Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


130

VYHLÁŠKA

ze dne 9. května 2023,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č.  154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003  Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 60/2017 Sb., zákona č. 3/2019 Sb. a zákona č. 246/2022 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 12, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4 a § 24 odst. 12 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., vyhlášky č. 213/2009 Sb., vyhlášky č.  202/2010 Sb., vyhlášky č. 64/2013 Sb., vyhlášky č. 5/2016 Sb., vyhlášky č. 449/2017  Sb. a vyhlášky č. 174/2019 Sb., se mění takto:

1. Poznámky pod čarou č. 26 a 27 znějí:


26) Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.
Směrnice Komise 2006/83/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 2002/4/ES o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.
Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
27) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/520 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963 ze dne 10. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 a (EU) 2019/6, pokud jde o identifikaci a evidenci koňovitých, a kterým se stanoví vzorové identifikační doklady pro uvedená zvířata.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví jednotná minimální četnost některých úředních kontrol za účelem ověření souladu s požadavky Unie týkajícími se zdraví zvířat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se zrušují nařízení (ES) č.  1082/2003 a (ES) č. 1505/2006.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1345 ze dne 1. srpna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o registraci a schvalování zařízení, jež chovají suchozemská zvířata a odebírají, produkují, zpracovávají nebo skladují zárodečné produkty.“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 zní:


2) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „koní a oslů a jejich kříženců“ nahrazují slovem „koňovitých“.

4. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „ovcí a koz“ nahrazují slovy „ovcí, koz, běžců, jelenovitých a velbloudovitých“.

5. V § 1 odst. 2 písm. a) se slova „běžců3) a“ včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují.

6. V § 1 odst. 2 písm. b) se za slovo „evidenci“ vkládá slovo „králíků,“.

7. V § 2 písm. a) a b) se slova „koně a osla a jejich kříženců“ nahrazují slovem „koňovitého“.

8. Poznámka pod čarou č. 4 zní:


4) § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 2 písm. b) bodech 2 a 3, § 2 písm. h) a v § 83 písm. d) se slovo „koní“ nahrazuje slovem „koňovitých“.

10. V § 2 písm. c) úvodní části ustanovení se slova „shromažďovacího střediska5)“ nahrazují slovy „zařízení pro svody kopytníků5) nebo zařízení pro svody drůbeže5) (dále jen „zařízení pro svody“)“ a slova „uživatelského zařízení7)“ se nahrazují slovy „zařízení uživatele pokusných zvířat7) (dále jen „uživatelské zařízení“)“.
Poznámky pod čarou č. 5 až 8 znějí:


5) Čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, v platném znění.
6) § 5a odst. 3 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7) § 15a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 39 zákona č. 166/1999 Sb.“.

Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

11. V § 2 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „ ; v případě převodu alfabetického označení země původu do číselného vyjádření je tento kód překládán podle přílohy I nařízení Komise (EU) 2021/520“.

12. Poznámka pod čarou č. 9 zní:


9) § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V § 2 písm. d) se slova „k provozovateli shromažďovacího střediska“ nahrazují slovy „do zařízení pro svody“.

14. Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, v platném znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963.“.

15. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) identifikační prostředky uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) 2019/2035,“.

16. V § 4 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena c) až g).

17. V § 4 odst. 1 písm. d) se slovo „koní11)“ nahrazuje slovem „koňovitých11)“.

18. V § 4 odst. 1 písm. e) se čárka nahrazuje tečkou a písmena f) a g) se zrušují.

19. Poznámka pod čarou č. 11b zní:


11b) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/963.“.

 20. V nadpisu § 5 se slova „ušní známky a známky pro označování běžců“ nahrazují slovy „identifikační prostředky“.

21. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Identifikační prostředky musí být v souladu s přílohou II nařízení Komise (EU) 2021/520. Označení ručně psanými alfanumerickými znaky je nepřípustné, s výjimkou nepovinných údajů. Dopisované znaky nesmí zasahovat do tištěného textu.“.

22. V § 9 odst. 6 se text „§ 10 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 10 odst. 6 a 7“.

23. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Pověřená osoba schvaluje identifikační prostředky podle čl. 9 a 11 nařízení Komise (EU) 2021/520. Pověřená osoba uvede technické specifikace identifikačních prostředků na svých internetových stránkách.“.

24. V § 10 odst. 1 a 2 se slovo „plastovými“ nahrazuje slovem „konvenčními“.

25. V § 10 odstavec 5 zní:

„(5) Jednu konvenční ušní známku pro označování turů lze nahradit elektronickou ušní známkou nebo bachorovým bolusovým odpovídačem. Typ elektronického identifikátoru chovatel vyznačí na průvodním listu skotu.“.

26. V § 10 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

„(6) Obě konvenční ušní známky pro označování turů lze nahradit pouze tehdy, byla-li udělena výjimka podle čl. 39 nařízení Komise (EU) 2019/2035. Typ elektronického identifikátoru chovatel vyznačí na průvodním listu skotu.

(7) Nelze-li tury označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu nebo deformace ušních boltců, označí se viditelným náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými tury. Tento náhradní způsob označení chovatel neprodleně zaznamená do stájového registru.

(8) V případě označení bachorovým bolusovým odpovídačem je lhůta pro označení tímto identifikačním prostředkem 60 dnů od narození.“.

27. V § 11 odst. 1, 2 a 7, § 20 odst. 1 a 3, § 23 odst. 1, 4 a 5 a v § 26 odst. 1 se slovo „plastové“ nahrazuje slovem „konvenční“.

28. V § 11 odst. 1, § 20 odst. 2 a v § 23 odst. 1 a 2 se slovo „Plastová“ nahrazuje slovem „Konvenční“.

29. V § 11 odst. 3 a 4 se slovo „plastová“ nahrazuje slovem „konvenční“.

30. V dílu 2 nadpisu oddílu 3 se slova „koní a oslů a jejich kříženců“ nahrazují slovem „koňovitých“.

31. § 13 až 15 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 12a znějí:

㤠13

Způsoby a termín označování koňovitých

(1) Koňovití se označují způsoby uvedenými v jednotlivých řádech plemenných knih koňovitých12):

a) slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem11b), nebo
b) slovním a grafickým popisem, elektronickým identifikátorem11b) a výžehem v případě, kdy tento výžeh bude uveden v příslušném řádu plemenné knihy koňovitých12).

(2) Koňovití neregistrovaní v plemenné knize se označují slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/96311b).

(3) Každé hříbě koňovitého se označuje tak, aby byl průkaz koně vydán před opuštěním hospodářství, ve kterém se hříbě narodilo, s výjimkou případů, kdy se takový přesun uskuteční v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/96311b), vždy však nejpozději do 12 měsíců od data narození.

(4) Osoba provádějící označování koňovitých označí koňovitého do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byla majitelem prokazatelně vyzvána. Osoba provádějící označování koňovitých vyplní a zašle v případě koňovitých registrovaných v plemenné knize vedené v České republice, s výjimkou koní plemen anglický plnokrevník a klusák, čtvrtý připouštěcí lístek příslušnému uznanému chovatelskému sdružení, v případě ostatních koňovitých čtvrtý připouštěcí lístek, popřípadě hlášení o registraci koňovitého pověřené osobě4) do 10 dnů od označení koňovitého. V případě koní plemene anglický plnokrevník a klusák se postup registrace a termíny pro předání podkladů k vystavení průkazu koně řídí příslušným platným Řádem plemenné knihy.

§ 14

Slovní a grafický popis

(1) Slovní popis musí obsahovat popis základní barvy a popis vrozených odznaků charakterizujících hlavu, krk, končetiny a tělo koňovitého.

(2) Grafický popis musí obsahovat nákres vrozených a získaných odznaků a chlupových vírů charakterizujících tělo koňovitého z levé a pravé strany, hlavu, krk a prsa z ventrálního pohledu, hlavu a nos z nasálního pohledu, hrudní a pánevní končetiny.

(3) Slovní a grafický popis koňovitého si zajistí jeho chovatel u osoby provádějící označování koňovitých.

(4) Dojde-li na koňovitém ke změnám, které nesouhlasí s jeho slovním a grafickým popisem uvedeným v průkazu koně nebo v registru koňovitých, zajistí chovatel zvířete opravu u osoby provádějící označování koňovitých. Osoba provádějící označování koňovitých provede změnu slovního a grafického popisu v průkazu koně a v hlášení o registraci koňovitého narozeného v České republice, které do 7 dnů ode dne zápisu změny odesílá vydávajícímu orgánu11b).

(5) Grafický popis koňovitého lze nahradit v souladu s čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/963 vysoce kvalitní fotografií v případě koňovitých s jedinečnými barevnými odznaky.

§ 15

Označování koňovitých elektronickým identifikátorem a výžehem

(1) Označení totožnosti koňovitého elektronickým identifikátorem11b) zaznamená osoba provádějící označování koňovitých do registrační knihy koňovitých a na připouštěcí lístek, popřípadě na hlášení o registraci koňovitého a hlášení o trvalém dovozu. Tím není dotčena povinnost vydávajícího orgánu provést záznamy do průkazu koně podle přímo použitelného předpisu Evropské unie12a).

(2) K označování koňovitých se používají elektronické identifikátory podle § 4 odst. 2. Pokud je koňovitý označen elektronickým identifikátorem, který ve struktuře kódu obsahuje kód země 203 pro Českou republiku, avšak nepochází z číselné řady přidělené pověřenou osobou4) nebo není z jiných důvodů v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie11b), použije se jako alternativní způsob označení stanovení genetického typu koňovitého.

(3) Výžeh a jeho umístění je součástí řádů plemenných knih.


12a) Čl. 19 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/963.“.

32. V § 19 odst. 1 se za slovo „obsahovat“ vkládají slova „označení země původu – písmena „CZ“ pro Českou republiku a“.

33. V § 21 odst. 1 a 2 se číslo „30“ nahrazuje číslem „20“.

34. V § 22 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „9“.

35. Poznámka pod čarou č. 28 zní:


28) Čl. 113 písm. a) a čl. 118 až 120 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, v platném znění.“.

36. V § 22 odst. 2, § 22 odst. 3 písm. a), § 22 odst. 4 a v § 25 odst. 1 se slovo „plastovou“ nahrazuje slovem „konvenční“.

37. Poznámky pod čarou č. 29 a 30 znějí:


29) Čl. 118 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, v platném znění.
30) Čl. 118 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, v platném znění.“.

38. V § 22 odst. 7 se slovo „Plastové“ nahrazuje slovem „Konvenční“.

39. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V případě označení bachorovým bolusovým odpovídačem je lhůta pro označení tímto identifikačním prostředkem 60 dnů od narození.“.

40. V dílu 2 oddíl 7 včetně nadpisu zní:

„Oddíl 7
Označování jelenovitých a velbloudovitých

§ 27a

Způsob a termín označování jelenovitých a velbloudovitých

(1) Jelenovití a velbloudovití se označují konvenční ušní známkou připevněnou na obou ušních boltcích nebo injekčně zaváděným transpondérem. Označení podle věty první lze nahradit v případě jelenovitých tetováním a v případě sobů alternativní metodou v souladu s čl. 74 nařízení Komise (EU) 2019/2035.

(2) Každý jelenovitý nebo velbloudovitý, včetně kusů poražených na hospodářství, musí být označen před opuštěním hospodářství, v němž se narodil, nejpozději však ve stáří 9 měsíců.

(3) Při splnění podmínek uvedených v čl. 16 odst. 4 nařízení Komise (EU) 2021/520 může chovatel požádat ministerstvo o prodloužení lhůty uvedené v odstavci 2 a označovat jelenovité před opuštěním hospodářství, v němž se narodili.

(4) Injekčně zaváděný transpondér, případně tetování, musí obsahovat identifikační číslo zvířete.

§ 27b

Ušní známky používané pro označování jelenovitých a velbloudovitých a jejich vzory

(1) Pro označování jelenovitých a velbloudovitých se používají konvenční ušní známky, které musí být vysoké nejméně 25 mm, široké nejméně 9 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 4 mm.

(2) Konvenční ušní známka používaná pro označování jelenovitých a velbloudovitých musí obsahovat

a) identifikační číslo zvířete a
b) kód příslušného úřadu.

(3) Vzor konvenční ušní známky používané pro označování jelenovitých a velbloudovitých je uveden v příloze č. 4a.

§ 27c

Způsob a termín označování jelenovitých a velbloudovitých přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí

(1) Jelenovití a velbloudovití přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí se označují způsobem uvedeným v § 27a a 27b do 72 hodin ode dne příchodu na místo určení.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na jelenovité a velbloudovité přemístěné z jiných členských států nebo dovezené ze třetích zemí, kteří jsou označeni individuálním kódem zvířete, ze kterého lze určit hospodářství, kde bylo zvíře poprvé identifikováno, a na jelenovité a velbloudovité dovezené k účasti na svodu zvířat.

(3) Při přemístění jelenovitých a velbloudovitých z jiného členského státu nebo při dovozu jelenovitých a velbloudovitých ze třetích zemí přímo na jatky se jelenovití a velbloudovití již neoznačují.“.

41. V dílu 2 se za oddíl 7 doplňuje oddíl 8, který včetně nadpisu zní:

„Oddíl 8
Označování muflonů a divokých prasat ve farmovém chovu

§ 27d

Způsob a termín označování muflonů a divokých prasat ve farmovém chovu

(1) Mufloni a divoká prasata ve farmovém chovu se označují jednou konvenční ušní známkou.

(2) Každý muflon nebo divoké prase, včetně kusů poražených na hospodářství, musí být označen před opuštěním hospodářství, v němž se narodil.

§ 27e

Ušní známky používané pro označování muflonů a divokých prasat a jejich vzory

(1) Pro označování muflonů a divokých prasat se používají konvenční ušní známky, které musí být vysoké nejméně 25 mm, široké nejméně 9 mm a výška na nich uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.

(2) Konvenční ušní známka používaná pro označování muflonů a divokých prasat musí obsahovat

a) označení země původu – písmena „CZ“ pro Českou republiku,
b) alfanumerický kód, který vyjadřuje část registračního čísla hospodářství, ve kterém se zvíře narodilo, a
c) kód příslušného úřadu.

(3) Vzor konvenční ušní známky používané pro označování muflonů a divokých prasat ve farmovém chovu je uveden v příloze č. 4a.

§ 27f

Způsob a termín označování muflonů a divokých prasat přemístěných z jiných členských států nebo dovezených ze třetích zemí

(1) Mufloni a divoká prasata přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí se označují způsobem uvedeným v § 27d a 27e do 72 hodin ode dne příchodu na místo určení.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na muflony a divoká prasata přemístěné z jiných členských států nebo dovezené ze třetích zemí, kteří jsou označeni individuálním kódem zvířete, ze kterého lze určit hospodářství, kde bylo zvíře poprvé identifikováno, a na muflony a divoká prasata dovezené k účasti na svodu zvířat.

(3) Při přemístění muflonů a divokých prasat z jiného členského státu nebo při dovozu muflonů a divokých prasat ze třetích zemí přímo na jatky se mufloni a divoká prasata již neoznačují.“.

42. Poznámka pod čarou č. 12b zní:


12b) § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.

43. V § 29 odst. 2 písm. c) se slova „případně katastrálních území,“ zrušují.

44. V § 29 odst. 2 se slovo „úplná“ zrušuje.

45. V § 29 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „v souladu s odstavcem 2“.

46. V § 29 odst. 9 se za větu třetí vkládá věta „Povinnost podle věty první dále nemá chovatel, jde-li o změny údajů zapisovaných v evidenci zemědělského podnikatele vedené podle zákona o zemědělství.“.

47. V § 29 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Pro každé hospodářství se evidují prostřednictvím zákresu podle § 3aa zákona o zemědělství i geografické souřadnice.“.

48. V nadpisu § 30 se slova „shromažďovacích středisek“ nahrazují slovy „zařízení pro svody“.

49. V § 30 odst. 1 a 2, § 34 odst. 3 písm. e) bodě 2, § 35 odst. 2 úvodní části ustanovení, § 35 odst. 2 písm. e), § 35 odst. 5, § 38 odst. 1 písm. g), § 39 odst. 5 písm. a), § 39 odst. 7 a 8, § 40 odst. 4 až 6, § 52 odst. 3 písm. b) bodě 3, § 53 odst. 1, 2 a 4, § 55 písm. b) bodě 3, § 57 odst. 1 a v § 59 písm. b) bodě 3 se slova „shromažďovacího střediska“ nahrazují slovy „zařízení pro svody“.

50. V § 30 odst. 2 písm. b) se slovo „úplná“ zrušuje.

51. V § 30 odst. 2 písm. e) se za slovo „adresa“ vkládá slovo „místa“.

52. V § 32 odst. 1 se slova „s výjimkou koní“ zrušují.

53. V § 32 odst. 2 se za slovo „hospodářství,“ vkládají slova „hlášení o obvyklém místě chovu, hlášení o stavech králíků,“.

54. V § 32 odst. 3 se slova „ , registry koní v hospodářství“ zrušují.

55. Na konci § 32 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) V případě vedení evidence formou počítačové databáze podle odstavců 1 a 3 orgány dozoru záznam o provedené kontrole do této evidence nezaznamenávají.“.

56. V dílu 3 nadpisu oddílu 2 a v nadpisu § 37 se za slovo „turů,“ vkládají slova „jelenovitých, velbloudovitých,“.

57. V § 34 odst. 1, § 34 odst. 3 úvodní části ustanovení, § 35 odst. 3, § 36 odst. 4 a v § 37 odst. 2 se za slovo „turů,“ vkládají slova „jelenovitých, velbloudovitých,“.

58. V § 34 odst. 3 písm. f) se bod 3 zrušuje.
Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4.

59. V § 34 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:

„h) jde-li o jelenovité nebo velbloudovité, datum označení zvířete,
i) číslo elektronického identifikátoru, pokud se liší od identifikačního čísla zvířete,
j) jde-li o plemenice, datum prvního porodu, pokud dříve nebyla plemenice uvedena jako matka, nebo nebylo zaznamenáno zmetání nebo datum porodu mrtvě narozeného telete.“.

60. Poznámka pod čarou č. 15 zní:


15) § 24 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

61. V § 35 odst. 1 písm. e), § 36 odst. 1 písm. g) a v § 38 odst. 1 písm. d) se za slovo „u“ vkládají slova „jelenovitých, velbloudovitých,“.

62. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) jde-li o plemenice, datum prvního porodu, pokud dříve nebyla plemenice uvedena jako matka podle písmene e) nebo nebyla hlášena událost podle odstavce 2 písm. f).“.

63. V § 35 odst. 4, § 94 odst. 2 a v § 95 odst. 3 se slova „shromažďovacích středisek“ nahrazují slovy „zařízení pro svody“.

64. V § 36 odst. 1 písm. h) se slova „je-li jím ovce nebo koza označena“ nahrazují slovy „pokud se liší od identifikačního čísla zvířete“.

65. V § 36 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

„i) typ elektronického identifikátoru, je-li jím zvíře označeno,
j) jde-li o plemenice, porod, pokud jej prodělaly před přemístěním zvířete z jiného členského státu nebo před dovozem.“.

66. V § 36 odst. 3 se slova „zasláním kopie potvrzení o původu nebo kopie veterinárního osvědčení“ nahrazují slovy „způsobem stanoveným pověřenou osobou“.

67. V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , kromě jelenovitých a velbloudovitých“.

68. V § 37 odst. 2 se slova „ušní známky“ nahrazují slovy „identifikační prostředky“ a za slovo „čísly“ se vkládá slovo „zvířat“.

69. V § 38 odst. 1 písm. e) se bod 7 zrušuje.
Dosavadní bod 8 se označuje jako bod 7.

70. V § 38 odst. 1 písm. h) se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 1 až 4.

71. V § 38 odst. 1 písm. h) se body 3 a 4 zrušují.

72. V § 38 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) až o), která znějí:

„l) datum domácí porážky,
m) způsob označení,
n) číslo elektronického identifikátoru, pokud se liší od identifikačního čísla zvířete,
o) první porod.“.

73. V § 38 odst. 2 se za slovo „tury,“ vkládají slova „jelenovité, velbloudovité,“.

74. V § 39 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) typ elektronického identifikátoru, je-li jím zvíře označeno.“.

75. V dílu 3 nadpisu oddílu 3 se slova „koní a oslů a jejich kříženců“ nahrazují slovem „koňovitých“.

76. § 41 a 42 včetně nadpisů znějí:

㤠41

Registr koňovitých v hospodářství

(1) Pro každé hospodářství vede chovatel koňovitých registr koňovitých v hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba4), nebo elektronicky formou počítačové databáze (§ 32).

(2) Na každém registru koňovitých v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno

a) jméno, případně jména, a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství.

(3) Každý registr koňovitých v hospodářství se vede na dvou samostatných formulářích.

(4) Ve formuláři pro vedení registru koňovitých v hospodářství s názvem „Koňovití držení v hospodářství“ jsou vedeny tyto údaje:

a) pořadové číslo koňovitého,
b) identifikační číslo koňovitého,
c) jméno koňovitého,
d) druh koňovitého,
e) pohlaví koňovitého,
f) příslušnost k plemenné knize, je-li v ní zapsán,
g) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu anebo název majitele koňovitého,
h) datum příchodu koňovitého na hospodářství,
i) datum konečného odchodu koňovitého z hospodářství.

(5) Ve formuláři pro vedení registru koňovitých v hospodářství s názvem „Přemístění koňovitých držených v hospodářství“ jsou vedeny tyto údaje:

a) pořadové číslo koňovitého podle odstavce 4,
b) jméno koňovitého,
c) registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, provozovny asanačního podniku, popřípadě místa, odkud nebo kam byl koňovitý přemístěn, nebo místo svodu, popřípadě kód země, jde-li o koňovitého přemístěného z nebo do zahraničí,
d) datum odchodu koňovitého z hospodářství,
e) datum příchodu koňovitého na hospodářství.

(6) Orgány dozoru15) do registru koňovitých v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

§ 42

Registrace koňovitých

(1) Při narození hříběte, s výjimkou hříběte anglického plnokrevníka a klusáka, zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek31) osobě provádějící označování koňovitých, která zaznamená údaje o registraci, včetně slovního a grafického popisu, do čtvrtého připouštěcího lístku a svým podpisem potvrdí jejich platnost. Majitel koňovitého vyplní další předepsané údaje do čtvrtého připouštěcího lístku a zasílá jej pověřené osobě.

(2) Po narození hříběte klusáka zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek uznanému chovatelskému sdružení, které vede plemennou knihu klusáka a předá do 21 dnů majiteli identifikační kartu hříběte. Majitel zabezpečí do identifikační karty hříběte zaznamenání slovního a grafického popisu hříběte, který stvrdí podpisem a razítkem veterinární lékař, a zasílá ji zpět uznanému chovatelskému sdružení, které zajistí zapsání genetického typu před vystavením průkazu koně.

(3) Po narození hříběte anglického plnokrevníka zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození čtvrtý připouštěcí lístek uznanému chovatelskému sdružení, které vede plemennou knihu anglického plnokrevníka a předá do 21 dnů majiteli identifikační kartu hříběte. Majitel zabezpečí do identifikační karty hříběte zaznamenání slovního a grafického popisu hříběte, který stvrdí podpisem a razítkem osoba provádějící označování koňovitých. Vyplněnou identifikační kartu hříběte spolu s odebranými vzorky k ověření původu hříběte podle § 12 zákona zasílá majitel osobě oprávněné k ověřování původů koní. Osoba oprávněná k ověřování původů koní zaznamená do identifikační karty hříběte laboratorní číslo testu32), jímž byl stanoven genetický typ hříběte, a identifikační kartu hříběte zašle pověřené osobě4) do 7 dnů od provedení testu.

(4) V případě registrace starších, dosud neregistrovaných koňovitých se čtvrtý připouštěcí lístek nahrazuje hlášením o registraci koňovitého.

(5) Vzor identifikační karty hříběte a vzor hlášení o registraci koňovitého, jehož formuláře majiteli koňovitého poskytuje pověřená osoba4), je uveden v příloze č. 8.

(6) Pokud byl na koňovitého narozeného v České republice vystaven zahraniční plemennou knihou průkaz koně v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie11b), vyplní majitel koňovitého hlášení o registraci koňovitého a zasílá jej společně s originálem průkazu koně do 28 dnů ode dne jeho vystavení pověřené osobě4).“.
Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

77. § 44 až 49 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 20a a 34 znějí:

§ 44

Registrace koňovitého přemístěného z jiného členského státu nebo dovezeného ze třetí země

(1) V případě koňovitého přemístěného z jiného členského státu nebo koňovitého dovezeného ze třetí země, s výjimkou svodu zvířat, (dále jen „trvale dovezený koňovitý“) zasílá majitel koňovitého pověřené osobě4) hlášení o trvalém dovozu koňovitého (dále jen „hlášení“) do 30 dnů po přemístění nebo do 30 dnů po ukončení pohraniční veterinární kontroly, s výjimkou

a) koňovitých účastnících se soutěží, dostihů, přehlídek nebo výcviku, včetně přepravy za tímto účelem, po dobu nepřesahující 90 dnů,
b) hřebců nacházejících se v členském státě během připouštěcí sezóny,
c) klisen nacházejících se v členském státě pro účely plemenitby po dobu nepřesahující 90 dnů nebo
d) koňovitých umístěných ve veterinárním zařízení ze zdravotních důvodů.

(2) Doprovází-li trvale dovezeného koňovitého průkaz koně vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie11b), zasílá majitel koňovitého hlášení společně s originálem průkazu koně pověřené osobě4). Doprovází-li trvale dovezeného koňovitého též zootechnické osvědčení nebo potvrzení o původu, zasílá majitel koňovitého společně s hlášením také jeho kopii. Pověřená osoba4) koňovitého zaeviduje a do 7 dnů ode dne jeho doručení zasílá průkaz koně zpět majiteli koňovitého.

(3) Nedoprovází-li trvale dovezeného koňovitého ze třetí země průkaz koně vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie11b), zasílá majitel koňovitého pověřené osobě4) hlášení vyplněné osobou provádějící označování koňovitých, na jehož základě vystaví pověřená osoba4) průkaz koně. Doprovází-li trvale dovezeného koňovitého též zootechnické osvědčení nebo potvrzení o původu, zasílá majitel koňovitého společně s hlášením také jeho kopii.

(4) V případě, že trvale dovezený koňovitý zůstává v majetku zahraničního majitele, zasílá doklady podle odstavců 1 až 3 chovatel, u něhož je koňovitý ustájen.

(5) Vzor hlášení o trvalém dovozu koňovitého je uveden v příloze č. 8.

§ 45

Registrační kniha koňovitých

(1) Každá osoba provádějící označování koňovitých, nejde-li o anglického plnokrevníka a klusáka, vede registrační knihu koňovitých; registrační knihu koňovitých vede písemně na formulářích, které jí poskytuje pověřená osoba4).

(2) Na každé registrační knize koňovitých musí být na titulní straně uvedeno

a) jméno, případně jména, a příjmení nebo název osoby provádějící označování koňovitých a její adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo,
b) kalendářní roky, pro které je registrační kniha vedena,
c) nejvýše dvoumístné evidenční číslo registrační knihy koňovitých, které jí přiděluje pověřená osoba4).

(3) V registrační knize koňovitých se eviduje

a) datum narození koňovitého,
b) jméno koňovitého,
c) pohlaví koňovitého,
d) výžehy nebo číslo elektronického identifikátoru,
e) jméno a identifikační číslo matky a jméno a označení otce koňovitého v ústředním registru plemeníků,
f) číslo připouštěcího lístku19),
g) slovní popis koňovitého,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu na území České republiky nebo bydliště v cizině chovatele koňovitého, pokud je fyzickou osobou, anebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, adresa místa podnikání nebo sídlo majitele koňovitého, pokud je podnikající fyzickou nebo právnickou osobou.

(4) Registrační knihu koňovitých předává osoba provádějící označování koňovitých pověřené osobě4) do 31. prosince kalendářního roku.

(5) Vzor registrační knihy koňovitých je uveden v příloze č. 8.

§ 46

Hlášení změny

(1) Dojde-li ke změně majitele koňovitého, k přemístění koňovitého na jatka, k přemístění koňovitého do jiného členského státu nebo vývozu koňovitého do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, k úhynu, ztrátě, utracení nebo ke kastraci koňovitého, zasílá majitel koňovitého pověřené osobě4) hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(2) Každý nový majitel plemenného koňovitého zasílá příslušnému uznanému chovatelskému sdružení hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koňovitého zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a průkaz koně do 10 pracovních dnů ode dne doručení zasílá zpět novému majiteli. Na písemnou žádost majitele koňovitého zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí uznané chovatelské sdružení změnu majitele koňovitého pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koňovitého zaevidovaného v ústřední evidenci. Hlášení změny zasílá uznané chovatelské sdružení pověřené osobě4) do 10 pracovních dnů ode dne doručení.

(3) Každý nový majitel koňovitého neregistrovaného v plemenné knize zasílá pověřené osobě4) hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koňovitého zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém pověřená osoba4) potvrdí změnu majitele, a průkaz koně do 5 pracovních dnů ode dne doručení zasílá zpět novému majiteli koňovitého. Na písemnou žádost majitele koňovitého zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí pověřená osoba změnu majitele koňovitého pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koňovitého zaevidovaného v ústřední evidenci.

(4) Při trvalém přemístění koňovitého do jiného členského státu nebo vývozu koňovitého do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, zašle původní majitel hlášení změny pověřené osobě4) do 30 pracovních dnů ode dne, kdy k této události došlo. Při přemístění klusáka do jiného členského státu nebo vývozu klusáka do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, zašle původní majitel hlášení změny a průkaz koně pověřené osobě4) ještě před přemístěním nebo vývozem koňovitého, a to nejméně 14 dní před přemístěním nebo vývozem koňovitého. Při přemístění anglického plnokrevníka zašle původní majitel hlášení změny pověřené osobě4) před přemístěním nebo vývozem koňovitého, a to nejméně 14 dní před přemístěním nebo vývozem koňovitého. Pověřená osoba zapíše změny do průkazu koně, s výjimkou anglického plnokrevníka, a do 5 pracovních dnů ode dne doručení vrátí průkaz koně majiteli.

(5) Při přemístění koňovitého na jatka nebo do asanačního podniku oznámí původní majitel koňovitého tuto skutečnost pověřené osobě4), a to zasláním hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy k přemístění došlo, a současně předá průkaz koně jatkám, nebo asanačnímu podniku, které ho po poražení koňovitého nebo zpracování těla koňovitého zasílají pověřené osobě4), a to do 5 pracovních dnů ode dne porážky koňovitého nebo zpracování těla koňovitého. Pokud není vydávajícím orgánem, předá pověřená osoba4) průkaz koně příslušnému vydávajícímu orgánu11b).

(6) Chovatel koňovitého zašle podle čl. 27 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/96311b) ve lhůtě 30 pracovních dnů hlášení změny pověřené osobě.

(7) Dojde-li ke kastraci koňovitého, zasílá jeho majitel pověřené osobě4) hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne kastrace koňovitého. Veterinární lékař potvrdí do 5 pracovních dnů po zákroku kastraci v průkazu koně.

(8) Vzor hlášení změny, jehož formulář majiteli koňovitého poskytuje pověřená osoba4), je uveden v příloze č. 8.

§ 47

Systém ústřední evidence koňovitých a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede

a) registr hospodářství,
b) registr koňovitých,
c) ústřední registr plemeníků16).

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence koňovitých je označování koňovitých, připouštěcí rejstříky s připouštěcími lístky19), registry koňovitých v hospodářství, registrační knihy koňovitých, hlášení o registraci koňovitého, hlášení o trvalém dovozu koňovitého, hlášení změny, identifikační karty hříběte – anglického plnokrevníka a klusáka, průkazy koní a hlášení o obvyklém místě chovu.

§ 48

Registr koňovitých v databázi ústřední evidence

(1) V registru koňovitých se u každého koňovitého eviduje

a) identifikační číslo zvířete,
b) jméno,
c) druh,
d) pohlaví, případně datum kastrace,
e) barva,
f) příslušnost k plemenné knize,
g) otec a matka,
h) otec matky,
i) datum narození,
j) registrační číslo hospodářství narození, není-li, místo narození,
k) datum porážky, případně úhynu, ztráty nebo utracení,
l) výžehy, číslo elektronického identifikátoru, popřípadě číslo osvědčení o stanovení genetického typu,
m) slovní popis,
n) jméno, případně jména, a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele, v jehož chovu se zvíře narodilo, a jeho adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo,
o) jméno, případně jména, a příjmení nebo obchodní firma anebo název majitele koňovitého a jeho adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo, včetně data změny majitele a data nahlášení této události,
p) označení země přemístění, dovozu nebo vývozu, jde-li o koňovitého přemístěného z jiného nebo do jiného členského státu nebo dovezeného nebo vyvezeného ze třetích zemí,
q) známý status koňovitého jako neurčeného k poražení pro lidskou spotřebu20a),
r) údaje o vydaných duplikátech průkazu koně a náhradních průkazech koně,
s) u hřebců zapsaných v ústředním registru plemeníků číslo osvědčení o stanovení genetického typu,
t) u hříbat narozených po inseminaci nebo po přenosu embryí číslo osvědčení o stanovení ověření původu,
u) datum vydání a jakékoli změny identifikačního dokladu20a), včetně názvu a adresy příslušného orgánu, který doklad vystavil,
v) jméno a adresa majitele, který předložil identifikační doklad nebo podal žádost podle čl. 20 odst. 1, 2 nebo 3, čl. 25 odst. 2, čl. 26 odst. 2 nebo čl. 37 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/963,
w) status zvířete jakožto evidovaného koňovitého nebo koňovitého pro chov a produkci20a),
x) sériové číslo, pokud takové číslo je přiděleno identifikačnímu dokladu20a),
y) označení země, v níž se nachází hospodářství, kde je koňovitý držen20a),
z) označení země, ve které se koňovitý narodil, jde-li o koňovitého pocházejícího ze zahraničí20a).

(2) V registru koňovitých se dále eviduje každé hlášení o registračním čísle každého hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, zařízení pro svody, uživatelského zařízení nebo provozovny asanačního podniku, odkud a kam byl koňovitý přemístěn, hlášení o registračním čísle hospodářství narození, úhynu, ztrátě, domácí porážce, utracení, včetně data každé události a data zápisu této události do databáze ústřední evidence.

§ 49

Průkaz koně

(1) Průkaz koně vydává pověřená osoba34) podle vzoru uvedeného v prováděcím nařízení Komise (EU) 2021/963 do 28 dnů ode dne doručení žádosti majitele koňovitého. Majitel koňovitého žádá

a) zasláním podepsaného
1. čtvrtého připouštěcího lístku31),
2. hlášení o registraci koňovitého narozeného v České republice, nebo
3. hlášení o trvalém dovozu koňovitého ze třetích zemí, nebo
b) v případě anglického plnokrevníka postupem uvedeným v Řádu plemenné knihy anglického plnokrevníka.

(2) Změní-li se majitel koňovitého, předá původní majitel koňovitého průkaz koně spolu s koňovitým novému majiteli. Při přemístění koňovitého na jatka předá původní majitel spolu s koňovitým průkaz koně provozovateli jatek, který jej do 5 pracovních dnů po poražení koňovitého zasílá pověřené osobě4).

(3) V případě záměru přemístit klusáka do jiného členského státu nebo vyvézt klusáka do třetí země zašle původní majitel průkaz koně pověřené osobě spolu s hlášením změny, a to nejméně 14 dní před přemístěním nebo vývozem koňovitého. V případě záměru přemístit anglického plnokrevníka do jiného členského státu nebo vyvézt anglického plnokrevníka do třetí země zašle původní majitel pověřené osobě hlášení změny, a to nejméně 14 dní před přemístěním nebo vývozem koňovitého.

(4) Majitel koňovitého zajistí zaznamenání preventivních zkoušek, vyšetření nebo kastrace, které potvrdí veterinární lékař, na stranách průkazu koně k tomu určených. Každou změnu majitele koňovitého v průkazu koně si nový majitel koňovitého nechá potvrdit u uznaného chovatelského sdružení, které vede příslušnou plemennou knihu, případně u pověřené osoby4), které průkaz koně neprodleně vrátí majiteli.

(5) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a totožnost koňovitého lze zjistit, majitel koňovitého písemně požádá vydávající orgán o vystavení duplikátu průkazu koně. Duplikát průkazu koně je také vydán v případě, kdy koňovitý nebyl identifikován ve lhůtě stanovené v § 13 odst. 4 a původ zvířete podle čl. 25 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/963 je znám.

(6) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a totožnost koňovitého nelze zjistit, majitel koňovitého písemně požádá pověřenou osobu o náhradní identifikační doklad. Náhradní identifikační doklad je také vydán podle čl. 26 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/963 v případě, kdy fyzický identifikátor nebo průkaz koně byl odstraněn, změněn nebo nahrazen v rozporu s tímto nařízením.

(7) Pokud je koňovitý bez plemenné příslušnosti povýšen do kategorie plemenného koňovitého v souladu s pravidly vydávajícího orgánu11b), může mu být kdykoli vydán nový průkaz koně. Údaje z původního průkazu koně se přepíší do nového průkazu koně a původní průkaz koně se zneplatní.


20a) Čl. 29 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/963.
34) Čl. 22 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/963.“.

Poznámky pod čarou č. 33 a 36 se zrušují.

78. § 51 včetně nadpisu zní:

㤠51

Hlášení o obvyklém místě chovu

(1) Za obvyklé místo chovu se považuje takové místo, ve kterém je koňovitý chován po dobu delší než 30 dnů, případně se jedná o provozovnu jatek nebo asanační podnik. U koňovitých účastnících se soutěží, dostihů, přehlídek výcviku a potahu po dobu nepřesahující 90 dnů, u hřebců chovaných za účelem plemenitby po dobu připouštěcí sezóny a klisen chovaných za účelem plemenitby po dobu nepřesahující 90 dnů se změna obvyklého místa chovu nehlásí.

(2) Každý chovatel, obchodník, provozovatel jatek, zařízení pro svody, uživatelského zařízení nebo asanační podnik předává pověřené osobě4) údaje o přemístění koňovitého, a to

a) registrační číslo hospodářství,
b) identifikační číslo koňovitého,
c) datum, kdy k přemístění, úhynu, ztrátě nebo utracení koňovitého došlo,
d) registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, zařízení pro svody, uživatelského zařízení nebo provozovny asanačního podniku, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno.

(3) Hlášení o obvyklém místě chovu zasílají chovatelé pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, vždy hromadně za celé hospodářství. Při narození koňovitých se hlášení zasílá do 7 dnů od obdržení průkazu koně.

(4) Po vydání průkazu koně zasílá chovatel pověřené osobě hlášení o obvyklém místě chovu do 7 dnů, a to

a) registrační číslo hospodářství v době vydání průkazu koně,
b) identifikační číslo narozeného koňovitého,
c) datum narození koňovitého,
d) identifikační číslo matky koňovitého a
e) pohlaví koňovitého.

(5) Údaje uvedené v odstavci 2 zasílají obchodníci, provozovatelé jatek, zařízení pro svody, uživatelských zařízení a asanační podniky v hlášení o obvyklém místě chovu pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k přemístění koňovitého došlo.

(6) Hlášení o obvyklém místě chovu se zasílají na formulářích, které chovateli, obchodníkovi, provozovateli jatek, zařízení pro svody, uživatelského zařízení a asanačnímu podniku poskytuje pověřená osoba4) podle § 85.

(7) Vzor hlášení o obvyklém místě chovu je uveden v příloze č. 8.“.

79. V § 52 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) druh hospodářského zvířete.“.

80. V § 53 odst. 2 se slova „jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc“ nahrazují slovy „do 7 dnů ode dne, kdy k narození, úhynu, ztrátě, utracení nebo přemístění zvířete došlo“.

81. V § 53 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

82. V § 56 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c) užitkovost běžců, zejména počet krmných dnů, a
d) míra nemocnosti běžců spolu s informacemi o příčinách onemocnění.“.

83. V § 56 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Údaje uvedené v odstavci 3 písm. c) a d) se evidují samostatně.“.

84. V nadpisu oddílu 6 a nadpisu § 63 se slovo „jelenovitých,“ zrušuje.

85. V § 60 odst. 1 se slovo „jelenovitých,“ zrušuje.

86. V § 63 písm. b) bodě 2 se slova „kalendářní měsíc“ nahrazují slovem „datum“.

87. V dílu 3 se za oddíl 6 vkládá nový oddíl 7, který včetně nadpisu zní:

„Oddíl 7
Evidence králíků

§ 63a

Registr králíků v hospodářství

(1) Pro každé hospodářství králíků dodávaných na jatka vede chovatel registr králíků v hospodářství, a to v listinné podobě nebo elektronicky formou počítačové databáze (§ 32). Pro místo svodu zvířat se registr králíků nevede.

(2) Na každém registru králíků v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,
b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství a
d) druh hospodářského zvířete.

(3) V registru králíků v hospodářství se eviduje

a) počet králíků držených v hospodářství a
b) každá změna počtu králíků, zejména přemístění zvířat, jejich úhyn, ztráta nebo utracení, přičemž se eviduje
1. počet králíků, kterých se tato změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo, a
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, uživatelského zařízení, obchodníka nebo provozovny asanačního podniku, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře dovezené nebo vyvezené, má-li identifikační číslo, pak i toto číslo.

(4) Orgány dozoru15) do registru králíků v hospodářství zaznamenávají provedené kontroly, a to datum kontroly, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.

(5) Vzor registru králíků v hospodářství je uveden v příloze č. 11a.

§ 63b

Hlášení o narození králíků, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění

(1) Každý chovatel, obchodník, provozovatel jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení předává pověřené osobě4) údaje uvedené v § 63a odst. 3 v hlášení o narození králíků, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.

(2) Chovatelé, obchodníci, provozovatelé jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení zasílají hlášení pověřené osobě4) jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc.

(3) Pokud na hospodářství nedošlo k žádným změnám, hlášení o narození králíků, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se nezasílá.

(4) Hlášení o narození králíků, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se zasílá na formuláři, který chovateli, obchodníkovi, provozovateli jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení poskytuje pověřená osoba4).

(5) Vzor hlášení o narození králíků, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je uveden v příloze č. 11a.

§ 63c

Systém ústřední evidence králíků a podklady pro její vedení

(1) Pověřená osoba4) vede registr hospodářství králíků.

(2) Podkladem pro vedení ústřední evidence králíků jsou registry králíků v hospodářství a hlášení o narození králíků, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění.

§ 63d

Registr hospodářství králíků v databázi ústřední evidence

V registru hospodářství se pro každé hospodářství králíků eviduje

a) počet králíků, a z toho počet chovaných samic, držených na hospodářství k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
b) změna v počtu králíků držených na hospodářství, zejména narození, přemístění, úhyn, utracení nebo ztráta zvířat, přičemž se eviduje

1. počet králíků, kterých se změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata přemístěna, případně kód země, jde-li o zvířata dovezená nebo vyvezená.“.

Dosavadní oddíly 7 až 11 se označují jako oddíly 8 až 12.

88. V § 64 odst. 1 se slova „ , v němž je chováno hejno větší než 100 kusů“ zrušují a slova „a u kura domácího též hejno nosnic s produkcí“ se nahrazují slovem „nebo“.

89. V § 64 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) užitkovost drůbeže, zejména snáška a počet krmných dnů, a
e) míra nemocnosti drůbeže spolu s informacemi o příčinách onemocnění.“.

90. V § 64 a 64a se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) a e) se evidují samostatně.“.

91. V § 64a odst. 1 a v § 64b odst. 1 se slova „ , v němž je chováno hejno větší než 500 kusů“ zrušují.

92. V § 64a se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) užitkovost drůbeže, zejména počet krmných dnů, a
e) míra nemocnosti drůbeže spolu s informacemi o příčinách onemocnění.“.

93. V § 66 odst. 1 se slova „ , který chová hejno větší než 100 kusů drůbeže“ zrušují a slova „a u kura domácího též hejno nosnic s produkcí“ se nahrazují slovem „nebo“.

94. Poznámka pod čarou č. 20b zní:


20b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č.  234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 617/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro násadová vejce a kuřata chovné drůbeže, v platném znění.“.

 95. V § 66a odst. 1 se slova „s hejnem větším než 500 kusů drůbeže“ a slova „s hejnem větším než 500 kusů“ zrušují.

96. Poznámka pod čarou č. 21 zní:


21) § 5b zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

97. V § 82 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo podnikající fyzické osoby evidované v evidenci zemědělského podnikatele vedené podle zákona o zemědělství“.

98. Za § 82 se vkládá nový § 82a, který včetně nadpisu zní:

㤠82a

Evidence vedená chovatelem

Provozovatelé zařízení, v nichž jsou chovány včely, vedou písemně pro každé stanoviště evidenci o dočasných přesunech v souladu s čl. 27 nařízení Komise (EU) 2019/2035.“.

99. V § 83 písm. b) se za slovo „koz“ vkládají slova „ , prasat, jelenovitých a velbloudovitých“.

100. V § 83 písm. c) se slovo „prasat“ nahrazuje slovem „králíků“.

101. Poznámka pod čarou č. 24 zní:


24) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/160.“.

 102. V § 93 odst. 1 se slova „ovcí a koz25)“ nahrazují slovy „ovcí a koz24)“.
Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

103. V § 93 odst. 1 a 2 se slovo „společenství24),25)“ nahrazuje slovem „společenství24)“.

104. V § 95 odst. 1 se slova „koní, oslů a jejich kříženců a běžců“ nahrazují slovy „koňovitých, jelenovitých a velbloudovitých“.

105. V § 95 odst. 2 se za slovo „prasat“ vkládá slovo „ , běžců“.

106. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

107. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

108. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

109. Příloha č. 4a zní:

„Příloha č. 4a k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

110. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

111. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

112. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

113. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

114. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

115. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

116. Za přílohu č. 11 se vkládá nová příloha č. 11a, která zní:

„Příloha č. 11a k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zvířata označená podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za zvířata označená podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. To neplatí pro jelenovité, kteří musí být označeni podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Průvodní listy skotu a průkazy koně vystavené podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za průvodní listy skotu a průkazy koně vystavené podle vyhlášky č. 136/2004  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Vzory hlášení a stájové registry vydané podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze používat i po dni nabytí účinnosti této vyhlášky. To neplatí pro evidenci prasat.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3, 7, 9, 17, 30, 31, 32, bodu 59, pokud jde o § 34 odst. 3 písm. j), bodu 62, bodu 65, pokud jde o § 36 odst. 1 písm. j), bodu 72, pokud jde o § 38 odst. 1 písm. o), bodů 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 100, 104 a 105, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.

E-shop

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována ... pokračování

Cena: 239 KčKOUPIT

Zákon o lékařských povoláních - Praktický komentář

Zákon o lékařských povoláních - Praktický komentář

Zdeněk Stuchlík, Štefan Řehák, Ivo Krýsa - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace nabízí výklad zákona č. 95/2004 Sb., tzv. zákona o lékařských povoláních, který upravuje podmínky získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice, celoživotní vzdělávání lékaře, zubního lékaře a ... pokračování

Cena: 555 KčKOUPIT

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

ÚZ č. 1578 - České účetní standardy 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění Českých účetních standardů se změnami, ke kterým došlo od 1. 1. 2024. Jsou zde tři skupiny standardů, a to pro podnikatele (23 standardů), pro nevýdělečné organizace (14 standardů) a pro veřejný sektor – obce, kraje, organizační složky státu, ... pokračování

Cena: 137 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.