Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


77

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022  Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023  Sb.

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002  Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008  Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011  Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015  Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020  Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona č. 287/2022  Sb. a zákona č. 365/2022 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády č. 298/2022  Sb.

Čl. I

Nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb., nařízení vlády č. 442/2022 Sb. a nařízení vlády č. 28/2023 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 4 se slova „do místa spotřeby prostřednictvím přímého vedení“ zrušují.

2. V § 2 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „do místa spotřeby prostřednictvím přímého vedení bez použití přenosové nebo distribuční soustavy“.

3. V § 4 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Pro dodávku elektřiny nebo plynu do odběrného místa zákazníka, který nesplní věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny elektřiny nebo plynu pro malého nebo středního podnikatele a který požádal o dodávku elektřiny nebo plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele, se ustanovení tohoto nařízení týkající se velkého podnikatele použijí obdobně.“.

4. V § 5 odst. 4 se za slova „hodnotu odběru elektřiny“ a „hodnoty odběru elektřiny“ vkládají slova „z výrobny elektřiny“.

5. V § 6 odst. 5 se slovo „doručení“ nahrazuje slovem „podání“.

6. V § 6 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ , pokud v období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu odebíral elektřinu za stanovenou cenu“.

7. V § 7 odst. 4 se slovo „doručení“ nahrazuje slovem „podání“.

8. V § 7 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ , pokud v období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu odebíral plyn za stanovenou cenu“.

9. V § 7 odst. 7 se slova „bodu 1, 3 nebo 4“ zrušují.

10. V § 8a odst. 1 se na konci písmene d) slovo „nebo“ zrušuje.

11. V § 8a odstavec 5 zní:

„(5) Způsobilé náklady na dodávku energie ZN v Kč se určí podle vztahu

ZN = ΣE (pt,E - pref,E x 1,5) x qE ,

kde je

E elektřina nebo plyn,
t měsíc nebo období několika po sobě následujících měsíců v roce 2023,
ref referenční období,
pt průměrná jednotková cena elektřiny nebo plynu odebraných velkým podnikatelem v roce 2023 v Kč/MWh bez daně z přidané hodnoty, daně z elektřiny nebo plynu a ceny za související službu v elektroenergetice nebo plynárenství,
pref průměrná jednotková cena elektřiny nebo plynu odebraných velkým podnikatelem v referenčním období v Kč/MWh bez daně z přidané hodnoty, daně z elektřiny nebo plynu a ceny za související službu v elektroenergetice nebo plynárenství,
q 70 % množství elektřiny nebo plynu v MWh nakoupených a odebraných velkým podnikatelem v referenčním období.“.

 12. V § 8a odst. 7 se slova „nebo na výrobu tepelné energie dodávané velkému podnikateli“ nahrazují slovy „a o výši podpory na úhradu nákladů na tepelnou energii poskytnuté velkému podnikateli v případě odběru tepelné energie v odběrném místě většího než 10 000 GJ za kalendářní rok“.

13. V § 8a odstavec 8 zní:

„(8) V případě rozsahu majetkového prospěchu kategorie C, D a E nesmí hodnota upraveného výsledku hospodaření, se zohledněním majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu, za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, přesáhnout 70 % hodnoty upraveného výsledku hospodaření dosaženého v referenčním období. Byla-li však hodnota upraveného výsledku hospodaření dosaženého v referenčním období záporná, nesmí být hodnota upraveného výsledku hospodaření, se zohledněním majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny a plynu za stanovenou cenu, za období, pro které jsou tímto nařízením stanoveny ceny elektřiny nebo plynu, kladná.“.

14. V § 8b odst. 3 se slova „které jsou ovládané“ nahrazují slovy „kteří jsou ovládáni“.

15. V § 8d odst. 3 se za text „d)“ vkládají slova „nebo odběrem elektřiny nebo plynu za stanovenou cenu na ztráty v distribučních soustavách podle jiného právního předpisu4)“.
Poznámka pod čarou č.  4 zní:


4) Nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny.“.

16. V § 8d odst. 6 se slova „uplynulém kalendářním čtvrtletí“ nahrazují slovy „období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu“.

17. V § 8d odstavec 7 zní:

„(7) Velký podnikatel zpracuje zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle vzoru uvedeného v příloze č. 13 k tomuto nařízení, pokud v období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu odebíral elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu. Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podává velký podnikatel ministerstvu v elektronické podobě prostřednictvím elektronické aplikace portálu ministerstva do konce kalendářního měsíce, ve kterém nejpozději provádí posouzení za období podle odstavce 2 nebo 5. Část B zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu zpracovává velký podnikatel, který je členem seskupení osob. Velký podnikatel může určit, že část B zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu zpracovává jiný člen téhož seskupení osob; v takovém případě velký podnikatel část B zprávy o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu nezpracovává. Zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu lze podat jiným způsobem než prostřednictvím elektronické aplikace portálu ministerstva, zveřejní-li ministerstvo informaci o jiném způsobu podávání na svých internetových stránkách.“.

18. V § 8d se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Ke zprávě o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podané jiným způsobem než podle odstavce 7 nebo po stanovené lhůtě se nepřihlíží.“.

19. V § 11 odst. 1 se za slovo „bankou“ vkládají slova „použitý obchodníkem s elektřinou nebo plynem pro vystavení daňového dokladu za dodávku elektřiny nebo plynu, jinak kurz vyhlášený Českou národní bankou“.

20. V § 13 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Za období prvního kalendářního čtvrtletí roku 2023 podává velký podnikatel zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu nejdříve 20. dubna 2023 a nejpozději do 30. dubna 2023.“.

21. V příloze č. 10 se slova „propojených nebo partnerských podniků podle doporučení komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků,“ nahrazují slovy „ovládající nebo ovládané osoby nebo které jsou osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle zákona o obchodních korporacích a“ a věta „Zákazník prohlašuje, že doručil ministerstvu zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení.“ se nahrazuje větou „Zákazník prohlašuje, že podal ministerstvu zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení, pokud v období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu odebíral elektřinu za stanovenou cenu.“.

22. V příloze č. 11 se slova „propojených nebo partnerských podniků podle doporučení komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků,“ nahrazují slovy „ovládající nebo ovládané osoby nebo které jsou osobami ovládanými stejnou ovládající osobou podle zákona o obchodních korporacích a“ a věta „Zákazník prohlašuje, že doručil ministerstvu zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení.“ se nahrazuje větou „Zákazník prohlašuje, že podal ministerstvu zprávu o posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení, pokud v období pro posouzení vzniku nadměrného majetkového prospěchu odebíral plyn za stanovenou cenu.“.

23. Příloha č. 13 zní:

„Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády č. 5/2023  Sb.

Čl. II

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023  Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

2. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

3. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

ČÁST TŘETÍ
Účinnost

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.