Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

  • Předpis č. 92/2023 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2023, částka 50, ze dne 5. 4. 2023

92

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2023,

kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb.

Ministerstvo kultury stanoví podle § 16 zákona č. 122/2000  Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000  Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova „Režimem zajišťujícím“ nahrazují slovy „Opatřeními zajištujícími“ a za slova „jen „sbírka“)“ se vkládají slova „v jejich celistvosti“.

2. V § 1 písm. c) se slova „proti požáru, poškození vodou nebo chemickými látkami“ nahrazují slovy „před poškozením“.

3. V § 1 písm. d) se slovo „cizích“ zrušuje.

4. V § 1 písm. e) se slovo „škodlivých“ zrušuje a slova „a před korozí“ se nahrazují slovy „ , před korozí a dalšími chemickými změnami materiálů“.

5. V § 1 písm. f) se za slovo „bezpečnosti“ vkládají slova „a ochrany“, slova „se sbírkovými předměty“ se nahrazují slovy „s nimi“ a na konci textu písmene se doplňují slova „ , zapůjčování a zpřístupňování veřejnosti“.

6. V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) K zajištění opatření podle odstavce 1, rozvoje sbírky, včetně zařazování a vyřazování sbírkových předmětů, a umožnění jejího zpřístupnění veřejnosti podle § 9 odst. 1 písm. f) zákona v konkrétních podmínkách vlastníka sbírky slouží režim zacházení se sbírkou nebo jednotlivými sbírkovými předměty, který vlastník sbírky stanoví podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona a který obsahuje odborné postupy a prováděcí a organizační pokyny, zejména

a) depozitární řád, který určí osoby oprávněné pro práci se sbírkami a jednotlivými sbírkovými předměty, stanoví zásady pro preparování, konzervování, restaurování a jiné ošetřování sbírkových předmětů a způsob kontroly stavu bezpečnosti a ochrany sbírky,
b) postup při zjištění vlivů prostředí ohrožujících sbírkové předměty nebo při zjištění ohrožení bezpečnosti sbírky,
c) postup při zařazování předmětů do sbírky a při vyřazování sbírkových předmětů ze sbírky podle § 9 odst. 1 písm. j) zákona,
d) badatelský řád, který stanoví postup při prezenčním poskytování sbírkových předmětů badatelům,
e) postup při předávání sbírkových předmětů k preparaci, konzervování nebo restaurování,
f) postup při dočasném přenechání sbírkových předmětů jiné právnické nebo fyzické osobě,
g) postup při vyřizování žádostí o povolení vývozu sbírkových předmětů do zahraničí,
h) postup při stanovování částí sbírek určených pro každoroční inventarizaci,
i) vymezení sbírkových předmětů vyžadujících nebo umožňujících zvláštní způsob zacházení, zejména mimořádná bezpečnostní opatření, uchovávání v mimořádných podmínkách, zákaz zapůjčování nebo vývozu sbírkových předmětů do zahraničí a splnění podmínek pro předvádění jejich vzhledu, popřípadě funkce,
j) postup při evakuaci sbírkových předmětů v případě vzniku mimořádné události, včetně určení pořadí při evakuaci a míst pro uložení a zajištění ochrany sbírkových předmětů.“.

7. V § 2 odstavec 1 zní:

„(1) Každý sbírkový předmět se eviduje ve sbírkové evidenci vlastníka sbírky. Sbírková evidence je souborem evidenčních záznamů (dále jen „záznam“) ke každému sbírkovému předmětu podle § 9 odst. 1 písm. d) zákona, doplněný o počet kusů, jde-li o sbírkový předmět podle odstavce 2. U sbírkových předmětů podle odstavce 2, pokud údaje nejsou pro všechny části sbírkového předmětu shodné, jsou součástí záznamu takového sbírkového předmětu doplňující údaje ke každé části sbírkového předmětu.“.

8. V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „Soubor movitých“ vkládají slova „věcí, včetně preparátů lidských a zvířecích těl nebo jejich částí a kosterních pozůstatků lidských a zvířecích,“.

9. V § 2 odst. 3 se slovo „zařazení“ nahrazuje slovy „rozhodnutí o zařazení“, slova „provedení záznamu do chronologické evidence“ se nahrazují slovy „vyhotovení záznamu do chronologické evidence“, za větu třetí se vkládá věta „Pro každou oborovou část sbírky označenou v bodě 4 tiskopisu uvedeném jako příloha č. 1 k této vyhlášce jsou záznamy systematické evidence vedeny zvlášť; evidenční čísla tvoří číselnou řadu.“ a za slova „číslem sbírky“ se vkládají slova „ , pod nímž je vedena v centrální evidenci sbírek (dále jen „centrální evidence“);“.

10. V § 2 se na konci odstavce 4 doplňují věty „Po překročení uvedených počtů se doplní pro všechny sbírkové předměty systematická evidence v případě, že byla vedena pouze chronologická evidence, a to nejpozději do 1 roku. Každý sbírkový předmět zařazený do sbírky nad počet uvedený ve větě první musí být evidován v obou stupních evidence.“.

11. V § 2 odst. 5 se slovo „pouze“ zrušuje.

12. V § 2 odst. 7 se slova „sbírek (dále jen „centrální evidence“)“ zrušují.

13. V § 3 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) nebyla-li z jakéhokoliv důvodu v uplynulých 2 kalendářních letech provedena inventarizace podle odstavce 1.“.

14. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

„(4) O provedení inventarizace a jejím výsledku se podává ministerstvu oznámení, a to v případě

a) každoroční inventarizace určené části sbírky podle odstavce 1 nejpozději do 28. února následujícího roku,
b) mimořádné inventarizace určené části sbírky podle odstavce 2 nejpozději do 30 dnů od jejího ukončení,
c) ukončení inventarizace celé sbírky po skončení inventarizačního období podle odstavce 1 nejpozději k poslednímu dni měsíce následujícího po skončení inventarizačního období.

(5) Oznámení podle odstavce 4 se podává elektronicky nebo v listinné podobě na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.“.

15. V § 4 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Vyřazení sbírkového předmětu ze sbírkové evidence podle § 9 odst. 1 písm. j) zákona se provádí na základě rozhodnutí vlastníka sbírky a po provedení změny v centrální evidenci ministerstvem podle § 7 odst. 2 zákona. K návrhu na změnu zápisu v centrální evidenci vlastník sbírky přiloží kopii záznamu sbírkového předmětu, který má být vyřazen, a zdůvodnění neupotřebitelnosti, přebytečnosti, výměny nebo okolností ztráty.“.
Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

16. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 275/2000  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

17. V příloze č. 5 části Pro sbírky archeologické, Pro sbírky historické (včetně dokladů spolkového a veřejného života), Pro sbírky etnografické, Pro sbírky výtvarného umění, Pro sbírky uměleckého řemesla a uměleckoprůmyslových prací, Pro sbírky knih, písemností a tisků, Pro sbírky negativů, diapozitivů, fotografií, filmů, videozáznamů (včetně sbírek jiných obrazových nebo zvukových médií) se na konci textu doplňují na samostatný řádek slova „Muzeum romské kultury v Brně“.

18. V příloze č. 5 části Pro sbírky etnografické, Pro sbírky přenesených historických staveb a Pro sbírky další se slovo „Valašské“ nahrazuje slovem „Národní“.

19. V příloze č. 5 části Pro sbírky militárií se slova „Historický ústav Armády České republiky“ nahrazují slovy „Ministerstvo obrany – Vojenský historický ústav Praha“.

20. V příloze č. 5 části Pro sbírky výtvarného umění se na konci doplňují na samostatný řádek slova „Gočárova galerie v Pardubicích“.

21. Za přílohu č. 5 se doplňuje příloha č. 6, která zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 275/2000  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodné ustanovení

Překročila-li ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky sbírka zapsaná v centrální evidenci počet 3 000 věcí movitých nebo 11 věcí nemovitých, doplní se nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky systematická evidence pro všechny sbírkové předměty, které sbírku tvoří.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Ministr kultury:
Mgr. Baxa v. r.

E-shop

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Pavel Chlíbek, Vladimír Mana, Eva Mazancová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku je novým předpisem, jehož cílem je upravit postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispět k ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace vůbec poprvé v naší právnické literatuře zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. V úvodu autoři popisují dějiny kolizionistiky ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ... pokračování

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.