Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


87

ZÁKON

ze dne 7. března 2023

o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
DOZOR NAD TRHEM S VÝROBKY

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující dozor nad trhem a soulad výrobků s předpisy1) (dále jen „nařízení o dozoru nad trhem“)

a) určuje ústřední styčný úřad,
b) stanoví některá oprávnění a povinnosti správních orgánů příslušných k výkonu dozoru nad trhem s výrobky (dále jen „orgán dozoru“),
c) upravuje spolupráci ústředního styčného úřadu, orgánů dozoru a orgánů Celní správy České republiky a
d) upravuje některá práva a povinnosti hospodářských subjektů.

§ 2

Působnost zákona

(1) Tento zákon se použije při uplatňování nařízení o dozoru nad trhem a při výkonu dozoru nad trhem s výrobky, na které se vztahují předpisy Evropské unie uvedené v příloze I nařízení o dozoru nad trhem.

(2) Pokud předpisy Evropské unie uvedené v příloze I nařízení o dozoru nad trhem obsahují zvláštní ustanovení, která konkrétněji upravují jednotlivé aspekty dozoru nad trhem s výrobky, použijí se při výkonu dozoru tyto předpisy Evropské unie nebo právní předpisy, které je provádějí.

§ 3

Ústřední styčný úřad

(1) Ústředním styčným úřadem podle čl. 10 odst. 3 nařízení o dozoru nad trhem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

(2) Ústřední styčný úřad

a) koordinuje spolupráci mezi orgány dozoru,
b) plní informační povinnosti vůči Evropské komisi podle čl. 34 nařízení o dozoru nad trhem,
c) ve spolupráci s orgány dozoru zpracovává vnitrostátní strategii dozoru nad trhem s výrobky podle čl. 13 nařízení o dozoru nad trhem a podle potřeby ji aktualizuje a vyhodnocuje,
d) zpracovává souhrn vnitrostátní strategie dozoru nad trhem s výrobky podle písmene c) a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,
e) zajišťuje komunikaci s orgány dozoru a ústředními styčnými úřady jiných členských států Evropské unie podle čl. 24 nařízení o dozoru nad trhem a
f) plní další povinnosti stanovené nařízením o dozoru nad trhem.

§ 4

Orgány dozoru

(1) Orgány dozoru příslušnými k postupu podle nařízení o dozoru nad trhem a podle tohoto zákona jsou

a) Česká obchodní inspekce,
b) Český báňský úřad,
c) Státní energetická inspekce,
d) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
e) Ministerstvo dopravy,
f) Drážní úřad,
g) krajské hygienické stanice,
h) Státní ústav pro kontrolu léčiv,
i) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
j) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
k) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,
l) Česká inspekce životního prostředí,
m) Ministerstvo vnitra a
n) Ministerstvo obrany.

(2) V příloze k tomuto zákonu je uveden seznam orgánů dozoru podle odstavce 1, předpisy Evropské unie uvedené v příloze I nařízení o dozoru nad trhem a právní předpisy, v nichž je stanovena příslušnost jednotlivých orgánů dozoru k výkonu dozoru nad trhem s výrobky uvedenými v těchto předpisech Evropské unie.

(3) Orgán dozoru

a) spolupracuje s ostatními orgány dozoru, ústředním styčným úřadem a orgány Celní správy České republiky,
b) zpracovává podklady pro vnitrostátní strategii dozoru nad trhem s výrobky podle čl. 13 nařízení o dozoru nad trhem, její aktualizaci a vyhodnocení a
c) plní další povinnosti stanovené nařízením o dozoru nad trhem.

§ 5

Oprávnění a povinnosti orgánů dozoru

(1) Orgán dozoru je kromě výkonu oprávnění vyplývajících z kontrolního řádu a z jiných právních předpisů při výkonu dozoru nad trhem s výrobky oprávněn

a) vyžadovat od hospodářského subjektu
1. informace o dodavatelském řetězci a o podrobnostech distribuční sítě,
2. informace o množství kontrolovaného výrobku na trhu a o jiných modelech výrobku, které mají stejné technické vlastnosti jako kontrolovaný výrobek, jsou-li relevantní ke zjištění souladu výrobku s požadavky stanovenými v předpisech Evropské unie uvedených v příloze I nařízení o dozoru nad trhem nebo v právních předpisech, které je provádějí, uvedených v příloze k tomuto zákonu (dále jen „příslušný předpis“),
3. přístup k vestavěnému softwaru, je-li takový přístup nutný k posouzení souladu výrobku s požadavky stanovenými v příslušných předpisech,
4. informace nutné ke zjištění vlastnictví internetové stránky, souvisejí-li tyto informace s předmětem dozoru,
b) provádět zkoušky nebo zajistit provedení zkoušek výrobků k ověření jejich souladu s požadavky stanovenými v příslušných předpisech nebo posouzení rizika nebo získání důkazu.

(2) Orgán dozoru je oprávněn pro účely výkonu dozoru použít jakoukoliv informaci, dokument, zjištění, prohlášení nebo jakýkoliv poznatek související s předmětem dozoru, a to bez ohledu na formát a nosič, na kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy.

(3) Nesplňuje-li výrobek požadavky stanovené v příslušném předpisu, orgán dozoru uloží hospodářskému subjektu náhradu účelně vynaložených nákladů za provedené zkoušky, nakládání se vzorkem nebo jeho skladování.

(4) Má-li orgán dozoru důvodné pochybnosti o tom, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené v příslušném předpisu, nebo tuto skutečnost prokáže, oznámí to notifikované osobě2) nebo oznámenému subjektu3), které vydaly dokument prokazující posouzení shody tohoto výrobku, s podnětem k přezkoumání dokumentu nebo k jeho zrušení.

Opatření k nápravě ukládaná orgány dozoru

§ 6

(1) Orgán dozoru uloží hospodářskému subjektu opatření k nápravě, zjistí-li, že ačkoliv je výrobek používán v souladu se zamýšleným účelem nebo za podmínek, které lze rozumně předvídat, a je řádně instalován a udržován, není v souladu s požadavky stanovenými v příslušném předpisu nebo může ohrozit zdraví nebo bezpečnost uživatelů.

(2) Opatřeními k nápravě jsou

a) nařízení uvedení výrobku do souladu s požadavky stanovenými v příslušném předpisu včetně nápravy formálního nesouladu,
b) nařízení odstranění rizika, které výrobek představuje,
c) zákaz dodání výrobku na trh,
d) zákaz uvedení výrobku do provozu nebo používání výrobku pro provozní potřebu,
e) nařízení stažení výrobku z trhu nebo oběhu a varování veřejnosti před rizikem, které výrobek představuje,
f) nařízení zničení výrobku nebo jeho znehodnocení,
g) nařízení opatření výrobku varováním v českém jazyce před rizikem, které výrobek může představovat,
h) uložení předběžných podmínek pro dodání výrobku na trh,
i) uložení povinnosti neprodleně vhodným způsobem varovat ohroženého konečného uživatele v českém jazyce před rizikem plynoucím z výrobku a
j) uložení povinnosti odstranit z on-line rozhraní obsah internetové stránky nabízející výrobek, který není v souladu s požadavky stanovenými v příslušném předpisu nebo který představuje vážné riziko, nebo zobrazit varovné upozornění konečným uživatelům v okamžiku jejich přístupu do on-line rozhraní, nelze-li nápravy dosáhnout jinak.

(3) Nesplní-li hospodářský subjekt opatření k nápravě podle odstavce 2 písm. j) a nelze-li nápravy dosáhnout jinak, uloží orgán dozoru poskytovateli služby informační společnosti4), aby omezil přístup k on-line rozhraní nebo požádal třetí stranu o přijetí takového opatření.

(4) Opatření k nápravě podle odstavce 2 písm. g) až i) lze uložit pouze v případě, že výrobek představuje nebo může představovat riziko pouze za určitých podmínek nebo pouze pro určité konečné uživatele.

§ 7

(1) Opatření k nápravě uloží orgán dozoru hospodářskému subjektu postupem podle odstavců 2 a 3.

(2) Současně s oznámením o zahájení řízení o uložení opatření k nápravě umožní orgán dozoru hospodářskému subjektu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě, která nesmí být kratší než 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení.

(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti nebo jiného veřejného zájmu, vydá orgán dozoru rozhodnutí o uložení opatření k nápravě podle § 6 odst. 2 písm. a) až e) nebo g) až j), které je prvním úkonem v řízení. Rozhodnutí může orgán dozoru vydat též na místě. V takovém případě vyhlašuje orgán dozoru rozhodnutí ústně a jeho písemné vyhotovení oznamuje hospodářskému subjektu bez zbytečného odkladu dodatečně. O ústním vyhlášení rozhodnutí orgán dozoru vždy na místě vydá písemné potvrzení, které obdrží hospodářský subjekt.

(4) Proti rozhodnutí o uložení opatření k nápravě postupem podle odstavce 3 nebo proti jeho změně lze podat odvolání, které nemá odkladný účinek.

(5) Hospodářský subjekt je povinen bezodkladně písemně informovat orgán dozoru o způsobu zjednání nápravy.

(6) Pominou-li důvody, pro které bylo opatření k nápravě uloženo, orgán dozoru rozhodnutí o uložení opatření k nápravě zruší nebo změní. Přitom postupuje podle odstavců 1 až 3 obdobně.

§ 8

Používání informačního a komunikačního systému

Ústřední styčný úřad, orgány dozoru a orgány Celní správy České republiky pro účely vzájemné komunikace a komunikace s ústředními styčnými úřady, orgány dozoru a celními orgány jiných členských států Evropské unie používají informační a komunikační systém podle čl. 34 nařízení o dozoru nad trhem.

§ 9

Oznamovací povinnost

(1) Orgán dozoru oznámí Ministerstvu průmyslu a obchodu výrobek představující vážné riziko a uložení opatření k nápravě týkající se tohoto výrobku. To platí i v případě dobrovolného opatření k nápravě, které přijme hospodářský subjekt a o němž orgán dozoru obdrží informaci.

(2) Pro oznámení výrobku podle odstavce 1 se použije postup podle jiného právního předpisu5).

§ 10

Orgány Celní správy České republiky

(1) Generální ředitelství cel poskytne orgánu dozoru na jeho žádost tyto informace:

a) identifikační údaje deklaranta, příjemce nebo dovozce, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě obchodní firmu, nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b) popis výrobku, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle jeho zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění,
c) množství výrobku vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek,
d) informace o zemi odeslání a zemi původu výrobku, je-li tato informace známa.

(2) Generální ředitelství cel předává Evropské komisi a ústřednímu styčnému úřadu informace podle čl. 25 odst. 6 nařízení o dozoru nad trhem.

(3) Má-li celní úřad podezření, že výrobek, u kterého je navrženo propuštění do celního režimu volného oběhu, není možné do tohoto celního režimu propustit z důvodu nesouladu s požadavky stanovenými v příslušném předpisu nebo z důvodu vážného rizika pro zdraví nebo bezpečnost konečného uživatele nebo pro jiný veřejný zájem, oznámí to orgánu dozoru. Toto oznámení obsahuje údaje uvedené v odstavci 1, popis podezření a související doklady.

(4) Poskytnutí informací podle odstavců 1 a 3 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 11

Přestupky

(1) Hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní opatření k nápravě uložené orgánem dozoru podle § 6 odst. 1,
b) v rozporu s čl. 7 odst. 1 nařízení o dozoru nad trhem nespolupracuje s orgánem dozoru na opatřeních vedoucích k odstranění nebo zmírnění rizika výrobku, který dodává na trh, nebo
c) neinformuje orgán dozoru o zjednání nápravy podle § 7 odst. 5.

(2) Hospodářský subjekt uvedený v čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení o dozoru nad trhem se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. a) nařízení o dozoru nad trhem neověří, že bylo vypracováno EU prohlášení o shodě nebo o vlastnostech výrobku a technická dokumentace, nebo neuchová toto prohlášení o shodě nebo o vlastnostech výrobku po dobu stanovenou v příslušném předpisu,
b) v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. b) nařízení o dozoru nad trhem nezajistí zpřístupnění technické dokumentace orgánu dozoru nebo neposkytne orgánu dozoru všechny informace a dokumentaci nutné k posouzení shody výrobku v českém nebo jiném jazyce, kterému orgán dozoru rozumí,
c) v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. c) nařízení o dozoru nad trhem neinformuje orgán dozoru v případě důvodného podezření, že výrobek představuje riziko,
d) v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. d) nařízení o dozoru nad trhem nezajistí přijetí okamžitých opatření k odstranění nesouladu výrobku s požadavky stanovenými v příslušném předpisu nebo k odstranění nebo zmírnění rizika, které výrobek představuje, nebo
e) v rozporu s čl. 4 odst. 4 nařízení o dozoru nad trhem neuvede na výrobku nebo na jeho obalu, na balíku nebo v průvodním dokladu své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku nebo kontaktní údaje, včetně poštovní adresy.

(3) Hospodářský subjekt uvedený v čl. 4 odst. 2 písm. c) nařízení o dozoru nad trhem se dopustí přestupku tím, že v rozporu s čl. 5 odst. 1 nařízení o dozoru nad trhem neposkytne orgánu dozoru kopii pověření.

(4) Poskytovatel služeb informační společnosti4) se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 7 odst. 2 nařízení o dozoru nad trhem nespolupracuje s orgánem dozoru, nebo
b) nesplní opatření uložené orgánem dozoru podle § 6 odst. 3.

(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 3,
b) 500 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 2 nebo 4,
c) 1 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), nebo
d) 50 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

(6) Přestupky podle tohoto zákona projednává orgán dozoru uvedený v § 4 odst. 1, jehož příslušnost k výkonu dozoru nad trhem s výrobky je upravena v právním předpisu uvedeném v příloze k tomuto zákonu.

(7) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky

§ 12

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č.  102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003  Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011  Sb., zákona č. 100/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 265/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona č. 526/2020  Sb., se mění takto:

1. V § 18 odst. 2 písm. a) a v § 18a odst. 1 a 3 se slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“ zrušují.

2. § 18b a 18c se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4e a 4f zrušují.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hnojivech

§ 13

§ 13a zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č.  61/2017 Sb., se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16d, 16e a 16f zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o hospodaření energií

§ 14

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č.  177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006  Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012  Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 Sb., zákona č. 403/2020  Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 12a odst. 2 písm. c) se na konci bodu 1 doplňuje slovo „nebo“.

2. V § 12a odst. 2 písm. c) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

3. V § 12a odst. 2 se na konci písmene d) doplňuje slovo „nebo“.

4. V § 12a odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmena f) a g) se zrušují.

5. V § 13c odstavec 2 zní:

„(2) Státní energetická inspekce vykonává dozor nad tím, zda jsou výrobky spojené se spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování a přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na ekodesign.“.

6. V § 13c se odstavec 6 zrušuje.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků

§ 15

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009  Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16 zní:

㤠8a

Systém pro rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je národním kontaktním místem pro systém pro rychlou výměnu informací (dále jen „národní kontaktní místo“) o výrobcích, které nejsou potravinou, krmivem nebo léčivým přípravkem (dále jen „nepotravinářský výrobek“), představujících vážné riziko pro spotřebitele.

(2) Národní kontaktní místo a orgány dozoru tvoří vnitrostátní síť pro systém pro rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích Evropské unie. Činnost vnitrostátní sítě organizuje národní kontaktní místo. Orgány dozoru jsou povinny s národním kontaktním místem spolupracovat.

(3) Při zajišťování činnosti systému pro rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích Evropské unie se postupuje podle pokynů Evropské komise pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích16).


16) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/417 ze dne 8. listopadu 2018, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a jeho systému oznamování.“.

2. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Orgán dozoru je povinen oznámit zjištění o výskytu nebezpečného nepotravinářského výrobku národnímu kontaktnímu místu.“.
Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.

3. V § 9 odst. 2 a 3 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „národní kontaktní místo“.

4. V § 9 odst. 4 se slova „odstavce 1“ nahrazují textem „§ 8a“.

5. V § 12 odst. 1 se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „průmyslu a obchodu“.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o obalech

§ 16

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 66/2006  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 18/2012  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 149/2017 Sb., zákona č. 183/2017  Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 541/2020 Sb., zákona č. 545/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 244/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 35, § 36 písm. d) a v § 37 až 39 se slova „ochranná opatření, opatření k nápravě“ nahrazují slovy „opatření k nápravě podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky“.

2. V části první v nadpisu hlavy VI se slova „ , OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ“ zrušují.

3. § 43 včetně nadpisu zní:

㤠43

Ochranná opatření

(1) Česká inspekce životního prostředí může s přihlédnutím k povaze a závažnosti porušení povinnosti podle tohoto zákona zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo do oběhu obaly, které nesplňují požadavky stanovené v § 10 odst. 1, nebo pozastavit uvádění takových obalů na trh nebo do oběhu. Při ukládání tohoto opatření postupuje Česká inspekce životního prostředí podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky obdobně.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.“.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o pyrotechnice

§ 17

Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016  Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

1. § 56 včetně nadpisu zní:

㤠56

Ukládání opatření Úřadem

(1) Pokud Úřad v rámci výkonu činnosti podle § 55 odst. 2 zjistí, že pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem, uloží hospodářskému subjektu nebo osobě s odbornou způsobilostí opatření k nápravě podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky.

(2) Úřad uloží hospodářskému subjektu opatření k nápravě podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona o dozoru nad trhem s výrobky, pokud zjistí některý z těchto nedostatků:

a) označení CE bylo k pyrotechnickému výrobku připojeno v rozporu s § 15 nebo s harmonizačním předpisem Unie20),
b) označení CE nebylo k pyrotechnickému výrobku připojeno,
c) identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li tento subjekt zapojen do kontroly výroby, bylo k pyrotechnickému výrobku připojeno v rozporu s § 15 nebo nebylo připojeno,
d) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě, je-li u příslušného posuzování shody vyžadováno,
e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně,
f) dokumentace potřebná podle jednotlivých postupů posuzování shody podle § 7 stanovená v nařízení vlády chybí nebo je neúplná,
g) informace uvedené v § 19 odst. 3 nebo § 20 odst. 5 chybí, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo
h) nebyl splněn jiný požadavek uvedený v § 18, 19, 20 nebo 21.

(3) Pokud nedostatek podle odstavce 2 nebude ve stanovené lhůtě odstraněn, uloží Úřad hospodářskému subjektu opatření k nápravě podle § 6 odst. 2 písm. c) nebo e) zákona o dozoru nad trhem s výrobky.

(4) Hospodářský subjekt zajistí, aby opatření k nápravě byla přijata ohledně všech dotčených pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v celé Unii.

(5) Pokud má Úřad důvodné podezření, že porušením povinnosti podle tohoto zákona došlo nebo může dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku, kontrolované osobě do zjednání nápravy neprodleně

a) zakáže zacházení s pyrotechnickými výrobky, nebo
b) přikáže částečně úplné uzavření prostor, ve kterých k porušení takové povinnosti došlo.

(6) Při uložení opatření podle odstavce 5 se postupuje podle § 7 odst. 3 zákona o dozoru nad trhem s výrobky obdobně.“.

2. V § 57 odst. 1 se slova „vyzve neprodleně příslušný hospodářský subjekt nebo osobu“ nahrazují slovy „uloží podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky neprodleně hospodářskému subjektu nebo osobě“.

3. § 58 a 60 se včetně nadpisů zrušují.

4. V § 59 se odstavce 2, 6 a 7 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 5 a 8 se označují jako odstavce 2 až 5.

5. V § 59 odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

6. V § 59 odst. 3 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 2“.

7. V § 59 odst. 4 se slova „nebo § 58 odst. 1“ zrušují.

8. § 61 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní:

㤠61

Informační povinnost při ukládání opatření

(1) Úřad informuje neprodleně příslušný oznámený subjekt o tom, že hospodářskému subjektu nebo osobě s odbornou způsobilostí bylo uloženo opatření k nápravě podle § 56 odst. 1.

(2) Domnívá-li se Úřad, že se zjištěný nesoulad netýká pouze území České republiky, informuje Komisi postupem podle čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/102021).

(3) Součástí informace podle odstavce 2 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího pyrotechnického výrobku, povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání uložených opatření a o stanovisku příslušného hospodářského subjektu.

(4) Pokud do 3 měsíců od předání informace podle odstavce 2 nepředloží žádný členský stát Unie a Komise námitku k uloženému opatření, nabývá toto opatření účinnosti.


21) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011.“.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

§ 18

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 265/2017  Sb., zákona č. 526/2020 Sb., zákona č. 299/2021 Sb., zákona č. 374/2021 Sb. a zákona č. 431/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 48b se za slovo „Ministerstvo“ vkládají slova „průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“)“.

2. § 52 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č.  10 zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
v z. Rakušan v. r.

Příloha k zákonu č. 87/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011.
2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 2 písm. d) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního ... pokračování

Cena: 457 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.