Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


60

ZÁKON

ze dne 15. února 2023,

kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění zákona č. 89/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) až e), která znějí:

„c) servisem zařízení obsahujících regulované látky oprava nebo údržba chladicích nebo klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel nebo systémů požární ochrany, které obsahují regulované látky, včetně jejich okruhů obsahujících regulované látky, skladování regulovaných látek určených k opravě nebo údržbě uvedených zařízení, použití regulovaných látek při údržbě nebo opravě uvedených zařízení, včetně jejich opětovného plnění, znovuzískání regulovaných látek při opravě, údržbě nebo na konci životnosti uvedených zařízení a recyklace regulovaných látek,
d) zvláštním skladem halonů zařízení určené k uskladnění halonů a obdobně použitých regulovaných látek zabezpečeným způsobem, ve kterém probíhají činnosti znovuzískání, regenerace, kontinuálního sledování úniku regulovaných látek z nádob a sběru halonů a obdobně použitých regulovaných látek,
e) certifikovanou osobou osoba, které byl vydán certifikát k některé z činností podle § 10 odst. 1 a 2.“.

2. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit. Má-li povolení podle § 10a odst. 2 písm. c), zneškodní regulované látky způsobem stanoveným v povolení, nemá-li povolení, je povinna ve lhůtě podle věty první zajistit předání těchto látek osobě, která povolení má nebo která je ke zneškodnění regulovaných látek oprávněna podle právních předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie, a o předání regulovaných látek provést zápis, který pro účely kontroly uchovává po dobu 5 let.“.

3. V § 3 odst. 2 písm. a) a b) se slova „podle přímo použitelných předpisů Evropské unie2)“ zrušují.

4. V § 4 odst. 2 písm. c) se slova „servisních činností“ nahrazují slovy „servisu zařízení obsahujícího regulované látky“.

5. V § 4 odst. 2 písm. e) se slova „servisní činnost“ nahrazují slovy „servis zařízení obsahujícího regulované látky“.

6. V § 4 odst. 2 písmeno j) zní:

„j) množství znovuzískané regulované látky a údaj o jejím předání ke zneškodnění osobě, která má povolení podle § 10a odst. 2 písm. c) nebo která je ke zneškodnění regulovaných látek oprávněna podle právních předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie, včetně uvedení čísla jejího povolení, a u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení a identifikační číslo osoby, u právnické osoby obchodní firma, právní forma a identifikační číslo osoby,“.

7. V § 4 odst. 3 se slova „uchovat v místě provozu zařízení“ nahrazují slovy „vést a uchovávat v souladu s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem“.

8. V § 4 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „a požadavky na způsob vedení a uchovávání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014“.

9. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu zní:

㤠4a

Zákaz nakládání s nádobami na jedno použití pro fluorované skleníkové plyny

Použití, prodej, bezplatný převod, směna nebo uskladnění nádob na jedno použití pro fluorované skleníkové plyny používané při údržbě nebo servisu chladicích a klimatizačních zařízení nebo tepelných čerpadel, systémů požární ochrany nebo spínacích zařízení nebo pro použití jako rozpouštědla je zakázáno.“.

10. V § 5 odst. 1 a v § 16 odst. 3 se slova „kolonce 31 celní deklarace“ nahrazují slovy „příslušné kolonce celního prohlášení“.

11. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Dovozce fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, je povinen uvádět v příslušné kolonce celního prohlášení množství plynu v tunách ekvivalentu CO2.

(3) Výrobce, dovozce, vývozce, prodejce a přepravce výrobků nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, jsou povinni na vyžádání ministerstva, České inspekce životního prostředí, České obchodní inspekce nebo příslušného celního úřadu předložit dodací list a celní doklady k jejich kontrole.“.

12. Nad označení § 8 se vkládá nadpis „Hodnotící a certifikační subjekt“.

13. § 8 zní:

㤠8

(1) Hodnotící a certifikační subjekt vykonává na základě povolení ministerstva činnosti podle čl. 10 a 11 nařízení Komise (ES) č.  304/2008, čl. 4 a 5 nařízení Komise (ES) č. 306/2008, čl. 4 a 5 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2066 a čl. 7 a 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067.

(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 musí vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat

a) seznam zkušebních otázek zpracovaný v souladu s minimálními požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku stanovenými prováděcím právním předpisem,
b) seznam přístrojového vybavení pro provádění praktických zkoušek a majetkoprávní vztah k tomuto vybavení,
c) vzor certifikátu,
d) popis činnosti hodnotícího a certifikačního subjektu,
e) informace pro uchazeče o průběhu zkoušek a zkušebních podmínkách zpracované v souladu s minimálními požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku stanovenými prováděcím právním předpisem,
f) informace o podmínkách vydání certifikátu, včetně vzoru žádosti o vydání certifikátu,
g) doklad o zaplacení správního poplatku a
h) návrh seznamu členů zkušební komise a jejich profesní životopisy a doklady o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce členů zkušební komise, kterými jsou ukončené střední vzdělání s výučním listem a vyšší a absolvovaná praxe v oblasti regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů v délce minimálně 3 let.

(3) Ministerstvo vydá povolení podle odstavce 1, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie2), tímto zákonem a prováděcími právními předpisy. Součástí povolení jsou zkušební materiály, seznam přístrojového vybavení pro provádění praktických zkoušek, seznam členů zkušební komise a vzor certifikátu.

(4) Ministerstvo může změnit povolení, zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít podstatný vliv na činnost hodnotícího a certifikačního subjektu.

(5) Ministerstvo zruší povolení, dojde-li při výkonu povolení k závažnému nebo opakovanému porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2). Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení nemá odkladný účinek. Osoba, které ministerstvo zrušilo povolení, může opětovně podat žádost o vydání povolení podle odstavce 1 nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení.

(6) Povolení zaniká

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) zánikem právnické osoby,
c) zánikem živnostenského oprávnění,
d) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení, nebo
e) posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení hodnotícího a certifikačního subjektu o ukončení své činnosti ministerstvu.

(7) Ministerstvo stanoví vyhláškou minimální požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku.“.

14. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

㤠8a

(1) Hodnotící a certifikační subjekt je povinen

a) postupovat v souladu se zkušebními materiály, které jsou součástí povolení, a s minimálními požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku stanovenými prováděcím právním předpisem,
b) provádět praktickou část zkoušky na přístrojovém vybavení uvedeném v povolení,
c) uchovat záznamy o teoretické a praktické části zkoušky uchazečů včetně jednotlivých a celkových výsledků hodnocení po dobu 5 let,
d) nepožadovat po uchazečích o složení teoretické a praktické zkoušky povinné absolvování školení,
e) poskytovat ministerstvu údaje podle § 13 do 30 dnů ode dne vydání certifikátu za účelem jejich zápisu do informačního systému certifikovaných osob, zároveň v této lhůtě zasílat České inspekci životního prostředí kopie vydaných certifikátů a dále údaje poskytnuté ministerstvu aktualizovat do 30 dnů ode dne změny vydaného certifikátu,
f) informovat ministerstvo a Českou inspekci životního prostředí 1 měsíc před konáním zkoušky o místě a termínu konání zkoušky,
g) nabídnout a v případě zájmu uspořádat alespoň jednou za 3 roky školení, které splňuje podmínky stanovené v čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, a
h) zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technologiích nahrazování fluorovaných skleníkových plynů, o bezpečném nakládání s těmito náhradami a o povinnostech při nakládání s nimi a se zařízeními, která jsou jimi vybavena.

(2) Hodnotící a certifikační subjekt provádí zkoušení uchazečů prostřednictvím zkušební komise. Členy zkušební komise jmenuje a odvolává na návrh hodnotícího a certifikačního subjektu ministerstvo. Zkušební komise má nejméně 3 členy.

(3) Hodnotící a certifikační subjekt je povinen neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, oznámit ministerstvu změnu

a) identifikačních údajů, nebo
b) údajů podle odstavce 2 písm. a) až f) a h).“.

15. V § 9 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f).

16. V § 9 odst. 4 písm. d) se čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

17. V § 9 odst. 5 písm. b) se slova „b) až f)“ nahrazují slovy „a) až e)“.

18. V § 9 odst. 7 se slova „může zrušit“ nahrazují slovem „zruší“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení nemá odkladný účinek.“.

19. Nad označení § 10 se vkládá nadpis „Certifikace a povolení“.

20. § 10 zní:

㤠10

(1) Jen certifikovaná osoba může v oblasti fluorovaných skleníkových plynů vykonávat činnosti podle čl. 10 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.

(2) Jen certifikovaná osoba může v oblasti regulovaných látek vykonávat

a) servis zařízení obsahujícího regulované látky,
b) kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky, nebo
c) kontrolu těsnosti systémů požární ochrany obsahujících regulované látky.

(3) Certifikát vydává hodnotící a certifikační subjekt, není-li takový subjekt, tak ministerstvo. Hodnotící a certifikační subjekt, popřípadě ministerstvo, vydá certifikát, pokud žadatel splňuje požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie2). U právnických a podnikajících fyzických osob se splnění požadavků uvedených v čl. 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 304/2008 a v čl. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067 prokazuje doložením certifikátu fyzické osoby, která je u právnické nebo podnikající fyzické osoby v pracovním nebo obdobném poměru5), a čestným prohlášením podnikající fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby.

(4) Hodnotící a certifikační subjekt nebo ministerstvo může změnit jím vydaný certifikát na základě žádosti certifikované osoby nebo i bez žádosti, došlo-li ke změně, která může mít podstatný vliv na činnost certifikované osoby. Ministerstvo může i bez žádosti certifikované osoby změnit certifikát vydaný hodnotícím a certifikačním subjektem, je-li dán důvod pro změnu podle věty první a hodnotící a certifikační subjekt změnu certifikátu v přiměřené době neprovedl.

(5) Ministerstvo zruší jím vydaný certifikát nebo certifikát vydaný hodnotícím a certifikačním subjektem, pokud certifikovaná osoba přestane splňovat podmínky pro vydání certifikátu nebo při závažném porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2). Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o zrušení certifikátu nemá odkladný účinek.“.

21. Za § 10 se vkládají nové § 10a a 10b, které znějí:

㤠10a

(1) Jen osoba, která k tomu má povolení ministerstva, může vykonávat zneškodňování fluorovaných skleníkových plynů nebo regeneraci fluorovaných skleníkových plynů.

(2) Jen osoba, která k tomu má povolení ministerstva, může v oblasti regulovaných látek vykonávat

a) znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků,
b) regeneraci regulovaných látek,
c) zneškodňování regulovaných látek, nebo
d) provoz zvláštního skladu halonů.

(3) Žádost o vydání povolení musí vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahovat

a) rozhodnutí krajského úřadu o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů,
b) doklad o školení fyzických osob provádějících znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek,
c) popis použité technologie a
d) v případě žádosti o povolení k činnosti podle odstavce 1 způsob zneškodňování fluorovaných skleníkových plynů a v případě žádosti o povolení k činnosti podle odstavce 2 písm. c) způsob zneškodňování regulovaných látek.

(4) Ministerstvo v povolení stanoví podmínky pro nakládání s regulovanými látkami nebo fluorovanými skleníkovými plyny anebo zařízeními obsahujícími tyto látky nebo plyny. Ministerstvo změní povolení, zjistí-li, že došlo ke změně, která může mít podstatný vliv na činnost osoby, které bylo povolení vydáno.

(5) Ministerstvo zruší povolení při závažném porušení podmínek stanovených v povolení nebo povinností stanovených tímto zákonem anebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2). Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o zrušení povolení nemá odkladný účinek. Osoba, které ministerstvo zrušilo povolení, může opětovně podat žádost o vydání povolení k téže činnosti, ke které jí bylo povolení zrušeno, nejdříve po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení.

§ 10b

(1) Certifikát nebo povolení zaniká

a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,
b) zánikem právnické osoby,
c) dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení certifikátu nebo povolení, nebo
d) dnem doručení oznámení o ukončení činnosti ministerstvu.

(2) Při výkonu činností podle § 10 odst. 1 a 2 a § 10a odst. 1 a 2 musí certifikovaná osoba nebo osoba, které bylo vydáno povolení, dodržovat postupy stanovené tímto zákonem, prováděcím právním předpisem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2) a dodržovat podmínky stanovené v povolení.

(3) Provozovatel mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení musí oznámit České inspekci životního prostředí alespoň 14 dnů před zahájením provozu přistavení mobilní technologie znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci výrobků domácího chlazení do zařízení ke sběru odpadů. Oznámení obsahuje adresu místa výkonu činnosti, stupně úpravy, datum zahájení činnosti a datum jejího předpokládaného ukončení.

(4) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek a postupy pro činnosti podle § 10 odst. 1 a 2 a § 10a odst. 1 a 2, s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany obsahujících fluorované skleníkové plyny, a obsahové náležitosti a způsob vydávání certifikátů vydávaných hodnotícím a certifikačním subjektem nebo ministerstvem.“.

22. V § 11 odst. 1 písm. a) až c) a § 17 odst. 2 písm. a) až c) se číslo „200“ nahrazuje číslem „100“.

23. V § 11 odst. 1 se na konci textu písmen a) a b) doplňují slova „nebo fluorovaných skleníkových plynů obsažených v zařízení“.

24. V § 11 odst. 1 písm. c) se za slovo „zneškodní“ vkládají slova „nebo zregeneruje“.

25. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) znovuzíská, recykluje, regeneruje, zneškodní nebo uvede poprvé na trh na území České republiky, s výjimkou dovozu, regulované látky,“.

26. § 13 včetně nadpisu zní:

㤠13

Informační systém certifikovaných osob

(1) Informační systém certifikovaných osob je informačním systémem veřejné správy. Jeho správcem je ministerstvo.

(2) V informačním systému certifikovaných osob se vedou tyto údaje:

a) název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma certifikované osoby,
b) číslo certifikátu a datum jeho vydání,
c) adresa sídla nebo místa podnikání certifikované osoby a
d) identifikační číslo osoby, je-li přiděleno.

(3) V případě, že jde o certifikát vydaný fyzické osobě, která není podnikající fyzickou osobou, se v informačním systému certifikovaných osob vedou pouze údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) a b).

(4) Údaje do informačního systému certifikovaných osob zapisuje a aktualizuje ministerstvo.

(5) Údaje z informačního systému certifikovaných osob uvedené v odstavci 2 jsou zveřejňovány na internetových stránkách ministerstva.

(6) Ministerstvo bez zbytečného odkladu zapíše do informačního systému certifikovaných osob i osobu certifikovanou v jiném členském státě Evropské unie, která o to požádá a předá ministerstvu kopii certifikátu.“.

27. V § 14 odst. 1 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje slovy „5 odst. 3 nebo v § 7 odst. 1“.

28. V § 15 odst. 1 písmena b) až d) znějí:

„b) v rozporu s § 4a použije, prodá, bezplatně převede, smění nebo uskladní nádobu na jedno použití pro fluorované skleníkové plyny,
c) vykonává činnost podle § 8 odst. 1 nebo § 9 odst. 1 bez povolení,
d) vykonává činnost podle § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu,“.

29. V § 15 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

„e) vykonává činnost podle § 10a odst. 1 nebo 2 bez povolení,“.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).

30. V § 15 odst. 1 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“.

31. V § 15 odst. 1 se na konci písmene g) slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

32. V § 15 odst. 2 písm. a) a v § 16 odst. 1 písm. a) se slova „certifikované osobě“ nahrazují slovy „osobě, která má povolení podle § 10a odst. 2 písm. c) nebo která je ke zneškodnění regulovaných látek oprávněna podle právních předpisů platných v jiném členském státě Evropské unie,“.

33. V § 15 odst. 6 písm. a) se slova „a), e) nebo f)“ nahrazují slovy „a), b) nebo e) až g)“.

34. V § 15 odst. 6 písm. c) se slova „b) až d) nebo g)“ nahrazují slovy „c) a d)“.

35. V § 17 odst. 1 písmena b) až d) znějí:

„b) vykonává činnost podle § 8 odst. 1 nebo § 9 odst. 1 bez povolení,
c) vykonává činnost podle § 10 odst. 1 nebo 2 bez certifikátu nebo prostřednictvím osoby, která není certifikovanou osobou, nebo
d) vykonává činnost podle § 10a odst. 1 nebo 2 bez povolení nebo prostřednictvím osoby, která k tomu nemá povolení.“.

36. V § 17 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

37. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 4a použije, prodá, bezplatně převede, smění nebo uskladní nádobu na jedno použití pro fluorované skleníkové plyny.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

38. V § 17 odst. 3 se na konci textu písmen a) a b) doplňují slova „nebo fluorovaných skleníkových plynů obsažených v zařízení“.

39. V § 17 odst. 3 písm. c) se za slovo „zneškodní“ vkládají slova „nebo zregeneruje“.

40. V § 17 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo 2“.

41. V § 17 odst. 4 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

42. V § 17a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Dovozce fluorovaných skleníkových plynů nebo výrobků nebo zařízení, které obsahují fluorované skleníkové plyny, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 7 odst. 2 neuvede v příslušné kolonce celního prohlášení množství plynu v tunách ekvivalentu CO2.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

43. V § 17a odst. 6 písm. b) se slova „nebo 4“ nahrazují slovy „, 4 nebo 5“.

44. V § 17b odst. 1 se slova „neuchová záznamy v místě provozu zařízení“ nahrazují slovy „nevede nebo neuchovává tyto záznamy v souladu s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem“.

45. V § 17b odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „Hodnotící“ vkládají slova „a certifikační“.

46. V § 17b odst. 2 písm. a) až d) a f) až h) se text „8 odst. 4“ nahrazuje textem „8a odst. 1“.

47. V § 17b odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo v souladu s minimálními požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku stanovenými prováděcím právním předpisem“.

48. V § 17b odst. 2 písmeno e) zní:

„e) v rozporu s § 8a odst. 1 písm. e) neposkytne ministerstvu nebo neaktualizuje stanovené údaje ve stanovené lhůtě,“.

49. V § 17b odst. 2 písm. i) se slova „8 odst. 5, nebo“ nahrazují textem „8a odst. 2,“.

50. V § 17b odst. 2 písm. j) se slova „8 odst. 6 písm. a) nebo b)“ nahrazují textem „8a odst. 3“.

51. V § 17b se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) nevede záznamy nebo neuchovává záznamy po dobu podle čl. 7 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2067.“.

52. V § 17b odst. 3 se písmeno e) zrušuje.
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

53. V § 17b odst. 4 se za slovo „osoba“ vkládají slova „nebo osoba, které bylo vydáno povolení,“ a text „§ 10 odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 10b odst. 2“.

54. V § 17b odst. 5 se text „§ 10 odst. 10“ nahrazuje textem „§ 10b odst. 3“.

55. V § 17b odst. 6 písm. a) se slova „až e)“ nahrazují slovy „až d)“.

56. V § 17b odst. 6 písm. b) se slova „j), odstavce 3 písm. f),“ nahrazují slovy „k), odstavce 3 písm. e) nebo“.

57. V § 18a odst. 2 písm. f) se slovo „nebo“ na konci písmene zrušuje.

58. V § 18a se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:

„h) nepožádá o registraci v rejstříku kvót, je-li pro ni registrace v rejstříku kvót povinná podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014,
i) uvede na trh částečně fluorované uhlovodíky, aniž by měla pro daný kalendářní rok přidělenu kvótu podle čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, nebo
j) nezajistí, že množství fluorovaných skleníkových plynů uváděných na trh v zařízeních plněných předem je započítáno do systému kvót podle čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014.“.

59. V § 18c odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „Hodnotící“ vkládají slova „a certifikační“.

60. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:

㤠19a

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 13 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1005/2009 provozuje hasicí přístroje nebo systémy požární ochrany s obsahem halonů po uplynutí termínů stanovených v příloze č. VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1005/2009, nebo
b) do konečného data stanoveného přílohou č. VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1005/2009 nevyřadí z užívání hasicí přístroje a systémy požární ochrany s obsahem halonů a nezajistí jejich znovuzískání a regeneraci, recyklaci nebo zneškodnění.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 500 000 Kč.“.

61. V § 22 písmeno d) zní:

„d) je správcem informačního systému certifikovaných osob,“.

62. V § 22 písm. g) se za slovo „hodnotící“ vkládají slova „a certifikační“.

63. V § 22 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

„i) vydává, mění a ruší jím vydaná povolení pro činnosti podle § 10a odst. 1 a 2,
j) ruší certifikáty vydané hodnotícím a certifikačním subjektem, pokud certifikovaná osoba přestane splňovat podmínky pro vydání certifikátu, nebo při závažném porušení povinností stanovených tímto zákonem anebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie1),2),“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno k).

64. V § 23 písm. c) se číslo „4“ nahrazuje číslem „1“.

65. V § 24 písm. a) se slova „podle § 7“ nahrazují slovy „podle § 5 a 7“.

66. V příloze bodě 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g) až j).

67. V příloze bodě 3 se slova „neuvádějí údaje“ nahrazují slovy „neuvádí údaj“ a slova „a g)“ se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Hodnotící subjekt, kterému bylo vydáno povolení podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za hodnotící a certifikační subjekt podle § 8 zákona č. 73/2012  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo do dne nabytí právní moci povolení podle § 8 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud hodnotící subjekt podle věty první požádá o povolení podle § 8 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro hodnotící a certifikační subjekt před uplynutím lhůty podle věty první, považuje se za hodnotící a certifikační subjekt podle § 8 zákona č. 73/2012  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne, kdy bude o jeho žádosti pravomocně rozhodnuto.

2. Certifikáty vydané podle § 10 odst. 2 písm. d) až g) zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za povolení podle § 10a odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení zahájené a pravomocně neskončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 73/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Oznámení technického předpisu

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

E-shop

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Zákon o realitním zprostředkování - Komentář

Josef Kříž, Jakub Porod, Jiří Horník - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) reguluje činnost realitních zprostředkovatelů – vymezuje jaké jsou nároky na realitní zprostředkovatele, jaké jsou jejich povinnosti, řeší úschovu finančních ... pokračování

Cena: 630 KčKOUPIT

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, který byl od minulého vydání několikrát změněn, dále je zde novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou ... pokračování

Cena: 141 KčKOUPIT

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení

Koldinská, Tröster a kolektiv - C. H. Beck

Sedmé vydání knihy Právo sociálního zabezpečení předkládá výrazně obměněný autorský kolektiv, který zvolil novou koncepci. Kniha je rozdělena na obecnou a zvláštní část. V obecné části, kromě tradičních kapitol týkajících se pojmu a systému sociálního zabezpečení, jakož i geneze ... pokračování

Cena: 850 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.