Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv


56

VYHLÁŠKA

ze dne 21. února 2023,

kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 7, § 5 odst. 5, § 16 odst. 7, § 20 odst. 4 a § 26g zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 8, § 2a odst. 1, § 2b odst. 4, § 5a odst. 3 a § 13 odst. 6 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, se mění takto:

1. V úvodní větě se text „§ 4 odst. 8“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 7“.

2. V § 1 odst. 2 se za slovo „důvěryhodnost“ vkládají slova „ , odbornou způsobilost“.

3. V § 1 odstavec 3 zní:

„(3) Tato vyhláška dále stanoví vzor tiskopisu žádosti o souhlas k nabytí kvalifikované účasti nebo ke zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo družstevní záložně tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, anebo k ovládnutí banky nebo družstevní záložny a obsah příloh této žádosti.“.

4. Nadpis § 11 zní:

„Podklady k prokázání důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti vedoucí osoby finanční holdingové osoby nebo smíšené finanční holdingové osoby

(K § 26g zákona o bankách)“.

5. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „smíšené“ vkládá slovo „finanční“ a za slovo „důvěryhodnosti“ se vkládají slova „ , odborné způsobilosti“.

6. V § 11 odst. 1 v písm. e) se slovo „pracovní“ zrušuje, slova „včetně její předpokládané“ se nahrazují slovy „a dále“ a na konci textu písmene e) se doplňují slova „spojené s touto funkcí“.

7. V § 11 odst. 2 se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 1“, slova „včetně působnosti“ se nahrazují slovy „a dále působnost“ a slova „vyplývající z této funkce“ se nahrazují slovy „spojené s touto funkcí“.

8. V § 14 odst. 1 písmeno j) zní:

„j)   přehled funkcí v orgánech jiných právnických osob, do kterých byla navrhovaná osoba zvolena, jmenována nebo jinak povolána (dále jen „volený orgán“), a dalších funkcí zastávaných v těchto osobách, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje a předmět činnosti, označení vykonávané funkce a období výkonu funkce v této právnické osobě,“.

9. V § 14 odstavec 4 zní:

„(4) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance nebo družstevní záložně nebo v souvislosti s ovládnutím banky nebo družstevní záložny dojít ke změně člena statutárního orgánu a v případě družstevní záložny také úvěrové komise, který zastává v bance nebo družstevní záložně výkonné řídicí funkce, žadatel za osobu navrhovanou za tohoto člena přiloží

a)   identifikační údaje,
b)   doklady k posouzení důvěryhodnosti,
c)   životopis obsahující údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,
d)   přehled funkcí ve volených orgánech jiných právnických osob a dalších funkcí zastávaných v těchto osobách, za období posledních 10 let, a za každou z těchto právnických osob její identifikační údaje a předmět činnosti, označení vykonávané funkce, uvedení, zda se v případě členství ve voleném orgánu jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena, a období výkonu funkce v této právnické osobě a dále uvedení, zda navrhovaná osoba hodlá nadále vykonávat v těchto právnických osobách uvedené funkce souběžně s výkonem funkce v bance nebo družstevní záložně, do které je tato osoba navrhována,
e)   popis finančních a personálních vztahů navrhované osoby k bance nebo družstevní záložně a vedoucím osobám banky nebo družstevní záložny, mateřské a dceřiné společnosti banky nebo družstevní záložny a vedoucím osobám těchto společností a k akcionářům s kvalifikovanou účastí na bance nebo družstevní záložně,
f)   funkci, kterou má navrhovaná osoba zastávat v organizačním uspořádání banky nebo družstevní záložny, a stručný popis výkonu této funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností a
g)   zprávu žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti navrhované osoby pro výkon funkce, kterou má navrhovaná osoba zastávat, z hlediska splnění požadavků důvěryhodnosti, odborné způsobilosti a zkušenosti této osoby a z hlediska kolektivní vhodnosti příslušného voleného orgánu jako celku.“.

10. V § 15 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo má-li je Česká národní banka v aktuální podobě k dispozici. Důvod nepředložení žadatel doloží České národní bance“.

11. V § 17 odst. 2 se text „a 14“ a slova „a k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na úvěrové instituci“ zrušují.

12. Příloha č. 1 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 3 a 12, která nabývají účinnosti dnem 19. července 2023.

Guvernér:
Ing. Michl, Ph.D., v. r.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází ke změnám zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu; mění se také některé vyhlášky. Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad ... pokračování

Cena: 395 KčKOUPIT

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1541 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do šesti kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.