady podle stavebního zákona, s výjimkou řízení vedených jinými stavebními úřady podle stavebního zákona. Státní energetická inspekce je dále dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných tímto zákonem při kolaudačním řízení, která vedou stavební úřady podle stavebního zákona k výstavbě nové budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 750 m2 a větší změně dokončené budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 750 m2 a v řízení o povolení záměru změny způsobu vytápění budovy připojené na soustavu zásobování tepelnou energií, která vedou stavební úřady podle stavebního zákona. Státní energetická inspekce vydává v těchto řízeních vyjádření.“.

4. V § 13 odst. 2 větě druhé se slova „státní správy při pořizování územně plánovací dokumentace v případě, že pro dané území je vydána územní energetická koncepce“ nahrazují slovy „při pořizování územního opatření o stavební uzávěře obdobně podle věty první“.

5. V § 13 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Ministerstvo spravedlnosti jako dotčený orgán uplatňuje stanoviska a vyjádření podle tohoto zákona pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu u staveb pro účely Vězeňské služby České republiky a jejích organizačních jednotek.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna lázeňského zákona

Čl. XXI

Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002  Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009  Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 205/2020  Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. Za § 12 se vkládá nový § 13, který zní:

㤠13

(1) Vyžaduje-li využívání zdroje, pro které bylo vydáno povolení k využívání zdroje, provedení záměru podle stavebního zákona, lze povolení záměru vydat pouze po předchozím vyjádření ministerstva. Ve vyjádření podle věty první ministerstvo posoudí vhodnost a soulad záměru s povolením využívání zdroje. Je-li potřeba zabezpečit využívání zdroje povoleným způsobem, stanoví ministerstvo ve vyjádření podmínky k umístění, provedení nebo užívání záměru.

(2) Osoba, které bylo vydáno povolení k využívání zdroje, (dále jen „uživatel“) předloží ministerstvu nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci povolení k využití zdroje dokumentaci pro povolení záměru podle stavebního zákona pro využití zdroje určenou pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona. Neodpovídá-li dokumentace pro povolení záměru povolenému způsobu využívání zdroje, vrátí ministerstvo dokumentaci pro povolení záměru uživateli a určí způsob, rozsah a lhůtu pro její doplnění nebo změnu.

(3) Ministerstvo vydá vyjádření do 60 dnů ode dne obdržení dokumentace pro povolení záměru. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou byla dokumentace pro povolení záměru vrácena uživateli k doplnění nebo úpravě. Vyžaduje-li záměr posouzení vlivů na životní prostředí, doba nezbytná pro toto posouzení se do lhůty stanovené ve větě první nezapočítává.“.

2. V § 14 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvo může rozhodnutím zrušit pravomocné povolení k využívání zdroje, jestliže uživatel

a) nepředložil ve lhůtě uvedené v § 13 odst. 2 ministerstvu dokumentaci pro povolení záměru nebo tuto dokumentaci nedoplnil nebo nedoplnil ve lhůtě určené ministerstvem,
b) nezapočal s využíváním zdroje ve lhůtě stanovené v povolení k využití zdroje.“.

3. V § 37 odstavec 3 zní:

„(3) V ochranném pásmu zdroje a na území lázeňského místa, pokud dále není stanoveno jinak, nelze podle stavebního zákona vydat bez vyjádření ministerstva povolení záměru, povolení k odstranění stavby, nebo nařízení odstranění stavby nebo terénních úprav, jde-li o záměry

a) nacházející se ve vnitřním území lázeňského místa a v ochranném pásmu I. stupně, s výjimkou stavebních úprav, při nichž se zachovává vnější půdorysné a výškové ohraničení stavby a zároveň nedochází ke změně v užívání stavby,
b) nacházející se v ochranném pásmu II. stupně, s výjimkou těch, které jsou v souladu s územně plánovací dokumentací a které zároveň
1. nevyžadují povolení záměru podle stavebního zákona,
2. mají charakter staveb pro bydlení, staveb pro rekreaci, staveb pro shromažďování většího počtu osob, staveb pro obchod, staveb ubytovacích zařízení, staveb škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení a současně nezasahují do hloubky více než 6 metrů pod úroveň terénu nebo
3. mají charakter liniových staveb a současně nezasahují do hloubky více než 2 metry pod úroveň terénu,
c) sloužící pro rekreaci a zřízení rekreační oblasti na území lázeňského místa.“.

4. V § 43 odst. 2 větě poslední se za slovo „podle“ vkládají slova „§ 13 odst. 1 a“.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

Čl. XXII

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č.  186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013  Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 544/2020  Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 3 se za slova „vychází z“ vkládají slova „politiky územního rozvoje,“.

2. V § 4 odst. 6 se za slovo „zpracování“ vkládají slova „politiky územního rozvoje a“ a za slovo „úřadu,“ se vkládají slova „úřadu územního plánování,“.

3. V § 4 odst. 7 větě poslední se slova „územní rozvojový plán“ nahrazují slovy „zpracování politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu“.

4. V § 27 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , pokud k jejich schvalování není příslušný krajský úřad“.

5. V § 28 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) schvalují kanalizační řády podle § 14 odst. 3, pokud jsou jimi stanoveny podmínky pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky do kanalizace.“.

6. V § 40 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ministerstvo pro místní rozvoj vydá vyhlášku k provedení § 11 odst. 3 a § 12 odst. 1.“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Čl. XXIII

V § 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákona č. 185/2016 Sb., zákona č. 481/2020  Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., odstavec 15 zní:

„(15) Plán společných zařízení musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Není-li návrh plánu společných zařízení ze závažných důvodů v souladu s územně plánovací dokumentací, je jeho schválení podle odstavce 11 zároveň rozhodnutím o změně územního plánu podle § 109 odst. 1 stavebního zákona přijímaným z vlastního podnětu. Obsahem změny je požadavek na uvedení plánu společných zařízení a územního plánu do souladu. Tento postup není překážkou pro vydání rozhodnutí o pozemkových úpravách.“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna soudního řádu správního

Čl. XXIV

V § 7 odst. 4 větě první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 396/2012  Sb., zákona č. 87/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 365/2017 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se slova „Nejvyšší stavební úřad nebo Specializovaný a odvolací stavební úřad“ nahrazují slovy „Dopravní a energetický stavební úřad“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. XXV

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005  Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010  Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 326/2021 Sb. a zákona č. 416/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 63 odst. 1 písm. d) se za slova „a obce“ vkládají slova „se stavebním nebo“.

2. V § 63 odst. 1 písm. e) se za slova „úřadem nebo“ vkládají slova „působnosti obce se stavebním nebo“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna školského zákona

Čl. XXVI

V § 34 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.  472/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb., zákona č. 101/2017 Sb. a zákona č. 167/2018 Sb., se věta druhá nahrazuje větou „Pokud je zázemí lesní mateřské školy nebo výdejna lesní mateřské školy stavbou, musí splňovat podmínky drobné stavby zázemí lesní mateřské školy nebo výdejny lesní mateřské školy podle stavebního zákona.“.
Poznámka pod čarou č. 60 ve znění „60) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“ se zrušuje.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. XXVII

V § 104a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 374/2021 Sb., se v úvodní části ustanovení slova „územního rozhodnutí, či územního souhlasu“ nahrazují slovy „povolení záměru“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o vyvlastnění

Čl. XXVIII

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 167/2012  Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021  Sb., se mění takto:

1. V § 15 odstavec 1 zní:

„(1) Vyvlastňovacími úřady jsou

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,
b) Magistrát hlavního města Prahy,
c) magistrát územně členěného statutárního města,
d) Dopravní a energetický stavební úřad.“.

2. V § 15 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Zastupitelstvo hlavního města Prahy a zastupitelstvo územně členěného statutárního města nemohou působnost vyvlastňovacího úřadu přenést statutem na městské části nebo městské obvody.

(3) Krajský úřad je nadřízeným správním orgánem vyvlastňovacího úřadu podle odstavce 1 písm. a) a c) a vyvlastňovacím úřadem, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

(4) Ministerstvo dopravy je nadřízeným správním orgánem Dopravního a energetického stavebního úřadu, jde-li o vyvlastnění pro účely realizace dálnice, dráhy nebo civilní letecké stavby, v ostatních případech je nadřízeným správním orgánem Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nadřízeným správním orgánem krajského úřadu a Magistrátu hlavního města Prahy je Ministerstvo pro místní rozvoj.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 5.

3. V § 15 odst. 5 se za slovo „úřady“ vkládají slova „podle odstavce 1 písm. a) až c)“.

4. § 16 včetně nadpisu zní:

㤠16

Příslušnost

(1) K vyvlastňovacímu řízení je příslušný vyvlastňovací úřad, v jehož správním obvodu se nachází pozemek nebo stavba, jichž se vyvlastnění týká.

(2) Nachází-li se pozemky nebo stavby, jichž se vyvlastnění týká, ve správním obvodu dvou nebo více vyvlastňovacích úřadů, rozhodne nejbližší společně nadřízený správní orgán usnesením, který z nich vyvlastňovací řízení provede.

(3) K vyvlastňovacímu řízení pro účel vyvlastnění, pro jehož naplnění je třeba povolení vyhrazené stavby podle stavebního zákona, je příslušný Dopravní a energetický stavební úřad.

(4) Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení obec, jejíž obecní úřad je příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení, krajský úřad usnesením pověří jiný vyvlastňovací úřad působící v jeho správním obvodu provedením vyvlastňovacího řízení. Obdobně se postupuje i v případě, že účastníkem vyvlastňovacího řízení je osoba, jejímž zřizovatelem je obec nebo kraj.

(5) Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení hlavní město Praha a příslušným k tomuto vyvlastňovacímu řízení je Magistrát hlavního města Prahy, ústřední správní úřad ve věcech vyvlastnění12) usnesením pověří jiný vyvlastňovací úřad provedením vyvlastňovacího řízení.

(6) Je-li vyvlastnitelem, vyvlastňovaným nebo jiným účastníkem vyvlastňovacího řízení kraj, jehož krajský úřad je příslušným vyvlastňovacím úřadem nebo odvolacím správním orgánem, Ministerstvo pro místní rozvoj usnesením pověří provedením vyvlastňovacího nebo odvolacího řízení jiný správní orgán.“.

5. V § 18 odst. 3 písm. b) se za slovo „záměru“ vkládají slova „nebo rámcové povolení“.

6. V § 26 odst. 1 se slova „územní rozhodnutí“ nahrazují slovy „rozhodnutí o povolení záměru nebo rámcové povolení podle stavebního zákona“.

Čl. XXIX

Přechodná ustanovení

1. Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pravomocné územní rozhodnutí se pro účely zákona o vyvlastnění považuje za rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona.

3. Zahájená vyvlastňovací řízení podle tohoto zákona dokončí vyvlastňovací úřad, který toto řízení vedl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna stavebního zákona

Čl. XXX

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009  Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013  Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017  Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 312/2019 Sb., zákona č. 47/2020 Sb., zákona č. 403/2020  Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 19/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „a u staveb v areálu jaderného zařízení10)“ zrušují.

2. V § 16 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Působnost stavebního úřadu u staveb v areálu jaderného zařízení10) a staveb s těmito stavbami souvisejícími vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

3. V § 16 odst. 5 se za slova „v odstavci 2“ vkládají slova „a 4“.

4. V § 16 odst. 6 se slova „nebo 3“ nahrazují slovy „ , 3 nebo 4“

5. V § 94j odst. 1 se za slova „staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d)“ vkládají slova „a odst. 4“ a za slova „nebo § 16 odst. 2 písm. d)“ se vkládají slova „nebo odst. 4“.

6. V § 94p odst. 6 se za text „§ 16 odst. 2 písm. d)“ vkládají slova „nebo odst. 4“

7. V § 94y odst. 7 se za text „§ 16 odst. 2 písm. d)“ vkládají slova „nebo odst. 4“.

8. V § 96a odst. 1 se za slova „staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d)“ vkládají slova „a odst. 4“ a za slova „nebo § 16 odst. 2 písm. d)“ se vkládají slova „nebo odst. 4“.

9. V § 104 odst. 1 písm. b) se za text „§ 16 odst. 2 písm. d)“ vkládají slova „nebo odst. 4“.

Čl. XXXI

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí stavební úřad, který se stal příslušným k vedení řízení nebo provedení postupu v dané věci podle tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna liniového zákona

Čl. XXXII

Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014  Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb., zákona č. 237/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 284/2021  Sb. a zákona č. 126/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 písm. g) se slova „vysokotlakých plynovodů distribuční soustavy a“ nahrazují slovy „plynu o tlakové hladině 4 až 40 bar včetně souvisejících technologických objektů,“.

2. V § 1 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) výrobny plynu o výkonu nad 1 MW připojené k plynárenské soustavě včetně těžebních plynovodů.“.

3. V § 2b se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Vedení optické pevné veřejné komunikační sítě lze v zastavěném území umisťovat nad zem, pokud

a) obec, na jejímž území se má vedení umístit, vydá k záměru souhlasné vyjádření,
b) v navrhované trase záměru neexistuje podzemní vedení optické pevné veřejné komunikační sítě a
c) záměr využívá nebo doplňuje již existující nadzemní vedení technické infrastruktury na území obce, která k záměru vydala souhlasné vyjádření podle písmene a).“.

4. Za § 2b se vkládá nový § 2c, který včetně nadpisu zní:

㤠2c

Společné jednání u staveb energetické infrastruktury a staveb infrastruktury elektronických komunikací

(1) Společné jednání stavebního úřadu a dotčených orgánů u staveb energetické infrastruktury a staveb infrastruktury elektronických komunikací podle stavebního zákona svolá stavební úřad i na žádost stavebníka.

(2) Na základě závěrů společného jednání u staveb energetické infrastruktury a staveb infrastruktury elektronických komunikací může stavební úřad požádat dotčené orgány o odstranění zjevných vad vyjádření a závazných stanovisek nebo odstranění rozporů a určit jim za tímto účelem lhůtu, která nepřekročí 15 dnů ode dne konání společného jednání; po dobu běhu této lhůty neběží lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona. K vyjádření nebo závaznému stanovisku vydanému po lhůtě podle věty první se nepřihlíží.

(3) Nedojde-li ani postupem podle odstavce 2 k odstranění rozporu mezi stavebním úřadem a dotčenými orgány, jakož i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle správního řádu.“.

5. V § 2i se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Stavba základnové stanice mobilního signálu včetně souvisejícího elektrického a optického přípojného vedení financovaná v rámci Národního plánu obnovy, která nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas podle zákona č. 183/2006 Sb. a ani povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb. Stavba dle tohoto odstavce je stavbou dočasnou, jejíž doba trvání je 8 let ode dne jejího dokončení, které je stavebník bezodkladně povinen oznámit stavebnímu úřadu. Stavbu dle tohoto odstavce lze změnit na stavbu trvalou, a to v rámci řízení o změně užívání stavby.“.

6. V § 2j odst. 1 větě první se slovo „společného“ zrušuje.

7. Za § 2j se vkládá nový § 2k, který včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

㤠2k

Pro vybrané stavby energetické infrastruktury uvedené v § 1 odst. 4 písm. b), které jsou současně stavbami jaderných zařízení, a stavby s těmito stavbami související, pokud vyžadují stavební povolení, se výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle zákona o ochraně přírody a krajiny23), které dosud nebyly vydány, před vydáním územního rozhodnutí nevydávají a budou vydávány před vydáním stavebního povolení.


23) § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

8. V § 5a odst. 1 se slova „Nejvyšší stavební úřad“ nahrazují slovy „Dopravní a energetický stavební úřad (dále jen „úřad“)“.

9. V § 5a odst. 2 se slova „Specializovaný a odvolací stavební úřad (dále jen „úřad“)“ nahrazují slovem „Úřad“.

Čl. XXXIII

Přechodné ustanovení

Řízení a jiné postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle právních předpisů účinných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o státní službě

Čl. XXXIV

V § 16 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 284/2021 Sb., se slova „ , finanční úřad, Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajský stavební úřad“ nahrazují slovy „a finanční úřad“.

ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Čl. XXXV

Zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, ve znění zákona č. 372/2022 Sb., zákona č. 431/2022 Sb. a zákona č. 457/2022 Sb., se mění takto:

1. Část první se zrušuje.

2. V části druhé čl. II se bod 5 zrušuje.

3. V části druhé čl. III se bod 2 zrušuje.

4. V části třetí čl. IV se body 5, 21, 28, 30, 36, 39, 41, 44, 47, 49 až 53, 56, 59, 61 až 64 a 67 zrušují.

5. V části sedmnácté čl. XXIX se body 7, 14, 15, 18 až 21, 24 a 25 zrušují.

6. V části dvacáté druhé čl. XXXVIII se bod 3 zrušuje.

7. V části dvacáté druhé čl. XXXIX se bod 2 zrušuje.

8. V části dvacáté třetí čl. XL se body 2, 3 a 6 zrušují.

9. V části dvacáté čtvrté čl. XLII se bod 13 zrušuje.

10. V části dvacáté deváté čl. LII se body 1, 2 a 11 zrušují.

11. V části třicáté čtvrté čl. LXI se bod 1 zrušuje.

12. Část třicátá sedmá se zrušuje.

13. V části čtyřicáté první čl. LXX se body 1 až 3 zrušují.

14. Část padesátá druhá se zrušuje.

15. V části padesáté deváté čl. XCV se slova „července 2023“ nahrazují slovy „ledna 2024“.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
ÚČINNOST

Čl. XXXVI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení čl. XI bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ... pokračování

Cena: 335 KčKOUPIT

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Čtvrté vydání bylo aktualizováno zejména v souvislosti s legislativními změnami provedenými v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Jedná se především o změnu pravidel pro hospodaření s fondem kulturních a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčNedostupné

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

JUDr. PhDr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již 8. vydání praktické publikace Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení. Důležité legislativní novinky ve ... pokračování

Cena: 819 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Ředitel školy

Ředitel školy

Václav Trojan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijměte upřímné pozvání do tajů ředitelské práce. Nová kniha Václava Trojana Ředitel školy – Uvažování o vyvažování života ředitelů škol je psána především pro ředitelky a ředitele škol. Stejně tak bude užitečná pro všechny, které zajímá školství, počínaje zřizovateli a konče ... pokračování

Cena: 385 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ... pokračování

Cena: 270 KčKOUPIT

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1597 - eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 25 předpisů v aktuálním znění. Kapitola eGovernment obsahuje zákon o elektronických úkonech a automatické konverzi dokumentů, zákony o základních registrech, o informačních systémech veřejné ... pokračování

Cena: 245 KčKOUPIT

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1589 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád, zákon o NKÚ a vybraná ustanovení rozpočtových pravidel. Druhá kapitola obsahuje ... pokračování

Cena: 119 KčKOUPIT

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ... pokračování

Cena: 187 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.