Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


89

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019  Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 1c odst. 3, § 2 odst. 4, § 3 odst. 1, § 6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č.  72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 210/2019 Sb. a zákona č.  450/2020 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020  Sb. a nařízení vlády č. 458/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.

2. V § 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) investiční akci v centru pro tvorbu softwaru, datovém centru nebo centru sdílených služeb, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník.“.

3. V § 3 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „nejpozději do 7 měsíců nebo v případě, že se v tomto období uplatňuje konto pracovní doby, do 12 měsíců ode dne uveřejnění průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji Českým statistickým úřadem má alespoň 80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce průměrný hrubý měsíční výdělek1)“ nahrazují slovy „celková průměrná výše měsíčních hrubých mezd zaměstnanců příjemce investiční pobídky v místě realizace investiční akce v kalendářním roce je“.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

4. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 1 se text „1 %“ nahrazuje textem „2 %“ a za slovo „vzděláním4)“ se vkládají slova „dosahuje na počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky nejméně 10 % nebo podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním4)“.

5. V § 3 odst. 1 písm. b) bodě 2 se text „2 %“ nahrazuje textem „3 %“.

6. V § 3 odst. 3 větě první se za slovo „mzdou“ vkládají slova „v kraji“ a věta poslední se nahrazuje větou „Celková průměrná výše měsíčních hrubých mezd zaměstnanců příjemce investiční pobídky v místě realizace investiční akce se zjišťuje na počet zaměstnanců v místě realizace investiční akce přepočtený na počet zaměstnanců se stanovenou týdenní pracovní dobou6).“.
Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

7. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Podmínka podle odstavce 1 písm. b) se nepoužije, pokud

a) má být celá investiční akce realizována v okrese uvedeném v odstavci 2 písm. a),
b) má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník, nebo
c) se jedná o strategickou investiční akci s výjimkou strategické investiční akce podle § 5 odst. 2 písm. b).“.

8. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Podmínka vytvoření minimálního počtu nových pracovních míst podle odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. a) bodu 1, odstavce 6 písm. b) bodu 1, odstavce 6 písm. c) bodu 1 a odstavce 6 písm. d) bodu 1 se nepoužije, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník.“.

9. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slovo „nařízení“ vkládají slova „nebo výrobek určený k výrobě nebo skladování energie z obnovitelných zdrojů, ke zvyšování energetické účinnosti nebo snižování energetické náročnosti budov uvedený v příloze č. 4 k tomuto nařízení“.

10. V § 5 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a počty nových pracovních míst podle odstavců 1, 4 a 5 se nepoužijí, pokud má být celá investiční akce realizována v rámci významného projektu společného evropského zájmu, u kterého Evropská komise svým rozhodnutím schválila slučitelnost jeho podpory s vnitřním trhem, a příjemce investiční pobídky se účastní řešení tohoto projektu jako přímý nebo nepřímý účastník.“.

11. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Maximální výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci

(1) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci může činit nejvýše 20 % z celkových způsobilých nákladů.

(2) Má-li být investiční akce realizována v regionu soudržnosti České republiky s přípustnou mírou veřejné podpory nižší než 20 %, nesmí výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci překročit přípustnou míru veřejné podpory stanovenou nařízením vlády upravujícím přípustnou míru veřejné podpory v regionech České republiky.

(3) Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci v technologickém centru nebo centru strategických služeb může činit nejvýše 500 000 000 Kč.“.

12. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI“ se na konci bodu 3 doplňuje podbod 3.1, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

13. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI“ bod 14.0 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

14. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI“ bod 15.2 zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

15. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI“ v bodě 15.4 se slova „č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů“ nahrazují slovy „č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 445/2022 Sb.“ a text „č. 383/2001 Sb.“ se nahrazuje textem „č. 273/2021 Sb.“.

16. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „III. ÚDAJE K INVESTIČNÍ POBÍDCE“ se na konci bodu 7.2 doplňují podbody 7.2.3 až 7.2.5, které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

17. V příloze č. 1 v tiskopisu v části označené „III. ÚDAJE K INVESTIČNÍ POBÍDCE“ se na konci bodu 10 doplňuje podbod 10.10, který zní:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

18. V příloze č. 3 se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se podbody 4.4. až 4.11., které znějí:

Text je dostupný pouze ve formátu PDF na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

19. Doplňuje se příloha č. 4, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 221/2019  Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodné ustanovení

Na záměry získat investiční pobídku podle zákona o investičních pobídkách podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije nařízení vlády č. 221/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

E-shop

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. ... pokračování

Cena: 3 995 KčKOUPIT

Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

Barbora Vlachová, Matěj Dědina, Markéta Flanderková Šlejharová, Kateřina Šveřepová - C. H. Beck

Pojem whistleblowing (dle angl. hvízdat na píšťalku) se začal používat zhruba od 70. let 20. století pro situace, kdy obvykle zaměstnanci upozorní na ilegální či neetické jednání svého zaměstnavatele, nebo na pracovišti obecně. Vzhledem k tomu, že oznamovatelé, označovaní jako ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.