Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


119

VYHLÁŠKA

ze dne 25. dubna 2023

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. d) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje pro účely přerozdělování způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2022.

Způsob oceňování nákladů na zdravotní služby

§ 2

Zdravotní pojišťovny pro účely přerozdělování oceňují podle § 3 až 9 náklady na zdravotní služby vykázané v roce 2022 v souladu s jinými právními předpisy upravujícími veřejné zdravotní pojištění.

§ 3

(1) Náklady na akutní lůžkovou péči se ocení podle odstavců 2 až 5.

(2) Případy hospitalizace pacientů, které byly ukončeny v roce 2021 a u kterých před rokem 2022 nebyla vykázána žádná zdravotní péče, se ocení součinem základní sazby ve výši 57 297 Kč a relativních vah přiřazených k hospitalizačním případům stanovených podle sdělení Českého statistického úřadu č. 385/2020 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen „Klasifikace CZ-DRG 2021“). Případy hospitalizace pacientů budou sestaveny na základě péče vykázané v roce 2022. Do ocenění případů hospitalizace pacientů podle věty první se nezahrnou léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2020  Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021; tyto léčivé přípravky se ocení podle § 9.

(3) Případy hospitalizace pacientů, které byly ukončeny v roce 2022 a u kterých před rokem 2022 nebyla vykázána žádná zdravotní péče, se ocení součinem základní sazby ve výši 62 236 Kč a relativních vah přiřazených k hospitalizačním případům stanovených podle sdělení Českého statistického úřadu č.  385/2021 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG (dále jen „Klasifikace CZ-DRG 2022“). Případy hospitalizace pacientů budou sestaveny na základě péče vykázané v roce 2022. Do ocenění případů hospitalizace pacientů podle věty první se nezahrnou léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 k vyhlášce č. 396/2021  Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2022; tyto léčivé přípravky se ocení podle § 9.

(4) Případy hospitalizace pacientů, u kterých před rokem 2022 došlo k vykázání alespoň části zdravotní péče, se ocení součinem hodnoty bodu ve výši 1,56 Kč a počtu bodů výkonu s bodovou hodnotou (dále jen „výkon“) stanoveného vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „seznam výkonů“), pro příslušný výkon v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty, přičemž pro ocenění se použije pouze ta část péče případu hospitalizace pacienta, která byla vykázána v roce 2022.

(5) Péče vykázaná v roce 2022, poskytnutá v rámci případů hospitalizací pacientů, které nelze na základě péče vykázané v roce 2022 sestavit podle Klasifikace CZ-DRG 2021 nebo Klasifikace CZ-DRG 2022 a u kterých před rokem 2022 nebyla vykázána žádná zdravotní péče, se pro účely této vyhlášky nepovažuje za vykázanou v roce 2022.

§ 4

Náklady na extramurální péči vztahující se k případům hospitalizace pacientů oceněným podle § 3 odst. 2, 3 nebo 5 jsou zahrnuty v ocenění podle § 3 a již se dále neoceňují. Náklady na extramurální péči vztahující se k případům hospitalizace pacientů oceněným podle § 3 odst. 4 se ocení podle § 7 až 9. Extramurální péčí se rozumí extramurální péče podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 428/2020 Sb. a přílohy č. 1 k vyhlášce č. 396/2021 Sb.

§ 5

Náklady na zdravotní služby poskytnuté poskytovateli zvláštní lůžkové péče a následné a dlouhodobé lůžkové péče, s výjimkou nákladů na zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační péče a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče, se ocení podle přílohy k této vyhlášce.

§ 6

Náklady na zdravotní služby zahrnuté v kapitační platbě pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost se ocení částkou základní kapitační sazby za přepočtený počet pojištěnců podle přílohy č. 2 části A bodu 1 k vyhlášce č. 396/2021  Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022, ve výši 51 Kč za přepočteného pojištěnce a měsíc. Náklady na zdravotní služby zahrnuté v agregované úhradě pro poskytovatele v oboru zubního lékařství se ocení částkou ve výši 16 Kč za registrovaného pojištěnce a měsíc.

§ 7

Náklady na zdravotní služby, jejichž výše úhrady je ve vyhlášce č. 396/2021 Sb. stanovena v korunách českých a na jejichž ocenění se nevztahují § 3 až 6, se ocení částkou stanovenou ve vyhlášce č. 396/2021 Sb.

§ 8

Náklady na zdravotní služby, na jejichž ocenění se nevztahují § 3 až 7, se ocení součinem hodnoty bodu podle § 10 a počtu bodů výkonu stanoveného podle seznamu výkonů účinného v roce, v němž byly zdravotní služby poskytnuty, pokud je lze tímto způsobem ocenit.

§ 9

Náklady na zdravotní služby, na jejichž ocenění se nevztahují § 3 až 8, se ocení uplatněnou výší úhrady za poskytnuté zdravotní služby.

§ 10

Při ocenění podle § 8 se použije pro

a) ambulantní péči vykázanou v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hodnota bodu ve výši 1,13 Kč,
b) hemodialyzační péči hodnota bodu ve výši 1,04 Kč,
c) zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotnické záchranné služby hodnota bodu ve výši 1,31 Kč; stejná hodnota bodu se použije i pro ocenění zdravotních služeb poskytovaných poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče,
d) zdravotní služby vykázané v rámci lékařské pohotovostní služby hodnota bodu ve výši 1,05 Kč,
e) zvláštní ambulantní péči hodnota bodu ve výši 1,23 Kč,
f) zdravotní služby vykázané poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 1,20 Kč,
g) ambulantní péči v odbornostech 809 a 810 podle seznamu výkonů včetně magnetické rezonance, počítačové tomografie a denzitometrie hodnota bodu ve výši 1,03 Kč,
h) ambulantní péči v odbornostech 222, 403, 801, 802, 807, 812 až 819 a 823 podle seznamu výkonů s výjimkou výkonů screeningu děložního hrdla, hodnota bodu ve výši 0,78 Kč,
i) ambulantní péči v odbornostech 911, 914, 916, 921, 925 a 926 podle seznamu výkonů, včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 1,09 Kč,
j) ambulantní péči v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů, včetně výkonů přepravy zdravotnických pracovníků vykázaných těmito odbornostmi, hodnota bodu ve výši 0,85 Kč,
k) zdravotní služby vykázané poskytovateli zdravotnické dopravní služby hodnota bodu ve výši 1,23 Kč,
l) zdravotní služby následné intenzivní péče, následné ventilační péče, následné komplexní intenzivní léčebně rehabilitační a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče vykázané poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče hodnota bodu ve výši 1,34 Kč pro ošetřovací den 00015, 1,31 Kč pro ošetřovací den 00017, 1,30 Kč pro ošetřovací den 00020 a 1,09 Kč pro ošetřovací den 00033 a ošetřovací den 00035,
m) ambulantní péči neuvedenou v písmenech a) až l) hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 98/2022 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění, se zrušuje.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2023.

Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Příloha k vyhlášce č. 119/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

E-shop

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní ... pokračování

Cena: 580 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 3. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Praktický komentář, 3. vydání

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Třetí vydání úspěšného praktického komentáře k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, reaguje na „velkou“ novelu č. 241/2022 Sb. Kromě zapracování požadavků směrnice o otevřených datech a ... pokračování

Cena: 770 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.