Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


72

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000  Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření lesnicko-environmentální platby.

§ 2

Opatření lesnicko-environmentální platby

(1) Opatření lesnicko-environmentální platby je tvořeno těmito podopatřeními:

a) zachování porostního typu hospodářského souboru,
b) ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin a
c) zachování habitatových stromů.

(2) Pro účely tohoto nařízení se habitatovým stromem rozumí životaschopný strom, s výjimkou všech druhů rodu smrk a douglasky tisolisté, evidovaný v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa s výčetní tloušťkou minimálně 40 cm a s výskytem alespoň jednoho stromového mikrostanoviště na kmeni stromu; stromovým mikrostanovištěm je

a) dutina nebo poranění kmene s delším rozměrem větším než 10 cm nalézající se do výšky 3 m kmene; u poranění musí být odhalené lýko, běl nebo odkryté jádrové dřevo a rána nesmí být čerstvá,
b) rozdvojení kmene do 1,3 m jeho výšky, kde alespoň jeden z kmenů má požadovanou výčetní tloušťku a jeden z nich je suchý nebo po něm zbyla vyhnilá, otevřená nebo nezavalená dutina, nebo
c) plodnice trvalých kloboukatých dřevokazných hub s minimálním průměrem 5 cm nalézající se do výšky 3 m kmene.

§ 3

Žádost o zařazení do podopatření

(1) Žádost o zařazení do jednoho nebo více podopatření spadajících pod opatření lesnicko-environmentální platby (dále jen „žádost o zařazení“) se podává na období plnění víceletých podmínek v délce 5 let. Toto období začíná dnem 1. ledna.

(2) Do podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální platby může být zařazen vlastník, nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř lesa nebo pozemků anebo spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů lesa nebo pozemků, který se zaváže k provádění alespoň jednoho plnění víceletých podmínek podle odstavce 1 (dále jen „žadatel“), a to

a) do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin na ploše porostní skupiny vedené v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa na žadatele, nebo
b) do podopatření zachování habitatových stromů na kruhové ploše v okolí habitatového stromu o poloměru 20 m, se středem ve středu stromu v rámci porostní skupiny vedené v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa na žadatele.

(3) Žádost o zařazení může žadatel podat Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) do 15. května prvního roku plnění víceletých podmínek, nejpozději však společně s podáním žádosti o poskytnutí dotace.

(4) Součástí žádosti o zařazení je

a) geoprostorová informace o zařazovaných plochách porostních skupin,
b) geoprostorová informace o zařazovaných kruhových plochách v okolí habitatových stromů,
c) nájemní nebo pachtovní smlouva nebo smlouva o hospodaření nebo výpůjčce uzavřená s vlastníkem nebo se spoluvlastníky s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických podílů umožňující dodržet plnění víceletých podmínek podle odstavce 1, není-li žadatelem vlastník nebo spoluvlastník dvoutřetinové většiny spoluvlastnických podílů,
d) písemný souhlas vlastníka nebo spoluvlastníků s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických podílů se zařazením do podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální platby, není-li žadatelem vlastník nebo spoluvlastník dvoutřetinové většiny spoluvlastnických podílů, a
e) potvrzení odborného lesního hospodáře o skutečnostech uvedených v § 4 (dále jen „potvrzení odborného lesního hospodáře“).

(5) Fond rozhodne o zařazení žadatele do podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální platby, jestliže jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením.

(6) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do podopatření spadajícího do opatření lesnicko-environmentální platby podle odstavce 5 nelze v žádosti o zařazení měnit plochu zařazované porostní skupiny nebo kruhovou plochu v okolí habitatového stromu.

(7) Žádost o zařazení do podopatření zachování habitatových stromů lze podat nejdříve v roce 2024.

§ 4

Změna porostní skupiny při zařazení

(1) Žadatel může změnit zákres hranic porostních skupin oproti jejich zákresu v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově2) (dále jen „plán nebo osnova“) pouze z důvodu jejich zpřesnění s ohledem na skutečný průběh těchto hranic v terénu.

(2) Pokud se plocha zařazované porostní skupiny liší od plochy porostní skupiny v plánu nebo osnově

a) nejvýše o 15 %, žadatel zohlední při zařazování porostní skupiny tuto změnu, nebo
b) o více než 15 % a méně než 100 %, žadatel zohlední při zařazování porostní skupiny tuto změnu s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se jedná o celou porostní skupinu.

(3) Pokud se plocha zařazované porostní skupiny liší od plochy porostní skupiny v plánu nebo osnově o 100 %, Fond porostní skupinu nezařadí.

(4) Pokud se zařazovaná porostní skupina nachází nejméně na 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o pás, který obklopuje tuto porostní skupinu (dále jen „pás“), v šíři 20 m, Fond takovou porostní skupinu zařadí. Pokud porostní skupina nesplňuje tuto podmínku polohové přesnosti a nachází se nejméně 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o pás v šíři 50 m, lze ji zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se jedná o celou porostní skupinu.

(5) Zařazovanou porostní skupinu, která se nenachází nejméně na 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o pás v šíři 50 m, Fond nezařadí.

(6) Pokud zařazovaná porostní skupina splňuje podmínku polohové přesnosti podle odstavce 4 a nedochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře, který dále potvrdí, že se jedná o totožnou porostní skupinu.

(7) Při zařazení nemůže dojít k překryvu porostních skupin jednoho žadatele. Pokud plocha zařazované porostní skupiny zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele, lze porostní skupinu zařadit; na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě překryvu porostní skupiny s dílem půdního bloku vedeným v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů lze porostní skupinu zařadit; na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne.

§ 5

Podmínky zařazení do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru

(1) Žadatel může každoročně podat pouze jednu žádost o zařazení do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru.

(2) Do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru lze zařadit celou porostní skupinu2) na lesních pozemcích2) na území České republiky, která nejméně 50 % své plochy leží na území Natura 20003) nebo zvláště chráněného území3) a na které není uplatňován titul zachování hospodářského souboru podle nařízení vlády č. 147/2008  Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů, nebo podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nelze zařadit žadatele, který je státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu nebo státním podnikem.

(4) Do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nelze zařadit porostní skupinu, která se nachází na území hlavního města Prahy.

(5) Do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru lze zařadit porostní skupinu, která má alespoň jednu etáž2) a splňuje následující podmínky:

a) náleží do jednoho z podporovaných porostních typů hospodářského souboru4) uvedeného v příloze k tomuto nařízení a
b) dosahuje věku minimálně začátku doby obnovy, která se vypočte jako rozdíl mezi obmýtní dobou a polovinou obnovní doby4); v případě, že obmýtní doba etáže uvedená v plánu nebo osnově je vyšší než horní hranice obmýtní doby uvedená pro příslušný porostní typ v příloze k tomuto nařízení, využije se pro vyhodnocení splnění této podmínky hodnota horní hranice obmýtní doby pro příslušný porostní typ podle přílohy k tomuto nařízení (dále jen „zvolená etáž“).

(6) V případě víceetážové porostní skupiny musí dosahovat průměrná hodnota zakmenění5) zvolené etáže nebo součet hodnot zakmenění zvolených etáží nejméně hodnoty 5 na celé ploše porostní skupiny.

(7) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru, uložené v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen „datový sklad“). Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.

(8) Žadatel musí v terénu viditelně označit hranice porostní skupiny, které nejsou jinak rozpoznatelné.

§ 6

Podmínky zařazení do podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin

(1) Žadatel může každoročně podat pouze jednu žádost o zařazení do podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin. Největší celková zařazovaná plocha na jednoho žadatele je 1 000 ha za všechny podané žádosti o zařazení v rámci tohoto podopatření za celé programové období.

(2) Do podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin lze zařadit celou porostní skupinu2) na lesních pozemcích2) na území České republiky, s výjimkou území hlavního města Prahy, která je uznána jako zdroj selektovaného reprodukčního materiálu a na které není uplatňováno podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin podle nařízení vlády č. 29/2016  Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to porostů

a) fenotypové třídy A pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin, nebo
b) fenotypové třídy B pro všechny lesní dřeviny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb., s výjimkou smrku ztepilého, borovice lesní a modřínu opadavého.

(3) Porostní skupina, která je předmětem žádosti o zařazení, musí být zařazena do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6) nebo žadatel podal žádost o její zařazení do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6) a je vedena v ústřední evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin7).

(4) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu pro porostní skupinu, kterou hodlá zařadit do podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, uložené v digitální formě v datovém skladu. Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.

(5) Žadatel musí v terénu viditelně označit hranice porostní skupiny, které nejsou jinak rozpoznatelné.

§ 7

Podmínky zařazení do podopatření zachování habitatových stromů

(1) Žadatel může každoročně podat pouze jednu žádost o zařazení do podopatření zachování habitatových stromů. Minimální počet zařazovaných kruhových ploch v okolí habitatových stromů na jednoho žadatele je 10 ploch na jednu žádost a maximální počet je 1 000 ploch na všechny podané žádosti o zařazení v rámci tohoto podopatření za celé programové období.

(2) Do podopatření zachování habitatových stromů nelze zařadit žadatele, který je státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu nebo státním podnikem.

(3) Do podopatření zachování habitatových stromů lze zařadit kruhové plochy v okolí habitatových stromů na lesních pozemcích2) na území České republiky vymezené mimo území hlavního města Prahy a území Natura 20003) nebo zvláště chráněného území3) v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa.

(4) Na ploše porostní skupiny nelze zařadit kruhové plochy v okolí habitatových stromů v případě, že je daná porostní skupina zařazena

a) do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo do podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin,
b) do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru a ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin podle nařízení vlády č.  29/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
c) do titulu zachování hospodářského souboru podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo
d) do titulu zlepšování druhové skladby podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu pro porostní skupinu, ve které hodlá zařadit kruhové plochy v okolí habitatových stromů do podopatření zachování habitatových stromů, uložené v digitální formě v datovém skladu. Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze kruhovou plochu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.

(6) Habitatový strom musí být ve vzdálenosti alespoň 20 m od hranice porostních skupin evidovaných na žadatele a ve vzdálenosti alespoň 40 m od jiného habitatového stromu.

(7) Žadatel v terénu habitatový strom barevně označí vlnovkou, vyjma žluté barvy, o šířce 5 cm ve výšce 130 cm kmene. Nad vlnovkou bude uvedeno žadatelem zvolené označení habitatového stromu o velikosti znaku alespoň 15 cm.

(8) Žadatel uvede polohu habitatového stromu prostřednictvím geolokačního nástroje v evidenci jednotek prostorového rozdělení lesa.

§ 8

Žádost o poskytnutí dotace

(1) Žádost o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok může podat žadatel každoročně po dobu plnění víceletých podmínek Fondu, a to nejpozději do 15. května kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

(2) Současně s podáním žádosti o poskytnutí dotace podle odstavce 1 žadatel podá Fondu na formuláři jednotné žádosti informaci o veškeré jím obhospodařované ploše.

(3) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru, uvede v žádosti o poskytnutí dotace také

a) identifikaci2) zvolených etáží,
b) geoprostorovou informaci, která definuje plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace,
c) údaje z plánu nebo osnovy a
d) v případě provádění obnovy údaj o prováděné obnově.

(4) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, uvede v žádosti o poskytnutí dotace také

a) identifikaci2) zařazené porostní skupiny, která splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 2,
b) geoprostorovou informaci, která definuje plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace, a
c) údaje z plánu nebo osnovy.

(5) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření zachování habitatových stromů, uvede v žádosti o poskytnutí dotace také

a) identifikaci kruhových ploch v okolí habitatových stromů,
b) geoprostorovou informaci, která definuje kruhové plochy v okolí habitatových stromů uvedených v žádosti o zařazení, na které žádá o poskytnutí dotace,
c) údaje z plánu nebo osnovy a
d) v případě provádění obnovy údaj o prováděné obnově.

§ 9

Podmínky poskytnutí dotace

(1) Fond dotaci na opatření lesnicko-environmentální platby poskytne, jestliže

a) je žadatel zařazen do podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální platby a do tohoto podopatření je zařazena také porostní skupina nebo kruhová plocha v okolí habitatových stromů uvedená v žádosti o zařazení,
b) nezjistil u žadatele porušení podmínky podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální platby v příslušném kalendářním roce, jehož následkem by bylo snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,
c) žadatel v kalendářním roce, za který má být dotace poskytnuta, dodržuje pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům, která jsou platná i na porostních skupinách zařazených do opatření podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zařazených do titulu podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo zařazených do podopatření spadajících pod opatření lesnicko-environmentální platby, a
d) žadatel má po celou dobu plnění víceletých podmínek plán nebo osnovu pro zařazenou porostní skupinu nebo porostní skupinu, na které se nachází zařazená kruhová plocha, uloženou v digitální formě v datovém skladu.

(2) Dotaci na podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru Fond poskytne, jestliže

a) ve zvolené etáži porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže porostní skupiny je po celou dobu plnění víceletých podmínek zachován zařazený porostní typ hospodářského souboru; dotace se poskytne i v případě, dojde-li ke změně podle § 12 odst. 9 nebo při změně plánu nebo osnovy ke změně porostního typu topolový kódu 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru,
b) v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého4) nejpozději v době zajištění následného porostu8); pokud je zastoupení hlavní dřeviny nebo součet zastoupení hlavních dřevin podle přílohy k tomuto nařízení nejméně 50 %, jedná se o převažující zastoupení,
c) v případě provádění obnovy zvolené etáže v porostní skupině je nejpozději do 31. října posledního roku plnění víceletých podmínek v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 % nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého4) podle přílohy k tomuto nařízení,
d) v případě víceetážové porostní skupiny dosahuje průměrná hodnota zakmenění5) zvolené etáže nebo součet hodnot zakmenění zvolených etáží nejméně hodnoty 5 na celé ploše porostní skupiny; to neplatí, pokud je ve zvolené etáži prováděna obnova, a
e) jsou v terénu viditelně označeny hranice zařazené porostní skupiny, pokud nejsou identifikovatelné, po celou dobu plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 1.

(3) Hlavní dřeviny charakteristické pro porostní typy hospodářských souborů jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. Při kontrole se hlavní dřeviny charakteristické pro porostní typy hospodářských souborů zohlední pouze v případě obnovy porostní skupiny.

(4) Dotaci na podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin Fond poskytne, jestliže žadatel

a) na každé zařazené porostní skupině provede nejméně jednou v průběhu plnění víceletých podmínek sběr reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi, za které se považuje sběr reprodukčního materiálu ze stojících stromů postupem nepoškozujícím stromy a semenný materiál,
b) podá oznámení o sběru reprodukčního materiálu provedeného podle písmene a) pověřené osobě9), a to alespoň 15 dnů před sběrem reprodukčního materiálu; přesné datum sběru oznámí žadatel pověřené osobě nejméně 2 pracovní dny předem,
c) má po celou dobu plnění víceletých podmínek předmětnou porostní skupinu zařazenou v Národním programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6), nebo podal žádost o její zařazení,
d) má po celou dobu plnění víceletých podmínek předmětnou porostní skupinu vedenou v ústřední evidenci reprodukčního materiálu lesních dřevin7) a
e) jsou v terénu viditelně označeny hranice zařazené porostní skupiny, pokud nejsou jinak rozpoznatelné, po celou dobu plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 1.

(5) Dotaci na podopatření zachování habitatových stromů Fond poskytne, jestliže

a) se na dané kruhové ploše nachází habitatový strom podle § 2 odst. 2,
b) žadatel po celou dobu plnění víceletých podmínek neprovede na kruhové ploše v okolí habitatového stromu o poloměru 20 m úmyslnou těžbu a
c) žadatel v terénu habitatové stromy viditelně označí tak, jak je uvedeno v § 7 odst. 7.

§ 10

Sazba dotace

(1) Sazba dotace činí

a) 195 EUR/1 ha porostní skupiny zařazené do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru,
b) 71 EUR/1 ha porostní skupiny zařazené do podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin a
c) 143 EUR/1 ha kruhové plochy zařazené do podopatření zachování habitatových stromů.

(2) Výši dotace na podopatření spadající pod opatření lesnicko-environmentální platby Fond vypočte jako součin plochy porostní skupiny nebo kruhové plochy, na kterou je poskytována dotace v rámci příslušného podopatření, a sazby stanovené podle odstavce 1.

(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, k 31. prosinci roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející.

§ 11

Změna plochy

(1) Hodlá-li žadatel v průběhu plnění víceletých podmínek zařadit novou porostní skupinu do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, podá na tuto porostní skupinu novou žádost o zařazení do nového plnění víceletých podmínek. Plnění podmínek se posuzuje u nové porostní skupiny zařazené do nového plnění víceletých podmínek samostatně.

(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 1 došlo ke snížení plochy porostní skupiny zařazené do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin na základě

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi10),
b) provedení pozemkové úpravy11),
c) zřízení veřejně prospěšné stavby12),
d) obnovy katastrálního operátu13), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav, nebo
e) změny vymezení oblasti Natura 20003) nebo zvláště chráněného území3),

Fond poskytne dotaci odpovídající snížené ploše porostní skupiny; takto Fond postupuje již v roce, v němž došlo ke snížení plochy.

(3) Pokud v průběhu plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy porostní skupiny zařazené do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin na základě jiných skutečností než uvedených v odstavci 2, Fond poskytne dotaci na změněnou plochu a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena.

(4) Pokud v průběhu plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy porostní skupiny zařazené do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení porostní skupiny

a) nejvýše o 15 %, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena,
b) o více než 15 % a méně než 100 % a žadatel Fondu podá potvrzení odborného lesního hospodáře podle odstavce 9, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena, nebo
c) o 100 %, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(5) Pokud v průběhu plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy porostní skupiny zařazené do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení porostní skupiny tak, že

a) se porostní skupina nachází nejméně na 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o pás v šíři 20 m, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu,
b) porostní skupina nesplňuje podmínku polohové přesnosti podle písmene a), ale nachází se nejméně na 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o pás v šíři 50 m a žadatel Fondu podá potvrzení odborného lesního hospodáře podle odstavce 9, Fond žadateli na základě žádosti o poskytnutí dotace, ve které žadatel změněnou plochu uvede, poskytne dotaci na tuto změněnou plochu, nebo
c) se porostní skupina nenachází nejméně na 95 % plochy v rámci porostní skupiny z plánu nebo osnovy zvětšené o pás v šíři 50 m, Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(6) Pokud v průběhu plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 1 dojde u žadatele ke změně plochy porostní skupiny zařazené do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin tak, že zařazovaná porostní skupina splňuje podmínky odstavce 5 písm. a) nebo b) a nedochází k průniku s porostní skupinou z plánu nebo osnovy platným v době prvního zařazení, lze tuto porostní skupinu zařadit pouze s potvrzením odborného lesního hospodáře podle odstavce 9.

(7) Při změně zařazení nemůže dojít k překryvu porostních skupin jednoho žadatele. Pokud plocha porostní skupiny při změně zařazení zasahuje do plochy porostní skupiny jiného žadatele, lze na porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení; na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne. V případě překryvu porostní skupiny s dílem půdního bloku vedeným v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů lze na porostní skupinu podat žádost o změnu zařazení; na plochu překryvu Fond dotaci neposkytne.

(8) Jestliže došlo ke změně plochy porostní skupiny zařazené do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin, žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení do nejbližšího 15. května.

(9) Žadatel s žádostí o změnu zařazení doloží potvrzení odborného lesního hospodáře, že nově zařazovaná změněná plocha porostní skupiny splňuje podmínky podle odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 a že je totožná s plochou celé porostní skupiny nacházející se v terénu. Žadatel zajistí viditelné označení hranice nově zařazované plochy porostní skupiny v terénu, pokud nejsou jinak rozpoznatelné. Nedoloží-li žadatel potvrzení odborného lesního hospodáře nebo bude-li kontrolou na místě zjištěno, že nebyla zařazena celá porostní skupina, vyřadí Fond porostní skupinu z podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé zařazené porostní skupiny.

(10) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavců 2 a 3 rozhodne o zařazení do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin s přihlédnutím ke změně plochy. Podá-li žadatel žádost o změnu zařazení, ve které snižuje plochu podle odstavce 2 nebo 3 zařazenou do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin o veškerou zařazenou plochu, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z příslušného podopatření; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(11) U podopatření zachování habitatových stromů se při změně zákresu porostních skupin odstavce 1 až 10 použijí obdobně.

(12) Pokud plocha zařazené kruhové plochy u podopatření zachování habitatových stromů přesahuje hranici porostní skupiny do porostní skupiny stejného žadatele a pokud se nejedná o porostní skupinu podle § 7 odst. 4, je tato plocha způsobilá pro poskytnutí dotace.

(13) Pokud u podopatření zachování habitatových stromů dojde ke změně kruhové plochy tak, že se vzdálenost středu kruhové plochy od středu zařazovaného habitatového stromu liší

a) nejvýše o 50 m, žadatel tuto změnu zohlední při zařazování habitatového stromu, nebo
b) o více než 50 m, Fond habitatový strom vyřadí.

(14) Po zařazení kruhové plochy v okolí habitatového stromu bude umožněna změna zákresu plochy pouze Fondem, a to na základě kontroly na místě, přičemž odchylka středu kruhové plochy podle § 3 odst. 2 písm. b) od středu habitatového stromu může být nejvýše 5 m.

§ 12

Změny v zařazené porostní skupině

(1) V případě změny identifikace zařazené porostní skupiny podá žadatel Fondu nejpozději v druhém roce platnosti nového plánu nebo osnovy žádost o změnu zařazení, ve které uvede původní identifikaci i identifikaci z nového plánu nebo osnovy, které žadatel předal v digitální formě do datového skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální platby s přihlédnutím k ohlášené změně identifikace.

(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(3) Jestliže na základě změny plánu nebo osnovy dojde ke sloučení porostních skupin se shodným rokem plnění víceletých podmínek nebo k rozdělení porostní skupiny, Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální platby a poskytne dotaci na plochu nově vzniklé porostní skupiny nebo součet ploch nově vzniklých porostních skupin s identifikací z nového plánu nebo osnovy podle odstavců 1 a 2 a § 11 odst. 2 až 10. Zjistí-li Fond, že nebyly sloučeny zařazené porostní skupiny se shodným rokem plnění víceletých podmínek nebo u podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru porostní skupiny se shodným porostním typem hospodářského souboru, vyřadí Fond takto nově vzniklou porostní skupinu z podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální platby a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na plochu celé porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(4) Jestliže dojde ke sloučení zařazených porostních skupin nebo k rozdělení zařazené porostní skupiny podle odstavce 3, posuzují se plošné a prostorové tolerance podle § 11 odst. 4 až 6 při územní změně jako celek. Územní změna se vždy posuzuje oproti plánu nebo osnově platným v době prvního zařazení do opatření lesnicko-enviromentální platby.

(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 11 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 5 a tento nesoulad

a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 m, nebo
b) prostorový rozdíl plochy zařazené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(6) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin a vrácení dotace na plochu zařazené porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 5 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.

(7) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 5, podá žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.

(8) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 5 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(9) V případě změny porostního typu hospodářského souboru podá žadatel Fondu do 15. května žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru. Pokud je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny u podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo zvláště chráněných území, musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.

(10) Žadatel není povinen postupovat podle odstavce 9 věty druhé v případě, kdy ke změně porostního typu topolový kódu 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru dojde při změně plánu nebo osnovy.

§ 13

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku vzdálenosti alespoň 20 m od hranice porostních skupin evidovaných na žadatele nebo vzdálenosti alespoň 40 m od jiného habitatového stromu uvedenou v § 7 odst. 6, neposkytne žadateli na jednu z kruhových ploch, na které porušil podmínku, dotaci na příslušný kalendářní rok.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku zajištění viditelného označení hranice porostní skupiny uvedenou v § 9 odst. 2 písm. e), § 9 odst. 4 písm. e) nebo § 11 odst. 9, sníží dotaci u podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální platby za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 10, o 3 %.

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 9 odst. 4 písm. a) tím, že neprovedl nejméně jeden sběr reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi nepoškozujícími stromy nejpozději do konce pátého roku plnění víceletých podmínek, neposkytne žadateli na zařazenou porostní skupinu, na které porušil tuto podmínku, dotaci na příslušný kalendářní rok.

(4) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 9 odst. 4 písm. c) tím, že nebude mít po celou dobu plnění víceletých podmínek předmětnou porostní skupinu zařazenou v Národním programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin6) nebo nepodal žádost o její zařazení, neposkytne žadateli na zařazenou porostní skupinu, na které porušil tuto podmínku, dotaci na příslušný kalendářní rok.

(5) Pokud se u podopatření podle § 9 odst. 5 písm. a) v rámci kontroly prováděné Fondem nenalézá habitatový strom nejvýše 50 m od deklarovaného umístění, neposkytne Fond žadateli na tuto kruhovou plochu, na které porušil podmínku, dotaci na příslušný kalendářní rok.

(6) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 9 odst. 5 písm. b) tím, že provedl na ploše do vzdálenosti 20 m od habitatového stromu úmyslnou těžbu, neposkytne žadateli na zařazenou kruhovou plochu, na které porušil podmínku, dotaci na příslušný kalendářní rok.

(7) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 9 odst. 5 písm. c) tím, že v terénu habitatové stromy viditelně neoznačil podle § 7 odst. 7, neposkytne žadateli na zařazenou kruhovou plochu, na které porušil podmínku, dotaci na příslušný kalendářní rok.

§ 14

Vyřazení a vrácení dotace

(1) Požádá-li žadatel o vyřazení z podopatření spadajícího pod opatření lesnicko-environmentální platby, Fond žadatele vyřadí, a pokud mu byla na základě žádosti podle § 8 poskytnuta dotace, rozhodne Fond o jejím vrácení.

(2) Zjistí-li Fond, že u zařazené kruhové plochy byla v průběhu plnění víceletých podmínek porušena podmínka podle § 7 odst. 6, Fond vyřadí kruhovou plochu z podopatření zachování habitatových stromů a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na celou kruhovou plochu, na které byla tato podmínka porušena.

(3) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu plnění víceletých podmínek porušena podmínka podle § 9 odst. 1 písm. d), Fond vyřadí porostní skupinu nebo kruhovou plochu z podopatření zachování habitatových stromů a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny nebo kruhové plochy, na které byla tato podmínka porušena.

(4) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu plnění víceletých podmínek porušena podmínka podle § 9 odst. 2 písm. a), a pokud se nejedná o změnu porostního typu hospodářského souboru etáže v mezích seznamu uvedeného v příloze k tomuto nařízení, Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla tato podmínka porušena.

(5) Zjistí-li Fond, že u porostní skupiny byla v průběhu plnění víceletých podmínek porušena podmínka podle § 9 odst. 2 písm. b), c) nebo d), Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla tato podmínka porušena.

(6) Zjistí-li Fond, že u zařazené porostní skupiny byla v průběhu plnění víceletých podmínek porušena alespoň jedna podmínka podle § 9 odst. 4 písm. a), b), c) nebo d), Fond vyřadí porostní skupinu z podopatření ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu celé porostní skupiny, na které byla tato podmínka porušena.

(7) Zjistí-li Fond, že u zařazené kruhové plochy byla v průběhu plnění víceletých podmínek porušena alespoň jedna podmínka podle § 9 odst. 5, Fond vyřadí kruhovou plochu z podopatření zachování habitatových stromů a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na celou kruhovou plochu, na které byla tato podmínka porušena.

(8) Zjistí-li Fond, že se u podopatření zachování habitatových stromů nenalézá habitatový strom nejvýše 50 m od deklarovaného umístění, Fond vyřadí kruhovou plochu z podopatření a rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na celou kruhovou plochu, na které byla tato podmínka porušena.

(9) Dotace se nevrací, nesplní-li žadatel plnění víceletých podmínek podle § 3 odst. 1 v důsledku

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi10),
b) provedení pozemkové úpravy11),
c) zřízení veřejně prospěšné stavby12),
d) obnovy katastrálního operátu13), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav, nebo
e) změny vymezení oblasti Natura 20003) nebo zvláště chráněného území3).

§ 15

Společná ustanovení

(1) Jednu porostní skupinu nebo kruhovou plochu v rámci jednotlivých podopatření spadajících pod opatření lesnicko-environmentální platby může zařadit pouze jeden žadatel.

(2) Při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení se použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa. U zakmenění se použije matematické zaokrouhlování na celé číslo a u zastoupení dřevin na celá procenta.

§ 16

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
v z. Ing. Jurečka v. r.
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Příloha k nařízení vlády č. 72/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.
2) § 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4) Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
5) § 7 písm. f) vyhlášky č. 84/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6) § 2a zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.
7) § 2d odst. 4 a § 2g odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) § 30 zákona č. 149/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
13) § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Listina základních práv a svobod - Komentář, 2. vydání

Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langáček, Ivo Pospíšil a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

2., doplněné a aktualizované vydání přináší po 11 letech ještě podrobnější výklad ustanovení Listiny, který se snaží autoři uvádět v širších mezinárodněprávních či srovnávacích souvislostech. V komentáři se rozsáhle pracuje s domácí judikaturou obecných soudů a zejména Ústavního ... pokračování

Cena: 2 750 KčKOUPIT

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Zdeněk Nejezchleba - Nakladatelství PARIS

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní závazky

Meritum - Obchodní závazky

Petr Liška, Karel Marek, Martin Janků, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Daniel Patěk - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené ... pokračování

Cena: 1 435 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.