Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


63

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. března 2023

o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997  Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000  Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy.

§ 2

Dotace poskytované v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy

(1) V rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace

a) na založení lesního porostu,
b) na péči o lesní porost po dobu 5 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace na péči o lesní porost“), nebo
c) za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku po dobu 10 kalendářních let, počínaje rokem následujícím po roce, v němž byl lesní porost založen (dále jen „dotace za ukončení zemědělské výroby“).

(2) Dotace na založení lesního porostu se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dřevin, v příslušném cílovém hospodářském souboru a alespoň v minimálním počtu, uvedených v příloze k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního bloku vhodném k zalesnění vedeném v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy“).

(3) Dotace na péči o lesní porost nebo dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne nejvýše na výměru zalesněného pozemku, na kterou byla poskytnuta dotace na založení lesního porostu, nestanoví-li toto nařízení jinak.

(4) Dotace za ukončení zemědělské výroby se poskytne, pokud nejméně 50 % plochy dílu půdního bloku, na kterém se nachází zalesněný pozemek, bylo nepřetržitě alespoň od 15. května do 31. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu vedeno v evidenci využití půdy.

(5) Dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se poskytne na vymezený díl půdního bloku vhodný k zalesnění, na kterém jsou v evidenci využití půdy vedeny druhy zemědělské kultury

a) standardní orná půda,
b) travní porost,
c) úhor,
d) trvalý travní porost,
e) vinice,
f) chmelnice,
g) ovocný sad,
h) školka,
i) plocha s víceletými produkčními plodinami,
j) jiná trvalá kultura, nebo
k) jiná kultura.

§ 3

Žadatel o poskytnutí dotace

(1) Žadatelem o poskytnutí dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy (dále jen „žadatel“) může být

a) vlastník pozemku určeného k založení lesního porostu,
b) spolek vlastníků pozemků určených k založení lesního porostu,
c) spoluvlastník pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických podílů,
d) nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, popřípadě spoluvlastníků s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických podílů, k využití pozemku pro založení lesního porostu a za podmínky, že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 10 odst. 2 písm. a), nebo
e) spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů pozemku určeného k založení lesního porostu, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka nebo vlastníků, popřípadě spoluvlastníků s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických podílů, k využití pozemku pro založení lesního porostu a za podmínky, že nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce nebo pachtovní smlouva umožňuje dodržení podmínky pro poskytnutí dotace podle § 10 odst. 2 písm. a).

(2) Na pozemek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku lze poskytnout pouze dotaci na založení lesního porostu, přičemž se tato podmínka posuzuje ke dni podání žádosti o dotaci na založení lesního porostu.

(3) Dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se neposkytne žadateli, který je příspěvkovou organizací nebo státem.

(4) Dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se neposkytne na pozemek, který se nachází na území hlavního města Prahy.

(5) Dotace v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy se neposkytne na výsadbu rychle rostoucích dřevin, výmladkových plantáží a vánočních stromků.

§ 4

Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření pro zalesňování zemědělské půdy

(1) Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření pro zalesňování zemědělské půdy (dále jen „ohlášení“) podá žadatel před založením lesního porostu Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“), a to nejpozději do 15. května kalendářního roku, ve kterém hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu.

(2) V ohlášení žadatel uvede nejvyšší předpokládanou výměru zemědělské půdy, na kterou hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu v příslušném kalendářním roce.

§ 5

Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu

(1) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu pro příslušný kalendářní rok podá žadatel Fondu po založení lesního porostu, a to nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku, ve kterém byl lesní porost založen.

(2) Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu obsahuje

a) seznam pozemků, na kterých byl založen lesní porost, jejich označení v katastru nemovitostí a příslušnost k dílu půdního bloku vedeného v evidenci využití půdy (dále jen „zalesněný pozemek“), druh zemědělské kultury před založením lesního porostu, výměru dílu půdního bloku, zkratku druhu lesní dřeviny, cílový hospodářský soubor a alespoň minimální počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha uvedených v příloze k tomuto nařízení,
b) písemný souhlas vlastníka pozemku, popřípadě spoluvlastníků s dvoutřetinovou většinou spoluvlastnických podílů, s jeho zalesňováním, jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. c), d) nebo e),
c) nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce nebo pachtovní smlouvu nebo jejich kopie umožňující dodržení podmínky uvedené v § 10 odst. 2 písm. a), jde-li o žadatele podle § 3 odst. 1 písm. d) nebo e),
d) rozhodnutí orgánu státní správy lesů o prohlášení zalesněného pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa podle lesního zákona; doba, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu, nesmí být delší než lhůta stanovená pro zalesnění podle lesního zákona2),
e) vyjádření Státního pozemkového úřadu v těch případech, kdy zalesněný pozemek je na základě rozhodnutí v řízení o pozemkových úpravách evidován v katastru nemovitostí již jako lesní pozemek; doklad podle tohoto písmene nahrazuje doklad podle písmen d), k) a l); doba, která uplyne ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu, nesmí být delší než lhůta stanovená pro zalesnění podle lesního zákona2),
f) projekt založení lesního porostu, který obsahuje zejména identifikaci žadatele, identifikaci zpracovatele projektu založení lesního porostu, identifikaci zalesňovaných pozemků, identifikaci dílů půdních bloků, identifikaci sadebního materiálu lesních dřevin použitého k založení lesního porostu,
g) odborné stanovisko Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů o typologickém zařazení zalesňovaných pozemků,
h) potvrzení odborného lesního hospodáře, že projekt založení lesního porostu podle písmene f) byl zpracován v souladu s odborným stanoviskem podle písmene g) a založení lesního porostu bylo provedeno v souladu s tímto projektem,
i) doklad o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při založení lesního porostu,
j) zákres příslušných dílů půdních bloků v mapě dílů půdních bloků z evidence využití půdy v měřítku 1 : 5 000 nebo podrobnějším s vyznačením rozmístění jednotlivých druhů lesních dřevin a umístění oplocení, pokud je navrhováno, včetně zakreslení neosázených ploch uvedených v § 9 odst. 3,
k) kopii ohlášení změny druhu pozemku na lesní pozemek potvrzenou příslušným katastrálním úřadem a
l) rozhodnutí o změně využití území……3); v případě, že žadatel hodlá zalesnit pozemek menší než 300 m2, doloží namísto rozhodnutí o změně využití území souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

(3) Dokladem o původu podle odstavce 2 písm. i) se rozumí průvodní list4), který nesmí být ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu starší 12 měsíců. Použije-li vlastník lesa k zalesňování reprodukční materiál původem z lesních porostů nacházejících se na území České republiky, které jsou v jeho vlastnictví, lze nahradit průvodní list dokladem s údaji podle § 29 odst. 6 zákona o lesích.

(4) Projekt založení lesního porostu podle odstavce 2 písm. f) lze změnit v průběhu období plnění víceletých podmínek pouze při prokázání zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností. Případná změna dřeviny musí být provedena v souladu s přílohou k tomuto nařízení, a to v rámci stejné skupiny dřevin podle § 9 odst. 1 písm. a). Změna projektu založení lesního porostu musí být doložena souhlasným stanoviskem odborného lesního hospodáře.

(5) Pokud žadatel nepodá ohlášení podle § 4 odst. 1, Fond žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zamítne.

§ 6

Žádost o zařazení k poskytnutí dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby

(1) Žádost o zařazení k poskytnutí dotace na péči o lesní porost podle § 2 odst. 1 písm. b) a k poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 2 odst. 1 písm. c) (dále jen „žádost o zařazení“) může podat žadatel Fondu současně se žádostí o poskytnutí dotace na založení lesního porostu podle § 5 odst. 1, nejpozději však do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

(2) Žadatel v žádosti o zařazení uvede seznam a výměru všech dílů půdních bloků vedených v evidenci využití půdy na jeho jméno, na kterých založil lesní porost podle § 2 odst. 2, podal na ně žádost o dotaci na založení lesního porostu a které požaduje zařadit k poskytnutí dotace podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo c).

(3) Součástí žádosti o zařazení je geoprostorová informace, která definuje plochu, na které dochází k plnění víceletých podmínek.

(4) Žádost o zařazení podává žadatel na období plnění víceletých podmínek, které začíná dnem 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byl lesní porost založen, a končí 31. prosince desátého roku období plnění víceletých podmínek.

(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele nelze

a) do žádosti o zařazení doplňovat další díl půdního bloku, nebo
b) v žádosti o zařazení zvyšovat výměru dílu půdního bloku.

§ 7

Změna zařazené výměry

(1) Žadatel může v průběhu období plnění víceletých podmínek podat žádost o snížení zařazené výměry dílu půdního bloku nebo o vyřazení dílu půdního bloku zařazeného podle § 6.

(2) Žádost o snížení zařazené výměry podle odstavce 1 podá žadatel Fondu, a to nejpozději

a) do 10. ledna následujícího kalendářního roku, pokud ke snížení výměry došlo v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo c) do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nebo
b) do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti, pokud ke snížení výměry došlo mimo období uvedené v písmenu a).

(3) V žádosti o snížení zařazené výměry žadatel uvede, zda o snížení zařazené výměry nebo o vyřazení dílu půdního bloku žádá z důvodu

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi5),
b) provedení pozemkové úpravy6),
c) zřízení veřejně prospěšné stavby7),
d) zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností, nebo
e) jiného, než je uvedeno v písmenech a) až d).

(4) Pokud v průběhu období plnění víceletých podmínek dojde u žadatele ke snížení zařazené výměry na základě jiných skutečností než uvedených v odstavci 3 písm. a) až d), Fond poskytne dotaci na sníženou výměru a zároveň rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na výměru, o kterou byla původní plocha snížena.

(5) Fond na základě žádosti o snížení zařazené výměry rozhodne o zařazení s přihlédnutím ke změně výměry zalesněné zemědělské půdy. Fond žádost o snížení zařazené výměry podanou po datu uvedeném v odstavci 2 zamítne. Lhůty uvedené v odstavci 2 se nevztahují na oznámení zásahu vyšší moci a mimořádných okolností.

(6) Pokud v evidenci využití půdy došlo ke snížení o veškerou zařazenou výměru nebo pokud veškerá zařazená výměra v evidenci využití půdy již nesplňuje podmínky stanovené pro období plnění víceletých podmínek, aniž žadatel v příslušném kalendářním roce podal žádost o změnu zařazení podle odstavce 2, rozhodne Fond o vyřazení žadatele; povinnost vrátit poskytnutou dotaci tím není dotčena.

(7) V průběhu trvání období plnění víceletých podmínek nelze zařadit dodatečnou výměru k výměře, která je již zařazena podle § 6. Na novou zalesněnou výměru musí žadatel podat novou žádost o zařazení. Plnění víceletých podmínek se posuzuje u nové zalesněné výměry zařazené na nové období plnění víceletých podmínek samostatně.

§ 8

Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby

(1) Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost podá žadatel Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti, která se podává každoročně po dobu 5 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.

(2) Žádost o poskytnutí dotace za ukončení zemědělské výroby podá žadatel Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku v rámci jednotné žádosti, která se podává každoročně po dobu 10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok je

a) geoprostorová informace příslušných dílů půdních bloků, které žadatel uvedl v žádosti podle odstavce 1 nebo 2, a
b) údaj o výměře jednotlivých dílů půdních bloků uvedených v písmenu a) vedených v evidenci využití půdy na žadatele.

§ 9

Sazba dotace

(1) Sazba dotace

a) na založení lesního porostu
1. dřevinami jedle, borovice, buk, dub, lípa a douglaska činí 3 879 EUR/1 ha, nebo
2. ostatními dřevinami neuvedenými v bodě 1 činí 2 923 EUR/1 ha,
b) na péči o lesní porost činí 643 EUR/1 ha,
c) za ukončení zemědělské výroby na pozemku, který byl v evidenci využití půdy před jeho zalesněním veden s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka, plocha s víceletými produkčními plodinami nebo jiná trvalá kultura, činí 459 EUR/1 ha, nebo
d) za ukončení zemědělské výroby na pozemku, který byl v evidenci využití půdy před jeho zalesněním veden s druhem zemědělské kultury travní porost, úhor, trvalý travní porost nebo jiná kultura, činí 190 EUR/1 ha.

(2) Výši dotace na založení lesního porostu, dotace na péči o lesní porost a dotace za ukončení zemědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry zalesněného pozemku, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.

(3) Neosázené plochy nepřesahující šířku 4 metrů, které slouží zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty podle lesního zákona, se z výměry zalesněného pozemku, na kterou se poskytuje dotace na založení lesního porostu, neodečítají, pokud jsou součástí žádosti podle § 5 odst. 2 písm. j).

(4) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie, ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.

§ 10

Podmínky poskytnutí dotace

(1) Fond dotaci v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy poskytne, jestliže

a) zalesněný pozemek žadatele byl před zalesněním veden v evidenci využití půdy a je součástí dílu půdního bloku, který je v této evidenci vymezen jako vhodný k zalesnění, a
b) je zalesněna souvislá plocha o výměře nejméně 0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající pozemek určený podle lesního zákona k plnění funkcí lesa; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že překážka návaznosti na stávající pozemek určený k plnění funkcí lesa nebo souvislosti zalesněné plochy není širší než 4 metry.

(2) Fond dotaci v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy poskytne pod podmínkou, že žadatel

a) dodrží výměru zalesněného pozemku, na kterou Fond poskytne dotaci na založení lesního porostu, po dobu 10 kalendářních let počínaje rokem následujícím po roce založení lesního porostu a
b) zajistí, aby v období od 15. května kalendářního roku následujícího po roce založení lesního porostu do konce pátého roku po roce založení lesního porostu vykazoval porost znaky péče a ochrany směřující k jeho zajištění podle lesního zákona; jde o stav, kdy stromky nejsou výrazně poškozeny, jsou jednotlivě nebo skupinovitě rovnoměrně rozmístěny po zalesněné ploše a počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na 1 ha zalesněného pozemku neklesne v tomto období pod 80 % minimálního počtu stanoveného podle přílohy k tomuto nařízení.

(3) Fond dotaci na založení lesního porostu poskytne, jestliže

a) plochy lesních dřevin uvedené v žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu jsou na pozemku osázeny v souladu s předloženým projektem založení lesního porostu podle § 5 odst. 2 písm. f); do plochy pozemku, na níž musí být dodrženy minimální počty jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze k tomuto nařízení, se započte i neosázená plocha podle § 9 odst. 3,
b) žadatel po založení lesního porostu ohlásil změnu druhu zemědělské kultury v evidenci využití půdy do 31. prosince roku, ve kterém byl lesní porost založen, a
c) počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku neklesne v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace na založení lesního porostu do 14. května následujícího kalendářního roku po roce založení lesního porostu pod 90 % minimálního počtu těchto jedinců na 1 ha pozemku stanoveného podle přílohy k tomuto nařízení.

(4) Fond dotaci na založení lesního porostu v příslušném kalendářním roce poskytne nejvýše na výměru zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl do ohlášení podle § 4.

(5) Fond dotaci na péči o lesní porost a dotaci za ukončení zemědělské výroby poskytne na výměru, na kterou byla poskytnuta dotace na založení lesního porostu a zároveň zařazenou podle § 6.

(6) Fond dotaci na péči o lesní porost a dotaci za ukončení zemědělské výroby poskytne, jestliže žadatel bude dodržovat v období plnění víceletých podmínek podle § 6 odst. 4 pravidla podmíněnosti uvedená v nařízení vlády upravujícím pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům.

(7) Dřeviny, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení, a dřeviny neuvedené v žádosti o poskytnutí dotace jsou součástí plochy způsobilé pro dotaci na založení lesního porostu a dotaci na péči o lesní porost, pokud je jejich souvisle osázená výměra nižší nebo rovna 50 m2.

(8) Skladba dřevin není u dotace za ukončení zemědělské výroby zohledňována.

§ 11

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 10 odst. 3 písm. c), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu nižší než 90 %, Fond dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku pro dřevinu, u které bylo porušení zjištěno, neposkytne.

(2) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) působení přírodních činitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do lhůty uvedené v odstavci 5, provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu nebo jeho změnou podle § 5 odst. 4 zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu podle odstavce 5, postup podle odstavce 1 se neuplatní.

(3) Pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 10 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesl na hodnotu nižší než 80 %, Fond dotaci na péči o lesní porost na daném dílu půdního bloku neposkytne.

(4) Bylo-li příčinou nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 2 písm. b) působení přírodních činitelů bez zavinění žadatele a žadatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do lhůty uvedené v odstavci 5, provede dosadbu v souladu s projektem založení lesního porostu nebo jeho změnou podle § 5 odst. 4 zajišťující splnění stanovených podmínek a provedení dosadby oznámí Fondu podle odstavce 5, postup podle odstavce 3 se neuplatní.

(5) Po provedení dosadby podá žadatel Fondu oznámení o provedení dosadby, a to

a) do 30. listopadu kalendářního roku, ve kterém byla provedena kontrola na místě v případě, že výsledky kontroly na místě jsou žadateli předány do 31. července kalendářního roku, kdy byla kontrola provedena, nebo
b) do 15. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, kdy byla provedena kontrola na místě v případě, že výsledky kontroly na místě jsou předány žadateli po 31. červenci kalendářního roku, kdy byla kontrola provedena.

(6) Pokud žadatel nesplnil podmínku uvedenou v § 10 odst. 3 písm. b), Fond sníží dotaci na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku o 3 %.

(7) V případě opakovaného nesplnění některé z podmínek odůvodňujícího snížení dotace podle odstavce 3 nebo 6 se dotace sníží o dvojnásobek snížení stanoveného dotčeným ustanovením.

(8) Za opakované nesplnění se pro účely tohoto nařízení považuje nesplnění stejné podmínky více než jednou v průběhu období plnění víceletých podmínek. Opakované nesplnění nemůže nastat v průběhu jednoho kalendářního roku.

§ 12

Vrácení dotace

(1) Pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 2 písm. a), Fond rozhodne o vrácení dotace poskytnuté v rámci opatření pro zalesňování zemědělské půdy nebo její části odpovídající výměře zalesněné zemědělské půdy, na které žadatel podmínku nesplní.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, dojde-li k nesplnění podmínky uvedené v § 10 odst. 2 písm. a) v důsledku

a) restituce nebo majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi5),
b) provedení pozemkové úpravy6), nebo
c) zřízení veřejně prospěšné stavby7).

(3) Pokud žadatel nesplní podmínku uvedenou v § 10 odst. 2 písm. b), a to tak, že počet životaschopných jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin uvedených v příloze k tomuto nařízení rovnoměrně rozmístěných na zalesněném pozemku klesne na hodnotu nižší než 80 %, rozhodne Fond o vrácení části poskytnuté dotace na založení lesního porostu na daném dílu půdního bloku pro dřevinu, u které je porušení zjištěno, ve výši 30 %.

§ 13

Zaokrouhlování

Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.

§ 14

Ohlášení za rok 2023

Žadatel, který hodlá podat žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu podle § 5 v roce 2023, podá Fondu ohlášení podle § 4 do 30. září 2023.

§ 15

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.

Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Nekula v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 63/2023 Sb.

(Příloha je dostupná na adrese: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu)


1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1173 ze dne 31. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém v oblasti společné zemědělské politiky.
Nařízení Komise (EU) 2022/2472 ze dne 14. prosince 2022, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.
2) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) § 77 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 8 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

E-shop

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ... pokračování

Cena: 349 KčKOUPIT

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

Zákon o distribuci pojištění a zajištění, Komentář

Jan Ježdík, Jiří Beran, Lenka Pěnčíková - C. H. Beck

Předkládaný komentář k zákonu o distribuci pojištění a zajištění nabízí získání ucelené orientace v problematice ve všech podstatných souvislostech. Autoři jej koncipovali tak, aby kromě nezbytného teoretického výkladu sloužil především praktickým potřebám pojišťovacího ... pokračování

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Jiří Kapras - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha je zaměřena na střet zájmů jako problém rozhodování při výkonu veřejné funkce, kdy se do kolize dostává veřejný zájem, který má veřejný funkcionář z titulu své funkce prosazovat nebo hájit, a jeho zájem soukromý. Střet zájmů vykonavatelů veřejné moci se přitom dotýká samotných ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.