Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


150

ZÁKON

ze dne 10. května 2023,

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001  Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005  Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007  Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010  Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012  Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013  Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 250/2016  Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 285/2018 Sb., zákona č. 115/2020 Sb., zákona č. 337/2020  Sb., zákona č. 220/2021 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 274/2021 Sb., zákona č. 365/2021 Sb., zákona č. 418/2021 Sb., zákona č. 217/2022 Sb. a zákona č. 432/2022  Sb., se mění takto:

1. Za § 102 se vkládají nové § 102a až 102c, které včetně nadpisů znějí:

㤠102a

Terapeutický program

Organizaci terapeutických programů zajišťuje Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (dále jen „Metodické centrum“). Nadřízeným správním orgánem Metodického centra je ministerstvo.

§ 102b

Metodické centrum

Metodické centrum

a) uděluje akreditaci lektorům,
b) zajišťuje vstupní vzdělávání lektorů.

§ 102c

Lektor

(1) Metodické centrum udělí akreditaci lektora fyzické osobě, která

a) získala vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu,
b) úspěšně absolvovala na vlastní náklady kvalifikační kurz pro lektory zakončený zkouškou a pořádaný Metodickým centrem nebo veřejnou vysokou školou ve spolupráci s Metodickým centrem a
c) doloží nejméně 3 roky terapeutické praxe nebo absolvování akreditovaného psychoterapeutického výcviku.

(2) Podrobnosti o obsahu a provádění kvalifikačního kurzu pro lektory a zkoušky a požadavky na akreditovaný psychoterapeutický výcvik, jehož absolvováním lze prokázat splnění podmínky podle odstavce 1 písm. c), stanoví prováděcí právní předpis.“.

2. V § 102a se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Terapeutický program je program sociálního výcviku určený zejména pro osoby, které pozbyly řidičské oprávnění podle § 94a. Absolvování terapeutického programu je podmínkou vrácení řidičského oprávnění v případech uvedených v § 102 odst. 5. Absolvování terapeutického programu může dále nařídit státní zástupce nebo soud podle zvláštního právního předpisu.“.
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

3. V § 102a se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Terapeutický program spočívá ve skupinové terapii vedené lektorem, jemuž byla udělena akreditace podle § 102c odst. 1. Obsahem terapeutického programu je rozbor témat zaměřených na riziková jednání v dopravě a jejich prevenci, práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích a pravidla provozu na pozemních komunikacích a jejich dodržování. Terapeutický program je rozdělen do 5 částí, z nichž každá trvá 4 hodiny. Další podrobnosti obsahu a provádění terapeutického programu a počet účastníků terapeutického programu stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Podmínkou účasti v terapeutickém programu je zaplacení úhrady, jejíž výši stanoví prováděcí právní předpis. Úhrada je příjmem Metodického centra.

(5) Dokladem o absolvování terapeutického programu je certifikát, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.

4. § 102b včetně nadpisu zní:

㤠102b

Metodické centrum

(1) Metodické centrum zajišťuje financování terapeutických programů. Za každý uskutečněný terapeutický program poskytuje lektorovi paušální částkou stanovenou náhradu nákladů zahrnující veškeré náklady spojené s uskutečněním terapeutického programu a odměnu lektora. Paušální částku náhrady nákladů a bližší podrobnosti jejího poskytování stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Metodické centrum

a) uděluje a odnímá akreditaci lektorům,
b) zajišťuje vstupní a průběžné vzdělávání lektorů,
c) uděluje certifikát,
d) provádí kontrolu uskutečňování terapeutických programů,
e) zajišťuje metodické vedení terapeutických programů.

(3) Metodické centrum zajišťuje dostupnost terapeutických programů.

(4) Nemůže-li být terapeutický program dokončen v plánovaném termínu z důvodu překážky na straně lektora, na žádost některého z jeho účastníků určí Metodické centrum jiného lektora, který je povinen bez zbytečného odkladu dokončit tento terapeutický program. Při určení lektora zohlední Metodické centrum územní dostupnost terapeutického programu pro jeho účastníky a kapacitní možnosti lektora.“.

5. V § 102c se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Lektor, jemuž byla udělena akreditace podle odstavce 1, je povinen se na vlastní náklady průběžně vzdělávat v kurzu pořádaném Metodickým centrem. Rozsah a obsah průběžného vzdělávání stanoví prováděcí právní předpis. Lektor je povinen doložit k 31. lednu kalendářního roku absolvování povinného vzdělávání v předchozím kalendářním roce; to neplatí, byla-li mu v předchozím kalendářním roce udělena akreditace.

(4) Metodické centrum odejme akreditaci lektorovi, který nesplní povinnost průběžného vzdělávání podle odstavce 3. O udělení akreditace lze opětovně požádat po absolvování průběžného vzdělávání.

(5) Při vedení terapeutického programu je lektor povinen dodržovat metodiku terapeutického programu vydanou Metodickým centrem a zveřejněnou prostřednictvím informačního internetového portálu.“.

6. Za § 102c se vkládají nové § 102d a 102e, které včetně nadpisů znějí:

㤠102d

Informační internetový portál

(1) Informační internetový portál je informačním systémem veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťována organizace terapeutických programů. Správcem informačního internetového portálu je Metodické centrum. Součástí informačního internetového portálu je

a) registr účastníků terapeutického programu (dále jen
„registr účastníků“),
b) seznam akreditovaných lektorů,
c) databáze terapeutických programů,
d) portál pro přihlašování do terapeutických programů.

(2) Registr účastníků obsahuje strukturované údaje o účastnících terapeutického programu v rozsahu

a) jméno a příjmení,
b) adresa místa pobytu,
c) datum narození,
d) důvod účasti na terapeutickém programu,
e) záznam o účasti na terapeutickém programu, včetně údaje o jeho absolvování,
f) certifikát v elektronické podobě.

(3) Seznam akreditovaných lektorů obsahuje jméno a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a dále údaje o vstupním a průběžném vzdělávání lektora, seznam uskutečňovaných terapeutických programů a adresu jejich konání.

(4) V databázi terapeutických programů se vedou údaje o plánovaných a probíhajících terapeutických programech. Konání terapeutického programu vyhlašuje a prostřednictvím databáze terapeutických programů zveřejňuje lektor.

(5) Osoba, která se hodlá účastnit terapeutického programu, se do terapeutického programu přihlašuje prostřednictvím portálu pro přihlašování do terapeutických programů. Neučiní-li tak, přihlásí ji lektor nejpozději před zahájením terapeutického programu prostřednictvím portálu pro přihlašování do terapeutických programů; za tím účelem lektor ověří totožnost této osoby.

(6) Obsah informačního internetového portálu je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, orgánům činným v trestním řízení a Probační a mediační službě,
b) účastníkovi terapeutického programu v rozsahu údajů o něm vedených,
c) lektorovi v rozsahu údajů o něm vedených a v rozsahu údajů vedených o účastnících jím vedeného terapeutického programu,
d) veřejnosti v rozsahu databáze terapeutických programů.

(7) Editorem údajů v registru účastníků podle odstavce 2 a v seznamu akreditovaných lektorů podle odstavce 3 je Metodické centrum. Údaje se v informačním internetovém portálu uchovávají po dobu 10 let. Editorem údajů v databázi terapeutických programů je lektor, který terapeutický program vyhlásil.

§ 102e

Kontrola uskutečňování terapeutických programů

(1) Metodické centrum kontroluje činnost lektorů při uskutečňování terapeutických programů. Při kontrole zjišťuje zejména soulad uskutečňování terapeutického programu s údaji vyhlášenými v databázi terapeutických programů a dodržování požadavků kladených na rozsah, obsah a vedení terapeutického programu. Metodické centrum dále posuzuje, zda je terapeutický program veden odborně a odpovídá metodice terapeutických programů.

(2) Zjistí-li Metodické centrum při kontrole nedostatky při uskutečňování terapeutického programu, uloží opatření ke zjednání nápravy, kterou je třeba provést bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Metodickým centrem.

(3) Metodické centrum může odejmout akreditaci lektorovi, který nezjedná nápravu podle odstavce 2. O udělení akreditace lze opětovně požádat nejdříve po uplynutí 2 let od jejího odnětí.

(4) Při kontrole činnosti lektorů při uskutečňování terapeutických programů postupuje Metodické centrum podle kontrolního řádu.“.

7. V § 137 odst. 2 se za text „§ 92 odst. 8,“ vkládá text „§ 102c odst. 2,“.

8. V § 137 odst. 2 se text „§ 102c odst. 2“ nahrazuje slovy „§ 102a odst. 3 až 5, § 102b odst. 1, § 102c odst. 2 a 3“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Žádá-li o udělení akreditace lektora fyzická osoba, která v období od 1. července 2018 do 30. června 2023 vedla v součinnosti s Probační a mediační službou program určený pro osoby, které spáchaly trestný čin v souvislosti s řízením motorových vozidel, absolvování kvalifikačního kurzu pro lektory podle § 102c odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023, se nevyžaduje; podmínka úspěšného složení zkoušky tím není dotčena.

2. Žádá-li o udělení akreditace lektora fyzická osoba, která v období od 1. ledna 2015 do 30. června 2023 absolvovala kvalifikační kurz pro lektory k vedení programů určených pro osoby, které spáchaly protiprávní čin v souvislosti s řízením motorových vozidel, zakončený zkouškou a pořádaný Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., nebo veřejnou vysokou školou ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., v rozsahu nejméně 150 hodin, absolvování kvalifikačního kurzu pro lektory ani složení zkoušky podle § 102c odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023, se nevyžaduje.

3. Pro vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl v souvislosti se skutkem spáchaným přede dnem 1. července 2023, se absolvování terapeutického programu nevyžaduje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 220/2021 Sb.

Čl. III

Zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961  Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000  Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999  Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:

1. V části sedmé čl. VIII se body 9 a 15 zrušují.

2. V části čtrnácté čl. XV odst. 1 písm. b) se slova „bodů 8, 9 a 15“ nahrazují slovy „bodu 8“ a slova „1. července 2023“ se nahrazují slovy „1. dubna 2024“.

3. V části čtrnácté čl. XV se odstavec 2 zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení čl. III, která nabývají účinnosti dnem 30. června 2023, a čl. I bodů 2 až 6 a 8 a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2024.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

ÚZ č. 1566 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k velkým změnám zákona o silničním provozu (změny pokut a bodového systému, řízení od 17 let pod dohledem mentora, zadržení řidičského průkazu a registračních značek a další); zavádějí se některé nové informativní značky a upřesňuje vodorovné značení; mění ... pokračování

Cena: 217 KčKOUPIT

Zákon o silničním provozu - Komentář

Zákon o silničním provozu - Komentář

Daniel Novopacký, Pavel Vetešník, Karel Bezděkovský - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentář přináší ucelený výklad zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.), zpracovaný podle právního stavu ke dni 1. 8. 2022. Autoři v rámci komentáře hledají odpovědi na řadu právních otázek, na které dosud teorie ani praxe neposkytuje jednoznačné odpovědi, nebo které ... pokračování

Cena: 1 995 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.