Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


73

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. března 2023

o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000  Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie“)1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice stanovuje

a) povinné požadavky na hospodaření (dále jen „požadavek“) vymezené předpisem Evropské unie2), standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (dále jen „standard“), jejich podmínky pro oblasti pravidel podmíněnosti3) a důsledky jejich porušení pro poskytování dotací podle předpisu Evropské unie4) (dále jen „dotace“) a
b) minimální požadavky, které se týkají používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (dále jen „minimální požadavek“), a důsledky jejich porušení pro poskytování dotací podle předpisu Evropské unie5).

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) hlavní plodinou plodina různých rodů rostlin podle definice botanického systému klasifikace plodin nebo kultura kteréhokoliv druhu brukvovitých, lilkovitých nebo tykvovitých, která je na ploše dílu půdního bloku evidovaná v evidenci půdy, pěstovaná v příslušném roce podání jednotné žádosti ve vegetačním období od 1. června do 31. srpna, která je určená ke sklizni a kterou žadatel uvede v jednotné žádosti; přičemž pokud se druhy plodin obsažené v různých směsích od sebe navzájem liší, jsou tyto různé směsi samostatnou jedinou plodinou,
b) environmentálně citlivou plochou plocha dílu půdního bloku nebo jeho části s trvalým travním porostem, která se nachází k 1. lednu příslušného roku v oblastech podle § 5 odst. 1 tohoto nařízení, a
c) rozhodným datem datum podání jednotné žádosti; pokud jsou při kontrole na místě nebo kontrolou prostřednictvím monitorování ploch zjištěny údaje odlišné od údajů uvedených v jednotné žádosti, je rozhodným datem datum provedení této kontroly.

(2) Neprodukční plochou je

a) krajinný prvek nebo jeho část, která se nachází na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo úhor evidované v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy“) na žadatele,
b) úhor s porostem, jehož plocha se nachází na dílu půdního bloku od 1. února příslušného roku v evidenci využití půdy s druhem zemědělské kultury úhor,
c) nektarodárný úhor podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům,
d) zelený úhor podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům,
e) ochranný pás kolem evidovaného krajinného prvku, který se nachází na dílu půdního bloku nebo s ním má společnou hranici, s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, o minimální šířce 1 metr od hranice evidovaného krajinného prvku a o maximální započitatelné šířce pásu 30 metrů od hranice evidovaného krajinného prvku,
f) ozeleněný kolejový řádek, jehož plocha odpovídá kolejovým řádkům mechanizace a je založen na části plochy dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda o minimální šířce 1,5 metru a o maximální započitatelné šířce pásu 6 metrů,
g) ochranný pás typu souvrať, jehož plocha je vymezená na části plochy dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda a je založen od okraje dílu půdního bloku o minimální šířce 6 metrů a o maximální započitatelné šířce pásu 30 metrů,
h) ochranný pás podél vody typu základní podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům o maximální započitatelné šířce pásu 30 metrů,
i) ochranný pás podél vody typu prémiový podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům o maximální započitatelné šířce pásu 30 metrů,
j) ochranný pás o maximální započitatelné šířce pásu 30 metrů založený půdoochrannými technologiemi č. 5 nebo 6 podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení s plodinami podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení nebo půdoochrannými technologiemi č. 7 nebo 8 podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení s plodinami podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení vyjma obilnin ječmen, oves, proso seté, pšenice, tritikale, žito a jejich směsí s jinými plodinami, řepky a plodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, jejich směsí nebo směsí těchto plodin s trávami čeledi lipnicovitých, pokud poměr plodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení ve směsi je více než 50 %,
k) ochranný pás podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo § 11 odst. 2 písm. a) o maximální započitatelné šířce pásu 30 metrů, s výjimkou plodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, jejich směsí nebo jejich směsí s jinými plodinami nebo směsí těchto plodin s trávami čeledi lipnicovitých, pokud poměr plodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení ve směsi je více než 50 %,
l) ochranný pás podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví,
m) biopás podle podopatření biopásy podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření,
n) plocha zařazená v podopatření ochrana čejky chocholaté podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření,
o) plocha, na kterou byla podána žádost v podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření,
p) plocha s meziplodinami evidovaná v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda, na které se nachází porost meziplodiny minimálně 8 týdnů včetně plochy, na kterou byla podána žádost v podopatření pěstování meziplodin podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření, nebo
q) plocha s plodinami vázajícími dusík evidovaná v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury standardní orná půda, na které se nachází porost s plodinami vázajícími dusík.

§ 3

Požadavky

Seznam požadavků je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

§ 4

Standardy

Seznam standardů je uveden v příloze č. 7 k tomuto nařízení.

§ 5

Standard zachování trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních porostů k zemědělské ploše

(1) Žadatel nezmění v evidenci využití půdy zemědělskou kulturu trvalý travní porost na některý z ostatních druhů zemědělské kultury na ploše jím užívaného dílu půdního bloku evidovaného v evidenci využití půdy

a) v první a druhé zóně chráněných krajinných oblastí a na území národních parků,
b) v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích a přírodních památkách, které se nenacházejí v oblastech Natura 2000,
c) ve vzdálenosti do 12 metrů od vodního útvaru,
d) jako silně erozně ohrožené,
e) jako podmáčené a rašelinné louky, nebo
f) ve třetím aplikačním pásmu zranitelných oblastí6).

(2) O porušení podmínky podle odstavce 1 se nejedná, pokud je zemědělská kultura trvalý travní porost na environmentálně citlivé ploše změněna

a) v souvislosti s ukončením pozemkových úprav podle zákona o pozemkových úpravách a pokud došlo po vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům na dílu půdního bloku ke změně evidence druhu zemědělské kultury trvalý travní porost na jiný druh zemědělské kultury,
b) na standardní ornou půdu v režimu ekologického zemědělství,
c) na trvalou zemědělskou kulturu ovocný sad,
d) na jinou trvalou kulturu,
e) na plochu podle nařízení vlády upravujícího opatření zalesňování zemědělské půdy,
f) na krajinný prvek,
g) na plochu v režimu agrolesnictví podle nařízení vlády upravujícího opatření agrolesnictví,
h) na plochu se zemědělskou kulturou jiná, nebo
i) na zemědělskou kulturu úhor, deklarovanou jako neprodukční plocha podle nařízení vlády upravujícího poskytování přímých plateb zemědělcům, s výjimkou ploch území první a druhé zóny chráněných krajinných oblastí, území národních parků a plochy vymezené v evidenci využití půdy jako plocha podle § 1 písm. i), j), m) a s) nařízení vlády upravujícího podrobnosti evidence využití půdy, s výjimkou ploch vhodných pro žádost na titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.

(3) O porušení podmínky podle odstavce 1 se dále nejedná v případě jednotlivé plochy o výměře nejvýše 0,1 hektaru.

§ 6

Standard zákaz vypalování strnišť na orné půdě vyjma případů odůvodněných zdravím rostlin

Žadatel nepálí na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo úhor rostlinné zbytky s výjimkou postupu podle mimořádných rostlinolékařských opatření, která se vztahují na

a) všechny karanténní škodlivé organismy podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019, v platném znění, a
b) další škodlivé organismy podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 52/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném znění.

§ 7

Standard zřízení ochranných pásů u útvarů povrchových vod

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje podmínky pro použití přípravků na ochranu rostlin a hnojiv s výjimkou ponechaných skliditelných rostlinných zbytků, výkalů a moči zanechaných hospodářskými zvířaty při pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku v ochranném pásu u útvarů povrchových vod tím, že

a) zachová ochranný pás nehnojené půdy o šířce nejméně 3 metry od břehové čáry,
b) zachová u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 ° ochranný pás o šířce nejméně 25 metrů od břehové čáry, přičemž na ploše pásu nejsou užita hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, s výjimkou tuhých hnojiv, a
c) zachová ochranný pás bez použití přípravků na ochranu rostlin o šířce nejméně 3 metry od břehové čáry.

§ 8

Standard obhospodařování půdy způsobem, který snižuje riziko degradace půdy a eroze, včetně zohlednění sklonu svahu

(1) Žadatel zajistí, že na jím užívaném dílu půdního bloku se zemědělskou kulturou standardní orná půda se nevyskytuje souvislá plocha

a) kukuřice, bramboru, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku o velikosti
1. od 2,01 do 4 hektarů, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary, a
2. větší než 4 hektary, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,
b) řepky nebo obilnin jiných než kukuřice a čirok pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení o velikosti
1. od 2,01 do 4 hektarů, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary, a
2. větší než 4 hektary, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou,
c) kukuřice, bramboru, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku pěstovaných bez použití odpovídající půdoochranné technologie uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení pro tyto plodiny o velikosti
1. od 2,01 do 4 hektarů, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary neuvedenou v písmeni a) bodě 1, a
2. větší než 4 hektary, která obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni a) bodě 2, přičemž tuto podmínku nemusí žadatel dodržovat na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 hektary, který neobsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou neuvedenou v písmeni a) bodě 2.

(2) Žadatel nemusí dodržet podmínku podle odstavce 1 písm. a) bodu 2 a odstavce 1 písm. b) bodu 2 na dílu půdního bloku o velikosti větší než 4 hektary, který neobsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary nebo jehož výměra není z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou.

(3) Pro půdoochranné technologie ochranných pásů podle

a) přílohy č. 1 k tomuto nařízení se v případě odstavce 1 písm. b) použijí plodiny vyjmenované v příloze č. 2 k tomuto nařízení a
b) přílohy č. 3 k tomuto nařízení se v případě odstavce 1 písm. c) použijí plodiny vyjmenované v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Podmínky podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 a odstavce 1 písm. b) bodu 1 se nevztahují na uvedené plodiny, pokud jsou založené ve směsi, přičemž poměr žádné z těchto plodin ve směsi nepřekročí 20 %.

§ 9

Standard minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích

(1) Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zajistí v období po sklizni hlavní plodiny alespoň do 31. října příslušného roku pokryv na minimálně 80 % výměry standardní orné půdy evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu

a) založením porostu ozimé plodiny nebo víceleté plodiny,
b) osetím dílu půdního bloku meziplodinou,
c) ponecháním strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku,
d) podmítnutím strniště sklizené plodiny a jeho ponecháním bez orby, nebo
e) ponecháním půdy po pásovém zpracování.

(2) Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalá kultura vinice zajistí v období alespoň od 1. června do 31. října příslušného roku pokryv manipulačního prostoru a každého čtvrtého meziřadí, s výjimkou nově vysazené nebo dosazené vinice po dobu do 3 let, nebo pokryv alespoň jednoho meziřadí v případě vinice o počtu meziřadí menším než 4,

a) travním pokryvem,
b) založením porostu víceleté plodiny, nebo
c) výskytem osevní směsi v podopatření integrovaná produkce révy vinné podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.

(3) Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalá kultura ovocný sad zajistí v období alespoň od 1. června do 31. října příslušného roku pokryv manipulačního prostoru a každého druhého meziřadí, s výjimkou nově vysazeného nebo dosazeného ovocného sadu po dobu do 3 let,

a) travním pokryvem, včetně směsí s dvouděložnými bylinami,
b) založením porostu víceleté plodiny, nebo
c) bylinnou směsí jednoletých druhů.

(4) Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury úhor zajistí, že v období alespoň od 1. června do 31. října příslušného roku nebude tato plocha bez pokryvu, přičemž v případě ukončení zemědělské kultury úhor a převodu na jinou zemědělskou kulturu se postupuje podle podmínek nové zemědělské kultury.

(5) Podmínky podle odstavců 1 až 4 se nevztahují na díl půdního bloku evidovaný v evidenci využití půdy v režimu ekologického zemědělství, na kterém jsou pěstovány okopaniny, kořenová nebo hlízová zelenina na těžkých jílovitých půdách s charakteristikou hlavní půdní jednotky 06 nebo 07 podle vyhlášky č. 227/2018  Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci.

§ 10

Standard střídání plodin na orné půdě

(1) Žadatel zajistí v období od 1. června do 31. srpna příslušného roku alespoň na 40 % plochy s druhem zemědělské kultury standardní orná půda evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu, že v příslušném roce podání jednotné žádosti je na stejné ploše příslušného dílu půdního bloku nebo jeho části pěstována jiná hlavní plodina než hlavní plodina v kalendářním roce předcházejícím podání jednotné žádosti.

(2) Pokud informace o hlavní plodině pěstované v kalendářním roce předcházejícím podání jednotné žádosti není v evidenci půdy k dispozici, má se za to, že podmínka podle odstavce 1 nebyla na této ploše splněna.

(3) Podmínka podle odstavce 1 je splněna i zařazením meziplodiny mezi stejné hlavní plodiny po sobě jdoucí, pokud tato meziplodina bude zaseta po sklizni hlavní plodiny pěstované v roce předcházejícím podání jednotné žádosti a zůstane ponechána na pozemku do zasetí hlavní plodiny v roce podání jednotné žádosti. Do období pěstování meziplodiny podle věty první se zahrnují období předseťové přípravy před založením meziplodiny a následné hlavní plodiny.

(4) Žadatel zajistí, že na veškeré ploše žadatele s druhem zemědělské kultury standardní orná půda je nejméně jednou v období 4 let po sobě jdoucích vystřídána hlavní plodina evidovaná v evidenci půdy.

(5) Podmínky podle odstavců 1 a 4 se nevztahují na žadatele,

a) u něhož více než 75 % plochy orné půdy evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu představuje
1. druh zemědělské kultury travní porost,
2. druh zemědělské kultury úhor,
3. plochu využívanou k pěstování plodin vázajících dusík uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení nebo jejich směsí nebo směsí těchto plodin s jinými plodinami, pokud poměr plodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení ve směsi je více než 50 %,
4. plochu využívanou k pěstování plodin podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo
5. plochu, na níž jsou tyto způsoby využití podle bodů 1 až 4 kombinovány,
b) u něhož více než 75 % zemědělské plochy evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu představuje
1. druh zemědělské kultury trvalý travní porost,
2. druh zemědělské kultury travní porost,
3. plochu využívanou k pěstování plodin uvedených v příloze č.  5 k tomuto nařízení, jejich směsí nebo směsí těchto plodin s jinými plodinami,
4. plochu využívanou k pěstování plodin podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
5. plochu, na níž jsou tyto způsoby využití podle bodů 1 až 4 kombinovány, nebo
c) s výměrou orné půdy do 10 hektarů evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu.

(6) Podmínky podle odstavců 1 a 4 se nevztahují na

a) díl půdního bloku evidovaný v evidenci využití půdy v režimu ekologického zemědělství,
b) neprodukční plochu,
c) plochu dílu půdního bloku nebo jeho části s víceletými plodinami, nebo
d) jednotlivé plochy plodiny o výměře nejvýše 0,1 hektaru.

(7) Za porušení podmínky podle odstavců 1 a 4 se nepovažuje, pokud žadatel splní tyto podmínky nejméně na 90 % výměry plochy plodiny.

§ 11

Standard omezení plochy jedné plodiny

(1) Žadatel zajistí, že v období od 1. června do 31. srpna příslušného roku se na dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda nevyskytuje plocha jedné plodiny na výměře vyšší než 30 hektarů, pokud tuto plochu zcela nerozdělí

a) ochranným pásem o minimální šířce 22 metrů osetým porostem plodiny podle přílohy č. 5 nebo 9 k tomuto nařízení, jejich směsi, nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
b) plochou jiné plodiny o minimální souvislé šířce 110 metrů,
c) krajinným prvkem,
d) kombinací opatření podle písmen a) a c), nebo
e) pásy podle půdoochranné technologie pásové střídání plodin v souladu s bodem 8 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a bodem 10 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(2) Žadatel zajistí, že se v období od 1. června do 31. srpna příslušného roku na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary, nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou, nevyskytuje souvislá plocha jedné plodiny stejného rodu rostlin podle definice botanického systému klasifikace plodin nebo kultura stejného druhu brukvovitých, lilkovitých nebo tykvovitých na výměře vyšší než 10 hektarů, která obsahuje souvislou plochu silně erozně ohrožené půdy větší než 2 hektary, nebo jejíž výměra je z více než 50 % pokryta silně erozně ohroženou půdou, pokud tuto plochu zcela nerozdělí

a) ochranným pásem o minimální šířce 22 metrů osetým porostem plodiny podle přílohy č. 5 nebo 9 k tomuto nařízení, jejich směsi, nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení,
b) plochou jiné plodiny o minimální souvislé šířce 110 metrů,
c) krajinným prvkem,
d) kombinací opatření podle písmen a) a c), nebo
e) pásy podle půdoochranné technologie pásové střídání plodin v souladu s bodem 8 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a bodem 10 přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Za porušení podmínek podle odstavců 1 a 2 se nepovažuje

a) překročení nebo nedodržení výměry zákresu maximálně do 10 % plochy plodiny, nebo
b) nedodržení šířky ochranného pásu maximálně do 10 %.

(4) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se nevztahují na plochu dílu půdního bloku nebo jeho části,

a) na níž jsou pěstovány trávy na semeno,
b) na níž jsou pěstovány plodiny vázající dusík podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, jejich směsi, směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení nebo plodiny podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení, nebo
c) která je využívaná jako neprodukční plocha.

(5) Podmínky podle odstavců 1 a 2 se dále nevztahují na díl půdního bloku o velikosti

a) do 40 hektarů, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření biopásy nebo podopatření ochrana čejky chocholaté podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření a na kterém byly ve vegetačním období od 1. června do 31. srpna příslušného roku splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, nebo
b) nad 40 hektarů, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření biopásy nebo podopatření ochrana čejky chocholaté podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření a na kterém byly ve vegetačním období od 1. června do 31. srpna příslušného roku splněny podmínky předepsané pro tato podopatření, přičemž výměra plochy uvedených podopatření činí nejméně 5 % výměry dílu půdního bloku.

(6) Propojení ploch jedné plodiny o výměře do 30 hektarů podle odstavce 1 nebo do 10 hektarů podle odstavce 2 manipulačním prostorem o maximální šířce 12 metrů podél hranice dílu půdního bloku, bez ohledu na pěstovanou plodinu v tomto prostoru, se nepovažuje za souvislou plochu jedné plodiny. Mimo plochu manipulačního prostoru musí být u ploch se stejnou plodinou dodrženy podmínky rozdělení podle odstavců 1 a 2.

(7) Do výpočtu plochy jedné plodiny podle odstavců 1 a 2 se nezapočte výměra plochy krajinného prvku evidovaného v evidenci využití půdy, který je součástí dílu půdního bloku.

§ 12

Standard minimální podíl výměry zemědělské plochy vyhrazený pro neprodukční plochy

(1) Žadatel vyhradí z výměry zemědělské kultury standardní orná půda, travní porost nebo úhor evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu pro neprodukční plochy minimální podíl

a) 4 % zastoupený plochami podle § 2 odst. 2 písm. a) až o), nebo
b) 7 %, včetně plochy podle § 2 odst. 2 písm. p) a q), přičemž minimálně 3 % tvoří plochy podle § 2 odst. 2 písm. a) až o),

přičemž každá plocha se do výpočtu zohlední pouze jednou.

(2) Pro výpočet výměry neprodukčních ploch se použijí váhové koeficienty podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení.

(3) Žadatel na neprodukční ploše zajistí od 1. června do 15. července příslušného roku, pokud není stanoveno jinak, dodržení zákazu

a) produkce, pastvy nebo seče s odklizením biomasy z plochy dílu půdního bloku, s výjimkou ploch podle § 2 odst. 2 písm. q), a
b) aplikace přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a upravených kalů.

(4) Žadatel na úhoru s porostem zajistí

a) zemědělskou údržbu od 1. února do 15. srpna příslušného roku,
b) založení porostu plodiny podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení, trávy čeledi lipnicovité, jejich směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, přičemž podíl plodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení v porostu nepřesáhne 50 % a souvislý porost se na ploše nachází nejpozději do 1. června příslušného roku,
c) ponechání porostu alespoň do 15. srpna příslušného roku, přičemž do doby trvání úhoru s porostem se započítává i období před zasetím plodiny, a
d) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu rostlin, upravených kalů a hnojiv v období od 1. února do 15. srpna příslušného roku.

(5) Žadatel na ochranném pásu kolem krajinného prvku zajistí

a) založení porostu plodiny podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení, trávy čeledi lipnicovité, jejich směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, přičemž podíl plodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení v porostu nepřesáhne 50 % a tato plodina nebo směsi musí být odlišné od hlavní plodiny pěstované na části dílu půdního bloku sousedící s tímto pásem a souvislý porost se na ploše nachází nejpozději od 1. června do 30. listopadu příslušného roku; při víceletém ponechání porostu se součástí ochranného pásu kolem krajinného prvku může stát i přirozená bylinná vegetace,
b) provedení seče od 1. září příslušného roku a
c) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu rostlin, upravených kalů a hnojiv v období od 1. ledna do 30. listopadu příslušného roku.

(6) Žadatel na pásu ozeleněného kolejového řádku zajistí

a) založení porostu plodiny podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení, trávy čeledi lipnicovité, jejich směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, přičemž podíl plodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení v porostu nepřesáhne 50 % a tato plodina nebo směs plodin musí být odlišná od hlavní plodiny pěstované na části dílu půdního bloku sousedící s tímto pásem a souvislý porost se na ploše nachází nejpozději od 1. června do 15. srpna příslušného roku, a
b) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu rostlin, upravených kalů a hnojiv v období od 1. června do 15. srpna příslušného roku.

(7) Žadatel na ochranném pásu typu souvrať zajistí

a) zemědělskou údržbu alespoň od doby založení porostu hlavní plodiny uvnitř dílu půdního bloku do 15. července příslušného roku, přičemž do doby údržby se zahrnuje i předseťová příprava,
b) založení porostu plodiny podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení, trávy čeledi lipnicovité, jejich směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, přičemž podíl plodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení v porostu nepřesáhne 50 % a tato plodina nebo směs plodin musí být odlišná od hlavní plodiny pěstované na části dílu půdního bloku sousedící s tímto pásem a souvislý porost se na ploše nachází nejpozději od 1. června do 15. července příslušného roku, a
c) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu rostlin, upravených kalů a hnojiv v období od 1. června do 15. července příslušného roku.

(8) Žadatel na ploše s meziplodinami zajistí

a) založení porostu směsi meziplodin různých druhů uvedených v příloze č. 11 k tomuto nařízení výsevem nebo podsev druhu trávy nebo luskoviny uvedených v příloze č. 12 k tomuto nařízení do hlavní plodiny za předpokladu, že porost směsi meziplodin obsahuje nejvýše 90 % jedné plodiny,
b) ponechání meziplodiny minimálně po dobu 8 týdnů, přičemž pro meziplodiny založené podsevem je počátek období počítán od sklizně hlavní plodiny, a
c) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu rostlin, upravených kalů, hnojiv a omezování v růstu, mechanické nebo chemické likvidace porostu po dobu 8 týdnů;

dále uvede údaje o názvu meziplodiny, datu výsevu a datu sklizně nebo zapravení meziplodiny a hlavní plodiny nejdéle do 30 dnů od provedení operace v evidenci o použití hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů a upravených kalů v souladu s vyhláškou upravující skladování a způsob používání hnojiv.

(9) Žadatel na ploše s plodinami vázajícími dusík zajistí

a) souvislý pokryv půdy plodinami uvedenými v příloze č. 5 k tomuto nařízení, jejich směsí nebo směsí těchto plodin s jinými plodinami, pokud poměr plodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení ve směsi je více než 50 %, nebo prokazatelný výskyt posklizňových zbytků nejpozději od 1. června do 15. července příslušného roku,
b) založení porostu ozimé plodiny nebo ponechání porostu víceleté plodiny vázající dusík nejpozději do 31. října příslušného roku a
c) dodržení zákazu aplikace přípravků na ochranu rostlin, upravených kalů a hnojiv v době od vysetí do sklizně, přičemž pro víceleté porosty platí zákaz až do poslední sklizně.

(10) Podmínka podle odstavce 1 se nevztahuje na žadatele,

a) u něhož více než 75 % plochy orné půdy evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu představuje
1. druh zemědělské kultury travní porost,
2. druh zemědělské kultury úhor,
3. plochu využívanou k pěstování plodin vázajících dusík uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení nebo jejich směsí nebo směsí těchto plodin s jinými plodinami, pokud poměr plodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení ve směsi je více než 50 %,
4. plochu využívanou k pěstování plodin podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení, nebo
5. plochu, na níž jsou tyto způsoby využití podle bodů 1 až 4 kombinovány,
b) u něhož více než 75 % zemědělské plochy evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu představuje
1. druh zemědělské kultury trvalý travní porost,
2. druh zemědělské kultury travní porost,
3. plochu využívanou k pěstování plodin uvedených v příloze č.  5 k tomuto nařízení, jejich směsí nebo směsí těchto plodin s jinými plodinami,
4. plochu využívanou k pěstování plodin podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
5. plochu, na níž jsou tyto způsoby využití podle bodů 1 až 4 kombinovány, nebo
c) s výměrou orné půdy do 10 hektarů evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu.

(11) Na neprodukční plochu vyčleněnou v jednotné žádosti jako úhor s porostem nebo zelený úhor se nevztahuje postup pro převod na zemědělskou kulturu trvalý travní porost.

§ 13

Standard zachování krajinných prvků

Žadatel zajistí ochranu krajinného prvku nebo krajinného prvku neevidovaného v evidenci využití půdy před zrušením a poškozením tak, aby nedošlo

a) ke snížení výměry nebo poškození vegetačního, skalnatého nebo kamenného krytu krajinného prvku,
b) k provádění odvodňovacích operací,
c) k provádění navážky zeminy nebo uskladňování organického materiálu,
d) k mechanickému poškození nadzemní nebo podzemní části dřevin, nebo
e) k aplikaci hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a upravených kalů.

§ 14

Standard zákaz ořezu dřevin v období hnízdění a odchovu mláďat

Žadatel dodrží zákaz ořezu dřevin v době od 1. dubna do 31. října příslušného roku.

§ 15

Standard zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sítě Natura 2000

(1) Žadatel na ploše trvalého travního porostu, který se nachází ve vymezené oblasti Natura 2000, u jím užívaného dílu půdního bloku nezmění v evidenci využití půdy zemědělskou kulturu trvalý travní porost na některou z jiných druhů zemědělské kultury, ani neprovede na této ploše orbu.

(2) O porušení podmínky podle odstavce 1 se nejedná v případě jednotlivé plochy o výměře nejvýše 0,1 hektaru.

§ 16

Minimální požadavky

(1) Žadatel zajistí na jím užívaných dílech půdních bloků vedených v evidenci využití půdy

a) dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení podle § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů,
b) dodržení zákazu pěstování kukuřice, bramboru, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku na pozemcích se sklonitostí převyšující 7 °, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 metrů od útvaru povrchových vod podle § 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
c) dodržení zákazu používání na zemědělských pozemcích dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem podle § 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
d) rovnoměrné pokrytí pozemku při hnojení podle § 7 odst. 14 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
e) dodržení zákazu použití dusíkatých hnojivých látek na zemědělských pozemcích s ornou půdou se sklonitostí převyšující 10 ° nebo na zemědělských pozemcích s trvalým travním porostem se sklonitostí převyšující 12 °, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy bez porostu zapravených do 24 hodin po jejich použití podle § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a
f) použití přípravku na ochranu rostlin pro profesionální uživatele, který získal od registrovaného distributora, nebo u něhož je držitelem povolení podle § 49 odst. 1 věty druhé zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Žadatel zajistí podle § 46 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, skladování pouze přípravku pro profesionální uživatele, který obdržel od registrovaného distributora, nebo u něhož je držitelem povolení.

§ 17

Hodnocení porušení

(1) Příslušný kontrolní orgán hodnotí porušení každého jednotlivého požadavku, podmínky standardu nebo minimálního požadavku na základě kritérií7) uvedených v přílohách č. 13 až 15 k tomuto nařízení.

(2) Jako malé porušení hodnotí příslušný kontrolní orgán porušení v rozsahu

a) malém, závažnosti malé a odstranitelné,
b) malém, závažnosti malé a neodstranitelné,
c) malém, závažnosti střední a odstranitelné, nebo
d) středním, závažnosti malé a odstranitelné.

(3) Jako střední porušení hodnotí příslušný kontrolní orgán porušení v rozsahu

a) malém, závažnosti střední a neodstranitelné,
b) malém, závažnosti velké a odstranitelné,
c) malém, závažnosti velké a neodstranitelné,
d) středním, závažnosti malé a neodstranitelné,
e) středním, závažnosti střední a odstranitelné,
f) středním, závažnosti střední a neodstranitelné,
g) středním, závažnosti velké a odstranitelné,
h) velkém, závažnosti malé a odstranitelné,
i) velkém, závažnosti malé a neodstranitelné, nebo
j) velkém, závažnosti střední a odstranitelné.

(4) Jako velké porušení hodnotí příslušný kontrolní orgán porušení v rozsahu

a) středním, závažnosti velké a neodstranitelné,
b) velkém, závažnosti střední a neodstranitelné,
c) velkém, závažnosti velké a odstranitelné, nebo
d) velkém, závažnosti velké a neodstranitelné.

§ 18

Stanovení míry snížení dotace při zjištění porušení požadavku nebo podmínky standardu nebo neposkytnutí dotace

(1) Fond na základě hodnocení porušení požadavku nebo podmínky standardu podle § 17 způsobeného úmyslně stanoví míru snížení dotace podle předpisu Evropské unie8)

a) 15 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 2,
b) 40 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 3, nebo
c) 60 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 4 písm. a) až c).

(2) Fond neposkytne dotaci v případě hodnocení porušení požadavku nebo podmínky standardu podle § 17 odst. 4 písm. d) způsobeného úmyslně.

(3) Pokud se nejedná o nevýznamné porušení9) podle § 17 odst. 2 písm. a), opakující se nebo přetrvávající porušení podle předpisu Evropské unie10) nebo úmyslné porušení11), Fond na základě hodnocení porušení požadavku nebo podmínky standardu podle § 17 stanoví míru snížení dotace podle předpisu Evropské unie12)

a) 1 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 2,
b) 3 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 3, nebo
c) 5 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 4 nebo pokud porušení požadavku představuje přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat13).

(4) V případě prvního opakovaného nebo přetrvávajícího porušení podle předpisu Evropské unie14), o jehož nedodržení byl žadatel již informován, stanoví Fond míru snížení dotace 10 %15).

(5) V dalším případě opakovaného nedodržení stejného požadavku nebo podmínky standardu stanoví Fond míru snížení dotace podle odstavce 116).

(6) Jestliže protokol o kontrole obsahuje údaj o nedodržení téhož požadavku nebo podmínky standardu po dobu více kalendářních let, Fond stanoví míru snížení dotace za každý kalendářní rok podle odstavce 3 postupem podle předpisu Evropské unie17).

(7) Pokud je v kalendářním roce zjištěno několik případů nedodržení požadavku nebo podmínky standardu, Fond stanoví míru snížení dotace podle předpisu Evropské unie18).

§ 19

Stanovení míry snížení dotace v případě porušení minimálních požadavků

(1) Fond na základě hodnocení porušení minimálního požadavku podle § 17 stanoví míru snížení dotace

a) 1 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 2,
b) 3 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 3, nebo
c) 5 % v případě hodnocení podle § 17 odst. 4.

(2) Pokud v témže kalendářním roce dojde k více než jednomu zjištěnému nedodržení minimálního požadavku, Fond stanoví míru snížení individuálně u každého nedodržení a výsledné procentní podíly sečte. Celkové snížení však nesmí překročit 5 % z celkové částky plateb podle článku 31 nebo 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2021/2115.

§ 20

Neuplatnění snížení dotace

Fond nestanoví snížení dotace, jestliže

a) se jedná o nevýznamné porušení13) požadavku nebo podmínky standardu podle § 17 odst. 2 písm. a), nebo
b) nedodržení požadavků podle § 3 a podmínek standardů podle § 5 až 15 je způsobeno rozhodnutím orgánu veřejné moci19).

§ 21

Postupy pro rok 2023

(1) Pro rok 2023 se za začátek lhůty podle § 2 odst. 2 písm. b) a § 12 odst. 4 písm. a) považuje termín podání jednotné žádosti.

(2) V roce 2023 nelze na ploše podle § 12 odst. 4 pěstovat plodiny sója a kukuřice.

(3) Žadatel v jednotné žádosti pro rok 2023 uvede skutečnost, že byla plocha podle § 11 odst. 2 oseta před 1. dubnem 2023.

(4) Na plodiny podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení založené před 1. dubnem 2023 na plochách podle § 2 odst. 2 písm. j) a k) se nevztahuje povinnost pěstování ve směsi.

§ 22

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 2 písm. l), § 10 odst. 1 a § 12 odst. 4 písm. b) až d), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
v z. Ing. Jurečka v. r.
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 73/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172 ze dne 4. května 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky a uplatňování a výpočet správních sankcí v souvislosti s podmíněností.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1317 ze dne 27. července 2022, kterým se stanoví odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o uplatňování standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardů DZES) 7 a 8 pro rok podání žádosti 2023.
2) Čl. 12 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
Čl. 83 odst. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
3) Čl. 12 a 13 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
Čl. 6 písm. b) a d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
4) Čl. 12 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
Čl. 83 až 85 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 6 až 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
5) Čl. 31 odst. 5 písm. b) a čl. 70 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115.
6) Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů.
7) Čl. 85 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 7 odst. 2 až 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
8) Čl. 85 odst. 6 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
9) Čl. 85 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 9 odst. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
10) Čl. 83 odst. 5 písm. c) a čl. 85 odst. 6 první pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 9 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
11) Čl. 85 odst. 6 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 10 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
12) Čl. 85 odst. 2 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 9 odst. 1 a 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
13) Čl. 85 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 9 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
14) Čl. 83 odst. 5 písm. c) a čl. 85 odst. 6 první pododstavec věta první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
Čl. 9 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
15) Čl. 85 odst. 6 první pododstavec věta první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
16) Čl. 85 odst. 6 věta druhá a čl. 85 odst. 6 druhý pododstavec nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.
17) Čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
18) Čl. 11 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1172.
19) Čl. 84 odst. 2 písm. c) bod ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116.

E-shop

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1. 10. 2023

Petr Tomek, Zdeněk Fiala - Anag, spol. s r. o.

V pořadí již 4. vydání komentáře zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů reaguje na novelizace zákona, které proběhly od roku 2019, zejména v souvislosti s poskytováním služebního volna při ... pokračování

Cena: 899 KčKOUPIT

Zaměstnanecké benefity a daně, 6. vydání

Zaměstnanecké benefity a daně, 6. vydání

Ivan Macháček - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu ve ... pokračování

Cena: 495 KčKOUPIT

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Ondřej Pavelek - C. H. Beck

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, ... pokračování

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.