Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


88

ZÁKON

ze dne 8. března 2023,

kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994  Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zeměměřictví

Čl. I

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č.  444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 47/2020  Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písmeno c) zní:

„c) geodetickými základy soubor zařízení, technických parametrů geodetických referenčních systémů, katalogových dat a matematických vztahů a konstant, které slouží k jednoznačné prostorové a časové lokalizaci prostorových informací v závazných geodetických referenčních systémech, kde zařízení zahrnují základní bodová pole a státní síť permanentních stanic pro přesné určování polohy,“.

2. V § 2 písmeno k) zní:

„k) ortofotem České republiky georeferencované bezešvé ortofotografické zobrazení území České republiky vzniklé na podkladě leteckých měřických snímků,“.

3. V § 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) permanentní stanicí pro přesné určování polohy soubor technických zařízení, který provádí souvislý záznam dat ze signálů globálních navigačních družicových systémů a umožňuje poskytovat tato data nebo případné další služby a výstupy, které z těchto dat vycházejí, jednotlivým uživatelům.“.

4. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Zeměměřickými činnostmi jsou měřické, výpočetní a další související odborné činnosti při určování rozměrů a prostorových vztahů metodami zeměměřictví vykonávané zpravidla

a) za účelem budování a rozvoje geodetických základů, správy katastru nemovitostí, správy prostorových informací v územně orientovaných informačních systémech, tvorby kartografických děl a dokumentace státních hranic, hranic územních jednotek a nemovitých věcí (dále jen „nemovitost“), nebo
b) ve výstavbě.“.

5. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) tvorba a vedení databázových souborů obsahujících prostorové informace pro potřeby obrany státu,“.

6. V § 4 odst. 1 písmena i) až k) znějí:

„i) budování, obnova a údržba státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy,
j) tvorba a obnova ortofota České republiky,
k) zeměměřické činnosti ve výstavbě uvedené v § 12 odst. 2,“.

7. V § 4 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „Zeměměřické a katastrální orgány“ nahrazují slovy „Orgány zeměměřictví a katastru“.

8. V § 4 odst. 3 písmeno d) zní:

„d) ortofoto České republiky,“.

9. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) údaje ze základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“).“.

10. V § 4a se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

11. V § 4a odst. 3 se text „1 : 10 000“ nahrazuje textem „1 : 5 000“.

12. V § 4a odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 15 znějí:

„(4) Správce databáze je oprávněn od orgánů státní správy, orgánů územní samosprávy a právnických osob jimi zřízených vyžadovat za účelem vedení databáze data, která tyto orgány a právnické osoby spravují, a to:

a) prostorové a popisné informace o geografických objektech vedených v databázi,
b) výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu,
c) identifikátory geografických objektů vedených v informačních systémech veřejné správy.

(5) Orgány státní správy, orgány územní samosprávy a právnické osoby jimi zřízené jsou povinny poskytnout data uvedená v odstavci 4 správci databáze bezplatně, nebrání-li tomu omezení vyplývající z jiných právních předpisů15). Nelze-li tato data poskytnout, oznámí orgány státní správy, orgány územní samosprávy nebo právnické osoby jimi zřízené správci databáze písemně důvody jejich neposkytnutí.


15) Například zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámky pod čarou 4f a 4g se zrušují.

13. V § 4d odst. 1 a v § 4d odst. 3 písm. a) se slovo „ortofotomapy“ nahrazuje slovy „ortofota České republiky“.

14. V § 4d odst. 2 se slova „Český úřad zeměměřický a katastrální“ nahrazují slovem „Úřad“.

15. § 5 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 zní:

㤠5

Poskytování výsledků zeměměřických činností

(1) Zeměměřický úřad zveřejňuje údaje databáze, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data16). To neplatí, jde-li o údaje, k nimž je přístup vyloučen nebo omezen z důvodů ochrany kritické infrastruktury podle krizového zákona.

(2) Zeměměřický úřad poskytuje na základě žádosti údaje podle odstavce 1 a další údaje z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností, ze spravovaných bází dat a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy také ve formě stanovené prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis dále stanoví úplatu za ně.

(3) Zeměměřický úřad údaje podle odstavce 2 poskytne bezodkladně poté, co žadatel uhradí úplatu za jejich poskytnutí, nejpozději do 20 dnů od uhrazení úplaty.

(4) Zeměměřický úřad zamítne žádost nebo její část, pokud

a) požadované údaje neexistují,
b) údaje jsou požadovány v jiné formě, než jaká je pro jejich poskytnutí stanovena prováděcím právním předpisem,
c) nebyla uhrazena úplata za jejich poskytnutí, nebo
d) poskytnutí údajů brání omezení vyplývající z jiného právního předpisu15).

(5) Prováděcí právní předpis stanoví výši úplaty tak, aby celkový příjem z poskytování údajů nepřesahoval náklady na jejich reprodukci, zpřístupňování a šíření.


16) § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č.  5 se zrušuje.

16. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisů znějí:

㤠5a

Poskytování výsledků zeměměřických činností Ministerstvem obrany

(1) Ministerstvo obrany poskytuje na základě žádosti údaje z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností a ze spravovaných bází dat určených pro potřeby obrany státu orgánům státní správy, orgánům územní samosprávy, veřejným výzkumným institucím a dalším subjektům pro výkon jejich působnosti za účelem potřeby obrany státu, zajišťování bezpečnosti, krizového řízení, integrovaného záchranného systému a výzkumu rizikových jevů a procesů bezplatně.

(2) Ministerstvo obrany údaje podle odstavce 1 poskytne bezodkladně, nejpozději do 20 dnů od podání žádosti, a to pouze v rozsahu nezbytném k dosažení účelu podle odstavce 1.

(3) Ministerstvo obrany zamítne žádost nebo její část, pokud

a) požadované údaje neexistují,
b) údaje jsou požadovány k jinému účelu než k účelu podle odstavce 1,
c) rozsah požadovaných údajů zjevně neodpovídá rozsahu nezbytnému k dosažení účelu podle odstavce 1,
d) poskytnutí údajů brání omezení vyplývající z jiného právního předpisu15), mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu, nebo oprávněného zájmu České republiky anebo třetí strany, nebo
e) údaje jsou požadovány v jiné formě, než v jaké jsou dokumentovány.

§ 5b

Společné ustanovení k poskytování výsledků zeměměřických činností

Na poskytování údajů podle § 5 a 5a se nepoužije zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o právu na informace o životním prostředí; tyto údaje se podle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o právu na informace o životním prostředí neposkytnou.“.

17. V nadpisu § 6 se slova „Poskytování výsledků“ nahrazují slovy „Povinnosti při výkonu“.

18. V § 6 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

19. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) K ochraně značky základního bodového pole se podle potřeby vymezí a vyhlásí ochranné pásmo podle stavebního zákona. V ochranném pásmu nesmí být prováděna činnost, jež by mohla ohrozit značku nebo ztížit anebo znemožnit její využívání.“.
Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

20. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

㤠9a

(1) Značky bodů základních bodových polí a ochranná pásma značek bodů základních bodových polí jsou vedeny v registru územní identifikace jako účelové územní prvky. Editorem údajů o značkách bodů základních bodových polí a o ochranných pásmech značek bodů základních bodových polí je Zeměměřický úřad.

(2) O značkách bodů základních bodových polí se v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou kód, číslo bodu a název bodu,
b) lokalizační údaje, kterými jsou souřadnice bodu v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální,
c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky.

(3) O ochranných pásmech značek bodů základních bodových polí se v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou kód ochranného pásma, číslo bodu a název bodu,
b) lokalizační údaje, kterými jsou hranice a definiční bod,
c) údaje o vazbách na ostatní územní prvky.“.

21. § 12 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 zní:

㤠12

(1) Výsledky zeměměřických činností využívané pro státní mapová díla, správu katastru nemovitostí a pro státní mapová díla a tvorbu a vedení databázových souborů obsahujících prostorové informace pro potřeby obrany státu musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě musí být ověřeny autorizovaným zeměměřickým inženýrem, v případě, že se jedná o geodetický podklad pro výstavbu, dokumentaci o vytyčovací síti, dokumentaci o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby.

(3) Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny těmito orgány.

(4) Výsledky zeměměřických činností využívané pro státní mapová díla a tvorbu a vedení databázových souborů obsahujících prostorové informace pro potřeby obrany státu vyhotovené Ministerstvem obrany stanoveným vojenským zařízením nebo vojenským útvarem17) jako součást výkonu jeho působnosti18) (dále jen „výsledky zeměměřických činností vyhotovené vojenským zařízením“) musí být ověřeny Ministerstvem obrany. Vymezení dalších výsledků zeměměřické činnosti vyhotovených vojenským zařízením neuvedených ve větě první, které musí být ověřeny Ministerstvem obrany, přísluší Ministerstvu obrany.

(5) Přeshraniční poskytování služeb v České republice podle odstavců 1 a 2 je možné pouze na základě autorizace.


17) § 2 odst. 2 a 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
18) § 3 odst. 1 písm. l) a § 3 odst. 2 zákona č. 359/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 12 odst. 1 se za slova „katastru nemovitostí“ vkládají slova „ , vedení digitální technické mapy“.

23. § 13 až 15 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 11a, 11b, 11b a 12 zrušují.

24. § 16 včetně nadpisu zní:

㤠16

Ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřickými inženýry

(1) Autorizovaný zeměměřický inženýr je povinen

a) při ověřování výsledků zeměměřických činností jednat odborně, nestranně a vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci, přitom vždy prověřit soulad postupů jejich vyhotovitele, náležitostí a přesnosti ověřovaných výsledků zeměměřických činností s právními předpisy,
b) při ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných ve výstavbě prověřit soulad postupů jejich vyhotovitele s písemně dohodnutými podmínkami s objednatelem, pokud tyto podmínky nejsou v rozporu s právními předpisy,
c) při ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro potřeby obrany státu prověřit soulad postupů jejich vyhotovitele s dalšími podmínkami výkonu zeměměřických činností vymezenými na základě § 11 odst. 2,
d) poskytnout orgánu zeměměřictví a katastru potřebnou součinnost při využívání touto osobou ověřených výsledků zeměměřických činností a při dohledu na zeměměřické činnosti8), jejichž výsledky jsou využívány pro státní mapová díla nebo správu katastru nemovitostí,
e) při ověřování výsledků zeměměřických činností dbát platných obecně závazných právních předpisů, jakož i předpisů vydaných Českou komorou zeměměřičů,
f) vést evidenci výsledků, které ověřil, odděleně podle § 16f odst. 1 písm. a) až c), s uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení fyzické osoby, která zeměměřické činnosti vykonala, katastrálního území, kde byly zeměměřické činnosti vykonány, nebo jiného prostorového vymezení území v případě výsledků podle § 16f odst. 1 písm. c), data a pořadového čísla ověření v rámci kalendářního roku; v případě evidence ověřovaných výsledků zeměměřických činností využívaných pro potřeby obrany státu lze namísto katastrálního území uvést označení mapového listu základního státního mapového díla měřítka 1 : 25 000 pokrývajícího území, kde byly zeměměřické činnosti vykonány,
g) potvrdit vykonanou praxi v zeměměřických činnostech osobě, která tuto praxi pod jeho vedením vykonala.

(2) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis autorizovaného zeměměřického inženýra, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků a otisk razítka se státním znakem (dále jen „autorizační razítko“), jehož obsahem je

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra a označení podle § 16e odst. 2,
b) číslo položky, pod kterou je autorizovaný inženýr veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů,
c) rozsah autorizace podle § 16f odst. 1.

(3) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“ a číslem z evidence ověřovaných výsledků. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě a text a číslo podle věty první autorizovaný zeměměřický inženýr podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založen elektronický podpis autorizovaného zeměměřického inženýra, obsahuje údaje podle odstavce 2 písm. a) až c). Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno kvalifikované elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti.

(4) Ověření kopie geometrického plánu se vyznačí textem: „Ověřuje se, že tato kopie souhlasí s geometrickým plánem.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis autorizovaného zeměměřického inženýra, datum ověření kopie, číslo z evidence ověřených kopií a stejnopisů a otisk autorizačního razítka.

(5) V případě, že výsledek zeměměřické činnosti byl vyhotoven v elektronické podobě, může autorizovaný zeměměřický inženýr vyhotovit jeho stejnopis v listinné podobě. Stejnopis autorizovaný zeměměřický inženýr označí slovem „Stejnopis“ a připojí k němu vlastnoruční podpis, datum vyhotovení stejnopisu, číslo z evidence ověřených kopií a stejnopisů a otisk autorizačního razítka.

(6) Podrobnosti o užití autorizačního razítka a kvalifikovaného certifikátu podle odstavce 3 stanoví vnitřní předpis Komory.“.

25. V § 16 odst. 1 písm. b) se za slovo „využívaných“ vkládají slova „pro vedení digitální technické mapy a“.

26. Za § 16 se vkládají nové § 16a až 16d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 19 až 22 znějí:

㤠16a

Ověřování výsledků zeměměřických činností orgány zeměměřictví a katastru

(1) Výsledky zeměměřických činností vyhotovené orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům.

(2) Ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti provádějí zaměstnanci těchto orgánů, kteří prokázali odbornou způsobilost a byli k této činnosti pověřeni.

(3) Zaměstnanec orgánu zeměměřictví a katastru je odborně způsobilý k ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti, pokud

a) má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru magisterského studijního programu22) a poté vykonal v České republice nejméně 5 let odborné praxe v zeměměřických činnostech a
b) úspěšně složil úřednickou zkoušku v oboru služby zeměměřictví a katastr nemovitostí podle zákona o státní službě19).

(4) Zaměstnanec orgánu zeměměřictví a katastru je odborně způsobilý k ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených orgány zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jejich působnosti také v případě, že je autorizovaným zeměměřickým inženýrem.

(5) Orgán zeměměřictví a katastru vede evidenci výsledků zeměměřických činností, které byly ověřeny jako součást výkonu jeho působnosti. Evidence obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance, který zeměměřické činnosti vykonal,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance, který výsledek zeměměřické činnosti ověřil,
c) název katastrálního území, kde byly zeměměřické činnosti vykonány,
d) pořadové číslo ověření v rámci kalendářního roku a
e) datum ověření.

(6) Ověření výsledku zeměměřické činnosti vyhotoveného orgánem zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jeho působnosti se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis zaměstnance, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků zeměměřických činností a otisk úředního razítka.

(7) Ověření výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě vyhotoveného orgánem zeměměřictví a katastru jako součást výkonu jeho působnosti se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“ a číslem z evidence ověřovaných výsledků zeměměřických činností. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě a text a číslo podle věty první zaměstnanec podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno kvalifikované elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti.

§ 16b

Ověřování výsledků zeměměřických činností Ministerstvem obrany

(1) Výsledky zeměměřických činností vyhotovené vojenským zařízením musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a dalším podmínkám výkonu zeměměřických činností vymezeným na základě § 11 odst. 2.

(2) Ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených vojenským zařízením provádějí vojáci v činné službě20) a zaměstnanci zařazení v Ministerstvu obrany, kteří prokázali odbornou způsobilost a byli k této činnosti pověřeni.

(3) Voják v činné službě nebo zaměstnanec zařazený v Ministerstvu obrany je odborně způsobilý k ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených vojenským zařízením, pokud

a) má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru magisterského studijního programu22) a poté vykonal v České republice nejméně 5 let odborné praxe v zeměměřických činnostech pro potřeby obrany státu a
b) úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti podle § 16c.

(4) Ministerstvo obrany vede evidenci výsledků zeměměřických činností, které ověřilo. Evidence obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která zeměměřické činnosti vykonala,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení vojáka v činné službě nebo zaměstnance, který výsledek zeměměřické činnosti ověřil,
c) název katastrálního území nebo označení mapového listu základního státního mapového díla měřítka 1 : 25 000 pokrývajícího území, kde byly zeměměřické činnosti vykonány,
d) pořadové číslo ověření v rámci kalendářního roku a
e) datum ověření.

(5) Ověření výsledku zeměměřické činnosti vyhotoveného vojenským zařízením se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“. K textu se připojí vlastnoruční podpis vojáka v činné službě nebo zaměstnance zařazeného v Ministerstvu obrany, datum ověření výsledku zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků zeměměřických činností a otisk úředního razítka.

(6) Ověření výsledku zeměměřické činnosti vyhotoveného vojenským zařízením v elektronické podobě se vyznačí textem: „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“ a číslem z evidence ověřovaných výsledků zeměměřických činností. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě a text a číslo podle věty první voják v činné službě nebo zaměstnanec zařazený v Ministerstvu obrany podepíše kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatří kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno kvalifikované elektronické časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti.

§ 16c

Zkouška odborné způsobilosti

(1) Zkoušku odborné způsobilosti pro ověřování výsledků zeměměřických činností vyhotovených vojenským zařízením (dále jen „zkouška odborné způsobilosti“) může vykonat pouze fyzická osoba, která o její vykonání požádala a splňuje podmínky stanovené v § 16b odst. 3 písm. a).

(2) Písemná žádost o vykonání zkoušky odborné způsobilosti se podává Ministerstvu obrany.

(3) Fyzická osoba ke své žádosti o vykonání zkoušky odborné způsobilosti připojí

a) doklad o řádném ukončení vysokoškolského studia ve studijním oboru zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu,
b) potvrzení o vykonané odborné praxi v činnostech, pro jejichž ověřování žádá o udělení úředního oprávnění, a to v celkovém rozsahu nejméně pěti let,
c) přehled výsledků zeměměřických činností, na nichž se fyzická osoba podílela, s uvedením jejich názvu, kalendářního roku a měsíce zpracování, pořadového čísla ověření, pod kterým k tomu oprávněná osoba výsledek zeměměřické činnosti ověřila, a údaje o adrese místa, kde je dokumentace o výsledku zeměměřické činnosti uložena, a
d) samostatně zpracovaný výsledek zeměměřické činnosti z oblasti zeměměřických činností, pro které žádá o udělení osvědčení o odborné způsobilosti.

(4) Zkouška odborné způsobilosti se koná před odbornou zkušební komisí nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení písemné žádosti o udělení osvědčení o odborné způsobilosti Ministerstvu obrany. Zkouška odborné způsobilosti se skládá v českém jazyce.

(5) Členy odborné zkušební komise pro udělení osvědčení o odborné způsobilosti jmenuje a odvolává ministr obrany. Odborná zkušební komise pro udělení osvědčení o odborné způsobilosti má lichý počet členů a je nejméně tříčlenná.

(6) Zkouškou odborné způsobilosti se prokazují teoretické a praktické znalosti zeměměřických činností pro potřeby obrany státu, znalosti souvisejících právních předpisů a schopnosti jejich aplikace a odborná způsobilost ověřit výsledky zeměměřických činností v praxi.

(7) O úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti vystaví zkušební komise osvědčení, a to ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis osvědčení se předá do vlastních rukou fyzické osobě, která zkoušku odborné způsobilosti úspěšně vykonala, druhý se založí u Ministerstva obrany.

(8) Fyzická osoba, která nesložila úspěšně zkoušku odborné způsobilosti, je oprávněna ji jednou opakovat do 6 měsíců od neúspěšného konání zkoušky. Pokud v tomto termínu ani opakovaně úspěšně zkoušku odborné způsobilosti nesloží, může podat novou žádost o její vykonání až po uplynutí 2 let od neúspěšného vykonání zkoušky.

(9) Ustanovení odstavců 1, 4, 5 a 8 se použijí obdobně pro vykonání rozdílové zkoušky podle zákona o uznávání odborné kvalifikace21). Ustanovení odstavce 6 se použije pro vykonání rozdílové zkoušky přiměřeně. Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí pro podání žádosti o vykonání rozdílové zkoušky obdobně. Ustanovení odstavce 7 se použije pro vydání osvědčení o úspěšném vykonání rozdílové zkoušky obdobně.

§ 16d

Dohled

Činnosti autorizovaných zeměměřických inženýrů při ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro státní mapová díla a správu katastru nemovitostí podléhají státnímu dohledu, který vykonávají zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen „inspektorát“).


19) § 35 a násl. zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
20) § 3 odst. 3 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
21) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
22) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.“.

27. Za oddíl čtvrtý se vkládají nové oddíly pátý a šestý, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 23 až 29 znějí:

„Oddíl pátý
Autorizace

§ 16e

Autorizovaný zeměměřický inženýr

(1) Autorizovaný zeměměřický inženýr je ten, komu byla Českou komorou zeměměřičů (dále jen „Komora“) udělena autorizace a je zapsán v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeném Komorou.

(2) Fyzická osoba autorizovaná podle tohoto zákona je oprávněna používat označení „autorizovaný zeměměřický inženýr“.

(3) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění autorizovaných zeměměřických inženýrů k ověřování výsledků zeměměřických činností podle tohoto zákona.

§ 16f

Udělení autorizace

(1) Komora uděluje autorizaci pro ověřování

a) výsledků zeměměřických činností využívaných pro správu katastru nemovitostí, zejména geometrického plánu, kopie nebo stejnopisu geometrického plánu, výsledků zeměměřických činností pro obnovu katastrálního operátu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,
b) výsledků zeměměřických činností využívaných pro státní mapová díla, nejsou-li ověřovány na základě oprávnění podle písmene a), zejména dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl a databáze, a
c) výsledků zeměměřických činností využívaných ve výstavbě.

(2) Autorizaci pro ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) může Komora udělit také samostatně pro každou z těchto kategorií.

(3) Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo

a) je občanem České republiky, nebo
b) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo jiného smluvního státu, se kterým má Evropská unie a její členské státy uzavřenou komplexní hospodářskou a obchodní dohodu pokrývající profesi zeměměřičů (dále jen „členský stát“), nebo jeho rodinným příslušníkem23), nebo je státním příslušníkem jiného než členského státu, pokud mu
1. v České republice nebo jiném členském státě bylo přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství24),
2. v České republice byl povolen pobyt za účelem vědeckého výzkumu25),
3. v České republice byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo je rodinným příslušníkem osoby uvedené v bodě 1 nebo 2, pokud mu byl na území České republiky povolen dlouhodobý pobyt26) nebo udělen azyl nebo doplňková ochrana za účelem sloučení rodiny27),
4. v České republice nebo jiném členském státě byl povolen pobyt za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby28), nebo
5. v České republice nebo jiném členském státě byl povolen pobyt, protože je obětí obchodování s lidmi nebo obdržel pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a spolupracuje s příslušnými orgány29), a
c) je plně svéprávný,
d) je bezúhonný,
e) získal vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru zeměměřického směru v magisterském studijním programu,
f) vykonal v České republice nejméně 5 let odborné praxe v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení autorizace,
g) úspěšně složil autorizační zkoušku,
h) uhradil Komoře poplatek, který stanoví stavovský předpis nejvýše částkou 5 000 Kč (dále jen „poplatek za autorizační zkoušku“), a
i) složil předepsaný slib.

(4) Autorizaci udělí Komora také fyzické osobě, které uzná odbornou kvalifikaci a bezúhonnost podle zákona o uznávání odborné kvalifikace21) a která složí předepsaný slib.

(5) Komora umožní složení předepsaného slibu každému uchazeči o autorizaci, který splnil podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) až h), a to nejpozději do jednoho měsíce od úspěšného složení autorizační zkoušky.

(6) Autorizace se uděluje ke dni složení předepsaného slibu. Text slibu zní: „Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný zeměměřický inženýr budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních zeměměřických děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizovaného zeměměřického inženýra.“

(7) Komora zapíše osobu, které byla udělena autorizace, do rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeného Komorou a vydá této osobě osvědčení o autorizaci s vyznačeným rozsahem autorizace podle odstavce 1.

(8) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen

a) pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem zeměměřických činností,
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání alespoň 1 roku.

(9) Podrobnosti o obsahu zkoušek odborné způsobilosti, obsahu odborné praxe a formu osvědčení o autorizaci stanoví vnitřní předpis.

§ 16g

Autorizační zkouška

(1) Autorizační zkouškou se prokazují teoretické a praktické znalosti zeměměřických činností, pro které žádá fyzická osoba o udělení autorizace, znalosti souvisejících právních předpisů a schopnosti jejich aplikace, znalosti vnitřních předpisů Komory a odborná způsobilost ověřit výsledky zeměměřických činností v praxi.

(2) K autorizační zkoušce Komora připustí do 6 měsíců od obdržení písemné žádosti každého uchazeče, který splnil podmínky uvedené v § 16f odst. 3 písm. a) až f) a zaplatil poplatek za autorizační zkoušku, jinak žádost zamítne.

(3) Uchazeč, který nesložil úspěšně zkoušku, je oprávněn ji jednou opakovat do 6 měsíců od neúspěšného konání zkoušky. Pokud v tomto termínu ani opakovaně úspěšně zkoušku nesloží, může podat novou žádost o udělení autorizace až po uplynutí 2 let od neúspěšného vykonání zkoušky.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se použijí obdobně pro vykonání rozdílové zkoušky podle zákona o uznávání odborné kvalifikace21). Ustanovení odstavce 1 se použije pro vykonání rozdílové zkoušky přiměřeně.

§ 16h

Rejstřík autorizovaných zeměměřických inženýrů

(1) Rejstřík autorizovaných zeměměřických inženýrů je veřejným rejstříkem.

(2) Rejstřík autorizovaných zeměměřických inženýrů obsahuje tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra,
b) adresa, okres a kraj místa trvalého pobytu,
c) datum narození,
d) místo a okres narození,
e) typ a číslo identifikačního dokladu,
f) rozsah autorizace a datum udělení autorizace,
g) číslo položky, pod kterou je autorizovaný zeměměřický inženýr veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů,
h) identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,
i) údaj o rozhodnutí o spáchání přestupku na úseku zeměměřictví včetně data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
j) údaj o pozastavení autorizace a o ukončení pozastavení autorizace včetně data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
k) údaj o rozhodnutí o odejmutí autorizace včetně data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a
l) datum zániku autorizace.

(3) Komora neprodleně provádí změny v údajích obsažených v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů, jakmile jsou jí známy.

(4) Komora je povinna zajistit uveřejnění rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů včetně jeho změn i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Každý má právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě na údaje v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů o autorizovaných zeměměřických inženýrech v rozsahu podle odstavce 1 písm. a), b), f) a g).

(6) Autorizovaný zeměměřický inženýr má právo nahlížet na údaje, které jsou o něm v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů vedeny, v plném rozsahu.

(7) Orgány veřejné moci mohou přistupovat k údajům vedeným v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního úkolu při výkonu jejich působnosti.

§ 16i

Zánik, odejmutí a pozastavení autorizace

(1) Autorizace zaniká, jestliže autorizovaný zeměměřický inženýr zemře nebo je prohlášen za mrtvého.

(2) Komora odejme autorizaci tomu,

a) komu byla omezena svéprávnost,
b) komu bylo Komorou uloženo disciplinární opatření odejmutí autorizace,
c) komu byla autorizace udělena na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů,
d) kdo se písemně vzdá autorizace, nebo
e) kdo opakovaně spáchá přestupek na úseku zeměměřictví.

(3) Komora vyškrtne osobu, jejíž autorizace zanikla nebo které byla autorizace odejmuta, z rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů.

(4) Osoba, které byla odejmuta autorizace podle odstavce 2 písm. b), může požádat o udělení autorizace nejdříve po uplynutí tří let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí autorizace.

(5) Osoba, které byla odejmuta autorizace podle odstavce 2 písm. e), může požádat o udělení autorizace nejdříve po uplynutí pěti let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odejmutí autorizace.

(6) Komora autorizovanému zeměměřickému inženýrovi pozastaví autorizaci

a) na dobu výkonu trestu odnětí svobody, ke kterému byl odsouzen za trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti, pro kterou mu byla autorizace udělena,
b) na dobu trvání trestu zákazu výkonu činnosti autorizovaného zeměměřického inženýra,
c) na dobu trvání disciplinárního opatření, jímž byla pozastavena autorizace, nebo
d) pokud o to písemně požádá.

(7) Komora může autorizovanému zeměměřickému inženýrovi pozastavit autorizaci,

a) bylo-li proti němu v souvislosti s výkonem jeho činnosti zahájeno trestní řízení pro trestný čin, a to až do vynesení pravomocného rozhodnutí,
b) bylo-li zahájeno řízení o jeho svéprávnosti, a to až do pravomocného rozhodnutí, kterým se toto řízení končí, nebo
c) jestliže po dobu nejméně pěti let nevykonával činnost, pro kterou mu byla autorizace udělena, a to až do přezkoušení odborné způsobilosti.

(8) O pozastavení autorizace učiní Komora záznam do rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů.

(9) Autorizovaný zeměměřický inženýr je povinen oznámit Komoře všechny skutečnosti, které by mohly být důvodem pro odejmutí nebo pozastavení autorizace, a to do 15 dnů poté, kdy nastaly. Opomenutí má za následek disciplinární řízení.

Oddíl šestý
Komora

§ 16j

Působnost Komory

(1) Zřizuje se Komora jako samosprávná stavovská organizace autorizovaných zeměměřických inženýrů se sídlem v Praze. Komora je právnickou osobou.

(2) Komora sdružuje všechny autorizované zeměměřické inženýry.

(3) Do působnosti Komory náleží zejména

a) udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci,
b) vést rejstřík autorizovaných zeměměřických inženýrů a tento rejstřík včetně jeho změn uveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup,
c) organizovat autorizační zkoušky,
d) vést disciplinární řízení,
e) vydávat vnitřní předpisy Komory,
f) vydávat standardy výkonů a dokumentace,
g) zajišťovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací,
h) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy,
i) posuzovat návrhy obecně závazných právních předpisů dotýkajících se výkonu zeměměřických činností,
j) spolupracovat s institucemi podnikatelského a obchodního charakteru,
k) spolupracovat s obdobnými zahraničními institucemi,
l) hájit stavovské zájmy autorizovaných zeměměřických inženýrů a
m) podporovat sociální zájmy autorizovaných zeměměřických inženýrů.

(4) Podrobnosti o organizaci Komory, o jejích orgánech, o působnosti a pravomoci těchto orgánů a o počtech jejich členů stanoví organizační řád Komory. Podrobnosti o volbách a disciplinárním řízení stanoví volební a disciplinární řády. Podrobnosti o podmínkách autorizace stanoví autorizační řád. Podrobnosti o právech a povinnostech autorizovaných zeměměřických inženýrů stanoví profesní a etický řád.

§ 16k

Orgány Komory

(1) Komora má tyto orgány:

a) sněm,
b) představenstvo,
c) předsedu Komory,
d) dozorčí radu,
e) stavovský soud a
f) autorizační radu.

(2) Funkce v orgánech Komory jsou čestné; za jejich výkon přísluší jen náhrada hotových výdajů a náhrada za ztrátu času.

(3) K zajištění administrativních a odborných činností Komory slouží kancelář Komory, popřípadě též její regionální pobočky.

§ 16l

Sněm

(1) Sněm je nejvyšším orgánem Komory. Představenstvo je povinno svolat sněm nejméně jednou za tři roky. Požádá-li o to dozorčí rada nebo jedna třetina členů, je představenstvo povinno svolat sněm nejpozději do 3 měsíců. Podmínky schopnosti se usnášet, výkon hlasovacího práva a další organizační záležitosti sněmu určují vnitřní předpisy Komory.

(2) Sněm

a) schvaluje řády Komory, zejména etický, organizační, volební, disciplinární a jednací,
b) schvaluje standardy výkonů a dokumentace,
c) schvaluje výši příspěvků členů Komory,
d) schvaluje výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory,
e) projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory,
f) může zrušit nebo změnit rozhodnutí představenstva,
g) může rozhodnout o zřízení dalších pomocných orgánů a stanovit jejich práva a povinnosti,
h) usnáší se i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování, a
i) schvaluje rozpočet.

(3) Sněm volí přímou a tajnou volbou z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu na dobu 3 let a členy těchto orgánů také tajným hlasováním odvolává.

§ 16m

Představenstvo

(1) Představenstvo je statutárním orgánem Komory. V rozsahu své působnosti zejména

a) svolává řádný nebo mimořádný sněm a připravuje podklady pro jeho jednání,
b) spravuje majetek Komory a prostřednictvím kanceláře Komory zabezpečuje veškeré administrativní činnosti Komory,
c) chrání a prosazuje zájmy členů Komory,
d) navrhuje členy autorizační rady,
e) odpovídá za řádné vedení rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů, informuje členy o činnosti Komory a vykonává publikační, dokumentační a ediční činnost a
f) rozhoduje ve všech věcech v působnosti Komory, pokud o nich nerozhodují jiné orgány.

(2) Představenstvo Komory volí a odvolává ze svého středu předsedu a alespoň 2 místopředsedy Komory. Předseda zastupuje Komoru navenek. Předsedu zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu představenstvem určený místopředseda.

§ 16n

Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je nejvyšším kontrolním orgánem Komory. V rámci své působnosti zejména

a) kontroluje veškerou činnost Komory, především plnění usnesení sněmu, dodržování povinností stanovených tímto zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy vydanými Komorou,
b) má právo nahlížet do veškerých dokladů Komory, vyžadovat stanoviska a další podklady a
c) dohlíží nad řádným výkonem činnosti autorizovaných zeměměřických inženýrů.

(2) Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. Předseda zastupuje tento orgán navenek a řídí jeho činnost, jménem dozorčí rady podává návrhy na zahájení disciplinárního řízení. Předsedu zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu dozorčí radou určený místopředseda.

(3) Dozorčí rada může rozhodnout o ustavení dozorčích komisí a přenést na ně část své pravomoci. Jejich předsedy volí dozorčí rada.

§ 16o

Autorizační rada

(1) Autorizační rada je orgán Komory oprávněný rozhodovat na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace.

(2) Autorizační rada v rozsahu své působnosti

a) jmenuje zkušební komise a
b) navrhuje autorizační řád a stanoví obsah a způsob provádění autorizačních zkoušek.

(3) Členy autorizační rady Komory jmenuje na dobu tří let předseda Úřadu v tomto složení:

a) 1 zástupce Úřadu,
b) 1 zástupce Ministerstva pro místní rozvoj a
c) 3 zástupci představenstva Komory.

(4) V případě, že člen autorizační rady závažným způsobem poruší autorizační řád Komory, může předseda Úřadu na návrh řádného člena Komory nebo z vlastního podnětu člena autorizační rady odvolat. O odvolání členů autorizační rady informuje předseda Úřadu bez zbytečného odkladu subjekty, které odvolané členy autorizační rady nominovaly, a vyzve je, aby mu nejpozději do 30 dnů sdělily návrhy na obsazení autorizační rady.

§ 16p

Stavovský soud

(1) Stavovský soud rozhoduje o uložení disciplinárního opatření v disciplinárním řízení, které se zahajuje na návrh dozorčí rady.

(2) Stavovský soud volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda zastupuje tento orgán navenek, řídí jeho činnost a podepisuje jeho rozhodnutí. Místopředseda zastupuje předsedu po dobu jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu.

(3) Stavovský soud může rozhodnout o ustavení dílčích, nejméně tříčlenných disciplinárních senátů a přenést na ně svoji rozhodovací pravomoc. Jejich předsedu volí stavovský soud.

§ 16q

Disciplinární provinění a disciplinární řízení

(1) Za závažné nebo opětovné porušení povinností autorizovaného zeměměřického inženýra stanovené tímto zákonem nebo vnitřním předpisem Komory, které není přestupkem podle oddílu osmého ani trestným činem, (dále jen „disciplinární provinění“) Komora autorizovanému zeměměřickému inženýrovi uloží některé z těchto disciplinárních opatření:

a) písemnou důtku,
b) pokutu až do výše 50 000 Kč,
c) pozastavení autorizace na dobu nejvýše 3 let, nebo
d) odejmutí autorizace.

(2) Výnos pokut připadá Komoře.

(3) Návrh na zahájení disciplinárního řízení podává dozorčí rada nebo předseda Úřadu. Návrh na zahájení disciplinárního řízení může být podán do šesti měsíců ode dne, kdy se Komora nebo Úřad o disciplinárním provinění dozvěděly, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k disciplinárnímu provinění došlo. Návrh musí mít písemnou formu a musí být skutkově vymezen. Důvody uvedené v návrhu na zahájení disciplinárního řízení nesmí být po zahájení řízení měněny.

(4) Stavovský soud, popřípadě pověřené disciplinární senáty jsou oprávněny vyžadovat předložení dokladů, jejichž obsah budou považovat za významný pro rozhodnutí.

(5) Nestanoví-li tento zákon nebo vnitřní předpisy Komory něco jiného nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, použijí se v disciplinárním řízení ustanovení správního řádu.

(6) Proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření může autorizovaný zeměměřický inženýr, kterému bylo disciplinární opatření uloženo, popřípadě dozorčí rada Komory, podat písemné odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím stavovského soudu. Řádně a včas podané odvolání má odkladný účinek.

(7) O odvolání proti rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření rozhoduje s konečnou platností představenstvo Komory, které přezkoumávané rozhodnutí buď potvrdí, nebo zruší. Zruší-li představenstvo Komory napadené rozhodnutí, je stavovský soud vázán právním názorem odvolacího orgánu.

(8) Rozhodnutí o odvolání, jímž bylo uloženo disciplinární opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace, přezkoumává podle zvláštních předpisů na návrh provinivšího se autorizovaného zeměměřického inženýra věcně a místně příslušný soud ve správním soudnictví; návrh se podává ve lhůtě stanovené zvláštními předpisy.


23) Článek 23 a 24 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.
24) Článek 11 odst. 1 písm. a) a c) a článek 21 odst. 1 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.
25) Článek 12 písm. a) směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
26) Článek 14 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.
27) Článek 26 odst. 1 a 3 a článek 27 odst. 3 směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany.
28) Článek 17 odst. 1 směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.
29) Článek 11 odst. 1 směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu vydávaném státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány.“.

Dosavadní oddíly pátý až sedmý se označují jako oddíly sedmý až devátý.

28. V § 16f odst. 1 písm. c) se za slovo „využívaných“ vkládají slova „pro vedení digitální technické mapy a“.

29. § 17 zní:

㤠17

(1) Výsledky zeměměřických činností využívané ve veřejném zájmu musí být dokumentovány v geodetických referenčních systémech závazných na celém území České republiky.

(2) Geodetické referenční systémy závazné na celém území České republiky a databáze geodetických údajů, databáze geografických údajů a státní mapová díla vytvářená pro celé území České republiky, včetně zásad jejich používání, stanoví vláda nařízením.“.

30. V § 17a odstavec 1 zní:

„(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) znemožňuje nebo ztěžuje výkon zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí nebo základní státní mapové dílo, kontrolu zeměměřických činností nebo dohled na ověřování jejich výsledků,
b) provádí činnost, jež by mohla v ochranném pásmu značky základního bodového pole ohrozit značku nebo ztížit anebo znemožnit její využívání,
c) vykoná zeměměřickou činnost, aniž je k tomu odborně způsobilý,
d) použije označení „autorizovaný zeměměřický inženýr“, ačkoli nesplňuje zákonné podmínky pro používání takového označení, nebo
e) vykonává činnosti autorizovaného zeměměřického inženýra podle tohoto zákona, ačkoli není osobou, která je podle tohoto zákona oprávněna tuto činnost vykonávat.“.

31. V § 17a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Vlastník stavby, která tvoří polohopisný obsah kartografických děl, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 6 odst. 2 nepředloží orgánům státní správy nebo orgánům územní samosprávy geodetickou část dokumentace skutečného provedení takové stavby.

(3) Vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti se dopustí přestupku tím, že zničí, poškodí anebo přemístí značku nebo ji učiní nepoužitelnou.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

32. V § 17a odst. 4 a 5 se slova „odstavce 1“ nahrazují slovy „odstavce 1, 2 nebo 3“.

33. V § 17b odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění,“ nahrazují slovy „Autorizovaný zeměměřický inženýr“.

34. V § 17b odst. 2 písmeno b) zní:

„b) odmítne potvrdit vykonanou praxi v zeměměřických činnostech osobě, která pod jeho vedením praxi vykonala, nebo“.

35. V § 17b odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

36. V § 17b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) K řízení o přestupku podle odstavce 2 písm. a) nebo c) je místně příslušný ten inspektorát, v jehož územní působnosti se nachází nemovitost, které se výsledek zeměměřické činnosti týká.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

37. V § 17b se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„(6) O pravomocném rozhodnutí o spáchání přestupku autorizovaným zeměměřickým inženýrem informuje orgán, který jej vydal, Komoru.“.

38. V § 17c se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

39. § 19 se včetně nadpisu zrušuje.

40. V § 20 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) formu poskytování údajů z dokumentovaných výsledků zeměměřických činností, ze spravovaných bází dat a z provozu státní sítě permanentních stanic pro přesné určování polohy Zeměměřickým úřadem a úplatu za ně,“.

41. V § 20 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) předmět a obsah výsledků zeměměřických činností využívaných pro státní mapová díla nebo správu katastru nemovitostí a náležitosti dokumentace o skutečném provedení stavby,“.

42. V § 20 odst. 1 písm. e) se za slovem „díla“ slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slova „katastru nemovitostí“ se vkládají slova „nebo vedení digitální technické mapy“.

43. V § 20 odst. 1 se písmena f) až h) zrušují.
Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena f) až j).

44. V § 20 odst. 2 písm. a) se slova „žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění“ zrušují.

45. V § 20 odst. 2 písm. b) se na konci textu doplňují slova „odborné způsobilosti“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Fyzické osoby, kterým bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se považují za autorizované zeměměřické inženýry podle § 16e odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023.

2. Přestupky fyzických osob, kterým bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994  Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, spáchané do 30. června 2023, se považují za přestupky autorizovaných zeměměřických inženýrů podle § 17b odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023.

3. Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se považují za autorizaci podle § 16f odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023.

4. Fyzické osoby, kterým bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, zapíše Komora do rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů bez žádosti.

5. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, zaniká uplynutím 6 měsíců od 1. července 2023.

6. Fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se považuje za autorizovaného zeměměřického inženýra podle § 16e zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023, a Komora ji zapíše do rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů na podkladě její písemné žádosti, jestliže ji fyzická osoba podá Komoře do 6 měsíců od 1. července 2023 a připojí k ní úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, nebo jeho ověřenou kopii a písemné potvrzení vydané na základě písemné žádosti fyzické osoby Ministerstvem obrany o tom, že od posledního ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu touto fyzickou osobou neuplynulo do 30. června 2023 více než 5 let. Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se v takovém případě považuje za autorizaci podle § 16f odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023.

7. Fyzická osoba je odborně způsobilá k ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 16b zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023, také v případě, že je fyzickou osobou s úředním oprávněním podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, a od posledního ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu touto fyzickou osobou neuplynulo do 30. června 2023 více než 5 let.

8. Přestupky fyzických osob, kterým bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, spáchané do 30. června 2023, se řeší podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023.

9. Úřad do 60 dnů od účinnosti tohoto zákona jmenuje desetičlenný přípravný výbor Komory a předá mu seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1994  Sb., ve znění účinném do 30. června 2023. Návrhy na složení výboru mohou podat Úřadu osoby zapsané v tomto seznamu do 15 dnů od účinnosti tohoto zákona.

10. Výbor jedná jménem Komory až do zvolení představenstva. Výbor zvolí v tajném hlasování předsedu, který řídí jeho činnost. Výbor je oprávněn vyvíjet pouze činnost směřující k ustavení orgánů uvedených v § 16l až 16p zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023.

11. Výbor svolá ustavující sněm členů Komory nejpozději do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona. Nejpozději deset dní před dnem konání ustavujícího sněmu Výbor členům Komory dodá potřebné podklady.

12. Ustavující sněm zvolí orgány komory a usnese se na znění organizačního řádu, jednacího řádu, volebního řádu a zkušebního řádu.

13. Výbor může rozhodnout, že ustavující sněm bude svá rozhodnutí přijímat korespondenčním způsobem nebo elektronicky, případně kombinací těchto způsobů; v takovém případě výbor členům Komory dodá potřebné podklady a informuje je o lhůtě, ve které se člen Komory může vyjádřit a která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.

14. Podrobnosti způsobu rozhodování ustavujícího sněmu a konání volby do orgánů Komory výbor upraví prozatímními pravidly tak, aby byla zajištěna regulérnost voleb. Prozatímní pravidla schvaluje ustavující sněm. Prozatímní pravidla i výsledek korespondenčního a elektronického hlasování výbor zveřejní způsobem umožňujícím členům Komory dálkový přístup.

15. Ustavující sněm je usnášeníschopný, účastní-li se ho nadpoloviční většina všech členů Komory. Nebude-li ustavující sněm usnášeníschopný, svolá výbor nejpozději do 3 týdnů náhradní ustavující sněm, který je usnášeníschopný bez ohledu na účast.

16. Komora zprovozní rejstřík autorizovaných zeměměřických inženýrů nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby 2 měsíců od zprovoznění rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů se podmínka zápisu do rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů podle § 16e odst. 1 nevyžaduje. Do doby zprovoznění rejstříku autorizovaných zeměměřičských inženýrů ohlásí Komora skutečnost, že došlo k udělení, zániku, odnětí nebo pozastavení autorizace, bez zbytečného odkladu Úřadu.

17. Razítka podle § 16 odst. 4 zákona č. 200/1994  Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se považují za autorizační razítka podle § 16 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023, a lze je používat k ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřickými inženýry do jejich výměny, nejdéle do 1. července 2024.

18. Kvalifikované certifikáty podle § 16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2023, se považují za kvalifikované certifikáty podle § 16 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023, a lze je používat k ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřickými inženýry do jejich výměny, nejdéle do 1. července 2024.

19. Používají-li jiné právní předpisy pojem „úředně oprávněný zeměměřický inženýr“, rozumí se tím autorizovaný zeměměřický inženýr podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2023.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Čl. III

Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994  Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se mění takto:

1. V čl. II bodech 1, 2, 4 a 6 se číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“.

2. V čl. II bodě 3 se číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“ a slova „31. prosince 2022“ se nahrazují slovy „30. června 2023“.

3. V čl. II bodě 4 větě první se za slovo „písm.“ vkládají slova „a), b) a“.

4. V čl. II se body 5 a 7 zrušují.
Dosavadní bod 6 se označuje jako bod 5.

5. V čl. VIII se číslo „2023“ nahrazuje číslem „2024“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech

Čl. IV

Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997  Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 175/2003 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 277/2019  Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se písmena j) až l) včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušují.
Dosavadní písmena m) až o) se označují jako písmena j) až l).

2. V § 4 se písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušuje.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f).

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. V

V položce 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 307/2018 Sb. a zákona č.  176/2019 Sb., se v písmenu e) slova „úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností22) nebo udělení“ včetně poznámky pod čarou č. 22 zrušují a za slovo „pracovníků“ se vkládají slova „podle atomového zákona“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25, 28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
v z. Rakušan v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1548 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. K velkým změnám došlo zejména v zákonu o ... pokračování

Cena: 197 KčNedostupné

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

ÚZ č. 1587 - Poplatky - správní, soudní, místní, ostatní

Sagit, a. s.

Všechny poplatkové zákony byly od minulého vydání novelizovány: zákon o správních poplatcích má 20 větších i menších novel; zákon o místních poplatcích má 2 novelizace; soudní poplatky se měnily čtyřikrát. Dále jsou zde předpisy upravující poplatky rozhlasové a televizní, za ... pokračování

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1524 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabyla účinnosti rozsáhlá novela autorského zákona, která se dotkla více než 80 ustanovení zákona. Publikace dále obsahuje aktuální znění právních předpisů z oblasti autorského práva a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o ... pokračování

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.