Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


65

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. února 2023,

kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023  Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Vláda nařizuje podle § 19f odst. 8 zákona č. 458/2000  Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 2 zní:

„(2) Pokud dodává elektřinu nebo plyn do odběrného místa zákazníka výrobce elektřiny nebo výrobce plynu nebo elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny do místa spotřeby prostřednictvím přímého vedení výrobce elektřiny bez použití přenosové nebo distribuční soustavy, použijí se ustanovení tohoto nařízení obdobně, nestanoví-li toto nařízení jinak.“.

2. V § 2 písm. a) se za slova „dodávky elektřiny nebo plynu“ vkládají slova „ , a to buď s platností jedné výše ceny na celé sjednané období dodávky elektřiny nebo plynu, nebo s různou výší ceny sjednanou pro dílčí sjednané úseky období dodávky elektřiny nebo plynu“ a za slovo „není“ se vkládají slova „pro tuto sjednanou dobu“.

3. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova „s platností jedné výše ceny na celé období dodávky elektřiny nebo plynu nebo s fixními cenami elektřiny nebo plynu sjednanými pro jednotlivé dílčí úseky období dodávky elektřiny nebo plynu“ zrušují.

4. V § 3 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) smlouva typu E – smlouva s fixní cenou elektřiny nebo plynu na období dodávky elektřiny nebo plynu nejdříve od 1. ledna 2023 a nejpozději do 31. prosince 2023 uzavřená se zákazníkem pro odběrné místo typu 1, popřípadě pro odběrné místo typu 2, pokud sjednané plnění podle smlouvy pro odběrné místo typu 1 zahrnuje rovněž dodávku elektřiny nebo plynu do odběrného místa typu 2 téhož zákazníka,“.

5. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Dojde-li dohodou smluvních stran ke změně smlouvy v části týkající se ceny elektřiny nebo plynu nebo doby trvání závazku ze smlouvy nebo ke změně smlouvy spočívající v rozšíření výčtu odběrných míst, považuje se den sjednání dohody za den uzavření smlouvy podle tohoto nařízení; dojde-li však pouze k rozšíření výčtu odběrných míst beze změny smlouvy v části týkající se ceny elektřiny nebo plynu nebo doby trvání závazku ze smlouvy, považuje se den sjednání dohody za den uzavření smlouvy podle tohoto nařízení pouze ve vztahu k těmto novým odběrným místům.“.

6. V § 3 odstavec 3 zní:

„(3) Dojde-li v průběhu trvání závazku ze smlouvy ke změně jeho obsahu v části týkající se některého z obsahových znaků rozhodných pro rozdělení smluv podle odstavce 1, považuje se smlouva ode dne účinnosti změny obsahu závazku za smlouvu toho typu podle odstavce 1, kterému vymezením obsahových znaků odpovídá, nestanoví-li toto nařízení jinak. Byla-li však v průběhu trvání závazku ze smlouvy sjednaná cena elektřiny nebo plynu nebo doba trvání závazku ze smlouvy změněna jednostranným právním jednáním obchodníka s elektřinou nebo plynem, kdy oprávnění k takové změně bylo založeno jednostrannou změnou smluvních podmínek nebo jiným obdobným způsobem bez výslovného souhlasu zákazníka, který je spotřebitelem, považuje se smlouva za smlouvu toho typu, kterému vymezením obsahových znaků odpovídala před jednostrannou změnou.“.

7. V § 3 odstavec 4 zní:

„(4) Oznámí-li obchodník s elektřinou nebo plynem u smlouvy typu B změnu ceny elektřiny nebo plynu, typ smlouvy se nemění. Smlouva typu D uzavřená do 7. září 2022, u níž v období po 7. září 2022 dojde ke změně trvání závazku ze smlouvy z doby určité na dobu neurčitou nebo ke změně fixní ceny elektřiny nebo plynu na cenu jinou než fixní, se považuje ode dne účinnosti změny obsahu závazku za smlouvu typu B. Ustanovení vět první a druhé neplatí, je-li po skončení účinnosti fixní ceny sjednána změna na cenu elektřiny nebo plynu, jejíž výše je přímo závislá na ceně elektřiny nebo plynu na krátkodobých trzích s elektřinou a plynem.“.

8. V § 3 odst. 7 úvodní části ustanovení se za slovo „zákazníků“ vkládají slova „a místa spotřeby“.

9. V § 3 odst. 7 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , nebo místo spotřeby spojené s výrobnou elektřiny prostřednictvím přímého vedení“.

10. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Smlouvy a odběrná místa zákazníků a místa spotřeby se rozdělují podle dne uzavření smlouvy, obsahu závazku ze smlouvy a zařazení odběrného místa nebo místa spotřeby pro každé období, pro které se určuje jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu.“.

11. V § 4 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

12. V § 5 se za odstavec 10 vkládají nové odstavce 11 a 12, které znějí:

„(11) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu se v případě dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance do odběrného místa odběratele kategorie C nebo D podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou nebo kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem určí jako rozdíl tržní spotové ceny elektřiny nebo plynu navýšené o přirážku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a stanovené ceny elektřiny nebo plynu.

(12) Jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení se, je-li strop tržního příjmu podle § 95b energetického zákona vyšší než stanovená cena nebo není-li pro palivo, které bylo použito na výrobu elektřiny, stanoven strop tržního příjmu, určí v závislosti na typu smlouvy přiměřeně podle odstavců 2 až 10.“.
Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 13 až 15.

13. V § 7 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „a dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance“.

14. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Dílčí základ měsíční kompenzace dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení za místo spotřeby se rovná nižší z hodnot

a) součtu součinů jednotkových výší základů pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny a množství elektřiny podle odstavce 1 věty první v každé obchodní hodině za kalendářní měsíc a
b) součinu množství elektřiny podle odstavce 1 věty první za všechny obchodní hodiny kalendářního měsíce a kladného rozdílu stropu tržního příjmu podle § 95b energetického zákona a stanovené ceny elektřiny; není-li pro palivo, které bylo použito na výrobu elektřiny, stanoven strop tržního příjmu, použije se hodnota podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

15. V § 7 odst. 4 se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „a dodávkou elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance a za všechna místa spotřeby, do kterých je dodávána elektřina z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení,“ a za číslo „2“ se vkládají slova „a 3“.

16. V § 7 odst. 5 se slova „2 nebo 3“ nahrazují slovy „2, 3 nebo 4“.

17. V § 7 odst. 6 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

18. V § 9 odst. 2 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

19. V § 9 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Sdělil-li Energetický regulační úřad pochybnosti o správnosti výpočtu měsíční kompenzace v žádosti o úhradu měsíční kompenzace za leden, únor nebo březen 2023 a podal-li obchodník s elektřinou nebo plynem nejpozději 22. května 2023 novou žádost podle § 19f odst. 5 věty třetí energetického zákona, použije se při vypořádání mimořádné zálohy odstavec 2 obdobně s tím, že lhůta pro vypořádání měsíční kompenzace snížené o část mimořádné zálohy již uhrazené podle odstavce 2 je 5 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro ověření údajů z žádosti o úhradu měsíční kompenzace podle § 11. Nepodal-li obchodník s elektřinou nebo plynem novou žádost podle věty první, provede obchodník s elektřinou nebo plynem vypořádání mimořádné zálohy tak, že operátorovi trhu vrátí do 22. května 2023 poskytnutou mimořádnou zálohu za příslušný měsíc sníženou o část mimořádné zálohy již uhrazenou podle odstavce 2.

(4) Zakázal-li Energetický regulační úřad poskytnutí úhrady měsíční kompenzace zčásti nebo zcela podle § 14 a byla-li obchodníkovi s elektřinou nebo plynem poskytnuta mimořádná záloha na měsíční kompenzaci za příslušný měsíc, provede obchodník s elektřinou nebo plynem vypořádání mimořádné zálohy tak, že vrátí poskytnutou mimořádnou zálohu za příslušný měsíc operátorovi trhu sníženou o část mimořádné zálohy již uhrazenou podle odstavce 3 do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.“.

20. V § 10 odst. 1 se za slovo „místa“ vkládají slova „nebo místa spotřeby“.

21. V § 10 odst. 4 písmeno d) zní:

„d) měsíční kompenzaci v Kč, spotřebu za stanovenou cenu elektřiny v MWh, počet odběrných míst nebo míst spotřeby a dílčí základ měsíční kompenzace v Kč za všechna odběrná místa zákazníků se stejným typem smlouvy a dodávkou elektřiny dodavatelem poslední instance a za všechna místa spotřeby, do kterých je dodávána elektřina z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení, v rozsahu a ve struktuře podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení,“.

22. V § 10 odst. 4 písm. e) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

23. V § 10 odst. 5 písm. d) se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „a dodávkou plynu dodavatelem poslední instance“ a číslo „6“ se nahrazuje číslem „7“.

24. V § 10 odst. 5 písm. e) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

25. V § 10 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

„(6) Společně s žádostí o úhradu měsíční kompenzace předává ve formátu definovaném operátorem trhu

a) obchodník s elektřinou nebo plynem seznam údajů o dodávkách elektřiny nebo plynu za všechna odběrná místa zákazníků, do kterých dodává elektřinu nebo plyn za stanovenou cenu, zvlášť za každý typ a podkategorii smlouvy a dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance v rozsahu údajů podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení,
b) výrobce elektřiny dodávající elektřinu z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení seznam údajů o dodávkách elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení za všechna místa spotřeby, do kterých dodává elektřinu za stanovenou cenu, zvlášť za každý typ a podkategorii smlouvy v rozsahu údajů podle přílohy č. 9 k tomuto nařízení.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 7 až 10.

26. V § 10 odst. 7 se za slova „5 písm. d) a e)“ vkládají slova „a seznamy údajů o dodávkách elektřiny nebo plynu nebo o dodávkách elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení podle odstavce 6“.

27. V § 10 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) K žádosti o úhradu měsíční kompenzace se nepřihlíží, je-li součet dílčích základů měsíční kompenzace za odběrná místa a typy smluv a dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance a za všechna místa spotřeby, do kterých je dodávána elektřina z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení, případně navýšený o zápornou kumulovanou měsíční kompenzaci za předcházející měsíc, záporný.“.

28. V § 11 odst. 1 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

29. V § 12 odst. 1 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

30. V § 14 odst. 1 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“.

31. V § 16 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; to neplatí pro výpočet dílčího základu měsíční kompenzace za smlouvu typu D a E, pro který se použije denní kurz zaokrouhlený na dvě desetinná místa, který je stanoven Českou národní bankou pro poslední pracovní den měsíce, za který obchodník s elektřinou nebo plynem podává žádost o úhradu měsíční kompenzace“.

32. V § 17 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

33. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

34. V příloze č. 2 se za tabulku s názvem „Referenční ceny elektřiny a plynu v Kč/MWh pro smlouvy typu D“ vkládá věta „Pozn.: Fixní cenou na období 12 měsíců se rozumí fixní cena na období dodávky elektřiny nebo plynu nejdéle 12 měsíců, fixní cenou na období 24 měsíců se rozumí fixní cena na období dodávky elektřiny nebo plynu delší než 12 měsíců, nejdéle však 24 měsíců, fixní cenou na období 36 měsíců se rozumí fixní cena na období dodávky elektřiny nebo plynu delší než 24 měsíců, nejdéle však 36 měsíců.“.

35. Za přílohu č. 5 se vkládá nová příloha č. 6, která zní:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Dosavadní příloha č. 6 se označuje jako příloha č. 7.

36. Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

37. Za přílohu č. 7 se doplňují přílohy č. 8 a 9, které znějí:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 5/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Při určení jednotkového základu pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu za obchodní hodiny dodávky elektřiny nebo plynárenské dny dodávky plynu v období od 1. ledna 2023 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení se použije rozdělení smluv podle § 3 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Došlo-li v období od 1. ledna 2023 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení k dodávce elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance do odběrného místa odběratele kategorie C nebo D podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s elektřinou nebo odběrného místa zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem, určí se jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu za obchodní hodiny dodávky elektřiny nebo plynárenské dny dodávky plynu v období od 1. ledna 2023 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č.  5/2023 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Došlo-li v období od 1. ledna 2023 do 3. února 2023 k dodávce elektřiny dodavatelem poslední instance zákazníkovi uvedenému v § 4 odst. 1 nebo 2 nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění účinném do 3. února 2023, který splnil věcné podmínky pro uplatnění stanovené ceny elektřiny podle § 6 odst. 8 nařízení vlády č. 298/2022  Sb., ve znění účinném do 3. února 2023, použije se při určení jednotkového základu pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny za obchodní hodiny dodávky elektřiny v období od 1. ledna 2023 do 3. února 2023 ustanovení § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, obdobně.

4. Došlo-li v období od 1. ledna 2023 do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení k dodávce elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny do míst spotřeby prostřednictvím přímého vedení výrobce elektřiny bez použití přenosové nebo distribuční soustavy, určí se jednotkový základ pro výpočet kompenzace dodávky elektřiny za obchodní hodiny dodávky elektřiny v období od 1. ledna do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení podle § 5 odst. 12 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

5. Sjednal-li obchodník s elektřinou nebo plynem do 31. prosince 2022 s jiným obchodníkem s elektřinou nebo plynem smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu pro dodávky elektřiny nebo plynu do odběrného místa, u kterého je tento jiný obchodník s elektřinou nebo plynem evidovaným dodavatelem elektřiny nebo plynu, a dojde-li nejpozději do 31. března 2023 s účinky k 1. lednu 2023 ke změně evidovaného dodavatele elektřiny nebo plynu na druhou smluvní stranu, postupuje se při výpočtu kompenzace dodávky elektřiny nebo plynu za obchodní hodiny dodávky elektřiny nebo plynárenské dny dodávky plynu v období od 1. ledna do dne změny evidovaného dodavatele elektřiny nebo plynu podle nařízení vlády č. 5/2023 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

6. Dojde-li nejpozději do 31. března 2023 ke zrušení registrace souhrnného odběrného místa zákazníka podle § 16a odst. 5 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a současně k zaregistrování jednoho nebo více odběrných míst takového zákazníka, která byla před zrušením registrace souhrnného odběrného místa zahrnuta pod takové souhrnné odběrné místo zákazníka, a předá-li provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu skutečné hodnoty odběrů elektřiny v předávacích místech odběrných míst zaregistrovaných do 31. března 2023, postupuje se při výpočtu kompenzace dodávky elektřiny za obchodní hodiny dodávky elektřiny v období od 1. ledna 2023 do 31. března 2023 podle nařízení vlády č. 5/2023  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Dojde-li z důvodu zrušení registrace souhrnného odběrného místa a registrace odběrných míst podle věty první k dohodě o změně smlouvy v části týkající se výčtu odběrných míst, ustanovení § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se v části týkající se dne uzavření smlouvy při změně smlouvy dohodou smluvních stran nepoužije.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.