Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


58

ZÁKON

ze dne 15. února 2023,

kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č.  89/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 110/2019 Sb. a zákona č. 238/2020  Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „upravuje v souladu s právem Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující podporu spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb4) (dále jen „nařízení“) a upravuje“.
Poznámka pod čarou č.  4 zní:


4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb.“.

2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:


3) § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 7 odst. 3 se za slovo „předpisem5)“ vkládají slova „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie6)“.
Poznámky pod čarou č. 5 a 6 znějí:


5) Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).“.

4. § 10a včetně nadpisu zní:

㤠10a

Dozor nad dodržováním nařízení

Dozor nad dodržováním povinností stanovených v nařízení provádí Český telekomunikační úřad.“.

5. Za § 10a se vkládá nový § 10b, který včetně nadpisu zní:

㤠10b

Upozornění na porušení nařízení

(1) Český telekomunikační úřad v případě méně závažného porušení povinnosti stanovené nařízením poskytovatelem online zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelem internetového vyhledávače vždy upozorní tohoto poskytovatele na porušení nařízení a vyzve jej k nápravě ve lhůtě přiměřené charakteru porušené povinnosti, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení upozornění.

(2) Pokud poskytovatel online zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatel internetového vyhledávače, který byl upozorněn na porušení nařízení, zjedná ve stanovené lhůtě nápravu, bez zbytečného odkladu tuto skutečnost a způsob zjednání nápravy písemně oznámí Českému telekomunikačnímu úřadu.

(3) Po marném uplynutí lhůty k nápravě podle odstavce 1 zahájí Český telekomunikační úřad řízení o přestupku.“.

6. V § 11 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že bez souhlasu adresáta hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdělení.“.
Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

7. V § 11 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „Právnická“ vkládají slova „nebo podnikající fyzická“.

8. V § 11 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel online zprostředkovatelských služeb dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí, aby podmínky splňovaly požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1 nařízení,
b) v rozporu s čl. 3 odst. 2 nařízení neoznámí podnikatelským uživatelům změny svých podmínek na trvalém nosiči nebo provede navržené změny dříve, než uplyne lhůta pro jejich oznámení,
c) nezajistí jasnou viditelnost identity podnikatelského uživatele poskytujícího zboží a služby prostřednictvím online zprostředkovatelské služby podle čl. 3 odst. 5 nařízení,
d) omezí, pozastaví nebo ukončí poskytování online zprostředkovatelské služby v rozporu s čl. 4 nařízení,
e) nestanoví ve svých podmínkách hlavní parametry určující pořadí a důvody relativní důležitosti těchto hlavních parametrů v porovnání s ostatními parametry podle čl. 5 odst. 1 nařízení,
f) v rozporu s čl. 6 nařízení neuvede ve svých podmínkách popis druhu nabízeného doplňkového zboží a služeb, včetně finančních produktů, nebo popis toho, zda a za jakých okolností může podnikatelský uživatel nabízet prostřednictvím online zprostředkovatelské služby své vlastní doplňkové zboží a služby,
g) v rozporu s čl. 7 odst. 1 nařízení neuvede ve svých podmínkách popis rozdílného zacházení, které uplatňuje nebo může uplatňovat ve vztahu ke zboží a službám, které spotřebitelům prostřednictvím online zprostředkovatelské služby nabízí buď tento poskytovatel sám nebo jím ovládaní podnikatelští uživatelé anebo jiní podnikatelští uživatelé,
h) nezajistí, aby podmínky byly v souladu s čl. 8 nařízení,
i) v rozporu s čl. 9 odst. 1 neuvede ve svých podmínkách popis technického a smluvního přístupu podnikatelských uživatelů k osobním nebo jiným údajům, které podnikatelští uživatelé nebo spotřebitelé poskytují pro účely používání online zprostředkovatelské služby nebo které jsou vytvářeny při poskytování této služby, nebo neuvede, že technický a smluvní přístup neexistuje,
j) neplní informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 2 nařízení,
k) v rozporu s čl. 10 nařízení neuvede ve svých podmínkách důvody, na základě kterých lze omezit možnost podnikatelských uživatelů nabízet stejné zboží a služby spotřebitelům za různých podmínek jinými prostředky než prostřednictvím jeho služeb, nebo k nim nezajistí snadný přístup veřejnosti,
l) nezřídí interní systém pro vyřizování stížností podnikatelských uživatelů podle čl. 11 odst. 1 nařízení,
m) neposoudí nebo nevyřídí stížnost nebo neoznámí výsledek vyřízení stížnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení,
n) neuvede ve svých podmínkách veškeré informace o přístupu k jeho internímu systému pro vyřizování stížností nebo o jeho fungování podle čl. 11 odst. 3 nařízení,
o) v rozporu s čl. 11 odst. 4 nařízení nesestaví informace o fungování a efektivnosti svého interního systému pro vyřizování stížností, nezajistí k nim snadný přístup veřejnosti, neověří je alespoň jednou ročně nebo je neaktualizuje v případě významné změny,
p) neuvede ve svých podmínkách mediátory podle čl. 12 nařízení, nebo
q) v rozporu s čl. 12 odst. 6 nařízení nezpřístupní podnikatelskému uživateli informace o fungování a efektivnosti mediace týkající se jeho činnosti.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel internetového vyhledávače dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s čl. 5 odst. 2 nařízení nestanoví hlavní parametry a jejich relativní důležitost, neposkytne ve svém internetovém vyhledávači snadno a veřejně přístupný popis těchto parametrů v jasném a srozumitelném jazyce nebo tento popis průběžně neaktualizuje,
b) neumožní uživateli firemních internetových stránek seznámit se s obsahem oznámení podle čl. 5 odst. 4 nařízení, nebo
c) v rozporu s čl. 7 odst. 2 nařízení neuvede popis rozdílného způsobu zacházení, který uplatňuje nebo může uplatňovat ve vztahu ke zboží a službám, které spotřebitelům prostřednictvím internetového vyhledávače nabízí buď tento poskytovatel sám nebo jím ovládaní uživatelé firemních internetových stránek, anebo jiní uživatelé firemních internetových stránek.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

9. V § 11 odstavec 5 zní:

„(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c) nebo d), nebo
c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 nebo 4.“.

10. V § 11 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze spolu s pokutou uložit správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“.

11. V § 12 odstavec 1 zní:

„(1) Přestupky podle § 11 odst. 1 a 2 projednává orgán dozoru a přestupky podle § 11 odst. 3 a 4 projednává Český telekomunikační úřad.“.

12. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Pokuty za přestupky podle § 11 odst. 3 a 4 vymáhá Český telekomunikační úřad.“.

13. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

14. Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.
Zeman v. r.
Fiala v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

ÚZ č. 1539 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor předpisů, jejichž cílem je ochrana spotřebitelů, a to různými prostředky pro různé výrobky a služby. Od dubna 2023 mezi tyto předpisy nově přibyl zákon o dozoru nad trhem s ... pokračování

Cena: 189 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů , který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů známého pod zkratkou GDPR; nový zákon, nařízení GDPR a některé ... pokračování

Cena: 65 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.