Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


95

VYHLÁŠKA

ze dne 30. března 2023,

kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 50 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 149/2017 Sb., zákona č. 545/2020 Sb. a zákona č. 244/2022 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 9a odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 4, § 15 odst. 4 a § 23 odst. 5 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech, se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se za slova „k provedení“ vkládá text „§ 9a odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 4,“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1752 ze dne 1. října 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o tříděném sběru odpadu z plastových nápojových lahví na jedno použití.
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/162 ze dne 4. února 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904, pokud jde o výpočet, ověřování a vykazování údajů o snížení spotřeby některých plastových výrobků na jedno použití a opatření přijatá členskými státy za účelem dosažení tohoto snížení.“.

3. V § 1 písm. c) se na konci bodu 2 slovo „a“ nahrazuje čárkou.

4. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:

„e) pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v části B přílohy č. 4 k zákonu (dále jen „jednorázová plastová nápojová lahev“),
f) minimální rozsah a způsob informování spotřebitele a působení na změnu jeho chování,
g) druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů podle § 9a odst. 1 zákona.“.

5. V § 3 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

6. V § 3 odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

7. V § 3 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

„c) množství jednorázových plastových obalových prostředků uvedených v části D přílohy č. 4 k zákonu, které byly uvedeny na trh a k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d) až f).

8. V § 3 odst. 2 písm. e) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

9. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) množství recyklovaných plastů použitých osobami uvádějícími na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly podle § 12a odst. 1 zákona v těchto obalech, k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění.“.

10. V § 4 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu jednorázové plastové nápojové lahve, ohlašuje ministerstvu údaje z evidence o těchto obalech podle § 3 odst. 1 v podobě vyplněných ročních výkazů uvedených v přílohách č. 1 a 5 k této vyhlášce.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

11. V § 4 odst. 5 se slova „a 7“ zrušují.

12. V § 4 odst. 5 písm. a) se za slova „až 3“ vkládají slova „a 7“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

13. V § 4 odst. 5 písm. b) se slova „až 5“ nahrazují slovy „až 6 a 8 až 11“ a číslo „5“ se nahrazuje číslem „6“.

14. V § 4 odst. 5 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.

15. V § 7 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Odpad z obalů, který vznikl v České republice a byl odeslán k využití do jiného členského státu Evropské unie, se považuje za využitý v České republice.“.
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.

16. V § 7 odst. 3 se slova „vzniklý v jiném členském státě nebo ve státě mimo Evropskou unii, který je odeslán k využití do České republiky,“ nahrazují slovy „ , který nevznikl v České republice a byl odeslán k využití do České republiky,“.

17. Za § 11 se vkládají nové § 11a až 11c, které včetně nadpisů znějí:

㤠11a

Pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví

(1) Úroveň zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví se vypočítá vydělením hmotnosti zpětně odebraného odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví v daném kalendářním roce hmotností těchto jednorázových plastových nápojových lahví uvedených na trh v témže kalendářním roce. Výsledný poměr se vyjádří v procentech.

(2) Hmotnost zpětně odebraného odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví

a) zahrnuje hmotnost jejich uzávěrů a víček,
b) nezahrnuje hmotnost jakýchkoli zbylých nápojů a
c) může zahrnovat hmotnost etiket a lepidel pouze v případě, že je zahrnuta také do hmotnosti jednorázových plastových nápojových lahví uvedených na trh.

(3) Odpad z jednorázových plastových nápojových lahví lze započítat jako zpětně odebraný, pokud byl zpětně odebrán

a) odděleně od jakéhokoli jiného odpadu, nebo
b) s jiným odpadem z obalů nebo s jinými plastovými, kovovými, papírovými nebo skleněnými částmi odpadu nepocházejícího z obalů a
1. v rámci systému zpětného odběru se neshromažďuje odpad, který by mohl obsahovat nebezpečné látky, a
2. zpětný odběr a následné třídění jsou navrženy a prováděny tak, aby se minimalizovala kontaminace zpětně odebraného odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví jiným odpadem.

(4) Hmotnost zpětně odebraného odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví, který byl zpětně odebrán

a) odděleně od jakéhokoli jiného odpadu, se měří v místě, kde byl zpětně odebrán, nebo na výstupu z třídicího zařízení; hmotnost tohoto odpadu z lahví lze vypočítat spočítáním lahví, jestliže se použijí konverzní faktory, které zohledňují hmotnost lahve každé velikosti, typ polymeru lahví a uzávěrů a víček, jakož i ztráty při následných třídicích operacích, nebo
b) s jiným odpadem z obalů nebo s jinými plastovými, kovovými, papírovými nebo skleněnými částmi odpadu nepocházejícího z obalů podle odstavce 3 písm. b), se měří na výstupu z třídicího zařízení.

(5) Pokud je na výstupu z třídicího zařízení přítomen odpad z jednorázových plastových nápojových lahví a jiný odpad, hmotnost odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví musí být úměrná podílu odpadu z jednorázových plastových nápojových lahví na vstupu do třídicího zařízení. Tento podíl se určí na základě reprezentativního odběru vzorků a následné analýzy složení.

(6) Hmotnost jednorázových plastových nápojových lahví uvedených na trh zahrnuje pouze hmotnost lahví, které byly uvedeny na trh po naplnění nápojem.

§ 11b

Minimální rozsah a způsob informování spotřebitele a působení na změnu jeho chování

(1) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu je povinna využívat při informování spotřebitele každoročně alespoň tyto informační prostředky a způsoby:

a) rozhlasové nebo televizní vysílání,
b) elektronickou komunikaci, například komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, internetové prezentace nebo bannery,
c) osobní sdělení, například formou školních vzdělávacích akcí, výstav nebo veletrhů, a
d) periodický tisk.

(2) Informování spotřebitele musí zdůrazňovat důležitost jeho postoje k odpovědnému nakládání s odpady z obalů, zejména důležitost třídění odpadů z obalů a osobní odpovědnost spotřebitele za dopad odpadu z obalu na životní prostředí.

(3) Informování spotřebitele musí být realizováno se zřetelem na populaci ve věku 6 až 15 let.

(4) Při provádění informování spotřebitele podle odstavce 1 musí být uváděn název osoby, která jej organizuje a zajišťuje jeho financování, nebo značka nebo název informační kampaně.

(5) Náklady na informování spotřebitele v daném roce musí odpovídat minimálně 2 % z celkových nákladů vynaložených na plnění povinností stanovených zákonem pro zpětný odběr a využití odpadů z obalů, osvětovou činnost a další povinnosti s tím související.

(6) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části D přílohy č. 4 k zákonu působí na změnu chování spotřebitele za účelem snížení spotřeby těchto jednorázových plastových obalů tak, že provádí stálou informační kampaň na toto téma s využitím informačních prostředků a způsobů podle odstavce 1.

§ 11c

Druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů podle § 9a odst. 1 zákona

Druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů, které je spotřebitel oprávněn předat jako odpad na sběrné místo do provozovny osoby, která tyto obaly uvádí na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli, aniž by ve vztahu k nim byla původcem odpadu nebo její provozovna byla zařízením určeným pro nakládání s odpady, jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.“.

18. V příloze č. 4 a příloze č. 5 tabulce č. 2 se slovo „cekem“ nahrazuje slovem „celkem“.

19. Za přílohu č. 4 se vkládá nová příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní přílohy č. 5 až 8 se označují jako přílohy č. 6 až 9.

20. Nadpis přílohy č. 6 zní: „Výkazy autorizované společnosti o údajích z evidencí podle § 23 odst. 1 zákona“.

21. Na konci přílohy č. 6 se doplňují tabulky č. 6 až 11, které včetně nadpisů a poznámek k tabulkám znějí:

22. Příloha č. 7 se zrušuje.
Dosavadní přílohy č. 8 a 9 se označují jako přílohy č. 7 a 8.

23. Za přílohu č. 8 se doplňuje nová příloha č.  9, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 30/2021 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodné ustanovení

Osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu a autorizované společnosti ohlásí údaje podle vyhlášky č. 30/2021 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, poprvé za ohlašovací rok 2023.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Hladík v. r.

E-shop

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. ... pokračování

Cena: 459 KčKOUPIT

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání

Michal Bobek, Petr Bříza, Pavlína Hubková - C. H. Beck

Právo EU má vícero vrstev. Tu první představuje vrstva lucemburská či lucembursko-bruselská. Obsahuje vizi jednotné vnitrostátní aplikace práva EU ve všech členských státech a vychází především z judikatury Soudního dvora EU a unijní legislativy. Druhá je vrstva ústavní, plynoucí z ... pokračování

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ... pokračování

Cena: 358 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.